parametry techniczne

advertisement
Zadanie nr 2
Załącznik nr 6.2
Nr sprawy Szp/FZ – 216/SOR/2010
ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH
Przedmiot zamówienia – autorefraktometr – keratometr – 1 szt.
Nazwa własna …………………………………………………………........................……
Oferowany model ………………………………………………………….........................
Producent …………………………………………………………………………................
Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...............
Rok produkcji …………………………………………………………………….................
L.p.
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
Parametry i warunki graniczne
2
Wymagania ogólne
Wszystkie ruchy głowicy sterowane joystickiem
Kolorowy ekran ciekłokrystaliczny z możliwością
regulacji kontrastu
Funkcja pomiaru auto start i manualnie
Min. średnica źrenicy 2 mm
Możliwość pomiaru średnicy źrenicy
Zakres pomiaru refrakcji sfery od – 22 D do + 22 D lub
większy, z dokładnością 0,12 D i 0,25 D
Zakres pomiaru cylindra od – 10 D do + 10 D lub
większy, z dokładnością 0,12 D i 0,25 D
Pomiar osi cylindra od 0° do 180° co 1 stopień
Możliwość przedstawienia wyniku dla soczewki
oddalonej (pomiar jej tylnej powierzchni) od szczytu
rogówki (VD) w odległości 0 mm, 12.0 mm, 13.75 mm
Pojedynczy pomiar refrakcji realizowany poprzez
skanowanie układu optycznego oka wiązką w kształcie
okręgu w obszarze większym niż wielkość kołowa wiązki,
fizyczne uśrednienie pojedynczego wyniku w obszarze
pomiarowym
Rozluźnienie akomodacji badanego poprzez ruch
optotypu
Funkcja szybkich pomiarów, realizowana poprzez
wyłączenie procedury rozluźniania akomodacji po
pierwszym pomiarze
Możliwość pomiarów keratometrycznych
Zakres pomiaru rogówki od 67 D do 33 D lub większy
Promień krzywizny rogówki 5 – 10 mm
Zakres pomiaru mocy astygmatyzmu rogówki od – 10 D
do + 10 D lub większy
Pomiar osi astygmatyzmu rogówki od 0° do 180° co 1
stopień
Funkcja pomiaru oka z soczewką wszczepioną (IOL)
Opis parametrów oferowanych*
3*
1
19. Wbudowana drukarka, umożliwiająca bezpośredni
wydruk dokonanych pomiarów
20. Wyjścia RS232C/CSB 1,1
21. Stolik elektryczny na kółkach z blokadą umożliwiającą
badanie pacjenta na wózku inwalidzkim
*) w kolumnie należy opisać parametry oferowane i podać zakresy
Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje
odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 3 będzie traktowany jako brak danego parametru w
oferowanej konfiguracji urządzeń.
Podpis
osoby / osób upoważnionych do reprezentacji Wykonawcy
............................................
(pieczątka imienna)
2
Download