Poprawa stanu

advertisement
Uchwała Nr X /58 /11
Rady Gminy Hanna
z dnia 26 września 2011 r.
w sprawie przystąpienia Gminy Hanna do projektu partnerskiego pn. „Poprawa stanu
infrastruktury i wyposażenia jednostek ratowniczych w ramach budowy
transgranicznego systemu ochrony przeciwpożarowej oraz zwalczania skutków klęsk
i katastrof na polsko – białorusko – ukraińskim pograniczu”.
Na podstawie art. 10 ust. 1, art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) uchwala się,
co następuje:
§ 1. Gmina Hanna przystępuje do projektu partnerskiego pn. „Poprawa stanu infrastruktury i
wyposażenia jednostek ratowniczych w ramach budowy transgranicznego systemu
ochrony przeciwpożarowej oraz zwalczania skutków klęsk i katastrof na polsko –
białorusko – ukraińskim pograniczu” realizowanego z udziałem środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej
Polska – Białoruś – Ukraina 2007 – 2013 / Priorytet 2 Poprawa jakości życia / Działanie
2.1 Ochrona środowiska w obszarze przygranicznym.
§ 2. Gmina Hanna przy realizacji projektu będzie współpracować z Gminą Miejską Włodawa,
Powiatem Włodawskim, gminami wiejskimi: Hańsk, Stary Brus, Urszulin, Wyryki, Wola
Uhruska, Szackim Rejonowym Wydziałem Ministerstwa Sytuacji Nadzwyczajnych
Ukrainy w Obwodzie Wołyńskim, Brzeskim Rejonowym Oddziałem ds. Sytuacji
Nadzwyczajnych (Białoruś).
§ 3. Rolę lidera projektu przyjmuje Gmina Włodawa.
§ 4. Szczegółowe warunki realizacji przedsięwzięcia, sposób przekazywania środków
finansowych na pokrycie kosztów ponoszonych w ramach realizacji projektu, określi
umowa partnerska zawarta między partnerami projektu.
§ 5. Upoważnia się Wójta Gminy Hanna do zawarcia umowy, o której mowa w § 4.
§ 6. Gmina Hanna zobowiązuje się zabezpieczyć w budżecie gminy środki finansowe
na realizację wspólnego przedsięwzięcia pn. „Poprawa stanu infrastruktury i wyposażenia
jednostek ratowniczych w ramach budowy transgranicznego systemu ochrony
przeciwpożarowej oraz zwalczania skutków klęsk i katastrof na polsko – białorusko –
ukraińskim pograniczu”, które będzie realizowane w okresie 2011 - 2014.
§ 7. Gmina Hanna zobowiązuje się zabezpieczyć w budżecie Gminy na rok 2011 kwotę
w wysokości 3 800 zł (słownie: trzy tysiące osiemset złotych) w celu pokrycia kosztów
dokumentacji aplikacyjnej, stanowiącej koszt niekwalifikowany projektu.
§ 8. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Hanna.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie
UCHWAŁA Nr X /2011
Rady Gminy Hanna
z dnia 26 września 2011 r.
Proponowany projekt pod tytułem „Poprawa stanu infrastruktury i wyposażenia
jednostek
ratowniczych
w
ramach
budowy
transgranicznego
systemu
ochrony
przeciwpożarowej oraz zwalczania skutków klęsk i katastrof na polsko – białorusko –
ukraińskim pograniczu” jest wspólnym przedsięwzięciem ośmiu samorządów gminnych:
Gmina Miejska Włodawa, gminy wiejskie: Włodawa, Hańsk, Stary Brus, Urszulin, Wyryki,
Wola Uhruska, Powiatu Włodawskiego, oraz Szackiego Oddziału Ministerstwa Ukrainy ds.
Sytuacji Nadzwyczajnych (Ukraina) i
Brzeskiego Rejonowego Oddziału ds. Sytuacji
Nadzwyczajnych (Białoruś).
Głównym celem projektu jest stworzenie modelowego, transgranicznego systemu
bezpieczeństwa pożarowego oraz zapobieganie degradacji środowiska naturalnego poprzez
rozwinięcie środków prognozowania, wykrywania i łagodzenia skutków klęsk żywiołowych,
edukację i szkolenia dostosowane do typów klęsk i ich lokalizacji. W ramach projektu zostaną
wybudowane remizo - świetlice z przeznaczeniem pomieszczeń na centrum zarządzania
kryzysowego, zostanie zakupiony sprzęt i wyposażenie dla Ochotniczych Straży Pożarnych
z terenu Polski oraz jednostek Białoruskich i Ukraińskich.
Gmina Hanna planuje w ramach tego projektu zakupić samochód ratowniczo-gaśniczy z
funkcją ograniczenia stref skażeń wraz z wyposażeniem dla OSP Hanna oraz remizę we wsi
Dańce.
Realizacja projektu przypadnie na lata 2011 – 2014. Dofinansowanie ze środków
Europejskiego
Funduszu
Rozwoju
Regionalnego
stanowić
będzie
90
%
kosztów
kwalifikowanych.
Maksymalna wartość projektu w ramach programu wynosi 4 000 000,00 Euro.
Ostateczny koszt przedmiotowego projektu będzie znany po opracowaniu szczegółowego
budżet projektu pod koniec września br.
Koszt do poniesienia w 2011 r. związany z przygotowaniem studium wykonalności
wynosi 3.800 zł – (jest to wydatek niekwalifikowany w ramach programu), który został
proporcjonalnie podzielony między partnerów z Polski. Pozostałe koszty będą ponoszone
w roku 2013 po uzyskaniu pozytywnej opinii o dofinansowaniu przedsięwzięcia.
Mając na uwadze powyższe przyjęcie uchwały uważa się za zasadne.
Download