Zarz*dzanie jako*ci* * zasady i koncepcje - e

advertisement
ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ –
ZASADY I KONCEPCJE
ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ
Podstawowe wątpliwości:
 Czy można zarządzać czymś co praktycznie nie
istnieje, a przynajmniej nie jest dotykalne?
 Czy można traktować zarządzanie jakością jako
cel sam w sobie (w oderwaniu od innych obszarów
zarządzania)?
 Czy zarządzanie jakością jest tylko częścią
zarządzania rozumianego szeroko jako dziedzina
nauki i praktyki czy stanowi coś szczególnego,
odrębnego?
 Jakie są granice zarządzania jakością, co jest
(jakie działania) zarządzaniem jakością a co nie?
ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ



to pewien stan świadomości, który pojawił się kiedy
zarządzający przedsiębiorstwami zorientowali się, że
zmiany wprowadzane w przedsiębiorstwach mają
służyć nie tylko wzrostowi produktywności, ale także,
a może przede wszystkim doskonaleniu jakości,
to zarządzanie zasobami, procesami i innymi
czynnikami ukierunkowane świadomie na efekty
kojarzone z jakością
Organizacja zarządza jakością kiedy działania
podejmowane w celu jej utrzymania i doskonalenia są
prowadzone w imię jak najlepszego zaspokojenia
oczekiwań i potrzeb klientów (rozumianych szeroko
jako tych, który w jakikolwiek sposób są
zainteresowaniu jakością produktu lub procesu, w
którym ten produkt powstaje).
DZIAŁANIA ZARZĄDCZE JAKO FUNKCJA
PIĘCIU ZMIENNYCH
działania zarządcze = f(cel, funkcja, podmiot, proces,
zasób)
Cel – może mieć różną rangę i zasięg oraz horyzont czasowy (cele
strategiczne, taktyczne, operacyjne), jest wynikiem funkcji
planowania.
Funkcje zarządzania – planowanie, organizowanie,
przewodzenie, kontrolowanie, oraz dodatkowo – w zarządzaniu
jakością – doskonalenie.
Podmiot zarządzania – zakresem zarządzania jakością może być
objęta każda jednostka organizacyjna przedsiębiorstwa
znajdująca się na dowolnym poziomie struktury
organizacyjnej.
Proces – dzielimy na podstawowe i wspierające (zarządcze lub
pomocnicze).
Zasoby – są pozyskiwane, przetwarzane, zużywane i
wytwarzane. Zużycie zasobów wyrażone w mierniku
pieniężnym odzwierciedla koszty organizacji.
ETAPY ROZWOJU PODEJŚCIA DO
ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

Lata 20-te i 30-te – kontrola jakości


Lata 40-te i 50-te – sterowanie jakością


planowanie jakości, kontrola statystyczna, samokontrola,
badanie wyrobów,
Lata 60-te, 70-te i 80-te – zapewnianie jakości





sortowanie, naprawa, korygowanie,
statystyczne sterowanie procesem,
odpowiedzialność kierownictwa,
metody wspomagające (FMEA)
analiza kosztów jakości
Lata 90-te do dziś – TQM i inne koncepcje




powszechne uczestnictwo,
ciągłe doskonalenie,
podejście procesowe i systemowe,
partnerskie relacje z dostawcami.
HISTORIA POSTRZEGANIA JAKOŚCI





lata 50-te – zwrócenie uwagi na aspekt
niezawodności,
lata 60-te – ocena jakości poprzez ocenę
funkcjonalności wyrobów,
lata 70-te – zwrócenie większej uwagi na
konsumentów, ich oczekiwania i potrzeby, a tym
samym postrzeganie jakości jako zgodności z
zamówieniami,
lata 80-te – jakość postrzegana jako stopień
zadowolenia klienta, przesunięcie zainteresowania
przedsiębiorstwa z jakości technicznej (która staje się
tylko narzędziem) na jakość ekonomiczną (która staje
się celem),
lata 90-te – początek XXI w. – celem działań
projakościowych staje się dążenie do doskonałości i
wzbudzenie zachwytu klienta (wynika to ze
wzrastającej konkurencji i coraz większej troski o
pozyskanie lojalnego klienta), personalizacja jakości.
KONCEPCJE (MODELE) ZARZĄDZANIA
JAKOŚCIĄ
Japoński model TQC (Total Quality Control)
 Amerykański model TQM (Total Quality
Management)
 Six Sigma – zarządzanie jakością przez pomiar
skuteczności działań,
 Normy ISO serii 9000
 Nagrody jakości.

OGÓLNE ZASADY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
Orientacja na klienta
Przywództwo
Zaangażowanie
Podejście procesowe
Podejście systemowe
Ciągłe doskonalenie
Rzeczowe podejście do podejmowania decyzji
Partnerskie stosunki z dostawcami
Ze wszystkich ośmiu zasad wiodąca jest orientacja na klienta (1). Aby
ją wprowadzić w życie konieczne jest procesowe (4) i systemowe
(5) podejście do funkcjonowania organizacji, podejmowanie
decyzji na podstawie faktów (7),szczególnie decyzji
prowadzących do ciągłego doskonalenia (6) procesów i
produktów. Ponieważ o spełnieniu wymagań klienta decydują w
dużym stopniu dostawcy, konieczne jest utrzymywanie z nimi
partnerskich stosunków (8). Fundamentalne zasady dotyczą
przywództwa (2), w tym odpowiedzialności kierownictwa oraz
zaangażowania (3) wszystkich bez wyjątku.
1. ORIENTACJA NA KLIENTA – NIEZBĘDNE
PROCESY
Identyfikacj
a klientów
klienci zewnętrzni z wyboru,
 klienci zewnętrzni – mimowolni odbiorcy,
 klienci wewnętrzni (rozpoznanie łańcucha
tworzenia wartości)

ORIENTACJA NA KLIENTA – NIEZBĘDNE
PROCESY
Identyfikacj
a klientów
Rozpoznanie
wymagań
klientów
Konieczność ciągłego badania wymagań i
oczekiwań klientów,
 Konieczność określenia miar pozwalających
porównanie produktów.

ORIENTACJA NA KLIENTA – NIEZBĘDNE
PROCESY
Identyfikacj
a klientów

Rozpoznanie
wymagań
klientów
Spełnienie
wymagań
klientów
Spełnienie wymagań klientów jest
urzeczywistniane w procesach zachodzących w
przedsiębiorstwie (np. projektowania, zakupu,
produkcji, świadczenia usług, itp.).
ORIENTACJA NA KLIENTA – NIEZBĘDNE
PROCESY
Identyfikacj
a klientów

Rozpoznanie
wymagań
klientów
Spełnienie
wymagań
klientów
Przykładowe źródła danych o satysfakcji
klientów:





reklamacje,
bezpośrednie rozmowy z klientami,
badania ankietowe,
raporty organizacji konsumenckich i różnych
środków przekazu,
badania rynku.
Badania
satysfakcji
klientów
2. PRZYWÓDZTWO
Osiąganie sukcesów w zarządzania jakością zależy (jak
wskazują niektóre badania) w:
 10% od wyposażenia technicznego,
 40% od technologii,
 50% od ludzi i stylu zarządzania.
Role kierownika:
 planowanie zasobów,
 przydzielanie odpowiedzialności,
 kierowanie i nadzorowanie.
Role przywódcy to ponadto:
 kreowanie misji i wizji oraz przekonanie do niej
pracowników,
 planowanie celów.
PRZYWÓDZTWO – KSZTAŁTOWANIE MISJI …



MISJA – cele i powody, dla których organizacja w
ogóle istnieje, syntetycznie wyrażona rola jaką
przedsiębiorstwo chce spełniać na rynku, także
określenie do kogo firma kieruje ofertę,
WIZJA – pożądana przyszłość organizacji, także
określenie wartości postrzegane w organizacji w
stosunku do różnych klientów, w tym klientów
wewnętrznych,
STRATEGIA – sposób spełnienia wizji, definiuje
kluczowe czynniki sukcesu.
PRZYWÓDZTWO – PLANOWANIE CELÓW
DLACZEGO?
MISJA
Określa cel istnienia organizacji
WIZJA
Określa długofalową przyszłość
organizacji
STRATEGIA
CELE STRATEGICZNE
Określają cele pozwalające
uzyskać przewagę konkurencyjną
CELE OPERACYJNE
Prowadzą do osiągania celów
strategicznych
JAK?
PRZYWÓDZTWO – PLANOWANIE ZASOBÓW

Uwzględnienie aspektu jakościowego przy
planowaniu zasobów oznacza, że infrastruktura,
środowisko, pracownicy, informacje i inne zasoby
muszą być dobierane ze względu na zdolność do
spełniania wymogów jakościowych.
PRZYWÓDZTWO – PRZYDZIELANIE
ODPOWIEDZIALNOŚCI

Dla skutecznego zarządzania jakością ważne jest ulokowanie w strukturze
organizacyjnej przedsiębiorstwa komórek i stanowisk odpowiedzialnych za
sprawy jakościowe.
W skład strategicznego centrum zarządzania jakością wchodzą:
 dyrektor – odpowiedzialny za strategię jakościową przedsiębiorstwa
(uwarunkowaną sytuacją wewnętrzną i zewnętrzną) oraz za jakość usług
podległych mu jednostek organizacyjnych oraz podmiotów zewnętrznych,
 jednostki sztabowe – odpowiedzialne za przygotowywanie danych do
podejmowania decyzji strategicznych i taktycznych dotyczących
jakościowo-ilościowej struktury produkcji, rozwój i wdrażanie
nowoczesnych metod zarządzania jakością, opracowywanie planów
kontroli, badanie tendencji postępu jakościowego, opracowywanie planów
jakościowych, analizę skutków nieodpowiedniej jakości,
 jednostki usługowe – odpowiedzialne za wykonywanie zadań w zakresie
zarządzania jakością na zapotrzebowanie innych jednostek, w związku z
ich działalnością operacyjną. Tworzą się doraźnie wykonują takie zadania
jak np. zakup urządzeń kontrolno-pomiarowych, projektowanie
dokumentów, audyt wewnętrzny, przegląd umów, itp.
 jednostki liniowe – odpowiedzialne za operacyjne zarządzanie jakością w
wybranych miejscach działalności przedsiębiorstwa, mające najczęściej
charakter kontroli technicznej. Są ulokowane np. w działach zaopatrzenia,
produkcji, sprzedaży.
PRZYWÓDZTWO - KIEROWANIE
Styl
Autorytarny
Zasięgający
porady
W pełni
uczestniczący
Charakterystyka
Kierownik sam rozwiązuje problem lub podejmuje decyzje
korzystając z informacji dostępnej w danym czasie.
Kierownik otrzymuje potrzebne informacje od podwładnych,
po czym sam podejmuje decyzje co do rozwiązania problemu.
Może, ale nie musi wyjaśniać podwładnym na czym polega
problem. Rola podwładnych w podejmowaniu decyzji
ogranicza się do dostarczania potrzebnych informacji.
Kierownik omawia problem z zainteresowanymi
pracownikami, wysłuchuje ich koncepcji i propozycji.
Następnie sam podejmuje decyzje, która może ale nie musi
uwzględniać opinie pracowników.
Kierownik dzieli się problemem z podwładnymi jako grupą.
Wspólnie obmyślają i oceniają możliwe rozwiązania i dążą do
uzgodnienia rozwiązania. Kierownik nie usiłuje namówić
grupy do przyjęcia rozwiązania, które mu najbardziej
odpowiada, przyjmuje i wdraża to rozwiązanie, które popiera
cała grupa.
PRZYWÓDZTWO – NADZOROWANIE
REALIZACJI CELÓW

Narzędzie – strategiczna karta wyników Kaplana
Służy przełożeniu strategii przedsiębiorstwa na
pojedyncze, kontrolne cele i działania wyznaczone w
ramach czterech perspektyw karty:

perspektywy finansowej (np. zwrot z inwestycji,
obroty, zysk),

perspektywy klienta (np. satysfakcja klienta,
udział w rynku, utrzymanie klienta),,

perspektywy procesów wewnętrznych (np. jakość,
czas, koszty),

perspektywy rozwoju i doskonalenia (np.
zadowolenie pracowników, liczba godzin szkoleń).
3. ZAANGAŻOWANIE
Zaangażowanie pracowników można uznać –
obok profesjonalizmu, dostępności zasobów i
właściwej organizacji pracy – za jeden z
podstawowych warunków uzyskania wysokiej
jakości działania i będących jej efektem
produktów.
 Zaangażowanie jest wypadkową wielu
czynników, przede wszystkim:

motywacji,
 kultury organizacji,
 możliwości komunikacji w ramach organizacji,
 stosowania pracy zespołowej.

ZAANGAŻOWANIE - MOTYWACJA
Wynik pracy człowieka (jakość działania) można rozpatrywać
jako wypadkową:
 motywacji,
 wiedzy,
 umiejętności.
Motywacja wewnętrzna buduje się na gruncie przekonania, że
określone działania są sensowne.
Motywacja zewnętrzna jest środkiem prowadzącym do celu,
np. praca jako źródło zarobku, zapewnienie bezpieczeństwa
zdobycie uznania.
Czynniki wewnętrzne (np. poczucie bycia dumnym ze swojej
pracy, poczucie samorealizacji) mają trwalsze
oddziaływanie niż czynniki zewnętrzne (np. obawa przed
utratą pracy)
ZAANGAŻOWANIE – MOTYWACJA
Formy motywowania pracowników:
 płace,
 systemy premiowe (np. dodatkowe świadczenia,
udział w zysku, pracowniczy system ubezpieczeń)
 wyróżnienia pozafinansowe (warunki socjalne,
samochód służbowy, awanse, udział w
zarządzaniu),
 udział w szkoleniach.
Siła oddziaływania poszczególnych czynników
zależna od kultury (przykład Europa i Japonia).
ZAANGAŻOWANIE – KULTURA ORGANIZACJI
KULTURA ORGANIZACJI – to zbiór
dominujących wartości i norm postępowania
charakterystycznych dla danej organizacji.
Przejawiają się one poprzez:
 artefakty czyli to „co się widzi, słyszy i czuje, gdy
styka się z daną grupą” np. sposób ubierania,
 sztuczne wytwory danej kultury zawarte w
uznanych wartościach (np. podawane przez firmę
powody dla, których postępuje w określony
sposób, cele, filozofie działania),
 podstawowe założenia (nieświadomie i
bezkrytycznie przyjmowane przekonania, myśli i
uczucia).
ZAANGAŻOWANIE – KULTURA ORGANIZACJI
Przejawy kultury organizacji:
 obowiązujące normy i wartości (np. co jest ważniejsze komfort
pracowników czy komfort klienta),
 postawy i przekonania (np. czy pracownicy nastawiają się na
uczenie, czy mają poczucie, że wiedzą już wszystko),
 formy stosunków międzyludzkich (czy panuje klimat
współpracy czy raczej rywalizacji),
 miejsce klientów i sposób ich traktowania (czy organizacja
jest w orientacji marketingowej czy produktowej),
 znaczenie przywiązania do pełnionych funkcji (czy
zarządzanie ma charakter osobisty czy biurokratyczny),
 sposób wykonywania pracy (stosunek do realizacji
standardów i ich niedotrzymania),
 stopień i formy uczestnictwa w funkcjonowaniu
przedsiębiorstwa (czy pracownicy wierzą w misję i wizję
organizacji),
 polityka kadrowa (jaka jest klasa i zawodowy życiorys
liderów).
4. PODEJŚCIE PROCESOWE
Podejście procesowe oznacza,
 że organizacja koncentruje się przede wszystkim na
realizowanych w niej procesach, a nie na jednostkach
organizacyjnych,
 że wymagania klienta są postrzegane jako wypadkowa
wyników w łańcuchu procesów, a nie jako suma działań
poszczególnych jednostek.
Organizacja rzetelnie traktująca podejście procesowe
powinna:
 zidentyfikować wszystkie występujące w niej procesy,
 określić kryteria oceny skuteczności procesów i metody
potrzebne do uch nadzorowania (oraz je wprowadzić),
 wdrażać działania niezbędne do osiągnięcia
zaplanowanych wyników i ciągłego doskonalenia tych
procesów.
PODEJŚCIE PROCESOWE – IDENTYFIKACJA
PROCESÓW
Celem identyfikacji procesów jest wskazanie:
• jakie procesy można wyróżnić w organizacji,
• w jakiej znajdują się względem siebie zależności,
• jakie zasoby są potrzebne do ich realizacji,
• jakie dokumenty, środki pomiarowe itp., są potrzebne
do ich nadzorowania.
Rodzaje procesów:
 procesy podstawowe – prowadzą do powstania
wartości rynkowej produktów i są źródłem dochodów
organizacji,
 procesy wspierające – towarzyszą procesom
podstawowym i dostarczają danych oraz informacji
lub regulują przebieg działań,
5. PODEJŚCIE SYSTEMOWE
System – każde połączenie (naturalne lub
sztuczne) różnych elementów w jedną strukturę.
 Podejście systemowe oznacza postrzeganie
wyników funkcjonowania organizacji jako sumy
efektów cząstkowych procesów zachodzących w
organizacji, w czasie i w przestrzeni.
 Ważne są tutaj takie połączenia aby uzyskać
efekt synergii.
 Interfejsy – miejsca gdzie spotykają się procesy.
 Podejście systemowe oznacza, że procesy nie są
traktowane jako realizowane oddzielnie ciągi
działań, ale zauważa się występującą między
nimi wymianę informacji i materiałów.

PODEJŚCIE SYSTEMOWE – OBWODY
STEROWANIA JAKOŚCIĄ



małe obwody sterowania jakością (MOSJ) –
wykorzystują dane zbierane na konkretnym
stanowisku pracy do bezpośredniego sterowania
realizowanym na nich procesem,
lokalne obwody sterowania jakością (LOSJ) –
wykorzystują dane i informacje uzyskiwane z
przebiegu procesów produkcyjnych do sterowania
procesami projektowania wyrobu i planowania
procesów wytwarzania,
rozległe obwody sterowania jakością (ROSJ) –
charakteryzują się długim czasem zbierania oraz
wysokim stopniem przetwarzania danych i informacji
wykorzystywanych do podejmowania decyzji o
strategicznym znaczeniu dla przedsiębiorstwa.
6, CIĄGŁE DOSKONALENIE

Doskonalenie to przedsięwzięcie podejmowane w
celu uzyskania dodatkowych korzyści zarówno
dla organizacji jak i dla jej klientów.
KOŁO DEMINGA – cykl doskonalenia (PDCA)
 opracowanie planu działania (Plan) – określenie
celów doskonalenia i przewidywanie przeszkód,
 wykonanie (Do) zaplanowanych działań i zmian,
 sprawdzenie rezultatów (Check),
 wprowadzenie zmian na stałe (jeśli rezultaty są
pozytywne) (Act),
CIĄGŁE DOSKONALENIE
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW JAKO DOSKONALENIE
Umiejętność dostrzegania problemów jest ważniejsza od umiejętności
ich rozwiązywania.
Etapy procesu rozwiązywania problemów:
1.
Zauważenie problemu lub rozpoznanie potrzeby doskonalenia
procesu i spojrzenie na nią, jak na proces – wydzielenie w całym
procesie procesów cząstkowych, które mogą być rozwiązywanie
niezależnie od siebie,
2.
Gromadzenie i analiza danych oraz wiedzy o problemie,
3.
Identyfikacja przyczyn problemu,
4.
Zaprojektowanie rozwiązania, przygotowanie planów wprowadzenia
wybranego rozwiązania, przygotowanie szczegółów technicznych,
5.
Rozpoznanie potencjalnych zagrożeń
6.
Wprowadzenie rozwiązania, przygotowanie i przeszkolenie
zainteresowanych jednostek,
7.
Monitorowanie skuteczności wprowadzonego rozwiązania przez
porównanie uzyskanych efektów z założeniami
7. RZECZOWE PODEJŚCIE DO
PODEJMOWANYCH DECYZJI
Wymaga ono:
 systematycznego zbierania informacji,
 przetwarzania uzyskanych danych za pomocą
uznanych i wiarygodnych metod,
 przekazywania uzyskanych wyników właściwym
adresatom,
 podejmowania przez zainteresowanych
stosownych decyzji.
8. PARTNERSKIE STOSUNKI Z DOSTAWCAMI
Jakość produktów oferowanych przez organizację
jest wypadkową jakości procesów i zasobów,
zarówno wewnętrznych jak i zewnętrznych,
dostarczanych przez dostawców (informacje,
usługi, materiały, części, itp.) W wielu
przypadkach jakość dostawcy decyduje o jakości
produktu finalnego organizacji.
Tworzenie stosunków partnerskich oznacza:
 przyjęcie strategii win – win, gdzie obie ze stron
są beneficjentami wymiany,
 tworzenie relacji długoterminowych,
 wymianę informacji.

Download