04. Instrukcja zwodzenia kładki

advertisement
Sygn. akt 9/B/UM/2017
Zał. 3
Instrukcja zwodzenia kładki
1. Wstęp
1.1.Przedmiot instrukcji
Przedmiotem opracowania jest określenie warunków użytkowania i eksploatacji w formie
instrukcji obsługi dla zwodzonej kładki pieszej przez rzekę Motławę na wyspę Ołowiankę
1.2.Ogólne zasady
1.2.1. Zarządzanie ruchem jednostek pływających
Nadrzędną jednostką regulującą ruch jednostek pływających w Porcie Gdańsk jest Kapitanat
Portu Gdańsk (VHF kanał 14).Ruch w przystani jachtowej regulowany jest przez Bosmana Przystani
Jachtowej (VHF kanał 6).
1.2.2. Pozostałe
W przypadku zagrożeń życia takich jak klęska żywiołowa, katastrofa budowlana, działania
przestępcze, terrorystyczne i sabotażowe, wypadki komunikacyjne itp obsługa kładki powinna
stosować się również do poleceń wydawanych przez następujące służby:
 Policja
 Państwowa Straż Pożarna i inne jednostki ochrony przeciwpożarowej
 jednostki systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego
 Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa
 właściwe inspekcje, straże i służby (np. Straż Miejska)
Operator kładki powinien być w stałym kontakcie radiowym z Bosmanatem Przystani Jachtowej.
1.3.Opis urządzeń
1.3.1. Układ hydrauliczny
1.3.1.1. Zespół napędowy
Jest to zwarty zespół, w którym na wspólnej ramie stalowej zabudowane są podzespoły:
 zespół zbiornika - zbiornik olejowy wykonany ze stali nierdzewnej o pojemności całkowitej
3200 dcm3 wraz z zespołem pompy doładowującej, układem filtrująco-chłodzącym, głównym
filtrem spływowym i akumulatorem hydraulicznym – 1 szt.
 zespół pompowy - pompy wielotłoczkowe o zmiennej wydajności z regulatorem LS i
ogranicznikiem mocy napędzane przez silniki elektryczne - 3 szt.
 awaryjny zespół pompowy - pompa wielotłoczkowa o zmiennej wydajności wraz z
regulatorem DRG oraz pompą zębatą napędzana przez silnik elektryczny - 1 szt.
 blok zaworowy - główny blok sterowniczy zamontowany na pokrywie zbiornika - 1 szt.
1.3.1.2. Zespół cylindra głównego – 2 szt.
Pojedynczy zespół cylindra składa się cylindra głównego napędzającego część ruchomą
kładki wyposażonego w układ pomiaru przemieszczeń tłoczyska CIMS oraz 2 bloki zaworowe
montowane do gniazda cylindra od strony tłoczyskowej i beztłoczyskowej połączone ze sobą
instalacją rurową wysokociśnieniową
1.3.1.3. Zespół cylindra ryglowania – 1 szt.
Zespół składa się z cylindra napędzającego rygiel blokady kładki w położeniu otwartym
oraz podwójnego zaworu hamulcowego. Osiągnięcie położeń krańcowych jest kontrolowane
przez czujniki indukcyjne.
1.3.1.4. Blok zaworowy – rozdzielacz hydrauliczny – 2 szt.
Jest to rozdzielacz hydrauliczny sterowany mechanicznie przez mechanizm kładki przy
osiągnięciu przez kładkę położenia zamkniętego. Rozdzielacz ten łączy komory tłoczyskową z
beztłoczyskową i umożliwia działanie układu tłumienia drgań przy pomocy minimalnych
ruchów tłoczysk cylindrów głównych.
1.3.2. Układ chłodzenia
W celu prawidłowej pracy układu hydraulicznego zastosowano chłodnicę oleju zlokalizowaną w
układzie filtrująco-chłodzącym zespołu zbiornika. Do zasilania w wodę układu chłodzącego
zastosowano instalację wodociągową składającą się z następujących elementów:
 główny obieg pompowy (pompa obiegowa PO1 o stałym przepływie) - woda pobierana z rzeki
Motławy za pomocą króćca ssawnego Dn50mm i po przejściu przez układ chłodzenia
oddawana do rzeki za pomocą rurociągu zrzutowego Dn50mm
 dodatkowy obieg pompowy (pompa obiegowa PO2 o zmiennym przepływie) - woda
pobierana z rzeki Motławy za pomocą króćca ssawnego Dn25mm i w celu schłodzenia wody z
obiegu głównego odprowadzana do rurociągu zrzutowego Dn50mm obiegu pompowego
głównego. Wydatek pompy obiegowej PO2 regulowany jest temperaturą na rurociągu
zrzutowym do Motławy.
 awaryjne zasilanie układu chłodzącego z miejskiej sieci wodociągowej i zrzut wody do
kanalizacji deszczowej poprzez studnię schładzającą.
1.3.3. Łożysko obrotowe
Przęsło ruchome kładki oparto na 2 bezobsługowych, uszczelnionych, przegubowych
łożyskach ślizgowych. Łożyska osadzono na podporze za pomocą elementów konstrukcji
stalowej. Ruch obrotowy przenoszony jest poprzez sworznie stalowe średnicy 280mm i ucha
przyspawane do konstrukcji stalowej przęsła.
1.3.4. Sterownia - wyposażenie
a) Pulpit – elementy sterowania
b) Monitor 27”z podglądem z kamer
c) 2 komputery przemysłowe z monitorami dotykowymi 21”
d) UPS wraz rozdzielnicą napięcia gwarantowanego
e) Rozdzielnica główna sterowni
f) Rozdzielnica główna maszynowni
1.3.5. Systemy komunikacji
Radio VHF, telefon GSM, megafon ręczny, komunikator internetowy
1.3.6. Urządzenia monitoringu
a) Stacja meteorologiczna
Wiatromierz przeznaczony jest do pomiaru prędkości i kierunku składowej poziomej wiatru.
Wyniki pomiarów są wysyłane z anemometru w postaci cyfrowej (pętla prądowa) do nadrzędnego
systemu zbierania danych w sposób ciągły. Wiatromierz usytuowany jest na dachu sterowni.
b) Wodowskaz
2 wodowskazy łatowe z podziałką z odwróconą skalą w odniesieniu do skrajni pod kładką
zamkniętą. Wodowskazy usytuowane są na kierownicach naprowadzających, na początku kierownic
po prawej stronie w stosunku do kierunku ruchu.
c) Kamery
System telewizji przemysłowej CCTV, w skład którego wchodzą:
• 4 kamery IP umieszczone na elewacji budynku sterowni
• 3 kamery IP umieszczone wewnątrz budynku sterowni
• kamera IP odporna na ciężkie warunki atmosferyczne zamontowana pod konstrukcją kładki
• kamera IP bezprzewodowa zamontowana na nabrzeżu od ulicy Grodzkiej
• 32-kanałowy rejestrator
d) Termometr temperatury zewnętrznej
1.3.7. Systemy sygnalizacyjne i zabezpieczające
a) System sterowania ruchem statków
System sterowania ruchem statków składa się z 2 tablic świetlnych LED, zmiennej treści
wyposażonych we własną pamięć oraz sterownik zarządzany.
b) Automatyka bramowa wraz z wyłącznikami krańcowymi
Na system składają się:
• 2 bramy zabezpieczające - zabezpieczenie wejścia na kładkę od strony Filharmonii
• 2 bramy zabezpieczające - zabezpieczenie wejścia na kładkę od strony ul. Grodzkiej
• wyłączniki krańcowe na bramkach wejściowych, uniemożliwiające rozpoczęcie procesu
podnoszenia dopóki nie zostaną zamknięte.
c) Dźwiękowy system ostrzegawczy
Dźwiękowy system ostrzegawczy wysyłający komunikaty głosowe, w skład którego wchodzą:
• sterownik dźwiękowego systemu ostrzegawczego
• dwa głośniki tubowe zewnętrzne umieszczone są na elewacji sterowni
• trzy głośniki wewnętrzne zlokalizowano wewnątrz budynku sterowni
• głośnik tubowy zewnętrzny zamontowany na latarni na nabrzeżu od ulicy Grodzkiej
d) System świetlnego ostrzegania
e) System sygnalizacji włamań i napadu
System SSWiN ma na celu ochronę pracowników obsługi oraz sygnalizowanie prób kradzieży
mienia. SSWiN podzielono na 2 systemy:
• główny, do ochrony pomieszczeń sterowni od poziomów -2 do +1
• dodatkowy, który ma na celu wykrycie prób kradzieży w rozdzielnicy oświetleniowej RO
f) System alarmu pożarowego
W skład systemu SAP wchodzą:
• centrala sygnalizacji pożaru zlokalizowany na kondygnacji 0 sterowni
• sygnalizator akustyczny zlokalizowany na kondygnacji 0 sterowni
• automatyczne czujki dymu zlokalizowane w każdym pomieszczeniu kondygnacji sterowni
• ręczne ostrzegacze pożarowe zlokalizowane na każdej kondygnacji sterowni
g) Przeciwpożarowy wyłącznik prądu PWP
Funkcję PWP pełni wyłącznik główny w rozdzielnicy RGS, wyposażony w wyzwalacz
wzrostowy. Jest on wyzwalany przyciskiem umieszczonym przy wejściu głównym budynku. Ponadto z
przycisku PWP wysyłany jest sygnał do stacji transformatorowej odstawiający automatykę SZR w
rozdzielnicy RGnn. W celu uniemożliwienia załączenia agregatu prądotwórczego po odcięciu dopływu
prądu do rozdzielnicy RGS w wyniku wyzwolenia wyłącznika głównego, przycisk powoduje również
blokadę rozruchu agregatu. Dodatkowo przycisk powoduje wyłączenie zasilacza UPS.
h) wskaźniki pracy układu hydraulicznego
• elementy zabezpieczające w zespole zbiornika tj. wskaźnik poziomu oraz czujnik poziomu i
temperatury
• tłumik uderzeń hydraulicznych z blokiem zabezpieczającym przed wzrostem ciśnienia oleju
ponad dopuszczalną wartość w zespole pompowym
• tłumik uderzeń hydraulicznych z blokiem zabezpieczającym przed wzrostem ciśnienia oleju
ponad dopuszczalną wartość w awaryjnym zespole pompowym
• czujniki ciśnienia w blokach zaworowych zespołów cylindra głównego
• czujniki indukcyjne położeń krańcowych zespołu cylindra ryglowania
1.3.8. Zasilanie awaryjne
Jako rezerwowe źródło zasilania zastosowano agregat prądotwórczy o mocy dorywczej 200 kVA.
W przypadku awarii np. zasilania, uszkodzenia głównego zespołu pompowego itp. można realizować
pracę kładki przy pomocy awaryjnego zespołu pompowego po uruchomieniu awaryjnego zespołu
prądotwórczego.
2. Personel obsługi
2.1.Pracownik obsługi (operator) 1 osoba
2.1.1. Wymagane kwalifikacje
Znajomość przepisów ruchu żeglugowego na wodach morskich, obsługa radia (kanał 14 kapitanat, kanał 6 – bosmanat, Żegluga Gdańska oraz pozostałe jednostki pływające), przeszkolenie z
zakresu obsługi pulpitu, wskazań wiatromierza, wodowskazu, kierowanie ruchem jednostek
pływających w obszarze kładki zgodnie z wytycznymi zawartymi w odrębnym opracowaniu
organizacji i zarządzania ruchem wodnym, obsługa systemu monitoringu wizyjnego (kamery),
przeszkolenie z zakresu codziennej kontroli stanu technicznego (stan paliwa agregatu
prądotwórczego, odczyt wskaźników pracy układu hydraulicznego, itp), szkolenia z zakresu bhp oraz
ochrony przeciwpożarowej
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
2.1.2. Zakres czynności
2.1.2.1.
Procedura automatycznego lub ręcznego podnoszenia przęsła
Sprawdzenie źródła zasilania (z sieci \ z agregatu)
Sprawdzenie wskazania prędkości wiatru
Sprawdzenie wskaźników pracy układu hydraulicznego
Nadanie przez dźwiękowy system ostrzegawczy komunikatu o rozpoczęciu procedury zamykania
bramek zabezpieczających wejścia na kładkę
Potwierdzenie przez pomocnika operatora, że kładka jest pusta (radio UKF).
Zmiana koloru sygnalizacji systemu sterowania ruchem statków na czerwony (zakaz ruchu)
Zamknięcie bramek zabezpieczających wejścia na kładkę
Sprawdzenie wskazań wyłączników krańcowych na bramkach zabezpieczających wejścia na
kładkę
Generowanie 5 sekundowego sygnału ciągłego przez dźwiękowy system ostrzegawczy
Uruchomienie układu hydraulicznego (pompy główne, pompa doładowująca i pompa układu
filtracji i chłodzenia):
a) faza I - przyspieszenie ruchu tłoczysk cylindrów od prędkości 0 do prędkości max
b) faza II - ruch poprzez chowanie tłoczysk cylindrów z max prędkością
c) faza III - wyhamowywanie ruchu tłoczysk cylindrów od prędkości max do prędkości
dostawczej aż do zadziałania czujnika indukcyjnego
d) faza IV –chowanie tłoczysk cylindra z prędkością dostawczą aż do oparcia się o zderzak
e) faza V- ryglowanie: wykonywanie ruchu ryglowania do osiągnięcia przez rygiel pozycji
zaryglowanej
Podczas faz I-V generowanie sygnału przerywanego przez dźwiękowy system ostrzegawczy.
Przy sterowaniu ręcznym układ hydrauliczny pracuje z max prędkością zmniejszoną do ok.
20%.
11) Sprawdzenie wskazania czujników indukcyjnych położeń krańcowych zespołu cylindra ryglowania
12) Zmiana koloru sygnalizacji systemu sterowania ruchem statków na zielony
13) Nadanie komunikatu na radiu VHF o otwarciu kładki.
14) Podanie informacji na komunikatorze internetowym: kładka otwarta
Procedura zakończona.
W czasie gdy kładka jest otwarta operator jest zobowiązany do kierowania ruchem jednostek
pływających w obszarze kładki zgodnie z wytycznymi zawartymi w odrębnym opracowaniu
organizacji i zarządzania ruchem wodnym poprzez komunikaty wydawane jednostkom przez radio
VHF oraz przez operowanie wskazaniami sygnalizacji świetlnej systemu sterowania ruchem.
2.1.2.2.
Procedura automatycznego lub ręcznego opuszczania przęsła
Sprawdzenie źródła zasilania (z sieci \ z agregatu)
Sprawdzenie wskazania prędkości wiatru
Sprawdzenie wskaźników pracy układu hydraulicznego
Zmiana koloru sygnalizacji systemu sterowania ruchem statków na czerwony (zakaz ruchu)
Generowanie 5 sekundowego sygnału ciągłego przez dźwiękowy system ostrzegawczy
Uruchomienie układu hydraulicznego (jedna pompa główna, pompa doładowująca i pompa
układu filtracji i chłodzenia):
f) faza I - odciążenie rygla
g) faza II –odryglowanie: wykonywanie ruchu odryglowania do osiągnięcia przez rygiel
pozycji otwartej i odryglowanej
h) faza III - przyspieszenie ruchu tłoczysk cylindrów od prędkości 0 do prędkości max
i) faza IV - ruch poprzez wysuw tłoczysk cylindrów z max prędkością
j) faza V- wyhamowywanie ruchu od prędkości max do 0 (realizowany poprzez wysuwanie
tłoczysk cylindrów)praca z prędkością min opuszczania do osiągnięcia pozycji oparcia o
przyczółek
k) faza VI – uruchomienie układu tłumienia drgań z wykorzystaniem cylindrów głównych
Podczas faz I-VI generowanie sygnału przerywanego przez dźwiękowy system ostrzegawczy.
Przy sterowaniu ręcznym układ hydrauliczny pracuje z max prędkością zmniejszoną do ok.
20%.
7) Zmiana koloru sygnalizacji systemu sterowania ruchem statków na ostrzegawczy(ograniczona
wysokość skrajni)
8) Nadanie przez dźwiękowy system ostrzegawczy komunikatu o rozpoczęciu procedury otwierania
bramek zabezpieczających wejścia na kładkę
9) Otwarcie bramek zabezpieczających wejścia na kładkę
10) Sprawdzenie wskazań wyłączników krańcowych na bramkach zabezpieczających wejścia na
kładkę
11) Nadanie komunikatu na radiu VHF o zamknięciu kładki.
12) Podanie informacji na komunikatorze internetowym: kładka zamknięta
Procedura zakończona.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
2.1.2.3.
Procedura awaryjnego podnoszenia\opuszczania przęsła
W przypadku awarii np. zasilania, uszkodzenia głównego zespołu pompowego itp. można
realizować pracę kładki przy pomocy awaryjnego zespołu pompowego. Jest to możliwe tylko pod
warunkiem uruchomieniu awaryjnego zespołu prądotwórczego i przełączeniu zasilania.
Można realizować ruchy kładki w trybie automatycznym jak również w trybie ręcznym jednak
maksymalna prędkość podnoszenia/opuszczania jest zmniejszona do 20%.
Procedura awaryjnego podnoszenia\opuszczania przęsła odbywa się tak samo jak procedura
automatycznego lub ręcznego podnoszenia\opuszczania przęsła.
2.1.2.4.
Awaryjne zatrzymanie kładki
Użycie przycisku STOP spowoduje awaryjne zatrzymanie ruchu kładki. Gdy kładka osiągnie
prędkość 0 m/s następuje wyłączenie silników elektrycznych.
2.1.3. Zakłócenia w funkcjonowaniu urządzeń
Możliwe zakłócenia, które uniemożliwiają rozpoczęcie procedury podnoszenia\opuszczania kładki
lub wymagają natychmiastowego zatrzymania procedury podnoszenia\opuszczania kładki:
• alarm stacji meteorologicznej – prędkość wiatru
• alarm wyłączników krańcowych na bramkach wejściowych
• alarm czujników indukcyjnych położeń krańcowych zespołu cylindra ryglowania
• alarm czujników ciśnienia w blokach zaworowych zespołów cylindra głównego
• alarm czujnika poziomu i temperatury oleju w zespole zbiornika:
- minimalny poziom oleju – blokada pracy wszystkich silników elektrycznych
- temperatura 70 º C – alarm i blokada pracy silników pomp głównych i pompy pomocniczej
Możliwe zakłócenia, które umożliwiają rozpoczęcie procedury podnoszenia\opuszczania kładki w
trybie awaryjnym (realizacja przy pomocy awaryjnego zespołu pompowego):
• źródło zasilania – agregat prądotwórczy
•uszkodzenia głównego zespołu pompowego
1.1.Pracownik ochrony (pomocnik operatora) 1 osoba
1.1.1. Wymagane kwalifikacje
Obsługa VHF do kontaktu z operatorem, przeszkolenie z zakresu wskazań wiatromierza, wodowskazu,
obsługa systemu monitoringu wizyjnego (kamery), przeszkolenie z zakresu codziennej kontroli stanu
technicznego(stan paliwa agregatu prądotwórczego, odczyt wskaźników pracy układu
hydraulicznego, itp. ), szkolenia z zakresu bhp oraz ochrony przeciwpożarowej
1.1.2. Zakres czynności
1.1.2.1.
Procedura podnoszenia przęsła
1. Po otrzymaniu polecenia od operatora: przejście ze sterowni na przęsło kładki
2. Po nadaniu 5 sekundowego sygnału ciągłego przez operatora: pomoc osobom w zejściu z kładki
(m.in. komendy głosowe nadawane przez megafon)
3. Sprawdzenie przęsła kładki (pozostawione przedmioty)
4. Potwierdzenie operatorowi pustego przęsła (radio UKF)
5. Powrót do sterowni po zakończeniu procedury zamykania bramek zabezpieczających wejścia na
kładkę
6. Obserwacja za pomocą kamer sytuacji przy bramkach zabezpieczających (komunikaty
ostrzegawcze przez dźwiękowy system ostrzegawczy).
1.1.2.2.
Procedura opuszczania przęsła
1. Obserwacja za pomocą kamer sytuacji przy bramkach zabezpieczających (komunikaty
ostrzegawcze przez dźwiękowy system ostrzegawczy)
2. Nadawanie przez dźwiękowy system ostrzegawczy komunikatów ostrzegawczych w przypadku
zbyt wczesnego wchodzenia osób na kładkę podczas otwierania bramek zabezpieczających
3. Dokumenty eksploatacyjne
1)
2)
3)
4)
5)
Operator zobowiązany jest prowadzić dziennik pracy (książkę obsługi), w którym odnotowuje:
Każdorazowo przed procedurą podnoszenia, opuszczania przęsła kładki:
 datę i czas rozpoczęcia procedury
 wskazania pomiaru prędkości i kierunku wiatru
 źródło zasilania (z sieci \ z agregatu)
 potwierdzenia prawidłowych wskazań:
- wskaźników pracy układu hydraulicznego wymienionych w pkt1.3.7.h
- wyłączników krańcowych na bramkach zabezpieczających wejścia na kładkę
Każdorazowo po zakończeniu procedury podnoszenia, opuszczania przęsła kładki:
 datę i czas zakończenia procedury
 potwierdzenia prawidłowych wskazań:
- wskaźników pracy układu hydraulicznego wymienionych w pkt 1.3.7.h
- wyłączników krańcowych na bramkach zabezpieczających wejścia na kładkę
Niezależnie od procedur podnoszenia, opuszczania przęsła kładki (co ok. 1 godz. ):
 datę, czas i stan wody wg wskazania wodowskazowego
 datę, czas i temperaturę zewnętrzną
W przypadku wystąpienia zakłócenia w funkcjonowaniu urządzeń: rodzaj alarmu i czas
wystąpienia.
W przypadku wystąpienia warunku ograniczającego: rodzaj ograniczenia i czas wystąpienia.
Do dokonywania wpisów w dzienniku uprawniony jest również pomocnik operatora.
3. Warunki ograniczające
 siła wiatru- graniczna prędkość wiatru (średnia wartość 10. minutowa wg wskazania
wiatromierza) to 15m/s
 stan wody- skrajnia pionowa dla kładki zamkniętej podana jest dla średniego stanu wody,
stan wody powyżej średniego może ograniczyć ilość jednostek przepływających pod kładką
zamkniętą
 temperatura zewnętrzna- mechanizmy zwodzenia kładki przystosowane są do pracy w
zakresie od -25° do +70°C
 opady atmosferyczne- w przypadku krótkotrwałych, obfitych opadów możliwe ograniczenie
widoczności, uniemożliwiające obserwację toru wodnego i bramek zabezpieczających wejścia
na kładkę
 opad lub osad atmosferyczny w formie śniegu, oblodzenia, szadzi- należy usunąć przed
rozpoczęciem procedury podnoszenia
4. Zalecenia
Sugeruje się, żeby stan kładki w trybie automatycznym np. poprzez komunikator internetowy
wyświetlany był na pulpicie obsługi w Bosmanacie Mariny Gdańsk.
Download