Oferta firmy Baby-Med dla podopiecznych Fundacji

advertisement
Al. KEN 55/91, 02-797 Warszawa
Centrum Baby – Med posiada w swojej ofercie konsultacje, diagnozy i terapie z zakresu:
- neurologopedii
- integracji sensorycznej
- logopedii
- wczesnej interwencji logopedycznej
-fizjoterapii dziecięcej
- psychologii
- terapii pedagogicznej – Terapia ręki
- masaż Shantala
- ogólne konsultacje lekrski
A także usługi obejmujące:
- programy medyczno – treningowe
- warsztaty i szkolenia
CENTRUM BABY-MED, rej. 500 098 555, www.baby-med.pl, [email protected]
Strona 1
Szczegółowe informacje dotyczące oferty Centrum Baby – Med:
Neurologopedia
Neurologopedia dzieci jest to terapia skierowana do dzieci od urodzenia do 18r.ż. Zajmuje się
zaburzeniami ośrodkowego układu nerwowego, uszkodzeniami OUN, zespołami genetycznymi,
zaburzeniami mowy, dyzartrią, zaburzeniami koncentracji, pamięci, obniżonym lub
podwyższonym napięciem mięśniowym, nieprawidłowościami w ssaniu, gryzieniu, żuciu,
niedorozwojem mowy lub opóźnionym rozwojem mowy, zaburzeniami mowy spowodowanymi
uszkodzeniem struktur korowych(alalia, afazja, dyslalia).
Diagnoza neurologopedyczna składa się z trzech spotkań, podczas których przeprowadzany jest
wywiad diagnostyczny z opiekunami dziecka, obserwacja dziecka oraz badania mające na celu
ocenę stopnia i rodzaju zaburzenia występującego u dziecka, między innymi komunikację
językową, pamięć, funkcje poznawcze, percepcję, praksję, słuch, odruchy ustno-twarzowe,
budową twarzoczaszki i aparatu mowy.
Terapia neurologopedyczna dostosowana jest do indywidualnych potrzeb pacjenta i obejmuje
takie elementy jak: masaż sfery orofacjalnej, masaż C.Moralesa, terapię Padovan, masaż
Shantala, ćwiczenia usprawniające funkcje poznawcze, stymulację funkcji wzrokowych i
słuchowych, ćwiczenia poprawiające pamięć i koncentrację. Terapia jest dostosowywana do
wieku i możliwości danego dziecka, tak aby w atrakcyjny sposób móc kształtować zaburzone lub
niewykształcone funkcje korzystając między innymi ze zjawiska plastyczności mózgu. Im szybciej
dziecko zostanie objęte opieką specjalisty, tym szybsze i lepsze są efekty terapeutyczne.
Integracja Sensoryczna ( SI )
Integracja sensoryczna polega na organizowaniu przez mózg informacji docierających do niego z
zewnątrz i odpowiedniej reakcji na te sygnały.
W codziennym funkcjonowaniu najważniejsza
jest praca zmysłu równowagi, czucia ciała i dotyku.
Diagnoza Integracji Sensorycznej składa się z trzech spotkań, podczas których odbywa się
wywiad z rodzicami, testy kliniczne, obserwacja aktywności spontanicznej i zadaniowej dziecka.
Terapia polega na rozwijaniu prawidłowego odbioru bodźców dostarczanych dziecku z
zewnątrz.
Terapia jest dla dziecka atrakcyjna, ponieważ opiera się na zabawie ruchowej, a wykonywane
ćwiczenia są dostosowane do wieku rozwojowego dziecka oraz do jego możliwości. Podczas
terapii terapeuta wykorzystuje piłki, hamaki, deskorolki, huśtawki, sprzęty podwieszane. Dzięki
różnorodności ćwiczeń dziecku dostarczane są bodźce, których najbardziej potrzebuje.
Logopedia
Terapia logopedyczna skierowana jest do dzieci i młodzieży u których występują zaburzenia
mowy i komunikacji.
Diagnoza logopedyczna polega na wywiadzie z opiekunami dziecka, przeprowadzaniu badania
słuchu, sprawności oraz ocenie prawidłowości budowy narządów artykulacyjnych, badaniu
lateralizacji, obserwacji aktywności dziecka oraz innych badaniach pomocnych w postawieniu
właściwej diagnozy logopedycznej.
Terapia logopedyczna dopasowana jest do wieku i możliwości dziecka. Terapia koryguje
zaburzenia mowy, przywraca mowę, a także zajmuje się wyrównywaniem powstałych opóźnień
w jej rozwoju.
W ramach terapii wykonywane są różnorodne ćwiczenia, treningi słuchowe oraz masaże,
których program dobierany jest indywidualnie do wieku i możliwości dziecka.
Wczesna interwencja logopedyczna
Wczesna interwencja logopedyczna jest to terapia logopedyczna skierowana do niemowląt i
dzieci do 3 roku życia.
Diagnoza obejmuje wywiad z opiekunami dziecka, ocenę budowy i funkcjonowania narządów
artykulacyjnych dziecka, poziom rozwoju zmysłów oraz kalendarza funkcji pokarmowych, a
także odruchów fizjologicznych dziecka.
Terapia wczesnej interwencji logopedycznej obejmuje stymulację rozwoju zaburzonych bądź
niewykształconych funkcji u dziecka, monitoruje rozwój dziecka, a także zajmuje się stymulacją
prawidłowego rozwoju. Im wcześniej dziecko trafi do specjalisty, tym lepsze efekty terapii.
CENTRUM BABY-MED, rej. 500 098 555, www.baby-med.pl, [email protected]
Strona 2
Fizjoterapia dziecięca
Fizjoterapia dziecięca to terapia skierowana do dzieci od 0 do 18 r.ż. Prowadzimy rehabilitację
pourazową, ortopedyczną, neurologiczną, pediatryczną, terapię mającą na celu poprawę
postawy ciała oraz pomoc w usprawnieniu wykonywania codziennych czynności.
Metoda NDT Bobath stosowana jest w rehabilitacji wcześniaków, niemowląt i najmłodszych
dzieci, u których występuje uszkodzenie ośrodkowego układu nerwowego. Jej nieinwazyjność
pozwala na wprowadzenie już od pierwszych dni życia dziecka, a najlepsze efekty widoczne są w
ciągu pierwszego roku.
Diagnoza odbywa się podczas pierwszej wizyty i obejmuje wywiad z opiekunami dziecka,
badanie oraz ocenę neurorozwojową dziecka wg Metody NDT Bobath, ocenę aktywności
ruchowej oraz napięcia mięśniowego dziecka.
Terapia metodą NDT Bobath ma na celu unormowanie napięcia mięśniowego, zahamowanie
nieprawidłowych odruchów, wyzwalanie i stymulowanie odruchów prawidłowych oraz pomoc
we wszechstronnym rozwoju dziecka.
Diagnoza fizjoterapeutyczna dzieci starszych opiera się na wywiadzie,
dokumentacji
medycznej, testach, badaniach i ocenie, którą przeprowadzi doświadczony fizjoterapeuta.
Terapia fizjoterapeutyczna jest dobierana indywidualnie możliwości i wieku pacjenta.
Atrakcyjna forma zajęć pozwala na prowadzenie terapii zarówno u dzieci młodszych, jak i u
młodzieży. Po każdej terapii rodzic/pacjent dostaje również wskazówki i ćwiczenia do pracy w
domu.
Psychologia
Psychologia obejmuje diagnozę, stymulację rozwojową i treningi relaksacyjne dzieci od
urodzenia do 18 roku życia, a także pomoc rodzicom w kłopotach wychowawczych.
Praca z dzieckiem rozpoczyna się od diagnozy, która polega na zdiagnozowaniu przyczyny
trudności i doboru jak najbardziej odpowiedniej formy pomocy, w oparciu o obserwację
zachowań dziecka, testy psychologiczne i kwestionariusze.
Celem terapii jest osiągnięcie przez dziecko optymalnego poziomu funkcjonowania, pozbycie się
lęków, nieśmiałości, zaburzeń zachowania, ułatwienie nawiązywania pozytywnych relacji z
innymi ludźmi. Rolą specjalisty jest m.in. diagnoza rozwoju dziecka, wspieranie go w trudnych
zadaniach rozwojowych oraz umacnianie rodziców w ich roli.
Terapia pedagogiczna - Terapia ręki
Terapia Ręki ma na celu usprawnianie tzw. małej motoryki, czyli precyzyjnych ruchów dłoni i
palców, jak również dostarczania wrażeń dotykowych i poznawania dzięki nim różnych
kształtów, struktur materiałów oraz nabywanie umiejętności ich rozróżniania. Przede wszystkim
służy jednak osiągnięciu samodzielności w podstawowych czynnościach życia codziennego.
Diagnoza Terapii Ręki trwa jedno spotkanie. Składa się z wywiadu z opiekunem i obserwacji
klinicznej mającej na celu ocenę sprawności dziecka w danym obszarze. Opiekun otrzymuje
zalecenia do pracy z dzieckiem w domu, ułożony zostaje również plan terapii.
Celem terapii ręki jest usprawnianie dużej i małej motoryki dziecka (precyzyjnych ruchów
palców i dłoni), oraz dostarczanie dłoniom wrażeń dotykowych. Ćwiczenia i zabawy
przeprowadzone na terapii ręki rozwijają sprawność ruchową dłoni dziecka, kształtują
prawidłowy chwyt oraz koordynację pomiędzy dłonią prawą i lewą, a w dalszej kolejności
obejmują naukę pisania. Specjalista wykorzystuje pomoce dydaktyczne oraz najnowsze
programy multimedialne.
CENTRUM BABY-MED, rej. 500 098 555, www.baby-med.pl, [email protected]
Strona 3
Download