Realizacja projektu „Innowacyjny system kanalizacji sanitarnej”

advertisement
Zamawiający:
Politechnika Lubelska
ul. Nadbystrzycka 38D
20-618 Lublin, woj. Lubelskie
tel. 081 538 47 09
faks 081 5 25 30 10
Lublin dn. 08.07.2016 r.
Znak sprawy: 18/2016
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
Politechnika Lubelska zaprasza do złożenia oferty na realizację dostawy, której wartość nie
przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.
Postępowanie jest wyłączone ze stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych na
podstawie art. 4 p. 8
Przedmiotem zamówienia jest:
Zasilacz programowalny laboratoryjny – 1 szt.
Opis przedmiotu zamówienia:
Typ zasilacza laboratoryjny programowalny
Liczba kanałów
2
Napięcie wyjściowe
0...60V DC
Napięcie wyjściowe 2 0...60V DC
Rozdzielczość napięcia wyjściowego 0.01V
Prąd wyjściowy
0...20A
Prąd wyjściowy 2
0...20A
Rozdzielczość prądu wyjściowego
0.01A
Współczynnik stabilizacji napięcia przy zmianie obciążenia
Tętnienia i szumy dla napięcia (regulowanego) ≤3mVrms
Źródło zasilania
230VAC 50/60Hz
Rodzaj zasilacza
impulsowy
Właściwości przyrządów pomiarowych:
 Rodzaj użytego wyświetlacza
4x LED 4 cyfry
 jednoczesny odczyt napięcia i prądu
 płynna regulacja napięcia i prądu
 praca w trybie stabilizacji prądu lub napięcia
 programowalny
 zabezpieczenie przeciwprzepięciowe
 zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją
 funkcja LOCK (blokada nastaw)
 zgrubna i precyzyjna regulacja napięcia
 sterownik LabVIEW
Interfejs: USB
Rodzaj złącza wyjściowego: USB B gniazdo
Gwarancja: 12 miesięcy
<0,02%
Powyższe dane spełnia zasilacz AIM-TTI CPX400DP dopuszcza się urządzenie równoważne o
parametrach nie gorszych niż podane wyżej.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia nie będą rozpatrywane.
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia Wykonawcy, który złoży najkorzystniejszą
cenowo ofertę.
INFORMACJE ORGANIZACYJNE:
1. Termin realizacji: 30 dni od daty otrzymania zamówienia
2. Płatność przelewem na rachunek bankowy w terminie 21 dni od dnia otrzymania
prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury.
3. Oferty z ceną należy składać do 13 .07.2016 r. do godz. 13:00:
Osobiście lub pocztą do:
Dział Gospodarki Materiałowej i Zaopatrzenia Politechniki Lubelskiej
Ul. Nadbystrzycka 40A pok. 6
20-618 Lublin
lub pocztą elektroniczną: [email protected]
Kryterium oceny ofert: 100% cena. Do ceny oferty należy dodać koszt dostawy.
Osoby kontaktowe ze strony Politechniki Lubelskiej:
Kontakt formalny:
mgr Małgorzata Marciniak – e-mail: [email protected], tel. (81) 538 47 09
Kontakt merytoryczny:
dr inż. Piotr Warda - e mail: [email protected] tel: (81) 528 4318 tel kom. 602 795 653
Download