Sprawozdanie z przebiegu lekcji z zastosowaniem metod

advertisement
Sprawozdanie z przebiegu lekcji z zastosowaniem metod samodzielnego
myślenia.
TECHNIKA 2: Różnice i podobieństwa.
NAUCZYCIEL: Alicja Sabino
SZKOŁA: Szkoła Podstawowa nr 21 w Gorzowie Wlkp.
KLASA: IV B
ILOŚĆ CZASU: ok.20min.
CEL: Rozpoznawanie drzew liściastych i iglastych.
TEMAT LEKCJI: Poznajemy drzewa rosnące w okolicy.
CELE LEKCJI:
Uczeń potrafi:
 rozpoznać drzewo wśród innych roślin
 wymienić elementy budowy drzewa
 na podstawie obserwacji rozpoznać drzewa rosnące w najbliższej okolicy
 rozróżnić drzewa liściaste i iglaste
 przyporządkować liście i owoce do odpowiednich drzew.
KRÓTKI OPIS PRZEBIEGU LEKCJI:
 czynności organizacyjno – porządkowe.
 uczniowie w parach zapisują nazwy roślin, które widzieli w drodze do szkoły,
 odczytywanie i zapisanie na tablicy
 podzielenie nazw roślin na grupy: krzewy, rośliny zielne, drzewa
 opis budowy drzewa
 wyróżnienie drzew iglastych i liściastych
 rozpoznawanie pospolitych gatunków na podstawie plansz
 dobieranie do poszczególnych drzew liści i owoców
 wykonanie zadań w ćwiczeniach i podsumowanie lekcji.
ZASTOSOWANIE METODY:
1. Zadanie: wskaż cechy, którymi różnią się między sobą rośliny, a następnie podziel je na
grupy.
Uczniowie wskazali cechy: pień, gałęzie, korona, łodyga, korzenie, wielkość rośliny, czas
życia, miejsce występowania, owoce, nasiona. Wyróżnili grupy: krzewy, rośliny zielne i
drzewa.
2. Uczniowie porównywali drzewa w celu znalezienia cech wspólnych. Praca w 4
osobowych grupach z wykorzystaniem plansz. Uczniowie zapisują cechy i dochodzą do
wniosku, że mamy jedną cechę różniącą drzewa – rodzaj liści.
REAKCJA KLASY I WYBRANYCH UCZNIÓW.
Klasa pracowała chętnie i w skupieniu. Uczniowie obserwowali siebie nawzajem. Lekcja
przebiegała sprawnie.
Wszyscy uczniowie wykazali zainteresowanie zajęciami. Nawet uczeń z nadpobudliwością
psychoruchową starał się usiedzieć na swoim miejscu i wykonać poprawnie wszystkie
polecenia, choć wymagało to kilkakrotnych próśb i upomnień ze strony nauczyciela.
WNIOSKI:
 zastosowanie metody sprawiło, że wszyscy uczniowie musieli zaangażować się
w wykonanie zadań
 klasa pracowała aktywnie i chętnie podejmowała kolejne działania
 z pewnością ta metoda rozwija spostrzegawczość, logiczne myślenie i umiejętność
wnioskowania
 jest metodą dość łatwą i nie wymaga specjalnych przygotowań do zajęć, przydatną
i ciekawą dla uczniów
 myślę, że założony cel udało mi się zrealizować na 4,5
 przewiduję, że będę stosowała tę metodę często.
Download