Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej Wydział

advertisement
Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
Wydział Zamiejscowy w Cieszynie
Kierunek studiów: Zarządzanie i inżynieria produkcji
Moduł / przedmiot: Zarządzanie jakością/Systemy zarządzania jakością w przemyśle motoryzacyjnym wg ISO/TS 16949
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Poziom kształcenia: studia II stopnia
Liczba godzin w
1
2
semestrze
I
II
III
IV
Studia stacjonarne
(w/ćw/lab/pr/e)
Studia niestacjonarne
12 w/14 pr
(w/ćw/lab/pr/e)
WYKŁADOWCA
mgr inż. Izabella Marcinkowska-Kliś
FORMA ZAJĘĆ
Wykład, projekt
CELE PRZEDMIOTU
Nabycie podstawowej wiedzy w zakresie podejścia procesowego, zasad systemu zarządzania jakością
i praktycznego zastosowania wymagań specyfikacji ISO/TS 16949 w przedsiębiorstwach branży
motoryzacyjnej.
EFEKTY KSZTAŁCENIA
SPOSOBY WERYFIKACJI
EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Wiedza:
Student:
 definiuje pojęcia związane z zarządzaniem jakością: jakość, proces, podejście
procesowe, system zarządzania jakością, polityka jakości, procedura,
dokument, zapis, weryfikacja, walidacja, audyt, ciągłe doskonalenie, działania
korygujące, działania zapobiegawcze,
 interpretuje wymagania specyfikacji ISO/TS 16949,
 potrafi wymienić podstawowe zasady systemu zarządzania jakością w
przemyśle motoryzacyjnym oraz zakres systemu i jego cele,
 zna podstawowe metody i narzędzia zarządzania jakością stosowane w
przemyśle motoryzacyjnym
Wiedza:
Umiejętności:
Student:
 proponuje rozwiązania praktyczne dla systemu zarządzania jakością w
przedsiębiorstwie branży motoryzacyjnej z zastosowaniem wymagań
specyfikacji ISO/TS 16949
Umiejętności:
Kompetencje społeczne:
Student:
 dyskutuje na temat jakości, procesów, wymagań określonych w specyfikacji
ISO/TS, współpracuje w zespole
Realizowane są następujące specjalnościowe efekty kształcenia:
KS_ZJ_W01, KS_ZJ_W03, KS_ZJ_U01, KS_ZJ_U02, KS_ZJ_U03, KS_ZJ_K01,
KS_ZJ_K02


test wiedzy z zakresu
zagadnień systemu
zarządzania jakością oraz
wymagań specyfikacji
ISO/TS 16949,
test, ocena aktywności
wypowiedzi w trakcie
dyskusji na temat
praktycznych rozwiązań
systemowych
Kompetencje społeczne:
 ocena aktywności udziału
studenta w dyskusji na temat
zagadnień systemowych i
praktycznych rozwiązań
systemowych
Nakład pracy studenta (w godzinach dydaktycznych 1h dyd.=45 minut)**
Stacjonarne
udział w wykładach =
udział w ćwiczeniach =
przygotowanie do ćwiczeń =
przygotowanie do wykładu =
przygotowanie do zaliczenia/egzaminu =
realizacja zadań projektowych =
e-learning =
zaliczenie/egzamin =
inne (określ jakie) =
RAZEM:
Liczba punktów ECTS:
w tym w ramach zajęć praktycznych:
WARUNKI WSTĘPNE
Niestacjonarne
udział w wykładach = 12
udział w ćwiczeniach =
przygotowanie do ćwiczeń =
przygotowanie do wykładu = 18
przygotowanie do zaliczenia/egzaminu = 20
realizacja zadań projektowych = 14
e-learning =
zaliczenie/egzamin = 2
inne (zebranie materiałów do projektu) = 36
RAZEM: 102
Liczba punktów ECTS: 4
w tym w ramach zajęć praktycznych:2
Podstawowa wiedza z zakresu zarządzania jakością.
TREŚCI PRZEDMIOTU
Treści realizowane w formie bezpośredniej:
(z podziałem na
zajęcia w formie
1. Główne założenia systemu zarządzania jakością – 8 filarów zarządzania: orientacja na klienta,
bezpośredniej i eprzywództwo, zaangażowanie ludzi, podejście procesowe, podejście systemowe do zarządzania,
learning)
ciągłe doskonalenie, podejmowanie decyzji w oparciu o fakty, współpraca z dostawcami.
2. Model systemu zarządzania jakością specyfikacji ISO/TS 16949 – główne zasady funkcjonowania,
zakres systemu i cele.
3. Podstawowe definicje: system zarządzania jakością, jakość, polityka jakości, proces, podejście
procesowe, procedura, dokument, zapis, weryfikacja, walidacja, audyt, ciągłe doskonalenie, działania
korygujące, działania zapobiegawcze.
4. Wymagania specyfikacji ISO/TS 16949 – przedstawienie pod kątem rozwiązań praktycznych
w przedsiębiorstwach:
a) system zarządzania jakością: identyfikacja procesów, wykres żółwia, księga jakości, nadzór
nad dokumentami i zapisami,
b)odpowiedzialność kierownictwa: zaangażowanie, zorientowanie na klienta, polityka jakości,
planowanie, odpowiedzialność i uprawnienia, przegląd zarządzania,
c) zarządzanie zasobami: zasoby ludzkie, infrastruktura, środowisko pracy,
d) realizacja wyrobu: planowanie, procesy związane z klientem, projektowanie i rozwój, zakupy,
nadzorowanie wyrobu/usługi, nadzorowanie wyposażenia do monitorowania i pomiarów,
e) pomiary i doskonalenie: zadowolenie klienta, audity wewnętrzne, monitorowanie i pomiary
procesów, monitorowanie i pomiary wyrobów, nadzór nad wyrobem niezgodnym, analiza
danych, ciągłe doskonalenie, działania korygujące i zapobiegawcze.
5. Podstawowe metody i narzędzia zarządzania jakością stosowane w motoryzacji.
6. Dyskusja.
LITERATURA
OBOWIĄZKOWA
Treści realizowane w formie e-learning nie dotyczy
1. Marcinkowska-Kliś I., System zarządzania jakością w przemyśle motoryzacyjnym – własny
materiał niepublikowany.
2. Norma ISO/TS 16949 Systemy zarządzania jakością - Szczegółowe wymagania w zakresie
stosowania ISO 9001:2008 w produkcji seryjnej oraz produkcji części zamiennych w
przemyśle motoryzacyjnym Wymagania, PKN, Warszawa 2009
3. PN-EN ISO 9000:2006 Systemy zarządzania jakością – Podstawy i terminologia
4. Zarządzanie jakością - komentarz do norm serii 9000, PKN, Warszawa 2009.
5. Hamrol A., Mantura W., Zarządzanie jakością: teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN,
Warszawa 2013.
Sokołowicz W., Srzednicki A., ISO – system zarządzania jakością oraz inne systemy oparte na
normach, C.H. Beck, Warszawa 2004.
2. Dołhasz M., Fudaliński J., Kosala M., Smutek H., Podstawy zarządzania, Wydawnictwo
Naukowe PWN, Warszawa 2009.
3. Wirkus M.(red.), Zarządzanie projektami i procesami: teoria i przypadki praktyczne, Difin,
Warszawa 2013.
4. Łunarski J.. Zarzadzanie jakością, standardy i zasady. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne,
Warszawa 2008.
5. Gwiazda A., Ważony wykres Ishikawy jako narzędzie zarządzania, Organizacja i Kierowanie,
2005, nr 3, s.57 – 69.
METODY NAUCZANIA W formie bezpośredniej: wykład problemowy, dyskusja
(z podziałem na
zajęcia w formie
W formie e-learning: nie dotyczy
bezpośredniej i elearning)
POMOCE NAUKOWE Prezentacja multimedialna
PROJEKT
Przykładowe tematy dla projektu:
(o ile jest realizowany Metody i techniki w zarządzaniu jakością m.in. FMEA , 8D , SPC,
w ramach modułu
zajęć)
SPOSÓB ZALICZENIA Wykład: zaliczenie z oceną
(z podziałem na
Projekt: zaliczenie bez oceny
zajęcia w formie
bezpośredniej i elearning)
LITERATURA
UZUPEŁNIAJĄCA
FORMA I WARUNKI
ZALICZENIA
1.
Warunkiem uzyskania zaliczenia jest zdobycie pozytywnej oceny ze wszystkich form zaliczenia
przewidzianych w programie zajęć z uwzględnieniem kryteriów ilościowych oceniania określonych w
Ramowym Systemie Ocen Studentów w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej.
Wykład: Kolokwium - test wiedzy
Projekt: Praca pisemna na temat wybranego zagadnienia z zakresu systemu i metod zarządzania
jakością stosowanych w przemyśle motoryzacyjnym - przygotowana w zespole
Download