informacja_prasowa_wady wzroku u dzieci

advertisement
INFORMACJA PRASOWA
ŚWIAT WIDZIANY OCZAMI DZIECKA
Wady wzroku u dzieci we wczesnym wieku szkolnym
Blisko 90% dzieci w wieku wczesnoszkolnym ma problemy ze wzrokiem
– to alarmujące wyniki badania przeprowadzonego w ramach Profilaktycznego
Programu Wczesnego Wykrywania Wad Wzroku u Dzieci Klas II Szkół
Podstawowych m. st. Warszawy. Wady wzroku są jedną z przyczyn
powstawania problemów w nauce i niesłusznie zaniŜanych ocen naszych
dzieci.
Niewykryte
odpowiednio
wcześnie
mogą
prowadzić
do powaŜnych kłopotów ze wzrokiem w późniejszym okresie Ŝycia.
Profilaktyczny Program Wczesnego Wykrywania Wad Wzroku u Dzieci Klas II Szkół
Podstawowych m.st. Warszawy jest wspólną inicjatywą Biura Polityki Zdrowotnej
Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy oraz Samodzielnego Publicznego Klinicznego
Szpitala Okulistycznego w Warszawie. Akcja profilaktyczna wad wzroku u dzieci
została przeprowadzona w listopadzie 2007 roku. „Jest to pierwsza taka inicjatywa
w Polsce. Jej głównym celem jest wczesne diagnozowanie i leczenie niedowidzenia
ocena
epidemiologiczna
zaburzeń
widzenia
u
dzieci,
a
takŜe
w populacji 8-latków.” – mówi prof. Jerzy Szaflik, Dyrektor Klinicznego Szpitala
Okulistycznego. Organizując badania w szkołach inicjatorzy Programu
Profilaktycznego dąŜą do obniŜenia częstości występowania nieskorygowanych wad
wzroku u dzieci i młodzieŜy na terenie Warszawy, a takŜe – do zwiększenia
świadomości społecznej na temat wad refrakcji (m.in. krótko- i dalekowzroczność)
i ich następstw. Jest to szczególnie istotne z punktu widzenia rodziców, którzy często
zaniedbują badania profilaktyczne oczu u swoich dzieci.
Przeprowadzone w szkołach badanie obejmowało ankietę skierowaną do rodziców
drugoklasistów oraz pełne badanie okulistyczne dzieci (m.in. badanie ostrości
widzenia, widzenie barw, widzenie stereoskopowe, badanie długości gałki ocznej).
Następnie dzieci, u których zdiagnozowano nieprawidłowości, były kierowane
na dalsze rozpoznanie i leczenie do Klinicznego Szpitala Okulistycznego przy
ul. Sierakowskiego w Warszawie. W ramach Programu przebadano 1438 dzieci.
U ok. 37% z nich stwierdzono wady wzroku wymagające szybkiego skorygowania.
W pozostałej grupie, u 30% dzieci zarekomendowano wykonywanie kontrolnych
badań ze względu na predyspozycje do rozwoju krótkowzroczności. „Najczęściej
wykrywaną u dzieci wadą okazała się nadwzroczność (popularnie:
dalekowzroczność) – 89%. Do mniej popularnych, ale bardzo niebezpiecznych
i trudnych do wykrycia wad naleŜy między innymi róŜnowzroczność.
Krótkowzroczność zdiagnozowano u 4% dzieci.” – mówi dr Alicja Krawczyk,
współrealizatorka badania.
NaleŜy pamiętać, Ŝe oko dziecka w wieku 0 - 14 lat cechuje się szczególnymi
właściwościami - posiada świetną akomodację i jest zdolne „wyostrzać” obraz
do 5 - 6 dioptrii. „Oszukując” w ten sposób ostrość widzenia, wzrok dziecka moŜe
sprawiać wraŜenie prawidłowego nawet przy istnieniu wady. Sytuacja taka
nie pozostaje jednak bez konsekwencji dla ogólnego stanu zdrowia dziecka – bardzo
często pojawią się bóle głowy i oczu, złe samopoczucie oraz apatia. Dziecko zaczyna
mieć kłopoty z nauką i niechętnie czyta ksiąŜki. Objawów takich nie moŜna
bagatelizować.
„Nawet jeśli rodzice zdecydują się na wizytę u okulisty, czeka ich kolejna trudność.
Ze względu na duŜe zdolności akomodacyjne oczu u dzieci przy pomocy
tradycyjnych metod bardzo trudno wykryć u nich wady lub schorzenia. Jedyne
miarodajne w tym przypadku badanie to takie, w którym podaje się krople poraŜające
akomodację.” – zaznacza dr Anna Ambroziak z Samodzielnego Publicznego
Klinicznego Szpitala Okulistycznego w Warszawie.
We wczesnym wieku wady wzroku moŜna stosunkowo łatwo skorygować.
Nieodpowiednio lub zbyt późno zdiagnozowane mogą się rozwinąć i przerodzić
w powaŜne i trudne do skorygowania problemy ze wzrokiem w dorosłym Ŝyciu.
Dlatego teŜ rodzice powinni zadbać o to, Ŝeby dzieci jak najszybciej rozpoczęły
leczenie.
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

słowka

2 Cards kksenia.kot1997

Create flashcards