01. Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu

advertisement
Zamawiający:
Politechnika Lubelska
ul. Nadbystrzycka 38D
20-618 Lublin, woj. Lubelskie
tel. 081 538 46 00,
faks 081 525 30 10
Lublin dn. 19.05.2015 r.
Znak sprawy: AERO/12/2015
Realizacja projektu: „Nowoczesne technologie materiałowe stosowane w przemyśle
lotniczym” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego nr Umowy
POIG.01.01.02-00-015/08 w Programie Operacyjnym Innowacyjna
Gospodarka (POIG) zadanie badawcze ZB5
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
Politechnika Lubelska, zaprasza do złożenia oferty na dostawę materiałów potrzebnych do
realizacji badań naukowych w ramach projektu badawczego, której wartość nie przekracza
wyrażonej w złotych równowartości kwoty 207 000 euro.
Postępowanie jest wyłączone ze stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych na
podstawie art. 4 p. 8 a
Przedmiotem zamówienia jest:
Dostawa płyt aluminiowych do realizacji badań naukowych
w ramach projektu „Nowoczesne technologie materiałowe stosowane
w przemyśle lotniczym”.
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Płyta aluminiowa gat. 2024 (PA7) o wymiarach 1000 x 210 x 10 [mm] (waga ok. 6 kg) –5 szt.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia nie będą rozpatrywane.
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia Wykonawcy, który złoży najkorzystniejszą
cenowo ofertę.
INNE WYMAGANIA:
1. Termin realizacji: 2 tygodnie od daty otrzymania zamówienia
2. Płatność przelewem na rachunek bankowy w terminie 14 dni od dnia otrzymania
prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury.
3. Oferty z ceną należy składać zgodnie z zamieszczonym formularzem ofertowym
w terminie do 26.05.2015 r. do godz. 12:00:
Osobiście lub pocztą w zaklejonych kopertach do:
Dział Gospodarki Materiałowej i Zaopatrzenia Politechniki Lubelskiej
Ul. Nadbystrzycka 40A pok. 6
20-618 Lublin
4. Kryterium oceny ofert: 100% cena. Do ceny oferty należy dodać koszt dostawy.
Osoby kontaktowe ze strony Politechniki Lubelskiej:
Kontakt formalny:
1. mgr Katarzyna Kalinowska – e-mail: [email protected], tel. (081) 538 46 00
Kontakt merytoryczny:
1. mgr inż. Tomasz Warda – tel. (081) 538 42 40
pieczęć Wykonawcy
FORMULARZ OFERTY
pieczęć wykonawcy
Nazwa Oferenta:
.............................................................................
Adres:
.............................................................................
Tel: ......................................................................
PESEL: ………………………………………….
REGON: ........................ NIP: ..............................
Fax i Mail *(na który Zamawiający ma przesyłać korespondencję)
.............................................................................
Osoba do kontaktów: …………………………………
Znak sprawy: AERO/12/2015
Dział Gospodarki Materiałowej i Zaopatrzenia
Politechniki Lubelskiej
ul. Nadbystrzycka 40A/6
20-618 Lublin
Nawiązując do ogłoszonego konkursu ofert z dnia 19.05.2015 r. na dostawę
materiałów potrzebnych do realizacji badań naukowych w ramach realizacji projektu
badawczego "Nowoczesne technologie materiałowe stosowane w przemyśle lotniczym",
współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Umowa Nr POIG.01.01.02-00-015/08 w Programie Operacyjnym Innowacyjna
Gospodarka (POIG) zadanie badawcze ZB5:
AERO/12/2015
Dostawa
płyt
aluminiowych
do
realizacji
badań
naukowych
w ramach projektu „Nowoczesne technologie materiałowe stosowane w przemyśle
lotniczym”.
Zakres dostawy zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia podanym w ogłoszeniu:
1) oferuję wykonanie całości przedmiotu zamówienia, stosując niżej wymienione stawki:
Cena oferty
Temat:
Dostawa
płyt
aluminiowych
do
realizacji
badań
naukowych
w ramach projektu „Nowoczesne technologie materiałowe stosowane w przemyśle
lotniczym”
cena (C) za wykonanie całości przedmiotu zamówienia wynosi kwotę netto
....................... zł (słownie: ............................................................................. zł),
natomiast wraz z należnym podatkiem VAT w wysokości ......%,
wynosi kwotę brutto....................... zł (słownie: ................................................. zł).
w tym
cena (C) za wykonanie 1 szt. wynosi kwotę netto
....................... zł (słownie: ............................................................................. zł),
natomiast wraz z należnym podatkiem VAT w wysokości ......%,
wynosi kwotę brutto....................... zł (słownie: ................................................. zł).
2) oświadczam, że zapoznałem się z treścią ogłoszenia i uznaję się za związanego określonymi
w nim zasadami postępowania,
3) oświadczam, że akceptuję termin wykonania zamówienia i warunki płatności,
4) oświadczam, że posiadam odpowiednie doświadczenie oraz zaplecze badawcze pozwalające
na wykonanie usługi zgodnie z zakresem podanym w ogłoszeniu.
................................................................
......................dn. ...........................
Podpis osoby uprawnionej do składania
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy
Download