umowa współpracy - Агенство Alliance Group

advertisement
UMOWA WSPÓŁPRACY
zawarta w dniu _______________________ 2015 roku w Warszawie, pomiędzy:
1. Firmą …......................…........................................................., z siedzibą w ….................
............................................................. (adres), o numerze NIP …................................. oraz numerze
KRS/wpisu do CEIDG …......................................................................., reprezentowaną przez
….............................................................................. (imię i nazwisko),
zwaną w treści umowy „Pracodawcą Użytkownikiem”,
a
2.
Firmą Alliance Group sp.z.o. o, z siedzibą w Warszawie , przy ul. Instalatorów 7 lok 117, 02-237
Warszawa o numerze NIP 5252588780 oraz numerze KRS/wpisu do CEIDG0000511273,
reprezentowaną przez Anatolii Karalop, zwaną w treści umowy „Agencją Pracy Tymczasowej”
zwane łącznie „Stronami”
PREAMBUŁA
Mając na uwadze sprawną i efektywną realizację zadań dotyczących wzajemnego wspierania
inicjatyw realizowanych we współpracy między Pracodawcą Użytkownikiem, a Agencją Pracy
Tymczasowej polegającej na poszukiwaniu i dostarczaniu przez Agencję Pracy Tymczasowej na zlecenie
Pracodawcy Użytkownika pracowników tymczasowych, którzy mieliby świadczyć na rzecz Pracodawcy
Użytkownika pracę tymczasową, Strony zawierają niniejszą Umowę, regulującą zasady wzajemnej
współpracy pomiędzy Stronami, zasady zatrudniania pracowników tymczasowych oraz kierowania tych
osób do wykonywania pracy tymczasowej, o następującej treści:
§1
PRZEDMIOT UMOWY
1.
Strony zgodnie postanawiają, iż przedmiotem niniejszej Umowy jest określenie wzajemnej
współpracy w zakresie poszukiwania, pozyskiwania, zatrudniania pracowników tymczasowych oraz
określania zasad świadczenia pracy przez pracowników tymczasowych.
2.
Strony zgodnie postanawiają, iż przy każdorazowym przekazaniu przez Pracodawcę Użytkownika
Agencji Pracy Tymczasowej informacji o zapotrzebowaniu pracowników tymczasowych, będą one
podpisywały Uzgodnienie, na podstawie Ustawy z dnia 09 lipca 2003 roku o zatrudnianiu pracowników
tymczasowych (Dz. U. z dnia 22 września 2003 roku), zwane dalej „Uzgodnieniem”, w którym to będą
określać:
a) rodzaj pracy podejmowanej przez pracownika tymczasowego/pracowników tymczasowych;
b) ilość oraz kwalifikacje pracownika tymczasowego/pracowników tymczasowych;
c) przewidywany okres zatrudnienia pracownika tymczasowego/pracowników tymczasowych;
d) przewidywany wymiar czasu pracy pracownika tymczasowego/pracowników tymczasowych;
e) miejsce świadczenia pracy tymczasowej przez pracownika tymczasowego/pracowników tymczasowych;
f) wynagrodzenia za pracę pracownika tymczasowego/pracowników tymczasowych;
g) warunki bezpieczeństwa i higieny pracy w miejscu pracy;
h) zasad udzielania pracownikowi tymczasowemu/pracownikom tymczasowym udzielania urlopu.
§2
WYNAGRODZENIE
1.
Strony zgodnie postanawiają, iż Pracodawca Użytkownik za wykonane przez Agencję Pracy
Tymczasowej zadania, wynikające z Uzgodnienia, zapłaci Agencji Pracy Tymczasowej wynagrodzenie.
2.
Strony zgodnie postanawiają, iż wysokość wynagrodzenia o którym mowa w punkcie 1 niniejszego
paragrafu, ustalana będzie przez Strony przy każdorazowo podpisanym Uzgodnieniu.
3.
Strony zgodnie postanawiają, iż po każdorazowo wykonanym zadaniu wynikającym z Uzgodnienia
przez Agencję Pracy Tymczasowej, Agencja Pracy Tymczasowej będzie wystawiała fakturę VAT.
4.
Wynagrodzenie o którym mowa w punkcie 1 niniejszego paragrafu, płatne będzie 50 % umówionej
kwoty w terminie 7 (siedmiu) dni od momentu podpisania umowy współpracy i wystawienia faktury VAT.
Pozostałe 50 % umówionej kwoty po wykonaniu zlecenia przez Agencje Pracy Tymczasowej w terminie 7
(siedmiu) dni od momentu wystawienia faktury VAT
§3
CZAS TRWANIA UMOWY
Strony zgodnie postanawiają, iż Umowa niniejsza zostaje zawarta na czas nieokreślony.
§4
PRAWA I OBOWIĄZKU PRACODAWCY UŻYTKOWNIKA
Pracodawca Użytkownik zobowiązuje się do:
1)
terminowej wypłaty wynagrodzenia, o którym mowa paragrafie 2 niniejszej Umowy, Agencji Pracy
Tymczasowej, tytułem spełnienia zobowiązania wynikającego z każdorazowo, podpisanego przez Strony
Uzgodnienia;
2)
wypłaty wynagrodzeń pracownikom tymczasowym za świadczoną pracę
3)
zapewnienia pracownikom tymczasowym miejsca oraz stanowiska pracy;
4)
zapewnienia pracownikom tymczasowym warunków pracy zgodnie z zasadami BHP.
5)
zgłoszenia pracowników tymczasowych do odpowiednich rejestrów związanych z zatrudnieniem
pracowników tymczasowych zgodnie z prawem Rzeczpospolitej Polskiej, w szczególności zgłoszenia do
właściwego ubezpieczenia społecznego w zależności od rodzaju stosunku pracy (system rejestru ZUS);
6)
sporządzenia stosownej dokumentacji związanej z zatrudnieniem pracowników tymczasowych
zgodnie z prawem Rzeczpospolitej Polskiej;
7)
wydania stosownych zaświadczeń, oświadczeń, dokumentów po zakończonym stosunku pracy z
pracownikiem tymczasowym/pracownikami tymczasowymi.
§5
PRAWA I OBOWIĄZKI AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ
Agencja Pracy Tymczasowej zobowiązuje się do:
1) dostarczenia pracowników tymczasowych zgodnie z podpisanym przez Strony Uzgodnieniem;
2) sporządzenia oraz dostarczenia Pracodawcy Użytkownikowi stosownej dokumentacji pracowników
tymczasowych w języku polskim, zawierających wszelkie dane osobowe oraz informacje o pracownikach
tymczasowych, jak również potwierdzających kwalifikacje pracowników tymczasowych;
3) uzyskać od kandydatów dokumenty, odpowiadające wymogom umów o stosunkach pracy, łączących
Ukrainę a Polskę, i dokumenty te przekazać pracodawcy, w celu dalszego załatwienia formalności na
terytorium Polski.
4) okazać pomoc w organizacji, bądź organizować przejazd kandydata na miejsce zatrudnienia.
§6
WARUNKI ROZWIĄZANIA UMOWY
1.
Strony zgodnie postanawiają, iż każdej ze Stron przysługuje prawo wypowiedzenia niniejszej
Umowy z zachowaniem 1 – miesięcznego (słownie: jednomiesięcznego) terminu wypowiedzenia, ze
skutkiem na koniec miesiąca.
2.
Strony zgodnie postanawiają, iż wypowiedzenie winno nastąpić w formie pisemnej, doręczone
drugiej Stronie listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub pisemnym potwierdzeniem przez Stronę
na dokumencie wypowiedzenia, iż wypowiedzenie otrzymała.
§7
PRAWO I JURYSDYKCJA
1.
Strony niniejszej Umowy zgodnie postanawiają, ze wszelkie spory mogące wyniknąć na tle
wykonania przedmiotu niniejszej Umowy rozstrzygnięte będą przez sąd właściwy dla miejsca zakładu
głównego Agencji Pracy Tymczasowej.
2.
Strony niniejszej Umowy zgodnie postanawiają, że w sprawach nieuregulowanych, stosuje się
przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny (Dz. U. 1964 r., Nr 16, poz. 93) oraz
Ustawy z dnia 09 lipca 2003 roku – o zatrudnianiu pracowników tymczasowych (Dz. U. Z dnia 22 września
2003 roku).
§8
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.
Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej
ze Stron.
2.
Strony niniejszej umowy, zgodnie postanawiają, iż wszelkie zmiany wymagają formy pisemnej
pod rygorem nieważności.
3.
Strony ustalają możliwość uszczegółowienia niniejszej Umowy poprzez spisanie odrębnego
Uzgodnienia przy realizacji określonych zadań.
Pracodawca Użytkownik
……………………………..
Agencja Pracy Tymczasowej
…………………………………
Download