Tematyka zajęć

advertisement
Tematyka zajęć
Tematyka zajęć – Propedeutyka pediatrii
Wykłady semestr 1
1. Pediatria jako dyscyplina medyczna. Norma w pediatrii. Tworzenie norm w medycynie,
sposoby konstrukcji siatek centylowych, interpretacja i znaczenie siatki centylowej w ocenie
rozwoju dziecka. Interpretacja i znaczenie siatek centylowych w ocenie stanu zdrowia w wieku
rozwojowym. Norma osobnicza jako najbardziej adekwatna miara stanu zdrowia.
2. Wywiad w pediatrii. Sposoby przeprowadzania wywiadu zależne od stanu zdrowia,
sytuacji oraz wieku pacjenta. Istotne cechy wywiadu w okresie rozwojowym. Wywiad dotyczący
okresu prekoncepcyjnego, wywiad dotyczący okresu rozwoju wewnątrzmacicznego, wywiad
okołoporodowy, wywiad rozwojowy. Podstawy badania dziecka (badanie podmiotowe i
przedmiotowe). Podstawowe elementy badania noworodka (odruchy i objawy), podstawowe
elementy badania niemowlęcia (uwzględnienie osiągnięć w rozwoju psychoruchowym),
podstawowe elementy badania dziecka w okresie poniemowlecym i wczesnoszkolnym i
szkolnym z uwzględnianiem elementów pokwitania.
3. Żywienie noworodków, niemowląt i dzieci. Zalety i wady żywienia naturalnego i
sztucznego w okresie noworodkowym, wczesnoniemowlęcym, niemowlęcym i poniemowlecym.
4. Zaburzenia odżywiania u dzieci. IUGR (opóźnienie rozwoju w stosunku do wieku
ciążowego – dawniej dziecko dystroficzne- przyczyny i objawy). Niedobory kaloryczne oraz
niedobory izolowane – zespoły złego wchłaniania, niedobory uwarunkowane środowiskowo.
5. Żywienie a choroby cywilizacyjne. Związek żywienia z nadciśnieniem, cukrzycą, otyłością
oraz zespołem metabolicznym.
Wykłady semestr 2
1. Semiotyka i immunoprofilaktyka chorób zakaźnych u dzieci. Podstawowe objawy
powszechnie występujących chorób zakaźnych (odra, różyczka, świnka, ospa, zakażenia rota
wirusowe), szczepienia ochronne – podstawy patofizjologiczne, kalendarz szczepień.
Immunoprofilaktyka bierna – surowice odpornościowe, gammaglobuliny.
2. Rozwój fizyczny dziecka. Dynamika i charakterystyczne osiągnięcia rozwojowe w okresie
noworodkowym, niemowlęcym, poniemowlęcym.
3. Okres dojrzewania. Uwarunkowania prawidłowego okresu dojrzewania u chłopców i
dziewcząt. Rozwój II i III rzędowych cech płciowych, dojrzewanie przedwczesne i opóźnione.
4. Poradnictwo dziecięce. Gorączka u dzieci. Rola lekarza w przypadku najczęstszych
1/4
Tematyka zajęć
problemów u dziecka zdrowego – profilaktyka I i II rodzaju. Lekarz a dziecko chore i jego
rodzice. Gorączka u dzieci – najczęstsze przyczyny, obraz dziecka, typy gorączek.
5. Zaburzenia metaboliczne u dzieci. Cukrzyca, mukowiscydoza, fenyloketenuria,
alkaptonuria, zespół metaboliczny.
Seminaria semestr 1
1. Badanie podmiotowe (wywiad) i przedmiotowe dziecka (ocena stanu ogólnego). Struktura
wywiadu, konstrukcja wywiadu w zależności od wieku dziecka – wywiad od rodziców, wywiad
od pacjenta. Ocena stanu ogólnego noworodka, niemowlęcia, dziecka w okresie
poniemowlęcym, dziecka w wieku przedszkolnym i szkolnym.
2. Badanie przedmiotowe: głowa i szyja, jama brzuszna, ocena neurologiczna dziecka.
Szczegółowe badanie różnych układów dziecka: głowy i szyi, ocena koordynacji ruchowej,
morfologii ciała, proporcji, odruchów i objawów charakterystycznych dla różnych okresów
rozwojowych dziecka.
3. Rozwój układów : oddechowego, krążenia, moczowo – płciowego, trawiennego.
4. Odporność dziecka. Kształtowanie odporności, szczepienia ochronne. Odporność
naturalna, rola skóry, błon śluzowych, dopełniacza, lizozymu, transferryny, mechanicznego
oczyszczania. Immunomodulacja i immunostymulacja.
5. Ogólne zasady żywienia niemowląt. Żywienie naturalne, żywienie sztuczne. Tworzenie
przykładowego jadłospisu dla poszczególnych okresów rozwoju.
Seminaria semestr 2
1. Profilaktyka chorób niedoborowych (niedokrwistości niedoborowe z niedoboru żelaza
oraz kwasu foliowego, niedobór jodu). Niedokrwistość fizjologiczna pierwszego kwartału.
2. Ogólne zasady żywienia dzieci powyżej pierwszego roku po urodzeniu. Skład diety,
struktura fizyczna pokarmu i rola mleka matki w okresie poniemowlęcym.
3. Ocena rozwoju fizycznego dziecka. Ocena wzrostu, masy ciała, obwodu głowy, klatki
piersiowej. Ocena rozwoju psychomotorycznego. Ocena koordynacji psychoruchowej oraz
parametrów sprawnościowych zależnie od okresu rozwoju. 4. Noworodek przedwcześnie urodzony - opieka pediatryczna, ocena rozwoju.
1. 5.Diagnostyka chorób układu krążenia u dzieci. Symptomatologia kliniczna chorób układu
krążenia u dzieci.
2/4
Tematyka zajęć
Ćwiczenia semestr 1
1. 1.Ocena stanu ogólnego noworodka. Czynniki wpływające na masę urodzeniową, zmiana
proporcji ciała w poszczególnym przedziałach wiekowych, dziecko z niską / nadmierna masą
ciała). Ocena przytomności, reakcje na bodźce, okresy snu i czuwania. Czynniki wpływające na
masę urodzeniową (wpływy genetyczne, zaburzenia wymiany łożyskowej, czynniki szkodliwe
pochodzące od matki tj. tytoń, alkohol, narkotyki, toksyczne substancje chemiczne).
2. 2.Cechy morfologiczne i fizjologiczne noworodków. Podział pod względem wieku
płodowego (niewcześnie, przedwcześnie, o czasie, noworodki przenoszone), masy
urodzeniowej - noworodki o niskiej masie w stosunku do wieku. Badanie przedmiotowe
noworodka: ocena odruchów i objawów, ocena czaszki i ciemienia, ocena ruchu gałek ocznych,
języka i napięcia mięśniowego. Pielęgnacja noworodka – higiena, kąpiel, techniki karmienia
naturalnego oraz sztucznego, odzież noworodka, środki do pielęgnacji.
Zasady
resuscytacji, zamartwica, zakażenia u noworodków.
3. 3.Wywiad lekarski: zbieranie wywiadu, wstępne rozpoznanie, postępowanie
diagnostyczne i profilaktyczne, wywiad rodzinny. Schemat wywiadu zbieranego od rodziców i
od pacjenta. Postępowanie diagnostyczne, wywiad ogólny i kierunkowy. Badanie przedmiotowe
niemowlęcia. Ocena rozwoju psychomotorycznego, ocena przytomności i świadomości, ocena
wydolności poszczególnych narządów u niemowlęcia. Ocena rozwoju fizycznego dziecka w
wieku przedszkolnym i szkolnym. Metody oceny, warianty rozwoju i dojrzewania płciowego.
Rozwój somatyczny i psychomotoryczny niemowlęcia (przyrost masy i długości ciała, obwód
głowy i klatki piersiowej, ząbkowanie).
4. 4.Terminy i zakres profilaktycznych badań u noworodków, niemowląt i dzieci. Profilaktyka
chorób zakaźnych. Podstawowe zasady dotyczące bilansów zdrowia. Kalendarz szczepień.
Metody oceny rozwoju fizycznego (siatki centylowe, norma w pediatrii). Praktyczne
wykorzystanie siatek centylowych, tworzenie normy osobniczej, sposoby oceny rozwoju
psychomotorycznego w przypadku dzieci niewspółpracujących.
5. 5.Profilaktyka pierwotna i wtórna chorób niedoborowych (niedokrwistości niedoborowe z
niedoboru żelaza oraz kwasu foliowego). Noworodkowe testy przesiewowe. Choroby infekcyjne.
Zakażenia wirusowe. Choroby alergiczne. Rozpoznawanie podstawowych cech chorób
infekcyjnych, zakażeń wirusowych, bakteryjnych, pierwotniakowych i grzybiczych. Porównanie z
objawami chorób alergicznych.
Ćwiczenia semestr 2
1. 1.Semiotyka chorób układu krążenia. Zaburzenia rytmu serca (niemierność niemiarowa,
niemierność oddechowa, inne typy niemierności, szmery i tony jako objawy fizjologiczne i
patologiczne). Wrodzone wady serca. Semiotyka chorób układ moczowo – płciowy.
Niewydolność nerek. Wrodzone wady układu moczowego. Zakażenia układu moczowego,
zespoły nerczycowe, kłębkowe zapalenia nerek, niewydolność nerek – przednerkowa, nerkowa,
pozanerkowa. Wady układu moczowego. Pojecie i ocena rozwoju psychicznego dziecka w
3/4
Tematyka zajęć
wieku przedszkolnym i szkolnym. Metody oceny rozwoju psychicznego i stanu emocjonalnego.
Rozwój fizyczny, umysłowy, emocjonalny. Odrębności fizyczne, emocjonalne i sprawności
umysłowej w poszczególnych okresach rozwoju.
2. 2.Semiotyka chorób przewodu pokarmowego. Brzuch: Wątroba i drogi żółciowe, trzustka,
zaburzenia żołądkowo – jelitowe. Objawy ostrych chorób chirurgicznych w pediatrii. Rozwój
fizycznych dziecka w okresie dojrzewania. Podstawowe cechy morfologiczne, proporcje ciała, II,
III, IV rzędowe cechy ciała, najczęstsze zaburzenia wynikające z dynamiki rozwoju w okresie
dojrzewania – podciśnienie ortostatyczne, urazowość. Pisanie historii choroby bez diagnostyki
różnicowej.
3. 3.Profilaktyka stomatologiczna. Wady zgryzu, próchnica. Choroby przyzębia –
podstawowe informacje. Kolokwium zaliczeniowe
4. 4.Cechy i odrębności morfologiczne i fizjologiczne wcześniaków. Kryteria wcześniactwa,
przyczyny. Pielęgnacja wcześniaka – pielęgnacyjne czynności higieniczne, karmienie naturalne
i sztuczne.
Techniki i trudności karmienia piersią .
5. 5.Żółtaczka fizjologiczna noworodków, pourodzeniowy spadek masy ciała, termoregulacja
i jej zaburzenia, stolce przejściowe, zaburzenia krzepnięcia. Funkcjonowanie przewodu
pokarmowego w pierwszych dniach po urodzeniu, częste niedobory pourodzeniowe i ich
objawy.
4/4
Download