OGłOSZENIE

advertisement
OGŁOSZENIE
z dnia 15 lutego 2011 r.
PREZYDENT MIASTA RZESZOWA
działając na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 13 lipca
1998 r. w sprawie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne (Dz. U. Nr 93,
poz. 592) oraz ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U.
z 2007 r. Nr 14, poz. 89 z późn. zm.)
ogłasza konkurs ofert
na program polityki zdrowotnej pn.: „Program wczesnego wykrywania wad wzroku
w populacji 6 – latków – profilaktyczne badania okulistyczne wykonane w szkołach
i przedszkolach na terenie Miasta Rzeszowa”.
Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania – 20 000,00 zł.
Przedmiotem konkursu jest przeprowadzenie profilaktycznych badań okulistycznych celem
wczesnego wykrywania wad wzroku u dzieci, a w szczególności:
- badania ostrości wzroku;
- badanie w kierunku astygmatyzmu;
- badanie przestrzennego widzenia;
- badanie ruchów gałek ocznych;
- badanie przedniego odcinka oka;
- badanie skiaskopowe;
- badanie dna oka;
- dobór szkieł.
Uprawnionymi do profilaktycznych badań okulistycznych jest populacja dzieci 6 – cio
letnich, zamieszkałych na terenie miasta Rzeszowa (stałe lub tymczasowe zameldowanie)
i uczęszczających do przedszkoli i szkół zlokalizowanych w Rzeszowie, urodzonych
w 2004 roku (szacunkowa liczba dzieci – 1 467 osób).
Czasokres na który może być zawarta umowa - 15.03.2011 r. do 30.06.2011 r.
Oferta powinna zawierać:
1) oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia;
2) dane o oferencie:
- nazwę i siedzibę zakładu opieki zdrowotnej oraz numer wpisu do rejestru zakładów opieki
zdrowotnej,
- imię i nazwisko, adres oraz numer wpisu do właściwego rejestru i oznaczenie organu
dokonującego wpisu – w odniesieniu do osób, o których mowa w art. 35 ust. 1 pkt 2 i 3
ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14,
poz. 89 z późn. zm.),
3) określenie warunków lokalowych, wyposażenia w aparaturę i sprzęt medyczny
oraz środki transportu i łączności,
4) wskazanie liczby i kwalifikacji zawodowych osób udzielających określonych świadczeń
zdrowotnych,
5) kosztorys programu,
6) proponowany czas trwania umowy.
Oferta powinna być złożona na udostępnionym - przez udzielającego zamówienie formularzu.
Oferty w zamkniętych kopertach należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Miasta
Rzeszowa, Rynek 1 (kancelaria podawcza) lub w sekretariacie Wydziału Zdrowia Urzędu
Miasta Rzeszowa, Plac Ofiar Getta 7, albo korespondencyjnie na adres: Urząd Miasta
Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów (obowiązuje data wpływu) do dnia 1 marca 2011 r.
do godz. 15.30. Oferty złożone lub doręczone po terminie nie będą brane pod uwagę
w konkursie i zostaną zwrócone oferentowi bez otwierania. Oferta powinna być złożona
w zamkniętej kopercie z adnotacją: OTWARTY KONKURS OFERT NA PROGRAM
PN.: „PROGRAM WCZESNEGO WYKRYWANIA WAD WZROKU W POPULACJI
6 – LATKÓW – PROFILAKTYCZNE BADANIA OKULISTYCZNE WYKONANE
W SZKOŁACH I PRZEDSZKOLACH NA TERENIE MIASTA RZESZOWA”.
Na kopercie musi być umieszczony adres zwrotny oferenta.
Informacje o szczegółowych warunkach konkursu, projekt umowy oraz obowiązujący
formularz
oferty
umieszcza
się
na
stronie
http://bip.erzeszow.pl/wydzialyurzedumiasta/wydzial-zdrowia w zakładce - PROGRAM
WCZESNEGO WYKRYWANIA WAD WZROKU W POPULACJI 6 – LATKÓW.
Udzielający zamówienia ma prawo wybrania oferenta dającego najlepsze gwarancje
na kompleksową realizację zamówienia.
Udzielający zamówienia na świadczenia zdrowotne w niniejszym ogłoszeniu, ma prawo
do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu składania ofert.
Podmiot ubiegający się o zamówienie ma możliwość składania skarg i protestów dotyczących
konkursu ofert w siedzibie udzielającego zamówienia.
Rozstrzygnięcie konkursu ofert odbędzie się w terminie do 14 dni od upływu terminu
składania ofert, a informację o wynikach rozstrzygnięcia będzie można uzyskać w siedzibie
udzielającego zamówienia oraz na stronie http://bip.erzeszow.pl/wydzialyurzedumiasta/
wydzial-zdrowia w zakładce - PROGRAM WCZESNEGO WYKRYWANIA WAD
WZROKU W POPULACJI 6 – LATKÓW.
Download