Projekt „Interdyscyplinarna kadra akademicka na rzecz rozwoju

advertisement
Projekt „Interdyscyplinarna kadra akademicka na rzecz rozwoju gospodarki opartej na wiedzy”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Załącznik nr 2 – oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych zamawiającego z
Wykonawcą
OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ OSOBOWYCH LUB KAPITAŁOWYCH
ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCĄ
Oświadczam, iż nie jestem/jestem1 powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.
Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy
Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu
Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z
przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą,
polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu, co najmniej 10% udziałów lub akcji;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika;
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
prostej (rodzice, dzieci, wnuki, teściowie, zięć, synowa), w stosunku pokrewieństwa lub
powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia (rodzeństwo, krewni małżonka/i) lub
pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli
………………………………….
miejscowość i data
……………………………………………………………………
podpis Oferenta lub osoby
uprawnionej do reprezentowania oferenta
1
Niepotrzebne skreśl
Projekt „Interdyscyplinarna kadra akademicka na rzecz rozwoju gospodarki opartej na wiedzy”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Załącznik nr 3 – Formularz oferty
Zamawiający:
Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych
pieczęć oferenta
ul. Koszykowa 86
02-008 Warszawa
OFERTA
Odpowiadając na zapytanie ofertowe na dostawę odczynników chemicznych oraz akcesoria
laboratoryjne – zestaw 1 w związku z realizacją projektu „Interdyscyplinarna kadra akademicka na
rzecz rozwoju gospodarki opartej na wiedzy”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 4.1.1 „Wzmocnienie
potencjału dydaktycznego uczelni” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
składamy niniejszą ofertę :
PEŁNA NAZWA OFERENTA I JEGO FORMA
PRAWNA
ADRES /SIEDZIBA OFERENTA
NIP
REGON
NUMER TELEFONU
OSOBA DO KONTAKTÓW w sprawie oferty
ADRES E-MAIL do korespondencji
Projekt „Interdyscyplinarna kadra akademicka na rzecz rozwoju gospodarki opartej na wiedzy”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Składam ofertę na wykonanie niniejszych części przedmiotu zamówienia, tj dostarczenie do miejsca
wskazanego w zapytaniu ofertowym i w określonym w nim terminie (dopuszczalne jest składanie
ofert częściowych):
1. Część …. zestawu …… zgodnie z poniższą specyfikacją - na kwotę brutto (z VAT)
……………………… PLN
(słownie brutto ……………………………………………………………….…………….. PLN)
Zestaw 1
Lp.
Nazwa
przedmiotu
zapotrzebowania
Wymagania
przedmiotu
zapotrzebowania
wobec Jednostka
miary
Ilość Producent,
nazwa,
nr
katalogu
Część A zestawu 1
1.
Medium
z pierwiastkami śladowymi, op. 10x1l
hodowlane MCDB L-glutaminą,
28nM
153
Hepesem,
bez
wodorowęglanu
sodu,
proszek do przygotowania
wodnego roztworu.
1
2.
Medium
proszek do przygotowania op. 10x1l
hodowlane
wodnego roztworu, z LDulbecco’s
glutaminą,
bez
Modified Eagle’s wodorowęglanem
Medium
sodu,1000 mg/L glukozy.
1
3.
Medium
hodowlane
Dulbecco’s
Modified Eagle’s
Medium/Nutrient
Mixture F-12 Ham
Medium hodowlane, jakość op.
premium,
sterylizowane 6x500ml
przez filtrację, badane na
obecność
endotoksyny,
płynne,
z
L-glutaminą,
buforowane
15mM
Hepesem
i
i
wodorowęglanem sodu.
1
Projekt „Interdyscyplinarna kadra akademicka na rzecz rozwoju gospodarki opartej na wiedzy”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
4.
Medium
Dulbecco’s
Modified Eagle’s
Medium/Nutrient
Mixture F-12 Ham
z 15 mM HEPES i op.
wodorowęglanem sodu, bez 6x500ml
L-glutaminy i phenol red;
płynne, sterylnie filtrowane.
5.
Pożywka
DMEM/F12
1:1
6.
Roztwór insuliny z roztwór 10mg/ml w 25mM szt.
trzustki bydlęcej
Hepesie,
ph8,2,
sterylizowany przez filtrację,
testowany na obecność
endotoksyny, do hodowli
komórkowej.
1
7.
Roztwór Hepes 1M roztwór 1M Hepesie, ph 7,0 - szt.
7,6, sterylizowany przez
filtrację,
testowany
na
obecność endotoksyny, do
hodowli komórkowej.
2
8.
Jodek
25mg
9.
Thiazolyl
Blue proszek,
do
badania szt
Tetrazolium
przeżywalności komórek w
Bromide (MTT)
hodowli
komórkowej,
czystość
przynajmniej
97,5%,
gotowy
do
Pozywka
do
hodowli Op. 10x1L
Ham komórek, zawierająca Lglutamininę, 15 mM Hepes,
proszek do przygotowania
wodnego roztworu.
propidyny Związek
fluorescencyjny op.
umożliwiający
barwienie zawierające
jąder komórkowych przez 25 mg
interkalacje
DNA.
Barwnik
ten
emituje
czerwoną fluorescencje i
znajduje
zastosowanie
przykładowo w cytometrii
przepływowej.
Parametry
techniczne
(minimalne),
które musi spełnić przedmiot
zamówienia: oczyszczony
za pomocą HPLC, ilość 25
mg w opakowaniu.
1
1
1
1
Projekt „Interdyscyplinarna kadra akademicka na rzecz rozwoju gospodarki opartej na wiedzy”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
rozpuszczenia w wodzie; do
hodowli komórkowej.
10.
Roztwór penicyliny Roztwór
wodny Op. 100 ml
i streptomycyny
antybiotyków: penicyliny (10
000U) i streptomycyny (10
mg/ml),
100x
stężony,
sterylny,
do
hodowli
komórek, testowany na
obecność endotoksyny.
3
11.
Roztwór
antybiotyków
antymikotyków
(100x)
Roztwór penicyliny (10 000 Op.100 ml
i U),
streptomycyny
(10
mg/ml) i amfoterycyny B (25
μg/ml),
sterylny,
100x
stężony,
do
hodowli
komórkowej, testowany na
obecność endotoksyny, w
butelkach po 100 ml.
2
12.
Hydrocortison
W proszku, czystość co Op. 1 g
najmniej 98%; do hodowli
komórkowej.
1
13.
EGF
(epidermal Rekombinowany
Op. 0,2 mg
growth factor)
nabłonkowy
czynnik
wzrostowy , produkowany w
E.coli, w proszku, do hodowli
komórkowej.
1
14.
Cholera Toxin from ~95%
(SDS-PAGE),
w Op. 0,5 mg
Vibrio cholerae
proszku, 1 × 105 do 1 × 106
U/mg białka
1
15.
Wodorowęglan
sodu
W proszku,
najmniej
przeznaczony
biologii
odpowiedni
komórkowej.
1
16.
Beta-estradiol
W proszku, do hodowli Op. 1 g
komórkowej, ≥98%.
czystość co Op. 500 g
99,5%;
do badań w
molekularnej,
do
hodowli
1
Projekt „Interdyscyplinarna kadra akademicka na rzecz rozwoju gospodarki opartej na wiedzy”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
17.
Forskolin
izolowany
z
forskohlii,
do
molekularnej, w
≥98%.
Coleus Op. 10 mg
biologii
proszku,
1
18.
Fulvestrant
182,870)
(ICI w proszku, czystość >98% Op. 25 mg
(HPLC); rozpuszczalność w
DMSO: >5 mg/ml.
1
19.
Bisfenol A
Substanja
w
proszku. op. 50 g
Czystość
(HPLC)
co
najmniej 99.0 %.
1
20.
Tamoxifen
≥99%.
1
21.
Endoproteinaza
LysC
Liofilizowany
proszek. opakowanie 10
Zastosowanie
– =
5 op.
sekwencjonowanie białek.
mikrogram
Op. 1g
Część B zestawu 1
1.
Pojemnik
do Pojemniki chłodzące do szt.
zamrażania
krioprobowek wykonane z
krioprobówek "Mr. PC; zakręcana pokrywka i
Frosty"
uchwyt
na
probówki
wykonane z HDPE (wysokiej
gęstości
polietylenu).
Przeznaczone
dla
18
krioprobówek o pojemności
1,2/2,0
ml.
Wnętrze
piankowe,
umożliwiające
łatwe
wyjmowanie
probówek. Z wytłoczonymi
identyfikatorami liczbowymi.
Prędkość
chłodzenia
1ºC/min po napełnieniu
100%
alkoholem
izopropylowym i wstawieniu
do zamrażarki. Wymiary:
wys. 86 mm x ∅112 mm.
∅nakrętki: 120 mm.
1
Projekt „Interdyscyplinarna kadra akademicka na rzecz rozwoju gospodarki opartej na wiedzy”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
2.
Dozownik cieczy
Pobiera objętości od 2 do 10 szt.
ml, zakres błędu -+70 ul.
System recyrkulacji medium.
Ceramiczny tłok: nie zużywa
się na skutek tarcia, nie
rozszerza
się,
toleruje
szeroki zakres temperatur,
doskonała
odporność
chemiczna. Przewód ssący
szczelnie nakręcany, brak
przecieków. Swobodny obrót
dozownika na butli. Z tyłu
podłączenia Luer- Lock.
Ergonomiczny
uchwyt.
Szybkie
i
niezawodne
ustawienie wielkości dawki.
Całkowita
powtarzalność
dozowania. Łatwa wymiana
poszczególnych
części.
Gwint A45. Sterylizacja parą
wodną w temp. 121°C pod
ciśnieniem 2 bar bez
demontażu dozownika. W
dostawie: 3 gwintowane
adaptery
(A32/A38/S40),
klucz
montażowy
oraz
indywidualny
certyfikat
zgodności wg DIN 12600.
1
3.
Dozownik cieczy
Pobiera objętości od 1 do 5 szt.
ml, zakres błędu -+35 ul.
System recyrkulacji medium.
Ceramiczny tłok: nie zużywa
się na skutek tarcia, nie
rozszerza
się,
toleruje
szeroki zakres temperatur,
doskonała
odporność
chemiczna. Przewód ssący
szczelnie nakręcany, brak
przecieków. Swobodny obrót
dozownika na butli. Z tyłu
podłączenia Luer- Lock.
Ergonomiczny
uchwyt.
Szybkie
i
niezawodne
1
Projekt „Interdyscyplinarna kadra akademicka na rzecz rozwoju gospodarki opartej na wiedzy”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
ustawienie wielkości dawki.
Całkowita
powtarzalność
dozowania. Łatwa wymiana
poszczególnych
części.
Gwint A45. Sterylizacja parą
wodną w temp. 121°C pod
ciśnieniem 2 bar bez
demontażu dozownika. W
dostawie: 3 gwintowane
adaptery
(A32/A38/S40),
klucz
montażowy
oraz
indywidualny
certyfikat
zgodności wg DIN 12600.
4.
Wanienka
zbiornik cieczy
– Wykonane z PET, kolor: opakowanie 3 op.
biały,
sterylne.
Ze = 100 szt.
stożkowatym
rowkiem
zbierającym na dnie, co
zmniejsza utratę odczynnika
do minimum. Stopniowane
oznaczenie pojemności na
ściance
wewnętrznej.
Stabilne
dzięki
wzmocnionym
ściankom
bocznym
i
poszerzonej
podstawie. Pojemność: 25
ml, bez przegrody.
Zestaw 2
Lp.
Nazwa
przedmiotu
zapotrzebowani
a
Wymagania
wobec Jednostk
przedmiotu zapotrzebowania a miary
Iloś
ć
Cześć A zestawu 2
1.
M-MLV reverse Stężenie 200U/mikrolitr. Brak Jednostki
transcriptase
aktywności endonucleazy DNA (U)
oraz RNazy H. Optymalna
40
000
U
Producent,
nazwa,
nr
katalogu
Projekt „Interdyscyplinarna kadra akademicka na rzecz rozwoju gospodarki opartej na wiedzy”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
temperatura działania - 37°C.
Możliwość syntezy cDNA o
długości
do
7
kb.
Wykorzystanie: do syntezy
cDNA,
primer
extension,
sekwencjonowania
dsDNA,
tworzenia bibliotek cDNA, i RTPCR.
Rekombinowana
(oczyszczana z E. coli).
Testowana na obecność endoi egzodeoksyrybonucleaz oraz
rybonucleaz.
Z
bydlęcego
liofilizowana
osocza, 1 mg
2.
Fibronektyna
3.
NP40 Cell Lysis Bufor lizujący pozwalający sztuka
Buffer - bufor do uzyskać ekstrakty komórkowe (100ml)
lizy
nadające się do dalszych analiz
technikami Western blotting,
ELISA,
Antibody Bead
Immunoassay
(Luminex).
Objetość 100ml.
4.
Woda wolna od Nuclease-free
water
(notnukleaz
DEPC treated) Woda wolna od
RNaz i DNaz, nie traktowana
DEPC,
dejonizowana,
filtrowana i autoklawowana.
5.
Statyw
magnetyczny
DynaMag™-96
Bottom
2
1
opakowani 1 op.
e = 10
butelek po
50 ml
Statyw do pracy z kulkami szt.
magnetycznymi. Kulki osadzają
się na dnie próbówki. Magnes
umożliwia usunięcie nawet
bardzo
małej
objętości
nadsączu
(~10ul)
.
Kompatybilny z paskami PCR
(stripami) oraz 96-dołkowymi
płytkami bez ścianek bocznych
(non-Skirted)
lub
z
połowicznymi ściankami (HalfSkirted).
1
Projekt „Interdyscyplinarna kadra akademicka na rzecz rozwoju gospodarki opartej na wiedzy”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
6.
DynaMag™-2
Magnet
Statyw
z
magnesem szt.
zoptymalizowany dla wydajnej
separacji małych objętości z
wykorzystaniem Dynabeads.
Statyw z przejrzystego plastiku
z numerowanymi miejscami na
16 probówek 1,5 – 2 ml (w
dwóch rzędach) może być
łatwo wyjmowany z podstawy
zawierającej magnes. Budowa
statywu
umożliwia
równomierne
mieszanie
wszystkich
probówek
umieszczonych w statywie.
1
7.
SampleRack (for Plastykowy statyw na 16 szt.
DynaMag™-2)
probówek 1,5 - 2 ml pasujący
do DynaMag™-2 Magnet.
1
Część B zestawu 2
1.
PVDF
Membrana
PVDF
do zestaw
pólsuchego transferu białek w
aparacie Trans-Blot® Turbo™
Transfer Starter System, format
mini, wymiary: 10, 7 x 8.5 cm,
do zestawu dołączony jest
bibuła filtracyjna, bufor, zestaw
na 10 mini żeli.
3
2.
Nitroceluloza
Membrana z nitrocelulozy do zestaw
pólsuchego transferu białek w
aparacie Trans-Blot® Turbo™
Transfer Starter System, format
mini, wymiary: 10, 7 x 8.5 cm,
do zestawu dołączony jest
bibuła filtracyjna, bufor, zestaw
na 10 mini żeli.
3
Projekt „Interdyscyplinarna kadra akademicka na rzecz rozwoju gospodarki opartej na wiedzy”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
3.
Long Shelf Life żele poliakrylamidowe do SDS szt
Mini Protean TGX elektroforezy białek i blottingu
kompatybilne z systemem mini
Precast Gels
protean
firmy
BioRad,
utrzymują niższa temperaturę
przy
wysokim
napięciu
zapewniającszybki
postęp
elektroforezy. Pakowane w
kasetach
utrzumujących
odpowiednia wilgotność żelu.
Trwałość do 12 miesięcy.
Nadaja się do szybkiego
transferu w systemie TransBlot
Turbo. Wymiary żelu: 86x71x1
mm,
wymiary
kasety:
101x89x4,6. Żel gradientowy 816%, na 10 kieszonek.
10
4.
Long Shelf Life żele poliakrylamidowe do SDS szt
Mini Protean TGX elektroforezy białek i blottingu
kompatybilne z systemem mini
Precast Gels
protean
firmy
BioRad,
utrzymują niższą temperaturę
przy
wysokim
napięciu
zapewniając szybki postęp
elektroforezy. Pakowane
w
kasetach
utrzumujących
odpowiednią wilgotność żelu.
Trwałość do 12 miesięcy.
Nadają się do szybkiego
transferu w systemie TransBlot
Turbo. Wymiary żelu: 86x71x1
mm,
wymiary
kasety:
101x89x4,6. Żel gradientowy 816%, na 12 kieszonek.
20
5.
Long Shelf Life żele poliakrylamidowe do SDS szt
Mini Protean TGX elektroforezy białek i blottingu
kompatybilne z systemem mini
Precast Gels
protean
firmy
BioRad,
utrzymują niższą temperaturę
przy
wysokim
napięciu
zapewniając szybki postęp
elektroforezy. Pakowane
w
10
Projekt „Interdyscyplinarna kadra akademicka na rzecz rozwoju gospodarki opartej na wiedzy”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
kasetach
utrzumujących
odpowiednią wilgotność żelu.
Trwałość do 12 miesięcy.
Nadają się do szybkiego
transferu w systemie TransBlot
Turbo. Wymiary żelu: 86x71x1
mm,
wymiary
kasety:
101x89x4,6. Żel 7,5%, na 10
kieszonek.
6.
Long Shelf Life żele poliakrylamidowe do SDS szt
Mini Protean TGX elektroforezy białek i blottingu
kompatybilne z systemem mini
Precast Gels
protean
firmy
BioRad,
utrzymują niższa temperaturę
przy
wysokim
napięciu
zapewniając szybki postęp
elektroforezy. Pakowane
w
kasetach
utrzumujących
odpowiednią wilgotność żelu.
Trwałość do 12 miesięcy.
Nadają się do szybkiego
transferu w systemie TransBlot
Turbo. Wymiary żelu: 86x71x1
mm,
wymiary
kasety:
101x89x4,6. Żel 7,5%, na 12
kieszonek.
10
7.
Long Shelf Life żele poliakrylamidowe do SDS szt
Mini Protean TGX elektroforezy białek i blottingu
kompatybilne z systemem mini
Precast Gels
protean
firmy
BioRad,
utrzymują niższa temperaturę
przy
wysokim
napięciu
zapewniając szybki postęp
elektroforezy. Pakowane
w
kasetach
utrzumujących
odpowiednia wilgotność żelu.
Trwałość do 12 miesięcy.
Nadaja sie do szybkiego
transferu w systemie TransBlot
Turbo. Wymiary żelu:86x71x1
mm,
wymiary
20
Projekt „Interdyscyplinarna kadra akademicka na rzecz rozwoju gospodarki opartej na wiedzy”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
kasety:101x89x4,6. Zel
na 10 kieszonek.
10%,
8.
Long Shelf Life żele poliakrylamidowe do SDS szt
Mini Protean TGX elektroforezy białek i blottingu
kompatybilne z systemem mini
Precast Gels
protean
firmy
BioRad,
utrzymują niższa temperaturę
przy
wysokim
napięciu
zapewniając szybki postęp
elektroforezy. Pakowane
w
kasetach
utrzumujących
odpowiednia wilgotność żelu.
Trwałość do 12 miesięcy.
Nadaja sie do szybkiego
transferu w systemie TransBlot
Turbo. Wymiary żelu: 86x71x1
mm,
wymiary
kasety:101x89x4,6. Żel 10%,
na 12 kieszonek.
10
9.
Long Shelf Life żele poliakrylamidowe do SDS szt
Mini Protean TGX elektroforezy białek i blottingu
Precast Gels
kompatybilne z systemem mini
protean
firmy
BioRad,
utrzymują niższa temperaturę
przy
wysokim
napięciu
zapewniając szybki postęp
elektroforezy. Pakowane
w
kasetach
utrzumujących
odpowiednią wilgotność żelu.
Trwałość do 12 miesięcy.
Nadają się do szybkiego
transferu w systemie TransBlot
Turbo. Wymiary żelu: 86x71x1
mm,
wymiary
kasety:101x89x4,6. Żel 12%,
na 10 kieszonek.
10
Projekt „Interdyscyplinarna kadra akademicka na rzecz rozwoju gospodarki opartej na wiedzy”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
10.
Long Shelf Life żele poliakrylamidowe do SDS szt
Mini Protean TGX elektroforezy białek i blottingu
Precast Gels
kompatybilne z systemem mini
protean
firmy
BioRad,
utrzymują niższa temperaturę
przy
wysokim
napięciu
zapewniając szybki postęp
elektroforezy. Pakowane
w
kasetach
utrzumujących
odpowiednią wilgotność żelu.
Trwałość do 12 miesięcy.
Nadają się do szybkiego
transferu w systemie TransBlot
Turbo. Wymiary żelu: 86x71x1
mm,
wymiary
kasety:
101x89x4,6. Zel 12%, na 12
kieszonek.
11.
Odczynnik
Bradforda
Koncentrat
zawierający Op. 450 ml 1
barwnik Coomasie G-250 ,
kwas fosforanowy oraz metanol
do
oznaczania
białka
kolorymetryczną
metodą
Bradford'a, opierającą się na
zmianie
intensywności
zabarwienia
błękitu
brylantowego
C-250
w
zależności od stężenia białka.
Opakowanie zawiera 450 ml
roztworu co wystarcza na 450
standardowych oznaczeń lub
2250 w procedurze mikro.
12.
Mini-PROTEAN
Tetra Companion
Running Module wkład
do
umieszczania żeli
w
komorze
elektroforetycznej
bez elektrod
Wkład do umieszczania żeli w sztuka
komorze elektroforetycznej bez
elektrod.
Kompatybilny
z
zestawem
Mini-PROTEAN
Tetra Cell firmy Biorad.
10
1szt
Projekt „Interdyscyplinarna kadra akademicka na rzecz rozwoju gospodarki opartej na wiedzy”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Zestaw 3
Lp.
Nazwa
przedmiotu
zapotrzebowania
Wymagania
przedmiotu
zapotrzebowania
wobec Jednostk
a miary
Iloś
ć
Część A zestawu 3
1.
Polimeraza
T3
2.
Trypsyna
RNA Enzym rekombinowany o jednostka
stężeniu 10-20 U/mikrolitr. W
zestawie rozrwór DTT i 5x
stężony bufor reakcyjny.
Trypsyna
świńska
modyfikowana
przez
metylację redukującą, oporna
na trawienie proteolityczne, o
aktywności
dwukrotnie
większej
od
trypsyny
niemodyfikowanej;
rekomendowana
do
sekwencjonowania
białek.
Liofilizowana; w komplecie
bufor do rozpuszczenia (50
mM kwas octowy).
1000
jedn
oste
k
Zestaw:
4
100µg
zest
(5x20 µg) awy
trypsyny,
1ml buforu
Część B zestawu 3
1.
Klisza fotograficzna Klisza o wysokiej czułości do opakowani 1 op.
detekcji
sygnału e = 100
chemiluminescencyjnego lub szt.
z izotopów. Przeznaczenie:
Western-,
Southern-,
Northern-blotting,
EMSA.
Wymiary: 12,5 x 17,5 cm .
Opakowanie zawiera 100
sztuk.
Producent,
nazwa,
nr
katalogu
Projekt „Interdyscyplinarna kadra akademicka na rzecz rozwoju gospodarki opartej na wiedzy”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
2.
Zestaw
do
chemiluminescenc
yjnej detekcji białek
do
wykrywania
femtogramowych
ilości
Chemiluminescencyjny
zestaw
substrat dla peroksydazy
chrzanowej
zapewniający
wysoką czułość detekcji w
analizie Western blotting,
wykrywa femtogramowe ilości
białka. Zestaw wystarcza do
wybarwienia
200cm2
membrany nitrocelulozowej
lub PVDF. Całkowita objętość
zestawu 20ml.
1
3.
Zestaw
do
chemiluminescenc
yjnej detekcji białek
do
wykrywania
attomolowych ilości
Chemiluminescencyjny
zestaw
substrat dla peroksydazy
chrzanowej
zapewniający
wysoką czułość detekcji w
analizie Western blotting,
wykrywa attomolowe ilości
białka nie generując tła.
Sygnał utrzymuje się kilka
godzin
od
inkubacji
z
substratem.
Zestaw
optymalizowany do CCD
imaging,
kompatybilny
z
detekcją za pomocą kliszy,
może być również wykrywany
w systemie analizy obrazu
fluorescencyjnego
.
Wystarcza do wybarwienia
1000cm2
membrany
nitrocelulozowej lub PVDF.
Całkowita objętość zestawu
100ml.
1
4.
Zestaw w sprayu
do
chemiluminescenc
yjnej detekcji białek
do
wykrywania
pikogramowych
ilości
Chemiluminescencyjny
zestaw
substrat dla peroksydazy
chrzanowej
zapewniający
wysoką czułość detekcji w
analizie Western blotting,
wykrywa pikogramowe ilości
białka. Zestaw wystarcza do
wybarwienia
5000cm2
membrany nitrocelulozowej
lub PVDF. Całkowita objętość
1
Projekt „Interdyscyplinarna kadra akademicka na rzecz rozwoju gospodarki opartej na wiedzy”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
zestawu - 500ml, w dwóch
butelkach w zestawie z
jednym
tłokiem
umożliwiającym aplikowanie
mieszaniny w formie sprayu
bezpośrednio na blot bez
konieczności pipetowania.
Część C zestawu 3
1.
Marker
laboratoryjny
Sharpie
Markery
doskonałe
do zestaw = 4 3
trwałego
opisywania szt.
zest
przedmiotów wykonanych ze
awy
szkła, metalu, kamienia i
tworzywa
sztucznego.
Posiadają tusz wodoodporny,
szybkoschnący. Szerokość
końcówki 0,3 mm. Zestaw
zawiera 4 pisaki: czarny,
czerwony, niebieski, zielony.
2.
Kriopudełko
Kriopudełka z poliwęglanu. szt.
Autoklawowalne. Odporne na
temperatury od -196ºC do
+121ºC. Z kratką i numeracją
stanowisk
na
pokrywie.Wielkość
stanowiska:
12
mm
Pasują
do
wszystkich
dostępnych krioprobówek o
poj. 1,5 lub 2,0 ml oraz
probówek
Eppendorfa.
Przeznaczone
do
magazynowania w skrzyniach
lub
szafach
w
niskiej
temperaturze lub w ciekłym
azocie.Wymiary (dł. x szer. x
wys.) :133 x 133 x 52 mm,
Rzędy: 9 x 9.
4
Projekt „Interdyscyplinarna kadra akademicka na rzecz rozwoju gospodarki opartej na wiedzy”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Wysokiej
jakości
butelki szt.
laboratoryjne ze szkła Duran.
Z niebieską zakrętką z PP i
pierścieniem
wylewowym.
Równomierne, grube ścianki.
Zgodne z ISO 4796. Z
możliwością autoklawowania
(w tym celu należy otworzyć
przykrywkę).Objętość: 2000
ml. wymiary: 136 x 267 mm,
gwint: GL 45.
3.
Butelka
laboratoryjna
Duran z zakrętką
4.
Zestaw statywów Zestaw
pięciu
statywów
uniwersalnych
polipropylenowych w różnych
czterostronnych
kolorach,
które
można
wykorzystać z czterech stron
do trzymania probówek o
różnych
rozmiarach.
Możliwość
sterylizacji
w
autoklawie (odporność na
temperaturę w zakresie od 90⁰C do +121⁰C). Każdy
statyw posiada 4 otwory o
średnicy 30 mm na probówki
o pojemności 50 ml, 12
otworów o średnicy 20 mm na
probówki o pojemności 15 ml,
32 otwory o średnicy 12 mm
na probówki o pojemności 1,5
i 2 ml, 32 otwory o średnicy 10
mm
na
probówki
o
pojemności 0,5 ml. Wymiary:
180 x 90 x 52 mm (dł. x wys. x
gł.).
5.
Statywy Rota-Rack Statyw na probówki złożony z szt.
na duże probówki
czterech
połączonych
środkowo
modułów
(w
różnych kolorach), z których
każdy
obracany
jest
niezależnie.Umożliwia
to
przechowywanie i transport
probówek różnej wielkości w
jednym statywie. Możliwość
2
zestaw
1
(5szt.
w
opakowani
u)
2
Projekt „Interdyscyplinarna kadra akademicka na rzecz rozwoju gospodarki opartej na wiedzy”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
sterylizacji w autoklawie.
Każdy z modułów może
pomieścić: 2 probówki o
pojemności 50 ml, lub 8 o poj.
15 ml, 6 probówek o średnicy
16-20 mm lub 10 o średnicy
10-13 mm. Wymiary statywu:
224 x 112 x 112 mm.
6.
Pudełko chłodzące Pudełko
chłodzące
z szt.
na probówki 0,5-2,0 pokrywką, na 24 probówki o
ml
pojemności
0,5-2,0
ml.
utrzymujące temp. poniżej 4
stopni C przez 3-4 godz.
Zmieniające
kolor
z
fioletowego na różowy po
podwyższeniu temp. powyżej
7 stopni C. Zmiana koloru
widoczna jest przy każdym
stanowisku. Wymiary pudełka
w pokrywką: 70 x 105 x 146
mm
1
7.
Kasetka
szkiełka
podstawowe
5
Zestaw 4
na Kasetka
wykonana
z szt.
polistyrenu. Korkowy wkład
na
dnie
zapobiega
uszkodzeniu szkiełek. Na
pokrywce znajduje się karta
na
informacje
służące
identyfikacji
szkiełek.
Możliwość
ustawiania
piętrowego. Kasetka na 100
szkiełek posiada specjalne
metalowe
zamknięcie.Wymiary kasetki
na 100 szkiełek: 210 x 179 x
35 mm (dł. x gł. x wys.).
Projekt „Interdyscyplinarna kadra akademicka na rzecz rozwoju gospodarki opartej na wiedzy”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Lp.
Nazwa
przedmiotu
zapotrzebowania
Wymagania wobec przedmiotu Jednostka Ilość Producent,
zapotrzebowania
miary
nazwa, nr
katalogu
Część A zestawu 4
1.
Przeciwciało anty- Królicze
przeciwciało mikrolitr
HA
monoklonalne (klon C29F4) do
detekcji epitopu hemaglutyniny,
HA
(YPYDVPDYA).
Do
zastosowań w Western Blotting
(1:1000),
immunoprecypitacji
(1:50),
immunohistochemii
(skrawki parafinowe) (1:800),
immunofluorescencji
(immunocytochemii)
(1:3200),
cytometrii przepływowej (1:800),
ChIP (1:50).
100
2.
PathScan®
Intracellular
Signaling Array Kit
(Chemiluminescent
Readout)
3
Zestaw swoistych przeciwciał zestaw
naniesionych
na
szkiełka
umożliwiający
równoczesną
detekcję aktywności 18 białek
sygnalizacyjnych w 32 próbkach
(swoistość: ludzkie i mysie),
zawierający kontrole negatywne i
pozytywne.
Przeciwciała
umieszczone
w
dwóch
powtórzeniach na pokrytym
nitrocelulozą szklanym podłożu.
Zestaw zoptymalizowany dla
lizatów komórkowych o stężeniu
białka między 0,2 and 1 mg/ml.
Detekcja sygnału za pomocą
chemiluminescencji. W skład
zestawu wchodzą: Array Slides Intracellular Signaling Array Kit,
16-Well Gasket, Sealing Tape,
Chemiluminescent Development
Folder, 20X Array Wash Buffer,
Array Blocking Buffer, Array
Diluent Buffer, Detection Ab
Projekt „Interdyscyplinarna kadra akademicka na rzecz rozwoju gospodarki opartej na wiedzy”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Cocktail (10X) - Intracellular
Signaling Array Kit, HRP-Linked
Streptavidin
(10X),
20X
LumiGLO Reagent A, 20X
Peroxide Reagent B, PathScan®
Sandwich ELISA Lysis Buffer
(1X).
Część B zestawu 4
1.
Przeciwciało
przeciwko HSP90
Królicze
przeciwciało Op. 200 µg 1
poliklonalne rozpoznające obie
formy białka HSP90 (alfa i beta):
ludzkie i mysie, szczurze i
królicze. Oczyszczane na białku
A. Stosowane do oznaczania
białka metodą Western blotting
(1:1000) i immunohistochemii na
skrawkach
parafinowych.
Dostarczone
w
formie
rozpuszczonej w PBS z 50%
glicerolem i 0,09% azydkiem
sodu.
2.
Przeciwciało
przeciwko HSP27
Królicze
przeciwciało Op. 50 µg
poliklonalne, rozpoznaje antygen
ludzki i mysi, szczurzy, bydlęcy,
psi,
myszoskoczka,
świnki
morskiej, chomika i świni.
Oczyszczane na białku A.
Stosowane do oznaczania białka
metodą
Western
blotting
(1:1000), immunohistochemii i
immunocytochemii,
w
mikroskopii
elektronowej,
immunofluorescencji,
immunoprecypitacji
(1:100).
1
Projekt „Interdyscyplinarna kadra akademicka na rzecz rozwoju gospodarki opartej na wiedzy”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Dostarczone
w
formie
rozpuszczonej w PBS z 50%
glicerolem i 0,09% azydkiem
sodu.
3.
Przeciwciało
przeciwko HSP70
Mysie
przeciwciało Op.
monoklonalne przeciwko HSP70. µg
Rozpoznaje antygen ludzki, mysi
i inne. Oczyszczane na białku G.
Stosowane do oznaczania białka
metodą
Western
blotting
(1µg/ml),
immunohistochemii
(1:50) i immunocytochemii, w
mikroskopii
elektronowej,
immunoprecypitacji
i
Elisa.
Dostarczone
w
formie
rozpuszczonej w PBS z 50%
glicerolem i 0,09% azydkiem
sodu.
200 1
4.
Przeciwciało
przeciwko
[pSer326]HSF
Królicze
przeciwciało Op.
poliklonalne przeciwko HSF1 µg
fosforylowanemu
w
pozycji
Ser326.
Stosowane
do
oznaczania
białka
metodą
Western
blotting
(1:1000).
Oczyszczane na białku A.
Dostarczone
w
formie
rozpuszczonej w PBS z 50%
glicerolem i 0,09% azydkiem
sodu.
200 1
5.
Przeciwciało
przeciwko ER alfa
Mysie
przeciwciało Op. 50µg
monoklonalne
(klon
33)
produkowane z wykorzystaniem
syntetycznego
polipeptydu
(E247VGMMKGGIRKDRRG261)
odpowiadającemu aa 247-261 w
konserwowanej
ewolucyjnie
domenie wiążącej DNA białka
ERα. Rozpoznaje antygen ludzki,
mysi i inne. Nie wykazuje
swoistości do receptorów AR,
1
Projekt „Interdyscyplinarna kadra akademicka na rzecz rozwoju gospodarki opartej na wiedzy”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
PR, ER beta i GR. Stosowane do
oznaczania
białka
metodą
Western
blotting
(1ug/ml),
immunocytochemii (10 ug/ml) i
immunohistochemii (5 ug/ml) i w
inych aplikacjach. Dostarczone w
formie rozpuszczonej w PBS z
0,1% azydkiem sodu.
6.
Przeciwciało
przeciwko ER beta
Królicze
przeciwciało Op. 100 µg 1
poliklonalne przeciwko ERβ.
Rozpoznaje antygen ludzki, mysi
i szczurzy zlokalizowany w Ckońcowej
domenie
białka
(C512SSTEDSKN
KESSQNLQSQ530).
Oczyszczane
na
zasadzie
powinowactwa do epitopu. Nie
wykazuje
swoistości
do
receptora ERα. Stosowane do
oznaczania
białka
metodą
Western
blotting
(1ug/ml),
immunocytochemii
(1:1001:1000) i immunohistochemii
(1:50). Dostarczane w formie
rozpuszczonej w PBS z 1mg/ml
BSA i 0,05% azydkiem sodu.
7.
HSF1Ser326 Elisa HSF1 Elisa kit: kit do ilościowej zestaw
Kit
oceny
fosforylowanej
formy
białka HSF1 w ekstrakcie
komórkowym lub tkankowym,
wykrywający ludzki oraz mysi
HSF1,
wysoka
czułość
wykrywająca piktogramowe ilości
białka w mililitrze ekstraktu
komórkowego,
umożliwiający
zbadanie 40 różnych ekstraktów
w dwóch powtórzeniach, format
na
płytce
96
dołkowej,
sprzedawany
z
zestawem
reagentów: przeciwciałem, płytką
buforami
STOP
i
TMB,
2
Projekt „Interdyscyplinarna kadra akademicka na rzecz rozwoju gospodarki opartej na wiedzy”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
substratem,
standardem
buforem płuczącym.
8.
HSF1 Elisa Kit
i
HSF1 Elisa kit: kit do ilościowej zestaw
oceny białka HSF1 w ekstrakcie
komórkowym lub tkankowym,
wykrywający ludzki oraz mysi
HSF1,
wysoka
czułość
wykrywająca piktogramowe ilości
białka w mililitrze ekstraktu
komórkowego,
umożliwiający
zbadanie 40 różnych ekstraktów
w dwóch powtórzeniach, format
na
płytce
96
dołkowej,
sprzedawany
z
zestawem
reagentów: przeciwciałem, płytką
buforami
STOP
i
TMB,
substratem,
standardem
i
buforem płuczącym.
2
)
Zestaw 5
Lp
.
Nazwa
przedmiotu
zapotrzebowania
Wymagania
przedmiotu
zapotrzebowania
wobec Jednostk
a miary
Iloś
ć
Część A zestawu 5
1.
Zestaw
do Do
oznaczania
poziomu Op.
100 1
oznacznia poziomu cAMP
w
ekstraktach testów
cAMP
komórkowych i tkankowych.
Czułość >0,02 mM, zakres
pomiaru 0,02 µM - 2 µM.
Zestaw zawiera 10x cAMP
Assay buffer, acetylating
agent A, acetylating agent B,
cAMP-HRP,
HRP
Producent,
nazwa,
nr
katalogu
Projekt „Interdyscyplinarna kadra akademicka na rzecz rozwoju gospodarki opartej na wiedzy”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
neutralizing buffer, protein G
coated plate, rabbit anti-cAMP
polyclonal antibody, standard
cAMP.
2.
Zestaw
do
oznaczania
wewnątrzkomórko
wego stężenia Ca2+
Do
oznaczania
poziomu Op.
250 1
cAMP
w
ekstraktach testów
komórkowych i trkankowych.
Czułość >0,1 mM, zakres
pomiaru 0,1 mM - 25 mM.
Zestaw zawiera Calcium
Assay
Buffer,
Calcium
Standard,
Chromogenic
Reagent.
3.
Przeciwciało
przeciwko GPR30
Królicze
przeciwciało Op. 100 ug 1
poliklonalne
przeciwko
receptoru
GPR30.
Rozpoznaje antygem ludzki,
mysi i szczurzy. Stosowane
do oznaczania białka metodą
Western
blotting
,
immunocytochemii
i
immunohistochemii.
4.
Goat
anti-Rabbit
IgG
(H+L)
Secondary
Antibody,
HRP
conjugate
kozie,
poliklonalne 1,6 mg
drugorzędowe przeciwciało
anty-królicze, skoniugowane
z peroksydazą chrzanową, do
zastosowania w: WB, IF, ICC,
IHP, FACS, reaguje z ciężkim
i lekkim łańcuchem króliczego
IgG, nie reaguje z nie
imunoglobulinowymi białkami
surowicy;
oczyszczone,
liofilizowane.
1
5.
Goat
anti-Mouse
IgG
(H+L)
Secondary
Antibody,
HRP
conjugate
kozie,
poliklonalne 1,6 mg
drugorzędowe przeciwciało
anty-mysie, skoniugowane z
peroksydazą chrzanową, do
zastosowania w: WB, IF, ICC,
IHP, FACS, reaguje z ciężkim
i lekkim łańcuchem króliczego
1
Projekt „Interdyscyplinarna kadra akademicka na rzecz rozwoju gospodarki opartej na wiedzy”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
IgG, nie reaguje z nie
imunoglobulinowymi białkami
surowicy,
oczyszczone,
liofilizowane.
Część B zestawu 5
1.
Marker do białek Marker
do
białek
do op.
PageRuler
monitorowania
postępu (2*250ul)
Prestained Protein elektroforezy
Ladder
poliakrylamidowej białek w
zakresie od 40 do 170kDa, 2
prązki referencyjne: zielony
10kDa i czerwony 70kda,
gotowy
do
użycia,
niewymagający gotowania.
Na 50 - 100 aplikacji.
2 op.
2.
Marker do białek
Spectra Multicolor
Low Range Protein
Ladder
Marker
do
białek
do szt.
monitorowania
postępu
elektroforezy
poliakrylamidowej białek w
zakresie od 10 do 1,7kDa, 2
prązki referencyjne: zielony
10kDa i czerwony 40kDa,
gotowy
do
użycia,
niewymagający gotowania.
Co najmniej na 50 aplikacji.
1
3.
Płytki 96-dołkowe
Storage
Plates,
round well, 0.8ml
(MIDI plates)
Płytki z 96-ma stożkowymi opakowani
dołkami
z
maksymalną e = 50 szt.
pojemnością dołka 0,8ml,
przezroczyste. Z certifikatem
(wolne od ludzkiego DNA,
Rnaz i Dnaz). Opakowanie
zawiera 50 płytek.
1 op.
4.
96-Well
Skirted
Non- Płytki
96-dołkowe,
bez opakowani
Plates ścianek
bocznych, e = 25 szt.
przezroczyste, odcięty róg w
pozycji H1, max poj. 0,3 ml.
Kompatybilne z większością
termocyklerów. Z certifikatem
1 op.
Projekt „Interdyscyplinarna kadra akademicka na rzecz rozwoju gospodarki opartej na wiedzy”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
(wolne od ludzkiego DNA,
RNaz i DNaz). Pakowane po
25 sztuk.
Część C zestawu 5
1.
Uchwyt na pipety Uchwyt do mocowania na Szt.
do
mocowania ścianie pasujący do pipet
na ścianie
Eppendorf typ Research Plus,
posiada
na
zewnętrznej
stronie odpowiednią taśmę
samoprzylepną pozwalającą
na zamocowanie na scianie.
6
2.
Probówki
Safe- Probówka
zapewniająca opakowani 1 op.
Lock – DNA LoBind blisko 100% odzysk kwasów e = 250
nukleinowych
poprzez szt.
zmniejszone wiązanie się
materiału
ze
ściankami
probówki. Specjalny materiał,
z którego jest wykonana
wytwarza
hydofilową
powierzchnię
(bez
konieczności
stosowania
powlekania
powierzchni
probówkiunika
się
niebezpieczeństwa skażenia
próbki;
wytrzymałość
na
prędkości wirowania do 25
000 x g; certyfikat sterylności
(wolne od DNA, DNazy,
RNazy,
inhibitorów PCR).
Pojemność probówki 2 ml.
Opakowanie
zawiera
5
worków po 50 sztuk (250
probówek).
Projekt „Interdyscyplinarna kadra akademicka na rzecz rozwoju gospodarki opartej na wiedzy”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
3.
Pipetor Easypet 3
Elektroniczny pipetor do pipet szt.
tradycyjnych (szklanych i
plastykowych) z ładowarką,
uchwytem
ściennym,
stojakiem
i
2
filtrami
membranowymi (0,45 µm).
Do pipet o pojemności od 0,1
do 100 ml; Z możliwością
seryjnego dozowania porcji o
różnych
objętościach,
intuicyjnej i wygodnej regulacji
prędkości poprzez lekkie
naciśnięcie
palcem.
Z
diodowym
wskaźnikiem
informującym
o
stanie
naładowania
akumulatora,
akumulatorem
zapewniajacym
długą,
bezprzewodową
pracę,
bezstopniowym ustawianiem
mocy pompy, możliwością
pracy w trakcie ładowania.
Adapter do pipety powinien
mieć
możliwość
sterylizowania w autoklawie a
szybkie zwolnienie stożka
mocującego ma zapewniać
łatwą
wymianę
filtrów
membranowych.
Dane
techniczne: ciężar: 160 g;
akumulator: pojemność 1,100 mAh/3.7 V; czas
ładowania: ~ 3 h; typ: litowopolimerowy;
Zasilanie
główne/elektryczne: wejście:
100 V – 240 V ± 10%, 50 Hz –
60 Hz, 0.5 A, moc: 5 V DC, 1.0
A.
1
szt.
Projekt „Interdyscyplinarna kadra akademicka na rzecz rozwoju gospodarki opartej na wiedzy”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
4.
Pipeta 8-kanałowa Pipeta 8 kanałowa o zmiennej szt.
0,5-10
µl
typu pojemności, z wyrzutnikiem i
Research Plus
czteropozycyjnym
wskaźnikiem
objętości;
przycisk funkcyjny szary,
zakres objętości 0,5 -10 µl. W
całości autoklawowalna. Z
systemem
amortyzującym
część
dolną
pipety.
Z
możliwością rekalibracji do
pracy z cieczami o innej
gęstości niż woda i łatwym
powrotem
do
ustawień
fabrycznych.
Możliwość
zmniejszenia ilości kanałów.
1
5.
Pipeta 8-kanałowa Pipeta 8 kanałowa o zmiennej szt.
10-100 µl typu pojemności, z wyrzutnikiem i
Research Plus
czteropozycyjnym
wskaźnikiem
objętości;
przycisk
funkcyjny
żółty,
zakres objętości 10 -100 µl. W
całości autoklawowalna. Z
systemem
amortyzującym
część
dolną
pipety.
Z
możliwością rekalibracji do
pracy z cieczami o innej
gęstości niż woda i łatwym
powrotem
do
ustawień
fabrycznych.
Możliwość
zmniejszenia ilości kanałów.
2
6.
Pipeta 8-kanałowa Pipeta 8 kanałowa o zmiennej szt.
30-300 µl typu pojemności, z wyrzutnikiem i
Research Plus
czteropozycyjnym
wskaźnikiem
objętości;
przycisk
funkcyjny
pomarańczowy,
zakres
objętości 30 -300 µl. W całości
autoklawowalna. Z systemem
amortyzującym część dolną
pipety.
Z
możliwością
rekalibracji do pracy z
cieczami o innej gęstości niż
1
Projekt „Interdyscyplinarna kadra akademicka na rzecz rozwoju gospodarki opartej na wiedzy”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
woda i łatwym powrotem do
ustawień
fabrycznych.
Możliwość zmniejszenia ilości
kanałów.
Zestaw 6
Lp
.
Nazwa
przedmiotu
zapotrzebowania
Wymagania
przedmiotu
zapotrzebowania
wobec Jednostk
a miary
Iloś
ć
Część A zestawu 6
1.
Memrana PVDF
Membrana wykonana z PVDF, Rolka
odpowienia
do
Western
blotting, średnica por 0,45 um,
hydrofobowa, adsorpcja BSA
(µg/cm²) 215. Rołka o szer. x
dł.: 26,5 cm x 3,75 m.
2.
Przeciwciało do β- Mysie
monoklonalne szt.
aktyny
przeciwciało IgG1κ, klon C4, (100µl)
wykrywające białko betaaktynę, o masie molekularnej
43 kDa. Epitop rozpoznawany
przez
przeciwciało
zlokalizowany w N-końcu
cząsteczki aktyny obejmuje
aminokwasy
50-70.
Rekomendowane
do
wykrywania białka techniką
ELISA, IC, IF, IH, IH(P), WB.
2
3.
Heat Shock Factor N2-(1H-Indazol-5-yl)-N61
Inhibitor, methyl-3-nitropyridine-2,6KRIBB11
diamine.
10x1
0mg
10mg
1
Producent,
nazwa,
nr
katalogu
Projekt „Interdyscyplinarna kadra akademicka na rzecz rozwoju gospodarki opartej na wiedzy”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
4.
System filtracyjny System filtracyjny składający opakowani
Express® PLUS się
z
filtra
PES e = 12 szt
(PES)-membrana
(polietersulfonowego) o niskiej
wiązalności białek, wysokiej
prędkości przepływu-krótkim
czasie filtracji, o porowatości
0,22µm, nabutelkowego, o
pojemności 500 ml, oraz
butelki
(z
zakrętką)
o
pojemności 1000 ml; sterylne gotowe do użycia. Średnica
filtra 73 mm, powierzchnia
filtrowania 40 cm2.
2
Część B zestawu 6
1.
Podłoże
mikrobiologiczne
LB (Luria Broth)
Bogata pożywka opracowana gram
dla wzrostu rekombinowanych
szczepów E. coli. Gotowe
sproszkowane LB zawierające
wszystkie składniki - po
rozpuszczeniu (25 g/litr) nie
wymaga ustawienia pH. Skład:
10g/l Trypton, 5 g/l ekstrakt
drożdżowy, 10 g/l NaCl.
1000
g
2.
Podłoże
mikrobiologiczne
LB Agar Miller
Bogata pożywka opracowana gram
dla wzrostu rekombinowanych
szczepów E. coli. Gotowe
sproszkowane podłoże do
przygotowania zawiesiny w
składzie: 10g/l Trypton, 5 g/l
ekstrakt drożdżowy, 10 g/l
NaCl, 15 g/l Agar (40 g
mieszaniny w proszku/l ) i
autoklawowania 121°C przez
10-20 min.
1000
g
Projekt „Interdyscyplinarna kadra akademicka na rzecz rozwoju gospodarki opartej na wiedzy”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
3.
Real-Time 2x PCR Gotowa
do
użycia,
Master Mix SYBR zoptymalizowana mieszanina
A
zawierająca rekombinowaną
Taq DNA polimerazę (0,1 U
/μl), 2x stężony bufor PCR, 4
mM
chlorek
magnezu,
nukleotydy (0,5 mM każdego
dNTP) oraz barwnik SYBR
Green do ilościowej detekcji
amplifikowanych fragmentów
DNA w sposób wydajny i
powtarzalny. Zestaw zawiera
2x po 1,25 ml mieszaniny
Real-Time 2xPCR Master Mix,
oraz 2x po 1,5 ml wody wolnej
od
nukleaz.
Zawartość
opakowania
jest
przewidziana
na
przeprowadzenie 100 reakcji
w objętości 50µl na maszynie
PCR BioRad. Gwarantowana
stabilność
i
aktywność
produktu co najmniej po
siedmiokrotnym
cyklicznym
rozmrażaniu i zamrażaniu.
zestaw na 6
100 reakcji
w
50
mikrolitrac
h
Część C zestawu 6
1.
Lentiwirusowy
Zestaw 632164 Lenti-X™ zestaw
system
do Expression
System
uzyskiwania
zawierający: zestaw wektorów
stabilnych
linii z białkami koniecznymi do
komórkowych
z dojrzewania wirusa, czynnik
nadekspresją
transfekcyjny,
wektor
do
wklonowania
sekwencji
kodującej białko, surowicę do
hodowli komórek wolną od
tetracyklin
2.
Lenti-X GoStix
1
Szybkie testy do oznaczania opakowani 1
poziomu miana wirusa
e na 20
oznaczeń
Projekt „Interdyscyplinarna kadra akademicka na rzecz rozwoju gospodarki opartej na wiedzy”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
3.
Proteome Profiler Zestaw
zawierający
4 zestaw
Human Phospho- komplety (po 2 membrany w
Kinase Array Kit
każdym)
z
naniesionymi
przeciwciałami
(każde w
dwóch
punktach)
umożliwiającymi równoczesną
detekcję
aktywności
43
różnych kinaz i 2 innych białek
w ekstraktach z komórek
ludzkich. Detekcja sygnału za
pomocą chemiluminescencji.
Kit zawiera również: 8-Well
Multi-dish, Lysis Buffer, Array
Buffers,
Wash
Buffer,
Detection Antibody Cocktail A,
Detection Antibody Cocktail B,
Streptavidin-HRP,
Chemiluminescent Detection
Reagents,
Transparency
Overlay Template, Detailed
product
datasheet
with
protocol.
4.
Hydrofobowy
marker
ImmEdge™ Pen
Niezbędny w analizach typu opakowani
immunnohistochemia
i e = 2 szt.
hybrydyzacja in situ. Służy do
wyznaczania bariery wokół
skrawków (mrożonych lub
utrwalonych
parafiną).
Hydrofobowa i termostabilna
bariera
ogranicza
obszar
analizy umożliwiając użycie
mniejszej ilości odczynnika na
skrawek, pozwala utrzymać
odczynniki na powierzchni
skrawka
i
zapobiega
mieszaniu się reagentów w
przypadku analizy różnych
skrawków na tym samym
szkiełku.
Wytyczona
flamastrem
bariera
jest
nierozpuszczalna w alkoholu i
acetonie,
ale
całkowicie
usuwalna przy użyciu ksylenu i
3
1 op.
Projekt „Interdyscyplinarna kadra akademicka na rzecz rozwoju gospodarki opartej na wiedzy”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
jego
pochodnych.
Do
stosowania na szklanych
powierzchniach.
Jedno
opakowanie zawiera 2 sztuki.
5.
G-15, antagonista > 99%, C19H16BrNO2, M = Op.10 mg
GPR30
370,23 g/mol
6.
ImmPRESS AntiGoat
Ig
(peroxidase)
Polymer Detection
Kit
7.
ImmPRESS™
Anti-Rabbit
(peroxidase)
Reagent
Zestaw
odczynników
do zestaw
detekcji kozich przeciwciał
pierwszorzędowych oparty na
systemie mikropolimerowym z
wykorzystaniem peroksydazy.
Zawartość
zestawu:
1. Gotowy do użycia roztwór
(50ml) wtórnego przeciwciała
anti-goat
w
butelce
z
zakraplaczem.
2. Gotowy do użycia roztwór
blokujący (2.5% normal horse
serum) (50ml)
Zestaw
odczynników
do
Ig detekcji króliczych przeciwciał
pierwszorzędowych oparty na
systemie mikropolimerowym.
(spolimeryzowane cząsteczki
aktywnej
peroksydazy
związane
z
wtórnym
przeciwciałem: affinity-purified
anti-mouse
IgG).
Zawartość
zestawu:
1. gotowy do użycia roztwór
(50ml) wtórnego przeciwciała
w butelce z zakraplaczem.
2. Gotowy do użycia roztwór
blokujący (2.5% normal horse
serum).
1
1
1
Projekt „Interdyscyplinarna kadra akademicka na rzecz rozwoju gospodarki opartej na wiedzy”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
8.
DAB Substrate Kit Zestaw 4 odczynników (DAB zestaw
Peroxidase
3, 3’-diaminobenzidine, bufor
do DABu, H2O2, roztwór niklu)
dostarczonych w butelkach
ułatwiających
odmierzanie
kropli.
Wystarcza
na
przygotowanie
300
ml
roztworu roboczego.
1
Zestaw 7
Lp
.
Nazwa
przedmiotu
zapotrzebowania
Wymagania
przedmiotu
zapotrzebowania
wobec Jednostk
a miary
Iloś
ć
Część A zestawu 7
1.
Formaldehyd
cz.d.a
Zawartość min. 36% max. litr
38%
1
2.
Metanol cz.d.a
Czystość cz.d.a, zawartość pakiet
min. 99,8%. Opakowanie
/Pakiet 6x1 litr = 6L. Okres
ważności: 5 lat od daty
produkcji
2
3.
Alkohol
etylowy Czystość cz.d.a. Opakowanie pakiet
96% cz.d.a.
/Pakiet 6x0,5litra = 3L
2
Producent,
nazwa,
nr
katalogu
Projekt „Interdyscyplinarna kadra akademicka na rzecz rozwoju gospodarki opartej na wiedzy”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
etylowy cz.d.a. Okres ważności: 2 lata Op. 500 ml 2
od daty produkcji.
4.
Alkohol
99,8%
5.
Kwas octowy cz.d.a Bezbarwna, klarowna ciecz, litr
zawartość min. 99,5% max.
99,9%
2
6.
Izopropanol
cz.d.a.
2
7.
DMSO
roztwór wolny od DNazy, Op. 250 ml 1
RNazy, protezy, do biologii
molekularnej, 99,8%
8.
Kwas solny
stężony 35-38%, cz.d.a.
Op. 1L
Op.1L
2
Część B zestawu 7
1.
MCF-12A
ludzkie nabłonkowe komórki Ampułka
piersi,
adherentne,
nietumorogenne, spontanicznie
immortalizowane, pozytywne
na cytokeratyny 8, 14 i 18;
ujemne na cytokeratynę 19.
Dostarczane
w
formie
zamrożonej.
1
Część C zestawu 7
Mieszanina białek żelujących Op. 10 ml
z
obniżoną
zawartością
czynników
wzrostowych,
izolowanych
z
mysich
komórek mięsaka, testowana
na
obecność
bakterii,
grzybów, mykoplazmy.
1.
Matrigel
2.
Płytka hodowlana 6 Wykonane z PS, pakowane opakowani
dołkowa
pojedynczo,
sterylne, e 50 szt
niepirogenne, do hodowli
komórek
adherentnych,
przeźroczyste, dno płaskie,
pokrywa
zapewniająca
zmniejszone
parowanie;
2
1
Projekt „Interdyscyplinarna kadra akademicka na rzecz rozwoju gospodarki opartej na wiedzy”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
powierzchnia
komórek - 9,6 cm².
wzrostu
3.
Płytka hodowlana Wykonane z PS, pakowanae szt.
96 dołkowa
pojedynczo,
sterylne,
niepirogenne, do hodowli
komórek
adherentnych,
przeźroczyste, dno płaskie,
pokrywa
zapewniająca
zmniejszone
parowanie,
objetość dołka 0,37ml.
50
4.
Płytka hodowlana Wykonane z PS, pakowane szt.
24 dołkowa
pojedynczo,
sterylne,
niepirogenne, do hodowli
komórek
adherentnych,
przeźroczyste, dno płaskie,
pokrywa
zapewniająca
zmniejszone parowanie.
50
5.
Butelka hodowlana Polistyrenowa
butelka szt
T75
hodowlana o powierzchni
75cm2 i objętości 250ml, z
wentylowanym korkiem z
filtrem, 0,2um srednica porów
w
filtrze,
sterylna,
niepirogenna, do hodowli
komórek adherentnych.
60
6.
Szalka hodowlana Polistyrenowa
szalka szt
średnica 10 cm
hodowlana, średnica 10cm,
sterylna,
niepirogenna,do
hodowli
komórek
adherentnych,
wysokość
20mm, powierzchnia wzrostu
58,95cm2
200
7.
Bufor FACS Flow
4
bufor
do
przepływowego
FACSCanto.
cytometru Op. 20 L
BD
Projekt „Interdyscyplinarna kadra akademicka na rzecz rozwoju gospodarki opartej na wiedzy”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Zestaw 8
Lp. Nazwa
przedmiotu
zapotrzebowania
Wymagania wobec przedmiotu Jednostka Ilość
zapotrzebowania
miary
Część A zestawu 8
1.
Szkiełka Chamber Do
adherentnych
hodowli Op./
16 3
Slide, szklane
komórkowych,
4-komorowe szkiełek
szkiełka wykonane ze szkła,
powierzchnia wzrostu 1,7-1,8 cm2
,
objętość
do
0,5-1
ml,
niepirogenne, sterylne.
2.
Szkiełka Chamber Szkiełka "Chamber Slides", 4- Op./
16 2
Slide, permanox
komorowe
z
powierzchnią szkiełek
Permanox, sterylne, do hodowli
komórek adherentnych, objętość
0,5-0,9 ml, powierzchnia 1,8 cm2.
Część B Zestawu 8
1.
Płodowa surowica Surowica
typu
GOLD, Op. 500 ml
bydlęca
południowoamerykańska,
(foetal
bovine filtrowana poprzez filtry 0,1
serum)
mikrona, wolna od kontaminacji
lizozymem
i
hemoglobiną
(15 mg/dL). Sterylna, wolna od
zakażeń wirusami i mykoplazmą.
Zawartość
endotoksyn
jest
mniejsza niż 1 ng/ml, pH 7,4.
2
2.
Surowica końska
4
pochodzenie z Nowej Zelandii, Op. 500 ml
testowana
na
obecność
endotoksyn, grzybów, bakterii,
wirusów
i
mykoplazmy;
Producent,
nazwa, nr
katalogowy
Projekt „Interdyscyplinarna kadra akademicka na rzecz rozwoju gospodarki opartej na wiedzy”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
sprawdzana
hemoglobiny i białka.
zawartość
Część C zestawu 8
1.
Endonukleaza
restrykcyjna KpnI
Enzym restrykcyjny KpnI 3000 jednostka
jednostek, o stęzeniu 10U/µl, w
zestawie z 10x stężonym buforem
reakcyjnym
3 000
U
2.
Endonukleaza
restrykcyjna NotI
Enzym restrykcyjny NotI 2500 jednostka
jednostek, o stężeniu 10U/µl w
zestawie z 10x stęzonym buforem
reakcyjnym.
2 500
U
3.
Endonukleaza
restrykcyjna XbaI
Enzym restrykcyjny XbaI 2500 jednostka
jednostek, o stężeniu 10U/µl w
zestawie z 10x stęzonym buforem
reakcyjnym.
3 000
U
4.
AMV
odwrotna RNA-zależna polimeraza DNA. jednostka
transkryptaza,
Wykazuje
aktywność
natywna
rybonukleazy H, niezbędną w
reakcji
syntezy
cDNA
i
izotermicznej amplifikacji RNA. W
buforze: 200 mM fosforan potasu
(pH 7.2), 2 mM ditiotreitol, 0.2%
(v/v) Triton™X-100 i 50% (v/v)
glicerol. Dostarczana z 5 x
Buforem Reakcyjnym: 250 mM
Tris (octan, pH 8.4), 375 mM octan
potasu, 40 mM octan magnezu
oraz stabilizatory.
500
U
5.
T4 DNA ligaza
20
000
U
Enzym ligaza DNA T4 20000 jednostka
jednostek w zestawie z 10x
stężonym buforem reakcyjnym.
Składam ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia za CENĘ ŁĄCZNĄ BRUTTO ( Z VAT)
……………………………………………………………………………………..…………………… PLN
Projekt „Interdyscyplinarna kadra akademicka na rzecz rozwoju gospodarki opartej na wiedzy”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
(Słownie brutto ……………………………………………………………………………………………… PLN).
1. Cena wskazana uwzględnia wszystkie zobowiązania, koszty i składniki związane z wykonaniem
zamówienia.
2. Cena oferowana jest ceną stałą w okresie obowiązywania umowy.
3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią zapytania ofertowego oraz że przyjmujemy bez
zastrzeżeń wymagania zawarte w jego treści.
4. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w zapytaniu
ofertowym.
5. Zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy w terminie
wskazanym przez Zamawiającego.
…………………………………..……
…………………………………………………………………………
miejscowość i data
podpisy i pieczęcie osób
uprawnionych do reprezentowania
oferenta
……………………… pieczęć Oferenta
Download
Random flashcards
bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

słowka

2 Cards kksenia.kot1997

Create flashcards