metoda badania balans obuoczny

advertisement
OPTYKA OKULAROWA
METODY KOREKCJI WAD WZROKU
OSTROŚĆ WZROKU
Jest to pomiar zdolności oka do rozróżniania
szczegółów obserwowanych obiektów (pomiar
najmniejszego kąta rozdzielczości) zależny od
odległości.
REFRAKCJA DO BLIŻY I DALI
1. Ostrość wzroku
2. Amplituda akomodacji
3. Konwergencja
4. Widzenie stereoskopowe
„PELNA OSTROŚĆ WZROKU”
1,0;5/5;10/10;20/20 – Standard ustalony przez
Helmholtza w połowie XIX w.
Współczesne badania sugerują ustawienie nowej
normy na poziomie 1.2-1.6
BADANIE REFRAKCJI
Metoda
obiektywna
oparta
na
wynikach
skiaskopii,
autorefraktometrii.
Metoda
subiektywna,
oparta na współpracy z
pacjentem
powinna
weryfikować
wyniki
refrakcji obiektywnej
AKOMODACJA
JEST ZDOLNOŚCIĄ PRZYSTOSOWANIA OKA
NORMOWZROCZNEGO DO OSTREGO WIDZENIA Z BLISKA
AKOMODACJA
Teoria Helmholtza (1885r) – skurcz mięśnia
rzęskowego powoduje zwolnienie obwódki rzęskowej,
soczewka przyjmuje kształt bardziej sferyczny i
wzrasta jej moc refrakcji
AKOMODACJA
Teoria Schachar`a (1994) –
gdy mięsień rzęskowy jest
rozluźniony istnieje
mniejsze napięcie w
strefowych włóknach w
równiku soczewki. W
czasie jego skurczu
dochodzi do powiększenia
średnicy soczewki z
stromym jej uniesieniem w
centralnej części.
OPTOTYPY SPECJALNE
Figura gwiaździsta ( tarcza zegara) do wykrywania
astygmatyzmu
Test czerwono zielony
Solniczka - test do precyzowania osi i mocy
cylindra przy pomocy cylindra skrzyżowanego
Jacksona
FIGURA GWIAŹDZISTA
Różne możliwe konfiguracje
testu
Najbardziej precyzyjne wyniki
przy 12 potrójnych liniach
występujących co 30 stopni
FIGURA GWIAŹDZISTA
Interpretacja – reguła tzw. 30stek - „niższa” godzina x 30
wyznacza oś astygmatyzmu.
Spośród wszystkich linii tylko 2
odpowiadają głównym południkom,
jedna jest niewyraźna, druga
pozostanie wyraźna
FIGURA GWIAŹDZISTA - ZASADY
Oko z astygmatyzmem nie jest zdolne do widzenia
wszystkich linii jednakowo ostro, bo ich ogniskowe
znajdują się w różnej odległości od siatkówki.
FIGURA GWIAŹDZISTA - ZASADY
Linia widziana wyraźniej odpowiada południkowi,
który ogniskuje promienie bliżej siatkówki
Linia widziana mniej wyraźnie odpowiada
południkowi, który ogniskuje promienie dalej od
siatkówki
Akomodacja może zakłócić prawidłową ocenę
Konieczne
jest
stworzenie
krótkowzrocznego ( fogging )
astygmatyzmu
FIGURA GWIAŹDZISTA - TECHNIKA
BADANIA
Prawidłowe ustawienie oprawy próbnej lub foroptera
Zbadanie wyjściowej ostrości wzroku do dali
Zamglenie widzenia ( fogging)
Zasłonięcie drugiego oka ( po 1-2 min )
FIGURA GWIAŹDZISTA - TECHNIKA
BADANIA
Zmniejszenie zamglenia do poziomu 0.4
Określenie osi astygmatyzmu
Wyrównanie istniejącego astygmatyzmu przy użyciu
cylindrów minusowych
Redukcja zamglenia do
możliwej ostrości wzroku
uzyskania
Badania drugiego oka metoda jw.
najlepszej
ZAMGLENIE WIDZENIA ( FOGGING )
Wstępna ocena wady pacjenta
Wyjściowa ostrość wzroku
Stare szkła korekcyjne
Autorefraktometr
Zamglenie przez dodanie + 3.0 dptr do spodziewanej
wady
Zmniejszanie zamglenie widzenia do ostrości wzroku
ok. 0.4
OKRESLENIE OSI ASTYGMATYZMU
Przy uzyskanym przez zamglenie astygmatyźmie
krótkowzrocznym złożonym pacjent widzi wyraźniej
linie położoną 900 od południka osi
Ilość linii widzianych ostro wskazuje na stopień
astygmatyzmu
Czasami konieczna jest „ uczenie” pacjenta
WYRÓWNANIE ISTNIEJĄCEGO
ASTYGMATYZMU
Przy pomocy cylindrów minusowych umieszczanych
w odpowiedniej osi, zwiększanych co 0.25Dptr, aż do
uzyskania ostrego widzenia wszystkich linii figury
gwiaździstej
Konieczna jest korekcja ekwiwalentu sferycznego ( +
0.25dptr na każde -0.5Dcyl aby utrzymać stan
krótkowzroczności
( zapobiega to aktywnej akomodacji !!!)
REDUKCJA ZAMGLENIA
Po
wyrównaniu
astygmatyzmu
zmniejszamy
stopniowo co 0.25dptr zamglenie do uzyskania
najlepszej możliwej ostrości wzroku, przy użyciu
najsłabszych szkieł minusowych lub najsilniejszych
plusowych ( test czerwono zielony)
MOŻLIWE PROBLEMY
Zbyt słaba ostrość wzroku
Zbyt słabe zamglenie ( akomodacja zaburza widzenie)
Zbyt wąska źrenica ( efekt otworu stenopeicznego)
Brak współpracy pacjenta
TEST CZERWONO-ZIELONY
Zawiera 2 kolorowe prostokąty z symbolami
Służy do badania balansu jednoocznego
(precyzowanie mocy sfery)
Oparty jest na zjawisku aberracji chromatycznej
Nie jest zależny od zdolności rozpoznawania barw
TEST CZERWONO-ZIELONY-ZASADY
Oko z emetropią przy widzeniu fotopowym jast
najbardziej wrażliwe na fale o długości 555nm
(światło żółte)
W stanie emmetropii
symbole na
czerwonym i
zielonym polu
widziane są
jednakowo ostro.
TEST CZERWONO-ZIELONY-ZASADY
W
krótkowzroczności
obraz pola
czerwonego jest
ogniskowany bliżej
siatkówki i pacjent
widzi wyraźniej
symbole na tym
polu
TEST CZERWONO-ZIELONY-ZASADY
W
nadwzroczności
obraz pola
zielonego jest
ogniskowany
bliżej siatkówki
TEST CZERWONO-ZIELONY TECHNIKA
BADANIA
Test przeprowadzamy po uzyskaniu najlepszej możliwej
ostrości wzroku po całkowitym wyrównaniu wady
refrakcji
Badamy jednoocznie (drugie oko zasłonięte)
Dążymy do uzyskania jednakowej ostrości widzenia
obu pól
TEST CZERWONO-ZIELONY TECHNIKA
BADANIA
Gdy pacjent widzi
ostrzej symbole na
polu
czerwonym,
dodajemy mocy (-) co
0.25dptr
Gdy pacjent widzi
ostrzej symbole na
polu
zielonym,
dodajemy mocy (+) co
0.25dptr
„SOLNICZKA”
Optoyp składa się z 18 lub 19 czarnych
kropek ułożonych współśrodkowo
(1-5-12 lub 1-6-12) na białym tle
Wszystkie kropki są jednakowej
średnicy
Cały optotyp jest widziany pod kątem
6 stopni
Aby test by efektywny ostrość wzroku
musi być lepsza niż 0.4
CYLINDER SKRZYŻOWANY JACKSONA
Do
badania
używamy
cylindra
skrzyżowanego
Jacksona
Używamy cylindra o jak
najmniejszej
wartości,
zależnie
od
uzyskanej
ostrości wzroku.
„SOLNICZKA”-METODA BADANIA
Test przeprowadzamy dla każdego oka z osobna, przy
drugim oku zasłoniętym.
Najczęściej używany jest do precyzowania osi i mocy
cylindra
Najpierw precyzujemy OŚ, a później dopiero moc
cylindra
Istotne jest odpowiednie poinstruowanie pacjenta o
istocie badania oraz właściwe zadawanie pytań.
„SOLNICZKA”- METODA BADANIA
Dla sprecyzowania osi cylindra, rączkę cylindra
skrzyżowanego ustawiamy w osi cylindra w szkle
próbnym
Cylinder skrzyżowany obracamy w osi rączki.
Oś cylindra w szkle próbnym o 5 stopni w kierunku
pozycji cylindra jednoimiennego w cylindrze
skrzyżowanym i dążymy do jednakowego widzenia
testu przy obu położeniach cylindra skrzyżowanego.
„SOLNICZKA”- METODA BADANIA
„SOLNICZKA”- METODA BADANIA
Dla sprecyzowania mocy cylindra, oś cylindra
skrzyżowanego ustawiamy w osi cylindra w szkle
próbnym
Cylinder skrzyżowany obracamy w osi rączki.
W zależności od wybranego przez pacjenta położenia
cyl. skrzyżowanego wzmacniamy, lub osłabiamy moc
cyl. w szkle próbnym.
Pamiętamy o kompensacji ekwiwalentu sferycznego,
dążymy do jednakowego widzenia testu przy obu
położeniach cyl skrzyżowanego.
„SOLNICZKA”- METODA BADANIA
BALANS OBUOCZNY
Ostatni element refrakcji subiektywnej upewnia nas,
czy akomodacja jest jednakowo rozluźniona w obu
oczach
Metody:
-fogging
-fogging z zachowaniem obuocznego widzenia
- pryzmaty
- filtry polaryzacyjne
BALANS OBUOCZNY-FOGGING
Wstawiamy +2.0Dsph przed każde oko (ostrość
wzroku spada do 0.1-0.2)
Optotyp 0.2 powinien być widziany jednakowo
niewyraźnie przed każdym okiem
Przy braku jednakowego widzenia dodajemy
+0.25dsph do oka lepiej widzącego
BALANS OBUOCZNY- PRYZMATY
Badanie przeprowadzamy na poziomie najlepszej
możliwej ostrości widzenia
Badania obuoczne
Przed prawe i lewe oku
wstawiamy
po
2dpt
pryzmatyczne bazami w
stronach przeciwnych.
BALANS OBUOCZNY- PRYZMATY
Pacjent wówczas widzi dwa obrazy.
Jeżeli jednym okiem widzi „swój” obraz wyraźniej
Wówczas dodajemy przed to oko +0.25Dsph, aż do
uzyskania jednakowego widzenia obu oczami.
BALANS OBUOCZNY- FILTRY
POLARYZACYJNE
Badanie jest obuoczne i prowadzone w
zaciemnionym pokoju.
Filtry polaryzacyjne zakładamy przed oba oczy
Pacjent widzi dwa obrazy; powinien je widzieć
jednakowo; jeżeli jest inaczej to badamy jak
poprzednio, aż do uzyskania jednakowego widzenia
obu oczami.
Test jest bardzo wrażliwy na czynniki zakłócające (
zła korekcja wady, zaćma, innne schorzenia oka)
BALANS OBUOCZNY- FILTRY
POLARYZACYJNE
Pacjent widzi dwa obrazy; powinien je widzieć
jednakowo; jeżeli jest inaczej to badamy jak
poprzednio, aż do uzyskania jednakowego widzenia
obu oczami.
ROZSTAW ŹRENIC
Reguła Prentice
P = D c ( pdptr)
gdzie:
P - odchylenie promienia w dioptriach pryzmatycznych
c – decentracja soczewki w cm
D – moc soczewki w dioptriach
ROZSTAW ŹRENIC
Zależność między decentracją, a efektem
pryzmatycznym może być wykorzystana do uzyskania
potrzebnego efektu pryzmatycznego
Z reguły Prentica wynika:
c = P/D
Jeżeli potrzebny jest efekt pryzmatyczny 4 dptr, a
soczewka ma moc 3 dptr, to decentracja wyniesie
0,75cm, czyli 7.5 mm
ROZSTAW ŹRENIC
Kierunek odchylenia zgodny jest z kierunkiem
decentracji, gdy soczewka jest dodatnia i przeciwny
gdy soczewka jest ujemna.
PRYZMATY
Wielkość odchylenia pryzmatu
możemy obliczyć ze wzoru:
 = ( n-1) 
gdzie  = 1 + 2
np. pryzmat o kącie łamiącym  = 20 i
współczynniku załamania n = 1,52, odchylenie
pryzmatu obliczamy ze wzoru:
 = (n-1)  = (1,52-1) 20 = 10,4.
PRYZMATY
Pryzmaty ustawiamy
zawsze krawędzią w
kierunku odchylenia
oka, czyli w kierunku
działania nadczynnego
mięśnia.
Pryzmatem korygujemy tylko połowę wady.
W przypadkach wychyleń w kierunku pionowym,
korygujemy wadę całkowicie.
PRYZMATY
W heteroforii pryzmaty stosuje się aby uzyskać
zmianę kierunku bodźców optycznych padających na
siatkówkę przy zachowaniu napięcia mięśni
zewnętrznych oczu w stanie ich spoczynku.
PRYZMATY
Moment uspokojenia i ustalenia się równowagi
nerwowo-mięśniowej, jaki następuje podczas
noszenia pryzmatów wpływa korzystnie na czynności
kory mózgowej, wzmacnia fuzję i tzw. mechanizm
inerwacji
wyrównawczej,
który
powoduje
równoległe ustawienie oczu i zanik heteroforii, bądź
tylko objawów z nią związanych.
PRYZMATY - EGZOFORIA
Egzoforia do bliży powoduje
męczenie i ból oczu, „skakanie
liter”, nawet okresowe
dwojenie.
W egzoforii pryzmaty
ułatwiają pracę z bliska oraz
zapobiegają powstawaniu lub
powiększaniu się
krótkowzroczności u dzieci i
młodzieży.
PRYZMATY - EZOFORIA
Ezoforia daje przede wszystkim
dolegliwości podczas
intensywnego patrzenia w dal
( kino, teatr). W ezoforii
przepisujemy pryzmaty
krawędzią do nosa, a wielkość
stosowanego pryzmatu jest
połową kąta odchylenia oka.
PRYZMATY - HYPERFORIE
Wychylenia oczu w kierunku
pionowym są bardzo przykre
dla pacjenta. Całkowicie
korygujemy wychylenie
przepisując przed jedno oko
pryzmat krawędzią do dołu,
przed drugie - do góry.
Download