Ograniczenie zakresu prac wykonywanych przez pracownika

advertisement
172.
Ograniczenie zakresu prac wykonywanych przez
pracownika tymczasowego.
Opis problemu
Ograniczenie zakresu prac wykonywanych przez pracownika tymczasowego.
Zakaz wykonywania przez pracowników tymczasowych prac szczególnie niebezpiecznych w
rozumieniu przepisów wydanych na podstawie art. 237 15 Kodeksu pracy nie jest
uzasadniony ze względu na ochronę pracowników tymczasowych lub wymogi zdrowia i
bezpieczeństwa w pracy. Każdy pracownik, zarówno tymczasowy, jak i bezpośrednio
zatrudniony przez pracodawcę użytkownika, przed rozpoczęciem pracy podlega takim samym
badaniom lekarskim oraz przechodzi takie samo szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny
pracy. Nie ma również żadnych różnic, jeżeli chodzi o poziom ochrony BHP zapewnianej obu
grupom pracowników w trakcie wykonywania pracy. W związku z tym nie ma żadnych
argumentów związanych z potrzebą ochrony pracowników tymczasowych, tłumaczących
wyłączenie możliwości wykonywania przez nich prac szczególnie niebezpiecznych.
Zniesienie tego zakazu jest uzasadnione ze względu na wskazaną w art. 4 ust. 1 Dyrektywy
2008.104.WE z 19.11.2008r. o pracy tymczasowej potrzebę zapewnienia właściwego
funkcjonowania rynku pracy, ponieważ ogranicza on dostęp pracowników tymczasowych do
rynku pracy.
Występowanie ograniczenia w postaci zakazu zatrudniania pracowników tymczasowych na
stanowisku pracy, na którym był zatrudniony pracownik pracodawcy użytkownika, z którym
został rozwiązany stosunek pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, należy uznać za
normę o charakterze ochronnym, jednak przyjęty w polskiej ustawie termin 3 miesięcy jest
zbyt restrykcyjny. Istotą gwarancji przyjętej w tym przepisie jest zakaz zastępowania
pracowników stałych pracodawcy użytkownika pracownikami tymczasowymi na stanowiskach
istniejących, a więc zakaz wstąpienia pracownika tymczasowego w miejsce zajmowane przez
pracownika stałego. Skrócenie okresu ochronnego do 1 miesiąca nie naruszy istoty gwarancji
określonej w tym przepisie, ponieważ nadal przez miesiąc od ustania stosunku pracy jednego
pracownika nie będzie można na jego stanowisko zatrudnić pracownika tymczasowego.
Przyczyna prawna lub faktyczna
Ustawa z 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych (Dz.U. z 2003 r. Nr 166,
poz. 1608).
Rekomendacja - co należy zrobić
„Pracownikowi tymczasowemu nie może być powierzone wykonywanie na rzecz pracodawcy
użytkownika pracy:
1. szczególnie niebezpiecznej w rozumieniu przepisów wydanych na podstawie art.
Strona 1/2 © Konfederacja Lewiatan
23715 Kodeksu pracy, z wyłączeniem pracowników posiadających potwierdzone
uprawnienia do wykonywania określonego rodzaju pracy;
2. na stanowisku pracy, na którym jest zatrudniony pracownik pracodawcy użytkownika,
w okresie uczestniczenia tego pracownika w strajku; na stanowisku pracy, na którym,
w okresie 1 miesiąca poprzedzającego przewidywany termin rozpoczęcia
wykonywania pracy tymczasowej przez pracownika tymczasowego, był zatrudniony
pracownik pracodawcy użytkownika, z którym został rozwiązany stosunek pracy z
przyczyn niedotyczących pracowników.”
Źródło: Czarna Lista Barier w rozwoju przedsiębiorczości. © Konfederacja Lewiatan
Strona 2/2 © Konfederacja Lewiatan
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Download