Otmuchów, dnia 09.08.2016r. MK. 6220.9.5.2016 POSTANOWIENIE

advertisement
Otmuchów, dnia 09.08.2016r.
MK. 6220.9.5.2016
POSTANOWIENIE
Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (jedn. tekst: z 2016r., poz. 23) i art. 63 ust.2 i 64 ustawy z dnia 3 października 2008r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( j.t. Dz. U. z 2016r., poz. 235) odstępuję
od przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko polegającego na
polegającego na przebudowie ulicy Krakowskiej i Kolejowej w Otmuchowie, o łącznej długości ok.
1690 m, realizowanej na działkach nr: 702, 371, 215, 694, 381, 571, 475, 386, 385, 494, 551, 514, 407,
405, 378/3, 586/2, 584, 586/3, 582, 580, 572, obręb Otmuchów.
Uzasadnienie
Wnioskiem z dnia 23.05.2016r. (wpływ do Urzędu Miejskiego w Otmuchowie w dniu
25.05.2016r.) firma ARTERIA S,C. Infrastruktura Drogowa Sebastian Celary, Zbigniew Reguła ul.
Piłsudskiego 40/406, 48-303 Nysa, reprezentowana przez Panów: Sebastiana Celary i Zbigniewa
Reguła, wystąpiła w imieniu Gminy Otmuchów (zgodnie z pełnomocnictwem Burmistrza Otmuchowa
z dnia 23.05.2016r.), w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację
przedsięwzięcia polegającego na przebudowie ulicy Krakowskiej i Kolejowej w Otmuchowie, o łącznej
długości ok. 1690 m, realizowanej na działkach nr: 702, 371, 215, 694, 381, 571, 475, 386, 385, 494,
551, 514, 407, 405, 378/3, 586/2, 584, 586/3, 582, 580, 572, obręb Otmuchów.
Przedmiotowe przedsięwzięcie, na podstawie § 3 ust. 1 pkt 60 rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (j.t.
Dz. U. z 2016r., poz. 71):
„60) drogi o nawierzchni twardej o całkowitej długości przedsięwzięcia powyżej 1 km inne niż
wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 i 32 oraz obiekty mostowe w ciągu drogi o nawierzchni twardej, z
wyłączeniem przebudowy dróg oraz obiektów mostowych, służących do obsługi stacji
elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami objętymi formami ochrony przyrody, o
których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody”,
zostało zakwalifikowane jako przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na
środowisko.
Po uzyskaniu opinii organu ochrony środowiska tj. Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska w Opolu Nr WOOŚ.4241.181.2016.MSe z dnia 30.06.2016r. oraz opinii Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nysie - opinia Nr NZ.4315.27.2016.DK z dnia 27.06.2016r.,
stwierdzających brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na
środowisko, organ prowadzący postępowanie wydał w dniu 08.08.2016r. obwieszczenie Burmistrza
Otmuchowa Nr MK.6220.9.4.2016, w którym podał do publicznej wiadomości informację o możliwości
zapoznania się z materiałem dowodowym przed wydaniem decyzji oraz wskazał termin do składania
wniosków i uwag w sprawie prowadzonego postępowania dot. decyzji o środowiskowych uwarunkowań
na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia - 7 dni licząc od daty zamieszczenia w/w obwieszczenia
w BIP Urzędu Miejskiego w Otmuchowie – www.otmuchow.probip.pl .
1.Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia z uwzględnieniem:
a) skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji.
Planowane przedsięwzięcie, będące przedmiotem wniosku, obejmuje przebudowę ulicy Krakowskiej i
Kolejowej w Otmuchowie, na odcinku od skrzyżowania ulicy Krakowskiej z ulicą Warszawską do
skrzyżowania ulicy Kolejowej z ulicą Warszawską, o łącznej długości ok. 1690 m, realizowaną na
działkach nr: 702, 371, 215, 694, 381, 571, 475, 386, 385, 494, 551, 514, 407, 405, 378/3, 586/2, 584,
586/3, 582, 580, 572, obręb Otmuchów. Przedsięwzięcie realizowane będzie na terenie o powierzchni
około 16 062 m2.
1) Odcinek drogi gminnej w ulicy Krakowskiej, w km 0+000,00 do km 0+623,00
 długość odcinka
 powierzchnia jezdni z MMA 11
– 623,0 m,
– 3 509,0 m2,
 powierzchnia miejsc postojowych z kostki kamiennej
 powierzchnia chodników i zjazdów
– 1 203,5 m2,
– 2 537,0 m2.
2) Odcinek drogi gminnej w ulicy Kolejowej, w km 0+000,00 do km 1+067,00
 długość odcinka
– 1 067,00 m,
 powierzchnia jezdni z MMA 11
– 4 268,0 m2,
 powierzchnia miejsc postojowych z kostki kamiennej
– 271,5 m2,
 powierzchnia chodników i zjazdów
– 903,0 m2,
 powierzchnia ciągu pieszo - rowerowego
– 3 370,0 m2.
- Zakres przedsięwzięcia obejmuje:
- przebudowę nawierzchni jezdni oraz chodników,
- budowę ciągu pieszo – rowerowego,
- budowę miejsc postojowych,
- budowę i przebudowę linii oświetlenia drogowego,
- przebudowę urządzeń technicznych kolidujących z projektowanym zagospodarowaniem pasa
drogowego dróg gminnych,
- wycinkę drzewostanu kolidującego z zagospodarowaniem pasa drogowego oraz wprowadzenie
nowych nasadzeń,
- wprowadzenie nowej organizacji ruchu, w tym nowego oznakowania pionowego i poziomego
oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu.
Projektowany do przebudowy odcinek drogi gminnej w ulicy Krakowskiej w całości
usytuowany jest na terenie zabudowanym. W bezpośrednim sąsiedztwie pasa drogowego zlokalizowana
jest zabudowa mieszkalna oraz usługowa. Projektowany do przebudowy odcinek drogi gminnej w ulicy
Kolejowej w całości usytuowany jest na terenie niezabudowanym. W bezpośrednim sąsiedztwie pasa
drogowego zlokalizowane są tereny bocznicy kolejowej oraz tereny ogrodów działkowych. Droga
stanowi dojazd do dworca kolejowego.
Roboty budowlane przy realizacji przedsięwzięć drogowych wykonuje się przy użyciu ciężkiego
sprzętu budowlanego w zakresie branży drogowej, sanitarnej i elektrycznej.
- Przy przebudowie drogi wykorzystuje się następującą technologię robót:
- wykonanie rozbiórki istniejącej nawierzchni,
- wykonanie koryta pod konstrukcję jezdni i chodników, tam gdzie będzie to wymagane,
- wykonanie nowych nawierzchni jezdni i chodników.
Analizowane przedsięwzięcie zostało zakwalifikowane jako przedsięwzięcie mogące potencjalnie
znacząco oddziaływać na środowisko;
b) powiązań z innymi przedsięwzięciami w szczególności kumulowania się oddziaływania
przedsięwzięć znajdujących się na obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcia; - nie
wystąpi kumulowanie się przedsięwzięć w obszarze przedmiotowej inwestycji.
c) wykorzystanie zasobów naturalnych; - realizacja przedsięwzięcia spowoduje wykorzystanie takich
materiałów jak: surowce mineralne: piasek, kruszywo, tłuczeń. Realizacja infrastruktury technicznej
przeprowadzona zostanie w oparciu o gotowe elementy.
Stosowane maszyny budowlane pracujące przy realizacji inwestycji napędzane będą
w przewadze paliwem płynnym – głównie olejem napędowym. Część sprzętu budowlanego może
wymagać zasilania energią elektryczną lub sprężonym powietrzem. Media te będą dostarczane na teren
budowy z przenośnych agregatów. Realizacja przedsięwzięcia związana będzie z niewielkim poborem
wody wykorzystywanym do prac budowlanych. Szacunkowe zużycie podstawowych surowców, paliw
i energii wyniesie:
ENERGIA ELEKTRYCZNA
OLEJ NAPĘDOWY
MIESZNKA MINERALNO - ASFALTOWA
KOSTKA BETONOWA
TŁUCZNIA
PIASKI I POSPÓŁKI
ok. 200 -250kWh/cały okres budowy
ok. 2000 l/cały okres budowy
ok. 7 777 m2/cały okres budowy
ok. 6 810 m2/cały okres budowy
ok. 16 062 m2/cały okres budowy
ok. 7 000 Mg/cały okres budowy
MATERIAŁY KAMIENNE
FREZOWINA
WODA
ok. 600 Mg/cały okres budowy
ok. 7 777 m2/cały okres budowy
ok. 50 m3/cały okres budowy
d) emisji i występowania innych uciążliwości:
W trakcie realizacji przebudowie ulicy Krakowskiej i Kolejowej w Otmuchowie, o łącznej
długości ok. 1690 m, realizowanej na działkach nr: 702, 371, 215, 694, 381, 571, 475, 386, 385, 494,
551, 514, 407, 405, 378/3, 586/2, 584, 586/3, 582, 580, 572, obręb Otmuchów występujące negatywne oddziaływania na środowisko może wynikać z pogorszenia warunków
akustycznych, związanych z pracą sprzętu budowlanego oraz samochodów ciężarowych przywożących
i wywożących materiały budowlane. Na wielkość uciążliwości akustycznej będzie mieć wpływ czas
realizacji procesu inwestycyjnego i jednoczesność pracy wielu maszyn i urządzeń. Dla
zminimalizowania uciążliwości (nadmierny hałas i wibracje) maszyn i urządzeń budowlanych, prace
wykonywane będą w porze dziennej. Krótki okres trwania w/w prac nie powinien powodować
nadmiernej uciążliwości. Poprawa stanu technicznego w/w dróg wpłynie bezpośrednio na poprawę
bezpieczeństwa i płynności ruchu drogowego, co w znacznym stopniu ograniczy emisję zanieczyszczeń
do powietrza.
Podczas budowy będą występowały przede wszystkim ruchome źródła hałasu - maszyny budowlane
i transport. Na terenie baz będzie odbywał się wzmożony ruch sprzętu budowlanego (rozruch, wjazd i
wyjazd) i środków transportu, które będą powodowały emisję hałasu do środowiska. Lokalne
uciążliwości powodowane przez pracujący sprzęt mechaniczny, w szczególności na odcinkach, gdzie
w bezpośrednim sąsiedztwie przedsięwzięcia znajduje się zabudowa mieszkaniowa. Poprawa stanu
technicznego dróg wpłynie bezpośrednio na poprawę technicznych parametrów i zwiększenie płynności
ruchu, czego skutkiem będzie zmniejszenie natężenia hałasu komunikacyjnego.
Ze względu na charakter prac możliwy jest wzrost zapylenia w sąsiedztwie terenu objętego
przedsięwzięciem, prace te jednak nie wpłyną na pogorszenie jakości powietrza.
Eksploatacja przedmiotowej inwestycji nie będzie źródłem zwiększonej emisji zanieczyszczeń do
powietrza, która będzie miała charakter krótkoterminowy, a uciążliwości z nią związane ustaną w chwili
zakończenia powyższych prac. Eksploatacja drogi nie będzie źródłem zwiększonego hałasu do
otoczenia, wręcz przeciwnie właściwa droga poprawi warunki korzystania z niej przez pojazdy,
jednocześnie zmniejszając wielkość emisji hałasu i zanieczyszczeń powietrza do atmosfery.
Etap realizacji przedsięwzięcia będzie powodował emisję odpadów do środowiska. Będą to
odpady przede wszystkim inne niż niebezpieczne związane bezpośrednio z rodzajem wykonywanej
działalności gospodarczej oraz odpady komunalne związane z bytowaniem ekip prowadzących budowę
- niesegregowane odpady komunalne. Jedynymi mogącymi powstać w trakcie realizacji odpadami
niebezpiecznymi są odpady gleby i ziemi, które uległy zanieczyszczeniu substancjami niebezpiecznymi
np. substancjami ropopochodnymi, oraz odpady asfaltów zawierających smołę przy, które powstaną
przy naruszeniu nawierzchni drogi. Odpady będą zbierane w sposób selektywny w przeznaczonym do
tego miejscu, natomiast obowiązek ich odbioru spoczywać będzie na firmie posiadającej stosowne
zezwolenia. Na etapie eksploatacji drogi powstawać będą odpady głównie z grupy 20 z czyszczenia ulic
i placów. Na etapie budowy nie przewiduje się powstawania ścieków przemysłowych.
W razie braku możliwości korzystania z kanalizacji, na terenie budowy zostaną usytuowane
sanitariaty posiadające szczelne zbiorniki, okresowo opróżniane przez specjalistyczne firmy, co z
znacznym stopniu zminimalizuje możliwość zanieczyszczenia wód i ziemi ściekami socjalnobytowymi. Z uwagi na powyższe można stwierdzić, iż eksploatacja przedsięwzięcia nie spowoduje
przekroczeń wartości dopuszczalnych stężeń zanieczyszczeń powietrza, ani też przekroczenia
dopuszczalnych poziomów hałasu na terenach chronionych akustycznie.
Podczas eksploatacji dróg ścieki opadowe i roztopowe z ich terenu, w terenie zabudowanym będą
spływały do środowiska istniejącymi systemami kanalizacji deszczowej, natomiast poza obszarem
zabudowanym do otwartego rowu przydrożnego. Skład zanieczyszczeń wód opadowych dostających
się do gruntu w trakcie prowadzenia robót nie będzie zasadniczo odbiegał od poziomu zanieczyszczeń
wód opadowych na tym terenie obecnie, pod warunkiem zachowania dobrego stanu technicznego i
czystości sprzętu ciężkiego w trakcie robót. Ścieki opadowe na placu budowy nie będą stwarzały
zagrożenia dla środowiska.
Pole elektromagnetyczne jest generowane przez wszystkie urządzenia zasilane z sieci
elektroenergetycznej jak i przez samą sieć, niemniej jednak źródłem pola elektromagnetycznego,
mogącego naruszyć wartości normatywne, są linie energetyczne o napięciu roboczym co najmniej
110kV oraz urządzenia z nich zasilane. W przypadku inwestycji drogowych instalacje takie nie są
wykorzystywane na etapie prac budowlanych, jak również nie wchodzą w zakres realizowanej
inwestycji, nie będzie związane z oddziaływaniem w zakresie emisji pola i promieniowania
elektromagnetycznego.
Analizowane przedsięwzięcie z uwagi na charakter i skalę, nie wpłynie negatywnie na jakość
wód powierzchniowych i podziemnych i nie spowoduje nieosiągnięcia celów określonych w Planie
Gospodarowania Wodami na obszarze Dorzecza Odry. Planowana inwestycja zlokalizowana jest na
obszarze jednostki planistycznej gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry:
- Jednolitej Części Wód Powierzchniowych (JCWP) o kodzie PLRW600017125529
Maciejowicki Potok, który znajduje się w granicach scalonej części wód powierzchniowych
o kodzie SO0909, o złym stanie i jest zagrożony nie osiągnięciem celów środowiskowych.
Jej celem środowiskowym jest osiągnięcie dobrego stanu chemicznego oraz dobrego stanu
ilościowego wód.
Przedsięwzięcie w części jest realizowane w obszarze zurbanizowanym. Przedsięwzięcie
oddziałuje aktualnie na ludność zamieszkałą przy ulicy Krakowskiej w miejscowości Otmuchów.
Realizacja przedsięwzięcia poprzez zastosowane rozwiązania ograniczy nasilenie tych oddziaływań.
e) ryzyko wystąpienia poważnej awarii przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych
technologii.
Zarówno realizacja jak i eksploatacja przedmiotowej inwestycji nie będzie powodowała
zagrożenia wystąpienia poważnych awarii i nie wymaga przeprowadzenia postępowania dotyczącego
transgranicznego oddziaływania na środowisko.
2. Usytuowanie przedsięwzięcia z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska w
szczególności przy istniejącym użytkowaniu terenu, zdolność samooczyszczenia się środowiska i
odnawianie się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz
uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - uwzględniające n/w
obszary.
Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest częściowo w granicach „Otmuchowsko Nyskiego
Obszaru Chronionego Krajobrazu” w odniesieniu do którego zastosowanie mają regulacje
rozporządzenia Wojewody Opolskiego Nr 0151/16/2006 Wojewody Opolskiego z dnia 8 maja w
sprawie obszarów chronionego krajobrazu (Dz. Urz. oj. Op. z dnia 17 maja 2006r. Nr 33, poz. 1133 z
późn. zm.) Zgodnie z art.24 ust.2 pkt.3 ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015r., poz. 1651) zakazy
wprowadzone w obszarach chronionego krajobrazu nie obejmują inwestycji celu publicznego, do
których zalicza się przedmiotowe przedsięwzięcie. Tym samym inwestycja nie naruszy w żaden sposób
wyznaczonych dla ochrony w/w ochrony przyrody.
Ponadto, przedmiotowe przedsięwzięcie realizowane będzie poza innymi formami ochrony
przyrody, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (j.t. Dz.U. z
2015 poz. 1651), a zatem nie będzie na nie negatywnie oddziaływać. Na obszarze realizacji
przedsięwzięcie nie występują chronione gatunki roślin, zwierząt, grzybów ani ich siedlisk.
Planowane do realizacji przedsięwzięcia będzie realizowana w odległości ok. 0,10 km od granic
Obszaru Specjalnej Ochrony Ptaków Zbiornik Otmuchowski PLB160003 i 1,42 km od granic Obszaru
Specjalnej Ochrony Ptaków Zbiornik Nyski PLB 160002. Z uwagi na lokalizację przedsięwzięcia uznaje
się, iż jego realizacja nie wpłynie negatywnie na gatunki uznane za przedmioty ochrony w w/w
obszarach Natura 2000.
W bezpośrednim sąsiedztwie, a zarazem w zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia nie
występują:
-obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych,
-obszary wybrzeży,
-obszary górskie lub leśne,
-obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód
śródlądowych, przedsięwzięcie realizowane będzie poza tymi obszarami,
- obszary wymagające specjalnej ochrony :
- ze względu na występowanie gatunków roślin, zwierząt, grzybów lub ich siedlisk lub siedlisk
przyrodniczych: nie terenie realizacji przedsięwzięcia nie stwierdzono występowania gatunków roślin
chronionych i rzadkich oraz grzybów chronionych oraz rzadkich,
- obszary przylegające do jezior: przedsięwzięcie realizowane będzie na obszarze nie przylegającym do
Zbiornika Otmuchowskiego ani też Nyskiego.
Ponadto w zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia nie występują:
- obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone,
- obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne,
- uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej.
Ponieważ informacje zawarte w KIP na temat przedsięwzięcia oraz elementów przyrodniczych
objętych zakresem przewidywanego oddziaływania przedsięwzięcia na środowiska pozwalają w pełni
ocenić jego oddziaływanie, odstępuję od konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na
środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę:
- przedsięwzięcie nie będzie oddziaływać na obszary wymagające specjalnej ochrony ze
względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk
przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000,
- przedsięwzięcie nie będzie powodowało skumulowanego oddziaływania z innymi
przedsięwzięciami o podobnym rodzaju.
W miejscowości Otmuchów przy zbiegu ul. Warszawskiej i ul. Krakowskiej, na działce 489,
znajdującej się w obszarze oddziaływania inwestycji -przebudowa drogi gminnej, będącej przedmiotem
wniosku znajdują się obiekty zabytkowe nieruchome wpisane do rejestru zabytków województwa
opolskiego zlokalizowanych na terenie gminy Otmuchów:
1392/66 z
1.
Otmuchów
kaplica p.w. św. Krzyża
XVIII
10.05.1966
Projektowana inwestycja prowadzona będzie w sposób niezagrażający dla w/w zabytku, nie
będzie miała znaczącego wpływu na dobra materialne i dziedzictwo kulturowe
Analizowany teren, na którym planuje się przebudowę drogi gminnej nie znajdują się żadne
stanowiska archeologiczne, wpisane do rejestru zabytków archeologicznych Opolskiego
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Na obszarze planowanego przedsięwzięcia nie odnotowano
żadnych pomników przyrody.
3. Rodzaj i skala możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do uwarunkowań
wymienionych w pkt. 1 i 2 wynikającego z:
a) zasięgu oddziaływania - obszaru geograficznego i liczby ludności, na które przedsięwzięcie może
oddziaływać.
Zasięg przestrzenny oddziaływania przedsięwzięcia ograniczy się do najbliższego otoczenia miejsca
jego realizacji.
b) transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy
przyrodnicze.
Planowana inwestycja znajduje się w odległości ok. 9 km w linii prostej od granicy państwa i nie
przewiduje się, aby jej oddziaływanie wykraczało poza terytorium kraju.
c) wielkość i złożoność oddziaływania z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury
technicznej.
Charakter i skala przedsięwzięcia wykluczają możliwość wystąpienia oddziaływania o znacznej
wielkości i złożoności.
d) prawdopodobieństwo oddziaływania.
Przedsięwzięcie nie wywrze istotnego oddziaływania na środowisko zarówno podczas realizacji jak i
eksploatacji.
e) czas trwania, częstotliwość i odwracalność oddziaływania.
Oddziaływanie powstałe na etapie realizacji będą krótkotrwałe i lokalne. W okresie eksploatacji nie
będzie powodować żadnych przekroczeń standardów jakości powietrza, nie przewiduje się znaczącego
negatywnego wpływu na środowisko związane z emisją zanieczyszczeń powietrza, wytwarzaniem
odpadów, nie będzie też źródłem o istotnym oddziaływaniu na klimat akustyczny oraz na środowisko
gruntowo wodne.
Z uwagi na położenie realizowanego przedsięwzięcia oraz skalę jego oddziaływania (opisane
szczegółowo w KIP) - należy uznać, że nie występuje transgraniczne oddziaływanie na środowisko oraz
nie ma podstaw do tworzenia obszaru ograniczonego użytkowania.
Ponieważ informacje zawarte w KIP na temat przedsięwzięcia oraz elementów przyrodniczych
objętych zakresem przewidywanego oddziaływania przedsięwzięcia na środowiska pozwalają w pełni
ocenić jego oddziaływanie, odstępuję od konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na
środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę:
- przedsięwzięcie nie będzie oddziaływać na obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu
na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk
przyrodniczych objętych
ochroną, w tym obszary Natura 2000,
- przedsięwzięcie nie będzie powodowało skumulowanego oddziaływania z innymi przedsięwzięciami
o podobnym rodzaju.
Projektowana inwestycja leży poza terenami będącymi pod nadzorem konserwatorskim,
występuje brak więc wpływu realizacji inwestycji na dobra materialne i dziedzictwo kulturowe.
Na obszarze objętym projektem osiągnięte zostaną parametry i standardy jakościowe, zgodne z
europejskimi normami w zakresie ochrony środowiska, określonymi również w aktach prawnych Unii
Europejskiej. Zgodnie z Aneksem II ust. 10 lit. e Dyrektywy Rady 85/337/EWG z dnia 27 czerwca
1985r. w sprawie oceny skutków niektórych publicznych i prywatnych przedsięwzięć dla środowiska,
zmienionej Dyrektywą Rady 97/11/WE z dnia 3 marca 1997r. budowa dróg niewymienionych w
Załączniku I podlega badaniu indywidualnemu, lub za pomocą progów lub kryteriów ustalonych przez
Państwo Członkowskie lub obu procedur równocześnie.
W dniu 10.06.2016r.
Burmistrz Otmuchowa obwieszczeniem nr MK.6220.9.1.2016
powiadomił wszystkie strony postępowania, że w dniu 25 maja 2016r. wszczęto postępowanie w
sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację niniejszego
przedsięwzięcia. W terminie 14 - tu dni od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia nie wpłynęły
żadne uwagi i zastrzeżenia od stron postępowania.
W ramach postępowania administracyjnego uzyskano opinie od organów: Regionalnego
Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu - WOOŚ.4241.181.2016.MSe z dnia 30.06.2016r. wpływ do
Urzędu Miejskiego w Otmuchowie w dniu 30.06.2016r.) oraz Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Nysie - nr NZ.4315.27.2016.DK z dnia 27.06.2016r. (wpływ do Urzędu Miejskiego w
Otmuchowie w dniu 29.06.2016r.), stwierdzające, iż przedmiotowe przedsięwzięcie nie wymaga
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Obwieszczeniem Nr MK.6220.9.4.2016 z
dnia 08.08.2016r. Burmistrz Otmuchowa zawiadomił strony postępowania o możliwości zapoznania się
ze zgromadzoną dokumentacją oraz możliwością składania uwag i wniosków w terminie 7 dni od daty
jego ogłoszenia w BIP Urzędu Miejskiego w Otmuchowie.
W związku z przedstawioną w karcie informacyjnej charakterystyką przedsięwzięcia, tj. jego
rozmiar i skalę oraz stopień oddziaływania na środowisko, uwzględniając wskazany do realizacji
wariant przedsięwzięcia - postanawiam dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie ulicy
Krakowskiej i Kolejowej w Otmuchowie, o łącznej długości ok. 1690 m, realizowanej na działkach nr:
702, 371, 215, 694, 381, 571, 475, 386, 385, 494, 551, 514, 407, 405, 378/3, 586/2, 584, 586/3, 582,
580, 572, obręb Otmuchów - nie nakładać obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na
środowisko, jak w sentencji.
Na niniejsze postanowienie służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w
Opolu za moim pośrednictwem w terminie 7 dni od daty jego doręczenia.
Otrzymują:
l) Wnioskodawca - Gmina Otmuchów
Do wiadomości :
1/ Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu
2/ Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nysie
ul. Żeromskiego 7/9,
Sprawę prowadzi:
Janina Mazek
tel. 77 431 5016 wew.35
[email protected]
Download