ustaleń zawartych w karcie informacyjnej

advertisement
Hanna, 2013.07.19
Wójt Gminy Hanna
22-220 Hanna 43B
RiOŚ.6220.2.1.2013.SP
Decyzja
Na podstawie art.71 ust.1 i 2, art. 75 ust.1 pkt 4, art. 84 i 85 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia
3 października 2008r. o udostępnianiu danych o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr
199, poz. 1227ze zm.) i art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz.U. 2000r. Nr 98, poz.1071 z późn. zm.), po analizie opinii
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie , znak pisma
WSTII.4240.46.2013.AM z dnia 17 .06. 2013 r., opinii sanitarnej- Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włodawie , zawartej w piśmie znak:
ONS.ZNS.701/34/13 z dnia 01.07.2013r. i po rozpatrzeniu wniosku Firmy „drogowiec”,
Biuro Usług Projektowych, 21-003 Ciecierzyn, Dys 302D
stwierdzam
brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia
pod nazwą: ,, Budowa kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Hanna w ciągu drogi
wojewódzkiej nr 816 w miejscowości Hanna” , w ramach inwestycji pt. „Realizacja
projektu ponad regionalnej trasy rowerowej w Polsce Wschodniej na terenie województwa
lubelskiego powiatu włodawskiego i części powiatu bialskiego”.
Uzasadnienie
W powyższej sprawie postępowanie wszczęto w dniu 29.05.2013r. na wniosek
Firmy „drogowiec”, Biuro Usług Projektowych, 21-003 Ciecierzyn, Dys 302D, działającej na
podstawie umowy nr 48/U/2012 z dnia 26.11.2012r. zawartej z Inwestorem- Zarządem Dróg
Wojewódzkich w Lublinie, u;l. Turystyczna 7a, 20-207 Lublin.
Planowana inwestycja w miejscowości Hanna, realizowana będzie na działkach o nr 322/1,
322/2 (pas drogi wojewódzkiej) i nr 591 (rzeka Hanna).
Zgodnie z § 3 ust.1 pkt 60 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko ( Dz. U. Nr 213, poz. 1397 z późn.
zm.), kwalifikuje się do przedsięwzięć jako mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na
środowisko – … obiekty mostowe w ciągu drogi o nawierzchni twardej”.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Lublinie wyraził opinię, że dla
przedmiotowego przedsięwzięcia nie istnieje
konieczność przeprowadzenia oceny
oddziaływania na środowisko. Również Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we
Włodawie nie wnioskuje o nałożenie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na
środowisko dla tego przedsięwzięcia.
Brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko budowy kładki
pieszo-rowerowej przez rzekę Hanna w ciągu drogi wojewódzkiej nr 816 w m. Hanna,
stwierdzono po analizie; ustaleń zawartych w karcie informacyjnej, stanowiącej załącznik do
wniosku; analizie uzasadnień wyrażonych w opiniach Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska w Lublinie i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włodawie,
w kontekście następujących uwarunkowaniach.
1. Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia.
Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na budowie kładki pieszo-rowerowej przez rzekę
Hanna w ciągu drogi wojewódzkiej nr 816 w m. Hanna, na działkach położonych w obrębie
oznaczonych numerami 322/1, 322/2 i 591. Kładka będzie usytuowana po prawej stronie
(zachodniej) i niezależnie od istniejącego mostu nad rzeką
Hanna, w przeważającej części w granicach istniejącego pasa drogi woj. nr 816.
1.1.Skala przedsięwzięcia i wielkość zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji.
Powierzchnia terenu przewidziana pod kładkę wyniesie około 0,03 ha , w głównej
mierze z wykorzystaniem terenu w granicach drogi woj. Niewystarczająca powierzchnia
terenu zostanie pozyskana od właścicieli działki nr 589/4 i od Gminy Hanna –dz-ka nr 938.
Istniejący most nie jest objęty pracami budowlanymi w ramach tego przedsięwzięcia. Jedynie
do mostu zostanie nawiązana rozpiętość kładki w celu utrzymania istniejącego,
niezakłóconego przepływu wody w rzece Hanna.
Parametry techniczne kładki;
- rodzaj konstrukcji- żelbetowa jednoprzęsłowa na belkach prefabrykowanych,
- długość całkowita- około 23,20 m,
- szerokość- 4,70 m.
Realizacja przedsięwzięcia wymaga;
- zdjęcia humusu z miejsc posadowienia pali fundamentowych i stożków nasypu,
- wykonanie pali fundamentowych w miejscu posadowienia przyczółków ,
- wykonanie przyczółków,
- wykonanie żelbetowego pomostu,
- umocnienie koryta rzeki Hanna powyżej i poniżej kładki.
Na etapie realizacji inwestycji a szczególnie wykonywania elementów posadowienia kładki,
wystąpi konieczność usunięcia płatów roślinności z pow. około 100m2.
Skala tego przedsięwzięcia jak i wielkość zajmowanego terenu pod przedsięwzięcie, przy
wzajemnie wyrównanych proporcjach, pozwala stwierdzić, iż planowane zadanie
inwestycyjne tak na etapie budowy oraz użytkowania nie będzie znacząco oddziaływać na
środowisko.
1.2. Powiązania z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się
oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na obszarze, na który będzie oddziaływać
przedsięwzięcie.
Z karty informacyjnej nie wynika, aby wystąpiły powiązania czy kumulowanie się
przedsięwzięć na obszarze planowanej inwestycji.
1.3.Wykorzystywanie zasobów naturalnych.
Na etapie realizacji wykorzystane zostaną; beton asfaltowy, stal, kruszywo łamane,
cement, woda oraz gotowe elementy tj. żelbetowe pale, przęsła. Wykorzystane do budowy
surowce i materiały nie są niebezpieczne dla środowiska, a ze względu na skalę
przedsięwzięcia ich ilość nie jest znacząca. Materiały i surowce do budowy zostaną
dowiezione przez wykonawcę z zewnątrz.
Prowadzone roboty jak i eksploatacja obiektu wyklucza ingerencję w lokalne warunki wodne.
1.4 Emisja i występowanie innych uciążliwości.
Budowa kładki pieszo-rowerowej będzie wiązać się z wystąpieniem do otoczenia
emisji hałasu i spalin . Oddziaływania te będą miały charakter okresowy , krótkotrwały
związany z budową kładki. Najbliższa zabudowa mieszkaniowa w oddaleniu około 120 m, ta
odległość skutecznie zminimalizuje odczuwalność powyższych emisji. Pewne
zanieczyszczenia w okresie zimowego utrzymania kładki, mogą przedostawać się do
środowiska, jednak zastosowanie środków obojętnych środowisku tę uciążliwość powinno
wyeliminować.
Na etapie realizacji powstałe odpady związane z budową jak i ścieki socjalno- bytowe zostaną
zagospodarowane i unieszkodliwione przez wykonawcę robót, zgodnie z obowiązującymi w
tym zakresie przepisami prawa.
1.5. Ryzyko wystąpienia poważnej awarii, przy uwzględnieniu używanych substancji i
stosowanych technologii.
Tego rodzaju przedsięwzięcie wyklucza powstania ryzyka poważnej awarii, tak na
etapie realizacji jak i eksploatacji. Na analizowanym terenie nie przewiduje się garażowania,
tankowania czy remontu sprzętu budowlanego . Skład materiałów oraz garażowanie maszyn i
sprzętu budowlanego będzie miało miejsce poza placem budowy.
2. Usytuowanie przedsięwzięcia , z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla
środowiska w szczególności przy istniejącym użytkowaniu terenu, zdolności
samooczyszczania się i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów
przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego- uwzględniające:
2.1.Obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych.
W analizowanym terenie nie występują obszary wodno-błotne ani obszary o płytkim
zaleganiu wód podziemnych.
Zgodnie z podziałem dokonanym w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza
Wisły (M.P. z dnia 21 czerwca 2011r. Nr 49, poz.549) przedsięwzięcie zlokalizowane jest w
w obrębie jednolitej części wód powierzchniowych (JCWP) PLRW 200023266389 Hanna bez
Romanówki, scalona część wód powierzchniowych SW 1430. Jest to silnie zmieniona część
wód o złym stanie , niezagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych.
Na obszarze JCWPd 85 nie występują zanieczyszczenia wód podziemnych, wody są dobrej
jakości i wymagają na ogół prostego uzdatniania. Strefa aktywnej wymiany wód w obrębie
kredy sięga do 120 p.p.t.
Przedstawione do zastosowania
w karcie informacyjnej rozwiązania technicznoorganizacyjne wyeliminują niekorzystne oddziaływania na wody powierzchniowe, a
pośrednio i na gruntowe.
2.2. Obszary wybrzeży
Planowane przedsięwzięcie leży poza obszarami wybrzeży.
2.3. Obszary górskie i leśne.
Planowane przedsięwzięcie leży poza obszarami górskimi i leśnymi. Najbliższe
obszary leśne występują około 400 m na południe oraz około 500 m na wschód od
planowanego przedsięwzięcia.
2.4.Obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne
zbiorników wód śródlądowych.
Planowane przedsięwzięcie leży poza strefami ochronnymi wód podziemnych. Ujęcia
wody podziemnej wodociągu gminnego oddalone są o około 1,0 km w kierunku północnozachodnim. Studnie posiadają 20m strefę bezpośrednią. Ze względu na płożenie warstw
wodonośnych na poziomie czwartorzędu, pod grubą warstwą glin i napływu od strony
zachodniej( dużych obszarów leśnych) w kierunku wschodnim -do rzeki Hanna, dlatego nie
ma zagrożenia dla tych ujęć.
Przedsięwzięcie leży także poza obszarami ochronnymi zbiorników wód śródlądowych.
2.5. Obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin
i zwierząt lub ich siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura
2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody.
Planowane przedsięwzięcie jest lokalizowane poza obszarami podlegającymi ochronie
na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2009r. Nr 151,
poz. 1220 z późn. zm.). Planowane przedsięwzięcie będzie realizowane w sąsiedztwie
(położone po stronie wschodniej drogi woj. Nr 816)` Nadbużańskiego Obszaru Chronionego
Krajobrazu, obszaru Natura 2000 ,,Dolina Środkowego Bugu” PL B060003 oraz sąsiedztwie
obszaru Natura 2000 „Poleska Dolina Bugu PLH060032 .
Ze względu na charakter oraz niewielką skalę realizowane przedsięwzięcie nie będzie
miało znaczącego oddziaływania na prawidłowe funkcjonowanie w/w obszarów.
2.6.Obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone.
Przedmiotowa inwestycja tak na etapie realizacji jak i na etapie eksploatacji nie
spowoduje przekroczenia standardów jakości środowiska.
2.7. Obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne.
Przedmiotowe przedsięwzięcie położone jest poza tymi obszarami.
2.8. Gęstość zaludnienia.
W Gminie Hanna na 1km2 przypada 23 osoby, tj. na pow. gminy 139,2 km2 ludności
jest 3218 osób ( dane na dzień 31.03.2013r.) .
2.9.Obszary przylegające do jezior.
Teren objęty inwestycją nie przylega do jezior.
2.10.Uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej.
Rejonie realizacji przedsięwzięcia brak jest uzdrowisk i obszarów ochrony
uzdrowiskowej.
3. Rodzaj i skala możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do
uwarunkowań wymienionych w pkt. 1 i 2, wynikające z:
3.1.Zasięgu oddziaływania- obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą
przedsięwzięcie może oddziaływać.
Zasięg przestrzenny oddziaływania przedsięwzięcia ograniczy się do najbliższego
otoczenia miejsca jego realizacji i eksploatacji.
3.2.Transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne
elementy przyrodnicze.
Z karty informacyjnej wynika, iż oddziaływanie planowanej inwestycji na elementy
przyrodnicze nie będzie wykraczało poza terytorium kraju. Rzeka Bug jest rzeką graniczną
oddaloną od obiektu około 2.2 km. Skala przedsięwzięcia i wynikający z niej niewielki zasięg
oddziaływania nie spowoduje transgranicznego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
tak na etapie realizacji a tym bardziej na etapie eksploatacji.
3.3.Wielkość i złożoność oddziaływania, z uwzględnieniem obciążenia istniejącej
infrastruktury technicznej.
Wielkość, charakter i skala przedsięwzięcia wykluczają możliwość wystąpienia
oddziaływania o znacznej wielkości i złożoności, które nie wyjdą poza granicę w/w działek,
tym samym nie doprowadzą do obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej.
3.4.Prawdopodobieństwa oddziaływania.
Inwestycja nie wywrze istotnego oddziaływania na środowisko tak na etapie realizacji
jak i na etapie eksploatacji (uzasadnienie tej tezy podano wyżej).
3.5.Czas trwania , częstotliwość i odwracalność oddziaływania.
Oddziaływanie inwestycji na etapie realizacji jest uzależnione od wyboru technologii,
organizacji robót przez wykonawcę. Dobra organizacja oraz praca służb nadzoru
zdecydowanie skróci czas budowy.
Zakres i charakter prac ziemnych nie prowadzi do istotnych przekształceń terenu, które nie
mają negatywnego wpływu na jakość środowiska.
Przedstawiona w karcie informacyjnej analiza oddziaływań na środowisko oraz zachodzących
w nich zmian, pozwala stwierdzić, że przy przestrzeganiu wszystkich obowiązujących norm i
przepisów nie nastąpi znaczące niekorzystne oddziaływanie przedsięwzięcia na środowisko
oraz nie nastąpi pogorszenie stanu całego ekosystemu.
Mając na uwadze powyższe oraz to, że organy powołane do opiniowania wniosku
stwierdziły brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
przedmiotowego przedsięwzięcia, dlatego stwierdzono jak w sentencji decyzji.
Od niniejszej decyzji przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do
Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Chełmie, za pośrednictwem Wójta Gminy
Hanna, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
Pouczenie:
Zgodnie z art. 86 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu danych o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko
(Dz.U. Nr 199, poz. 1227ze zm.), decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wiąże organ wydający
decyzję, o których mowa w art.72 ust.1 pkt 1-13.
2. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o których
mowa w art. 72 ust 1 pkt 1-13 ustawy.
Wniosek powinien być złożony nie później niż przed upływem 4 lat od daty uprawomocnienia się
niniejszej decyzji.
3. Niniejsza decyzja nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób
trzecich.
4. Decyzja zostaje podana do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń i BIP
UG Hanna .
1.
Załączniki:
1. Załącznik Nr 1 (Charakterystyka przedsięwzięcia).
2. Załącznik Nr 2 (Karta informacyjna przedsięwzięcia).
Otrzymują:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Biuro Usług Projektowych „drogowiec”, 21-0032 Ciecierzyn, Dys 303D
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie , ul.Turystyczna 7a, 20-207Lublin.
WZM i UW w Lublinie, ul. Karłowicza 4, 20-207 Lublin.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Lublinie-Wydział Spraw Terenowych II w Chełmie
ul. H. Kamieńskiego 6, 22-100 Chełm.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włodawie,
ul Piłsudskiego 66, 22-200 Włodawa.
a/a
Pozostałe strony postępowania zostaną poinformowane w trybie art. 49 K.p.a.,
Tj. poprzez obwieszczenie;
- Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Hannie
- BIP Gminy Hanna- gmina.hanna.sisco.info.
Z up. Wójta Gminy Hanna
Stanisław Pawlik
Kierownik Referatu
Rolnictwa i Środowiska
Download