temat: zielne rośliny lecznicze polskich łąk. (zajęcia

advertisement
TEMAT: ZIELNE ROŚLINY LECZNICZE POLSKICH ŁĄK.
(ZAJĘCIA TERENOWE PROWADZONE W SZKOLNYM KOLE EKOLOGICZNYM
- SZKOŁA PONADGIMNAZJALNA)
CELE:
•
W ZAKRESIE WIADOMOŚCI, PO PRZEPROWADZONYCH ZAJĘCIACH,
UCZESTNIK POWINIEN ZNAĆ:
Podstawowe cechy morfologiczne roślin zielnych, służące do ich
rozpoznawania;
Które części roślin i w jakim celu są stosowane w lecznictwie;
Jakie substancje lecznicze poszczególne rośliny zawierają;
•
W ZAKRESIE UMIEJĘTNOŚCI:
Posługiwać się kluczem do oznaczania roślin;
Za pomocą klucza umieć oznaczać rośliny zielne;
Sporządzić zielnik;
Wypełniać karty pracy korzystając z odpowiednich materiałów;
Pracować w grupie;
•
W ZAKRESIE POSTAW:
Z szacunkiem odnosić się do przyrody;
Przekonać się o korzyściach płynących z różnorodności gatunków
(zwłaszcza możliwości otrzymywania leków).
METODA:
Praca w grupach połączona z obserwacją.
ŚRODKI DYDAKTYCZNE:
Karta pracy 1(a lub b) i 2
„Atlas roślin leczniczych” J. Macku, J. Krejca
„Flora wiosenna” J. Mowszowicz
„Rośliny lecznicze”
teczki do zbierania okazów zielnikowych, nóż
świeże okazy roślin zielnych, zebrane na wycieczce.
PRZEBIEG ZAJĘĆ:
(CZAS TRWANIA – 2 GODZINY ZEGAROWE)
1. Wycieczka na łąkę, zebranie okazów roślin zielnych ( z ustną instrukcją
jak należy zbierać okazy do zielnika – powinny zawierać: kwiaty,
nieuszkodzoną łodygę, liście i system korzeniowy).
2. Znalezienie odpowiedniego miejsca na pracę w grupach, rozdanie kart pracy,
Kluczy do oznaczania roślin i okazów do oznaczania.
3. Wypełnianie karty pracy 1.
4. Po oznaczaniu roślin rozdanie atlasów roślin leczniczych i wypełnianie
karty pracy 2.
5. Prezentacja przez poszczególne grupy swojej pracy.
6. Instrukcja, jak należy suszyć rośliny i przygotować zielnik.
WYNIKIEM TYCH ZAJĘĆ MOŻE BYĆ POMOC DYDAKTYCZNA DO
PRACOWNI BIOLOGICZNEJ – ZIELNIK POLSKICH ROŚLIN LECZNICZYCH.
KARTA PRACY 1a* – oznaczanie gatunku
KORZEŃ
PĘD
RODZAJ
POKRÓJ
LIŚĆ
PRZYLISTKI
POCHWY LIŚCIOWE
ZŁOŻONOŚĆ LIŚCIA
KSZTAŁT BLASZKI
NASADA BLASZKI
SZCZYT BLASZKI
BRZEG BLASZKI
WCIĘCIE BLASZKI
OGONEK
UNERWIENIE
ULISTNIENIE
KWIAT
KIELICH
KORONA
BARWA
KWIATOSTAN
NAZWA ROŚLINY
POLSKA
ŁACIŃSKA
KARTA PRACY 1b* – oznaczenie gatunku
BARWA KWIATU
SIEDLISKO
OGÓLNY POKRÓJ ROŚLINY
OKRES KWITNIENIA
NAZWA ROŚLINY
POLSKA
ŁACIŃSKA
*wariant a jest bardziej szczegółowy niż wariant b, wybór zależy od zaawansowania uczestników zajęć
(zastosowano również celowo pewne uproszczenia, pominięto np budowę pręcików, słupka, zalążni oraz owoce i nasiona –
karty można modyfikować)
KARTA PRACY 2 – właściwości lecznicze rośliny
NAZWA GATUNKOWA
ROŚLINY
CZĘŚCI WYKORZYSTYWANE
JAKO SUROWIEC LECZNICZY
ZAWARTE SUBSTANCJE
ZASTOSOWANIE
SCHORZENIA NIĄ LECZONE
Download