brak potrzeby przeprowadzenia oceny

advertisement
Hanna, 2011.08.16
RiOŚ.6220.5.2.2011.SP
Postanowienie
Na podstawie art.63 ust. 2 oraz art. 65 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu
danych o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227ze zm.) i art. 123 ustawy z
dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2000r. Nr 98,
poz.1071 z późn. zm.), po analizie opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w
Lublinie – Postanowienie WSTII.4240.31.2011.AM z dnia 27 lipca 2011 r., opinii
sanitarnej- Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włodawie
ONS.ZNS.701/28/11 z dnia 21.06.2011r. i po rozpatrzeniu wniosku Gminy Hanna, 22-220
Hanna
stwierdzam
brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia
pod nazwą: ,, Modernizacja Oczyszczalni ścieków w Hannie i budowa kanalizacji
sanitarnej w m. Kuzawka i m Hanna”.
Uzasadnienie
W powyższej sprawie postępowanie wszczęto w dniu 14.06.2011r. na wniosek
Gminy Hanna. Planowana inwestycja pn. ,, Modernizacja Oczyszczalni ścieków w Hannie i
budowa kanalizacji sanitarnej w m. Kuzawka i m Hanna”, będzie realizowana na działkach; w
obrębie Kuzawka ( kanalizacja sanitarna) Nr 209, 210, 211, 212, 213, 214, 214, 215, 220,
326, 325, 324, 323, 322, 320, 321, 336/1, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 319, 318, 222/2, 317,
316, 315, 225, 314/1, 314/2, 229, 228/1, 228/2, 230, 231, 232, 233, 227, 617, 618, 619, 620,
621, 622, 623, 624, 625, 626, 297, 310, 311,312, 346, 348, 309, 349, 306, 305, 301, 353, 300,
354, 355, 356, 299, 293, 292, 357, 291, 290/2, 361, 362, 358/2, 286, 363, 364, 285, 290/1,
287, 284, 244, 282, 283, 281, 271, 280, 278, 365, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 277, 276,
275, 274, 273, 272, 261, 260, 259, 258, 255/1, 256, 257/1, 391, 327/1, 327/2, 405, 407, 440, w obrębie Hanna (kanalizacja sanitarna)- Nr 1581,375/1, 336, 337, 338, 347/1, 1176, 1172,
1171, 1166, 1165, 1178, 1151, 1149 oraz oczyszczalnia ścieków w obrębie Hanna na
działkach Nr 1040, 1042/1.
Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko ( Dz. U. Nr 213, poz. 1397 z
późn. zm.), przedsięwzięcie kwalifikuje się do jako mogących potencjalnie znacząco
oddziaływać na środowisko - § 3 ust.1 pkt. 77– instalacje do oczyszczania ścieków inne niż
wymienione w § 2 ust. 1 pkt 40, przewidziane do obsługi nie mniej niż 400 równoważnych
mieszkańców w rozumieniu art. 43 ustawy z dnia 18 lipca 2001r.-Prawo wodne , oraz pkt 79
- sieci kanalizacyjne o całkowitej długości przedsięwzięcia nie mniejszej niż 1km, z
wyłączeniem ich przebudowy metodą bezwykopową oraz przyłączy do budynków.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Lublinie, w/w postanowieniu wyraził
opinię, że nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
przedmiotowego przedsięwzięcia. Również Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we
Włodawie nie wnioskuje o nałożenie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na
środowisko dla tego przedsięwzięcia.
Pomimo stwierdzenia braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania
przedsięwzięcia na środowisko to jednak należy wydać postanowienie uwzględniając
uwarunkowania zawarte w art.63 ust.1 w/w ustawy.
Po analizie ustaleń zawartych w karcie informacyjnej opracowanej na zlecenie Inwestora
przez „EKO-PROJEKT” Pracownia Ochrony Środowiska mgr inż. Piotr Ciesielczuk , 20-093
Lublin, ul. Chodźki 3/13 stwierdzam, że w porównaniu ze stanem istniejącym planowane
przedsięwzięcie
zdecydowanie wpłynie na poprawę środowiska i jego walorów
przyrodniczych.
1. Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia.
Planowane przedsięwzięcie polegające na rozbudowie oczyszczalni ścieków znajduje się w
miejscowości Hanna, powiat włodawski, woj. lubelskie. Ponadto inwestycja swoim zasięgiem
obejmie miejscowości Kuzawka i Hanna – Piaski, gdzie wykonane zostaną sieci i przyłącza
kanalizacji sanitarnej.
1.1. Skala przedsięwzięcia i wielkość zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji.
1.1.1. Obiekty oczyszczalni po rozbudowie na działkach Nr 1040 i 1042/1 w m. Hanna:
· pompownia ścieków – modernizacja istniejącego obiektu przepompowni ścieków,
· reaktor CT 10/100-1/P - obiekt projektowany,
· komora pomiarowa ilości ścieków oczyszczonych - obiekt projektowany
· budynek bloku osadowego – przebudowa istniejącego obiektu oczyszczalni,
· wiata - stanowisko czasowego gromadzenia osadu odwodnionego – obiekt projektowany,
· stanowisko zlewne ścieków dowożonych – przebudowa istniejącego obiektu zlewnego,
· agregat prądotwórczy - obiekt projektowany,
· budynek socjalny – pozostaje bez zmian,
· zmiana układu dróg wewnętrznych wynikające ze zmiany funkcji istniejących oraz
powstaniem nowych,
· ogrodzenie oczyszczalni - istniejące - bez zmian,
· wylot ścieków oczyszczonych do odbiornika – poza terenem działki
Na terenie oczyszczalni znajdują się obiekty, które nie będą wykorzystywane w nowym
układzie oczyszczalnia ścieków: - osadnik Imhoff҆ ҆a – wyłączony z eksploatacji, - poletka
osadowe – rozbiórka, - osadnik wtórny – wyłączony z eksploatacji.
Docelowa prognozowana ilość ścieków oczyszczanych wyniesie, ok.: Qdśr = 110 m3/d
Qhmax = 12, 5 m3/h. Docelowa wielkość oczyszczalni w odniesieniu do liczby równoważnych
mieszkańców” RLM =1040.
Bilans terenu inwestycji po przebudowie: teren objęty inwestycją- ok. 0,41ha,
powierzchnia zabudowy- ok. 248 m2, powierzchnia terenów utwardzonych (drogi wewnętrzne
, chodniki, place) – ok.900 m2.
Z karty informacyjnej wynika, że w oczyszczalni zostanie zastosowana technologia z grupy
wysokosprawnych procesów biochemicznych z udziałem stabilizowanego tlenowo osadu
czynnego, typu CT 10/100/P. Oczyszczalnia sterowana zintegrowanym programem CT-100, z
pełną wizualizacją, wykorzystującym wskazania i stany wszystkich urządzeń oczyszczalni, w
tym urządzeń pomiarowych.
Docelowa prognozowana ilość ścieków oczyszczanych ( z sieci jak i dowożonych) wyniesie
ok. Qdśr=110m3/d, Qdmax= 145 m3/d, Qhmax= 12,5 m3/h.
1.1.2. Budowa sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej:
- projektowana sieć kanalizacyjna – PCW-U-200 i 150 o łącznej długości około 2900 mb,
- przewody tłoczne PCV DN 100 o łącznej długości około 2840 mb,
- przykanaliki do 78 szt,
- przepompownie ścieków- 6szt.
Trasa projektowanej kanalizacji tłocznej przebiega drogami gruntowymi stanowiącymi
własność Inwestora oraz przez użytki zielone i grunty orne.
1.2.Powiązania z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się
oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na obszarze, na który będzie oddziaływać
przedsięwzięcie.
Z karty informacyjnej nie wynika, aby wystąpiły powiązania czy kumulowanie się
przedsięwzięć na obszarze planowanej inwestycji.
1.3.Wykorzystywanie zasobów naturalnych.
Surowce naturalne takie jak woda , piasek, żwir oraz inne materiały, będą
wykorzystywane w ilościach niezbędnych do wykonania zaplanowanych robót budowlanych.
Surowce i materiały oprócz wody, będą sprowadzane z poza obszaru objętego inwestycją.
1.4 Emisja i występowanie innych uciążliwości.
Pewne krótkotrwałe uciążliwości, szczególnie hałasu i emisji spalin, mogą wystąpić na
etapie realizacji inwestycji. Jednak zastosowanie do prac budowlanych najnowocześniejszych
maszyn i urządzeń oraz prowadzenie robót w porze dziennej, spowoduje ich ograniczenie
oddziaływania na środowisko. Większość robót będzie wykonywana poza terenami
zabudowanymi, a na terenach niezagospodarowanych oraz użytkach rolnych.
Z analizy karty informacyjnej wynika, że gospodarka odpadami tak na etapie realizacji jak i
eksploatacji będzie prowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Wszelkie
odpady będą magazynowane selektywnie w miejscach i pojemnikach do tego
przeznaczonych, a następnie przekazywane podmiotom uprawnionym do gospodarowania
odpadami. Działania te uniemożliwią przenikanie zanieczyszczeń i odcieków do ziemi, tym
samym nie zanieczyszczając środowiska. Powstające w trakcie realizacji odpady takie jak
ziemia, gruz itp., które nie zostaną zagospodarowane w miejscu inwestycji, zostaną w sposób
zorganizowany usunięte z terenu realizacji przedsięwzięcia.
Zaplanowana technologia oczyszczania ścieków jak i szczelność urządzeń instalacji,
pozwoli na wprowadzanie do środowiska zanieczyszczeń, zredukowanych do poziomów
zakreślonych pozwoleniem wodnoprawnym, czyli poziomów nie zagrażających środowisku.
Ponadto na etapie realizacji inwestycji należy dbać o sprawność pracującego sprzętu,
ponieważ każda awaria niesie za sobą niebezpieczeństwo wycieków oleju, smarów, paliwa i
innych cieczy do środowiska gruntowo- wodnego.
Na etapie eksploatacji w przypadku awarii na sieci a szczególnie na przepompowniach,
w trosce o środowisko, nadmiary ścieków mogących się w trakcie usuwania awarii dostać do
środowiska, należy wozem asenizacyjnym przewieść do oczyszczalni ścieków.
1.5. Ryzyko wystąpienia poważnej awarii, przy uwzględnieniu używanych substancji i
stosowanych technologii.
Planowana do zastosowania technologia oczyszczania ścieków, zastosowane do
budowy materiały i urządzenia oraz technologia wykonania sieci kanalizacji grawitacyjnej,
tłocznej i przyłączy- wyklucza możliwość wystąpienia poważnej awarii.
2. Usytuowanie przedsięwzięcia , z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla
środowiska w szczególności przy istniejącym użytkowaniu terenu, zdolności
samooczyszczania się i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów
przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego- uwzględniające:
2.1.Obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych.
Planowane przedsięwzięcie nie będzie realizowane na obszarze wodno- błotnym. Badania
geologiczne terenu wykazują występowanie poziomu wody gruntowej o swobodnym
zwierciadle, związanym w większości z serią gruntów piaszczystych. Przy korycie rzeki woda
związana jest z utworami organicznymi. Głębokość występowania lustra wody waha się w
przedziale 0,2-3,5 m ppt. Kanalizację zaprojektowano na granicy terenów zalewowych,
jedynie odcinek około 400 mb w m. Hanna (Piaski) w terenie zalewowym, równolegle do
rzeki Hanna, która na teren przyległy działa drenująco.
Warunki gruntowo-wodne pozwalają na posadowienie projektowanych przepompowni oraz
kolektorów grawitacyjnych i tłocznych, jednak prace te należy wykonywać w okresach
niskich poziomów wód gruntowych .
2.2. Obszary wybrzeży.
Planowane zadanie leży poza obszarami wybrzeży.
2.3. Obszary górskie i leśne.
Planowane zadanie leży poza obszarami górskimi i leśnymi.
2.4.Obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne
zbiorników wód śródlądowych.
Planowane przedsięwzięcie leży poza strefami ochronnymi wód podziemnych. Ujęcia
wody podziemnej wodociągu gminnego oddalone od oczyszczalni ścieków o około 1000 m.
Studnie posiadają 20m strefę bezpośrednią. Ze względu na płożenie warstw wodonośnych na
poziomie trzecio i czwartorzędu, pod grubą warstwą glin i napływu od strony zachodniej(
dużych obszarów leśnych) w kierunku wschodnim -do rzeki Hanna, dlatego nie ma
zagrożenia dla tych ujęć.
Przedsięwzięcie leży także poza obszarami ochronnymi zbiorników wód śródlądowych.
2.5. Obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin
i zwierząt lub ich siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura
2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody.
Planowane przedsięwzięcie będzie zlokalizowane na terenie Nadbużańskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu, obszaru Natura 2000 ,,Dolina Środkowego Bugu” PL B060003 oraz
w sąsiedztwie obszaru Natura 2000 „Poleska Dolina Bugu PLH060032.
Z Karty Informacyjnej wynika, że na terenie objętym przebudową oczyszczalni nie
występują siedliska przyrodnicze oraz gatunki roślin i zwierząt chronionych oraz zagrożonych
w ramach Dyrektywy Siedliskowej.
Przepisy prawa dla obszarów Natura 2000 nie ustanawiają zakazów, tak jak dla innych
form ochrony przyrody, np. Parków Narodowych. Ochrona na obszarach Natura 2000 opiera
się przede wszystkim na ograniczaniu podejmowania działań mogących w znaczący sposób
pogorszyć stan siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk gatunków roślin i zwierząt, a także w
znaczący sposób wpłynąć negatywnie na gatunki, dla których ochrony został wyznaczony
obszar Natura 2000.
Prognozuje się, że planowane Inwestycje nie zredukują obszaru występowania kluczowych
siedlisk, nie zredukują liczebności kluczowych gatunków i nie naruszą równowagi pomiędzy
kluczowymi gatunkami, dla których wyznaczono sieć Natura 2000. Projektowane
przedsięwzięcia ze względu na swój charakter nie zmniejszą różnorodności obszarów Natura
2000. Nie spowodują zaburzeń, które wpłyną na wielkość populacji, zagęszczenie lub
równowagę pomiędzy kluczowymi gatunkami, dla których powołano obszary Natura 2000.
Realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia także nie wpłynie negatywnie na ochronę
przyrody Nadbużańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Inwestycje celu publicznego
jakim jest planowane zadanie, nie podlegają zakazowi lokalizacji na obszarach chronionego
krajobrazu zgodnie z art.24 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody
(Dz.U. Nr 92, poz. 880 z późn. zm.).
2.6. Obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone.
Przedmiotowa inwestycja tak na etapie realizacji jak i na etapie eksploatacji nie
spowoduje przekroczenia standardów jakości środowiska.
2.7. Obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne.
Przedmiotowe przedsięwzięcie położone jest poza tymi obszarami.
2.8. Gęstość zaludnienia.
W Gminie Hanna na 1km2 przypada 24 osoby, tj. na pow. gminy 139,2 km2 ludności
jest 3330 osób ( dane na dzień 1.01.2011r.) .
2.9.Obszary przylegające do jezior.
Teren objęty inwestycją nie przylega do jezior.
2.10.Uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej.
Rejonie realizacji przedsięwzięcia brak jest uzdrowisk i obszarów ochrony
uzdrowiskowej.
3. Rodzaj i skala możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do
uwarunkowań wymienionych w pkt. 1 i 2, wynikające z:
3.1.Zasięgu oddziaływania- obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą
przedsięwzięcie może oddziaływać.
Zasięg przestrzenny oddziaływania przedsięwzięcia ograniczy się do najbliższego
otoczenia miejsca jego realizacji.
3.2.Transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne
elementy przyrodnicze.
Z karty informacyjnej wynika, iż oddziaływanie planowanej inwestycji na elementy
przyrodnicze nie będzie wykraczało poza terytorium kraju. Na etapie eksploatacji, ze względu
na położenie gminy a tym samym przedsięwzięcia, przedsięwzięcie pozytywniej niż obecnie
oddziaływać będzie na ten obszar przygraniczny.
3.3.Wielkość i złożoność oddziaływania, z uwzględnieniem obciążenia istniejącej
infrastruktury technicznej.
Charakter i skala przedsięwzięcia wykluczają możliwość wystąpienia oddziaływania o
znacznej wielkości i złożoności. Modernizacja z rozbudową oczyszczalni zwiększającą jej
przepustowość przy jednoczesnym podłączeniu planowanej kanalizacji, nie doprowadzi do
obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej.
3.4.Prawdopodobieństwa oddziaływania.
Inwestycja nie wywrze istotnego oddziaływania na środowisko tak na etapie realizacji
jak i na etapie eksploatacji, a wręcz przeciwnie, będzie bardziej korzystnie oddziaływać niż
obecnie.
3.5.Czas trwania , częstotliwość i odwracalność oddziaływania.
Oddziaływanie inwestycji na etapie realizacji jest krótkotrwałe i lokalne. Drzewostan
na czas prowadzenia wykopów liniowych będzie zabezpieczany przed mechanicznymi
uszkodzeniami, zaś tylko będą usuwane te drzewa, które bezpośrednio kolidują z robotami.
Zniszczona w trakcie robót darnina , zostanie odtworzona po zakończeniu inwestycji. Na
terenie oczyszczalni miejsca po poletkach osadowych zostaną zadarnione a na terenie
oczyszczalni przewiduje się nasadzenia drzew i krzewów.
Z karty informacyjnej nie wynika, aby na etapie eksploatacji inwestycja oddziaływała
negatywnie na środowisko poprzez emisję gazów, hałasu, odpadów stałych i ciekłych .
Całość inwestycji zlokalizowana jest na terenach rolnych w bezpośrednim sąsiedztwie
upraw i zabudowy zagrodowej.
Mając na uwadze powyższe oraz to, że planowane przedsięwzięci w swoim założeniu
ma służyć ochronie środowiska a szczególnie środowiska gruntowo- wodnego, dlatego
postanowiono jak w sentencji.
Na niniejsze postanowienie służy zażalenie do Samorządowego Kolegium
Odwoławczego w Chełmie w terminie 7 dni od daty jego otrzymania.
Otrzymują:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Inwestor- Gmina Hanna- reprezentowana przez Wójta Gminy Hanna.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w LublinieWydział Spraw Terenowych II w Chełmie
ul. H. Kamieńskiego 67, 22-100 Chełm.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włodawie,
ul Piłsudskiego 66, 22-200 Włodawa.
Zarząd Dróg Powiatowych we Włodawie, ul. Lubelska 60, 22-200 Włodawa.
Starostwo Powiatowe we Włodawie.
a/a
Pozostałe strony postępowania zostaną poinformowane w trybie art. 49 K.p.a.,
Tj. poprzez obwieszczenie;
- Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Hannie
- BIP Gminy Hanna- gmina.hanna.sisco.info.
Download