Pot. 127 i 128 deI nie objętych księgami podlega opodatkowaniu w wy

advertisement
147 --
Pot. 127 i 128
deI nie objętych księgami podlega opodatkowaniu w wy- Do art. 19.
sokości osiągniętej w roku podatkowym (kalendarzo- .
§ 38. Przykład:
wYm).
podatnik osiągnął dochód z przedsięb i orstwa
Przykład: podatnik obok źródła przychodów obję­
jako jedynego żródła przychodów w kwocie 10.000 zł
tego księgami z okresem rachunkowym l listopada od dochodu tego należy się podatek według
1950 r. do 31 października 1951 r. posiadał inne źródła
skali z art. 15 ust. l (13%)
1.300 "
przychodów nie objęte księgami - w roku podatkowym
U podatnika tego zaszły nadzwyczajne okoliczności
1951 r. podlega opodatkowaniu dochód, osiągnięty ze osłabiające jego zdolność płatniczą, wobec poniesienia
Zródeł przychodów objętych księgami
w okresie ra- przez niego wydatku w kwocie 3.000 zł - w związku
chunkowym 1950/51, a ze źródeł nie objętych księgami z długotrwałą chorobą .
• w roku kalendarzowym 1951.
Organ finanrowy może na wniosek podatnika
zmniejszyć należny · podatek o kwotę X, przypadającą
Do art. 15 ust. 6.
stosunkowo na poniesiony nadzwyczajny wydatek; X
§ 35. Jeżeli podatnik posi·a da źródła przychodów oblicza się według następującego wzoru:
należące do różnych grup źródeł przychodów, a suma
10:000 zł: 3.000 zł = 1.300 zł : X; - X -= 350 zł.
dochodów cząstkowych przekracza . kwotę 3.600 zł poszczególne dochody cząstkowe podlegają opodatko- Do art. 20.
, ' • .
.
waniu, choćby nawet nie przekraczały najwyższej kwo§ 39. 1. Na równi z "nieżonatym" i "niezamężną"
ty wolnej od podatku.
traktuje się wdowców i wdowy oraz osoby, które uzysPrzykład: podatnik osiągnął dochody cząstkowe: _
kały rozwód.
~);. i: _ . z przedsiębiorstwa
3.300 zł
2. Wiek ponad 21 lat rozumie się w pierwszym
z nieruchomości
2.400 "
dniu rokU' podatkowego.
suma dochodów cząstkowych
5.700 "
3. Okres lat dwóch liczy się od dnia 1 stycznia
Od każdego z tych dochodów cząstkowych należy roku następującego po roku, w którym podatnik zawarł związek małżeński.
się podatek podług stopy podatku odpowiadającej sumie
4. Dla zastosowania zwyżki z art. 20 dekretu dedochodów cząstkowych 5.700 zł tj. 80f0, czyli od dochodu
z przeds i ębiorstwa - 264 zł oraz od dochodu z nieru- cydujący jest stan rodzinny w ostatnim dniu roku podatkowego.
chomości po zastosowaniu zwyżki przewidzianej w art. 15
ust. 5 - 240 zł.
§ 40. 1. W odniesieniu do podatników wymienionych wart. l dekretu tracą moc obowiązującą z dniem
Do art. 15 ust. 7.
wejścia w życie niniejszego . rozporządzenia
przepisy
§ 36. Przychodów obj ęty ch wspólnymi księgami
rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 19 lutego 1949 r.
handlowymi, niepodzielnie związanych z zasadniczym
w sprawie wykonania dekretu z dnia - 25 października
źródłem przychodów objętych tymi księgami, np. otrzy1948 r. o podatku dochodowym (Dz. U. R. P. Nr 17,
manych odStetek od udzielonego przez właściciela przedpoz. 105) z wyjątkiem przepisów §§ 41-51.
siębiorstwa kredytu towarowego, pr"ychodQw z nieru2. Przepisy uchylone z mocy przep;su ust. 1 stochomości zaj ętej w całości przez przedsiębiorstwo itp.
suje się jednak do podatku dochodowego przypadają­
ni,e uwa ż a się za przychody należące do różnych grup
cego za lata podatkowe do 1950 r. włącznie.
źródeł przychodów.
§ 41. Rozporządzen i e wchodzi w życie z . dniem
Do art. 18.
ogłoszenia z mocą obowiązującą
od dnia 1 stycznia
§ 37. Dla zastosowania zniżki z art. 18 dekretu 1951 r.
decydujący jest stan rodzinny oraz wiek dzieci podatMinister Finansów: K. DqblOwski
nika w ostatnim dniu roku podatkowego.. _,
."
.!h
ł
_ • • __
128
ROZPORZĄDZ.ENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
, z dnia 12 marca 1951 r.
w sprawie ~miany przepisów ~ dos.łO$owaniu sądów powszechnych do nowych przepisów ustrojowych '
i o zniesieniu sądów zbędnych.
Na podstawie art. 11 prawa o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. R. P. z 1950 r. Nr 39, poz. 360) oraz
art. XXIII i LVII przepisów wprowadzających prawo
rzeczowe i prawo o księgach wieczystych (Dz. U. R. P.
z 1946 r. Nr 57, poz. 321) zarządza się, co następuje:
§ l. W § 5 rozporządzenia Ministra Sprawiedliz dnia 27 listopada 1950 r. o dostosowaniu sądów
wości
powszechnych do nowych przeplSOW ustrojowych
i o zniesieniu sądów zbędnych (Dz. U. R. P. z 1950 r.
Nr 54, poz. 496 oraz z 1951 r. Nr 4, poz. 34, Nr 6,
poz. 56 i Nr 10, poz. 79) wprowadza się następujące
zmiany:
w rozdziale .,Województwo rzeszowskie"-;
ay przepis dotyczący Sądu Powiatowego w Rzeszowie otrzymuje brzmienie:
"Sądowi Powiatowemu w Rzeszowie - dla okrę­
gu- Sądu Powiatowego w Rzes~owie";
b) dodaje się nowy przepis w brzmieniu:
"Wydziałowi Zamiejscowemu w Strzyżowie Są­
du Powiatowego w Rzeszowie - dla okręgu
Wydziału Zanliejscowego w Strzyżowie".
§ 2. Rozporządzenie wchodzi w
()głoszenia z mocą obowiązującą od
1~1~
Minister
zycie z Oniem:
dnia 1 6ty:~ '
_J
Sprawiedliwości:
w z. T. Rek
Download
Random flashcards
bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Create flashcards