zmiany do SIWZ 30.04.2013

advertisement
Żywiec, dnia 30.04.2013 r.
WRiS.272.23.2013
dotyczy: postępowania pn. Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych pn.
Rozbiórka uszkodzonego mostu drogowego „u Drożdżów” w ciągu drogi
powiatowej nr 1436 S Cisiec – dojazd do drogi krajowej nr 69 w km 0+239 wraz
z budową kładki pieszo-jezdnej w m. Cisiec
Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(tekst. jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), zwanej dalej ustawą, Zamawiający zmienia
treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (Specyfikacja) w następującym zakresie:
1. Zmienia się opis przedmiotu zamówienia, określony w pkt II Specyfikacji, który po zmianach
otrzymuje następujące brzmienie:
„1. Przedmiotem zamówienia jest Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych pn.
Rozbiórka uszkodzonego mostu drogowego „u Drożdżów” w ciągu drogi powiatowej nr
1436 S Cisiec – dojazd do drogi krajowej nr 69 w km 0+239 wraz z budową kładki
pieszo-jezdnej w m. Cisiec w oparciu o program funkcjonalno-użytkowy pod nazwą
„Budowa kładki na rzece Sole w ciągu drogi powiatowej nr 1436 S Cisiec do DK 69 w km
0+239 w m. Cisiec „most u Drożdżów” w gminie Węgierska Górka w ramach zadań
związanych z usuwaniem skutków powodzi z 2010 r., stanowiący Załącznik Nr 8 do
Specyfikacji.
2. Zamówienie obejmuje w szczególności:
1) opracowanie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robót budowlanych w zakresie zgodnym z wymaganiami określonymi w Programie
funkcjonalno-użytkowym wraz ze wszystkimi opracowaniami projektowymi i
uzgodnieniami koniecznymi do wykonania tej dokumentacji,
2) uzyskanie wymaganych prawem decyzji i uzgodnień, niezbędnych do wykonania robót
budowlanych objętych niniejszym zamówieniem,
3) sprawowanie nadzoru autorskiego w okresie wykonywania robót budowlanych na
podstawie wykonanej dokumentacji
4) wykonanie rozbiórki części istniejącej kładki,
5) wykonanie robót budowlanych na podstawie zatwierdzonej przez Zamawiającego
dokumentacji projektowej.
3. Po wykonaniu dokumentacji projektowej i zaopiniowaniu jej w Powiatowym Zarządzie Dróg
w Żywcu, Wykonawca – w ramach udzielonego upoważnienia, wystąpi z wnioskiem
o pozwolenie na budowę.”
2. Wprowadza się zmiany w pkt III Specyfikacji, dotyczące terminu realizacji zamówienia. Po
zmianach punkt III Specyfikacji otrzymuje następujące brzmienie:
„Termin realizacji zamówienia:
1) uzyskanie zezwolenia na budowę wraz z przedłożeniem Zamawiającemu kompletnej
dokumentacji projektowej – 31.07.2013 r.
2) zakończenie robót budowlanych – 30.11.2013 r.
1
3. Zmienia się warunek udziału w postępowaniu dotyczący wiedzy i doświadczenia, określony
w pkt IV.1. Ad. 1) Specyfikacji, który po zmianach otrzymuje następujące brzmienie:
„Ad. 1) Warunek wiedzy i doświadczenia oceniony zostanie na podstawie wykazu robót
budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie. Warunek zostanie uznany za
spełniony jeżeli w tych latach wykonawca wykonał co najmniej 1 robotę budowlaną (w ramach
jednej umowy), której przedmiotem było wykonanie robót budowlanych polegających na
budowie, przebudowie lub remoncie obiektu mostowego o wartości 1.200.000,00 PLN brutto,
wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania (zał. Nr 3 do Specyfikacji)
oraz załączy dowody dotyczące najważniejszych robót, określające, czy roboty te zostały
wykonane w sposób należyty, zgodny z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
Wykaz robót budowlanych powinien zawierać robotę budowlaną potwierdzającą spełnianie
opisanego powyżej warunku udziału w postępowaniu.
Dokumentami poświadczającymi należytą realizację robót mogą być :
1. poświadczenie wystawione przez podmiot, na rzecz którego Wykonawca wykonał roboty
budowlane, określające czy roboty (robota) te zostały wykonane w sposób należyty,
zgodny z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone,
2. inne dokumenty – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze
Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w punkcie 1.
W przypadku, gdy to Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane
wskazane w wykazie, o którym mowa wyżej, zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie
ma obowiązku przedkładania dowodów poświadczających ich prawidłową realizację”.
W związku z powyższym zmianie ulegają również zapisy w załączniku Nr 3 do Specyfikacji,
który po zmianach otrzymuje brzmienie, jak w załączeniu do niniejszego pisma.
4. Zmienia się warunek udziału w postępowaniu dotyczący dysponowania osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia, określony w pkt IV.1. Ad. 2) Specyfikacji, który po zmianach otrzymuje
następujące brzmienie:
„Ad. 2) Warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia zostanie oceniony
na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia, że osoby które będą uczestniczyć
w wykonaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia. Warunek zostanie uznany za
spełniony jeżeli wykonawca oświadczy (Załącznik Nr 6 do Specyfikacji), że osoby, które będą
uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadają:
a) uprawnienia, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane tekst jedn.
Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.) do projektowania w specjalności mostowej bez
ograniczeń lub konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń* -wymagana co najmniej 1 osoba,
b) uprawnienia, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane tekst jedn.
Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.) do kierowania robotami budowlanymi
w specjalności mostowej bez ograniczeń lub konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń* wymagana co najmniej 1 osoba
c) uprawnienia do kierowania ruchem wydane przez uprawniony organ – wymagane co najmniej
2 osoby;
2
- lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów”.
*
W związku z powyższym zmianie ulegają również zapisy w załączniku Nr 6 do Specyfikacji,
który po zmianach otrzymuje brzmienie, jak w załączeniu do niniejszego pisma.
5. Zmienia się warunek udziału w postępowaniu dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej,
określony w pkt IV.1. Ad. 3) Specyfikacji, który po zmianach otrzymuje następujące brzmienie:
„Ad. 3) Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż jest ubezpieczony
od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem
zamówienia na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 2.000.000,00 PLN”.
6. Zmienia się pkt IX Specyfikacji (opis sposobu obliczenia ceny), który po zmianach otrzymuje
następujące brzmienie:
„1. Cena oferty zostanie wyliczona przez Wykonawcę w oparcu o Zestawienie Kosztów Realizacji
Zamówienia (ZKRZ), zawarte w treści formularza ofertowego. Podstawą obliczenia ceny
oferty jest Program Funkcjonalno-Użytkowy.
2. Dla wszystkich wymienionych w Zestawieniu Kosztów Realizacji Zamówienia pozycji
Wykonawca określi ryczałtowe ceny jednostkowe netto.
3. Cena musi być wyrażona w złotych polskich.
4. Cena oferowana winna obejmować koszt wszystkich prac i wydatków związanych
z wykonaniem zamówienia z należnymi podatkami i ewentualnymi upustami. Cena winna
obejmować wynagrodzenie z tytułu pełnienia nadzoru autorskiego. Koszty towarzyszące
wykonaniu przedmiotu zamówienia, których nie ujęto w odrębnych pozycjach, Wykonawca
powinien ująć w cenach jednostkowych opisanych w ZKRZ.
5. Cenę ofertową należy podać cyfrowo i słownie.
6. Wszystkie ceny określone przez wykonawcę zostaną ustalone na okres ważności umowy i nie
będą podlegały zmianie.
7. Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego
Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym
wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy
do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić
zgodnie z obowiązującymi przepisami”.
7. W Załączniku Nr 1 do Specyfikacji (Formularz ofertowy) zmienia się
1) treść punktu 2., poprzez wprowadzenie Zestawienia Kosztów Realizacji Zamówienia
(ZKRZ),
2) punkt 4 Formularza ofertowego dotyczący terminu realizacji zamówienia.
Ujednolicona wersja Formularza ofertowego stanowi załącznik do niniejszego pisma.
8. W załączniku Nr 5 do Specyfikacji (projekt umowy) wprowadza się następujące zmiany:
1) zmienia się § 1 ust. 2,
2) w § 1 wprowadza się dodatkowe ust. 7-12,
3) zmienia się § 3 ust. 2,
4) zmienia się § 4,
5) zmienia się § 5,
6) zmienia się § 8 ust. 1,
7) zmienia się § 11,
8) skreśla się § 16,
3
9) § 17, 18 i 19 zmienia się kolejno na § 16, 17, 18
Projekt umowy po zmianach stanowi załącznik do niniejszego pisma.
9. Pkt VII.9 SIWZ po zmianach otrzymuje następujące brzmienie:
Oferta
Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych pn. Rozbiórka uszkodzonego
mostu drogowego „u Drożdżów” w ciągu drogi powiatowej nr 1436 S Cisiec –
dojazd do drogi krajowej nr 69 w km 0+239 wraz z budową kładki pieszo-jezdnej
w m. Cisiec
Nie otwierać przed dniem 15.05.2013 r. godz. 08:20”
10. Pkt X.1. SIWZ po zmianach otrzymuje następujące brzmienie:
„Oferty należy składać w terminie do dnia 15.05.2013 r. do godz. 08:00. w Starostwie
Powiatowym w Żywcu, ul. Krasińskiego 13, 34-300 Żywiec, parter – Biuro Informacji.”
11. Pkt XII.2. SIWZ po zmianach otrzymuje następujące brzmienie:
„Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 15.05.2013 r. o godz. 08:20 w Starostwie Powiatowym
w Żywcu, ul. Krasińskiego 13, 34-300 Żywiec, Sala Narad, I piętro.
W pozostałym zakresie treść SIWZ nie ulega zmianie.
W wyniku powyższych zmian, na podstawie art. 12a) ust. 1 ustawy Zamawiający przedłuża
termin składania ofert o 2 dni tj. do dnia 15.05.2013 r. do godz. 08:00 oraz termin otwarcia ofert na
dzień 15.05.2013 r. na godz. 08:20.
4
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

słowka

2 Cards kksenia.kot1997

2+2=?

2 Cards jogaf85537

Create flashcards