LAMA GOLD, MEDFORLIFE * DZIA*ANIA UOKIK

advertisement
Artykuł Emila Świerczyńskiego, starszego specjalisty w wydziale Pomocy Horyzontalnej w
Departamencie Monitorowania Pomocy Publicznej UOKiK
KTO JEST PRACODAWCĄ DLA PRACOWNIKA TYMCZASOWEGO
Przedsiębiorstwa i podmioty udzielające dotacji zastanawiają się czy pracownicy
tymczasowi wpływają na status MŚP agencji pracy tymczasowej czy pracodawcy
użytkownika
Wyrok NSA z 23 maja 2014 r. (sygn. akt II FSL 765/13), w którym sąd stwierdził, że to nie
pracodawca użytkownik, a agencja pracy tymczasowej jest pracodawcą dla pracownika
tymczasowego spowodował wątpliwość czy podmioty udzielające pomocy publicznej
właściwie przypisują tych pracowników, oceniając status MŚP wnioskodawców. Przed tym
wyrokiem normalną praktyką było zaliczanie pracowników tymczasowych do personelu
pracodawcy użytkownika.
Przepisy unijne i przepisy krajowe
Wspomniany wyrok nie powinien wpływać na zmianę tej praktyki. Po pierwsze dlatego, że
dotyczy on ustalenia podmiotu właściwego do odprowadzenia składek na PFRON , a sprawa
rozpatrywana była w kontekście ustawy o rehabilitacji (Dz. U. z 2011 r. nr 127, poz. 721 ze
zm.). Po drugie aktualne pozostaje uzasadnienie dla uwzględniania pracowników
tymczasowych w wielkości zatrudnienia pracodawcy użytkownika.
Zgodnie z art. 5 Załącznika 1 do rozporządzenia Komisji Europejskiej o wyłączeniach
blokowych (Dz. Urz. UE L 187, 26.06.2014), który zawiera definicję MŚP, liczba personelu
odpowiada liczbie pracowników zatrudnionych w obrębie danego przedsiębiorstwa lub w
jego imieniu, a w skład personelu wchodzą osoby pracujące dla przedsiębiorstwa,
podlegające mu i uważane za pracowników ma mocy prawa krajowego.
Nie ulega wątpliwości, że zgodnie z ustawą o zatrudnianiu pracowników tymczasowych (Dz.
U. z 2003 r. Nr 166, poz. 1608, z późn. zm.) warunki z definicji MŚP nie opisują relacji
łączących pracownika tymczasowego i agencji pracy tymczasowej.
Stosunek pracy w przypadku pracownika tymczasowego
Największe wątpliwości budzi jednak, w której z relacji pracownik tymczasowy powinien
być uważany za pracownika na mocy prawa krajowego. Charakter relacji, jaka łączy
agencję pracy tymczasowej i pracownika tymczasowego, nie odpowiada klasycznemu
pojęciu stosunku pracy, a część typowych dla pracodawcy uprawnień zostaje delegowana
na rzecz pracodawcy użytkownika.
Nie można zatem w mojej opinii jednoznacznie wskazać, z którym z podmiotów pracownik
tymczasowy pozostaje w stosunku pracy. Hybrydową konstrukcję tej relacji pracownika
tymczasowego potwierdza ustawa o zatrudnieniu pracowników tymczasowych, a nawet –
idąc dalej – samo istnienie tej ustawy. Pracownik tymczasowy jest stroną wszystkich
elementów stosunku pracy, tyle że część tych elementów łączy go z agencją pracy
tymczasowej, a reszta dotyczy jego relacji z pracodawcą użytkowaniem. Przy czym
istotniejsze z punktu widzenia przywołanych powyżej przepisów definicji MŚP elementy
stosunku pracy, odnoszą się do pracodawcy użytkownika.
Poza tym definicja MŚP nie wymaga wykazania wszystkich elementów stosunku pracy, żeby
pracownik uznawany był za członka personelu danego przedsiębiorstwa. Warunek
posiadania statusu pracownika wymagany jest, aby odróżnić kogoś kto jest podwykonawcą
lub kooperantem przedsiębiorstwa od jego pracowników.
Pracodawca (użytkownik)
Argumenty te świadczą o tym, że pracownik tymczasowy jest pracownikiem na mocy prawa
krajowego, świadczy prace w obrębie przedsiębiorstwa pracodawcy użytkownika, podlega
temu pracodawcy i świadczy pracę na rzecz jego przedsiębiorstwa. Tym samym spełnione
są warunki z definicji MŚP do uznania pracownika tymczasowego za członka personelu
przedsiębiorstwa pracodawcy użytkownika. A więc pracownik tymczasowy wpływa na
status MŚP pracodawcy użytkownika.
Artykuł ukazał się 6 października 2014 roku w Dzienniku Gazecie Prawnej.
Download