Regulamin Programu profilaktyczno-edukacyjnego DOBRY

advertisement
Regulamin
Programu profilaktyczno-edukacyjnego
DOBRY WZROK CIESZY OCZY
Warszawa, kwiecień 2016 r.
§1
Opis Programu
1. Tytuł programu: Dobry Wzrok Cieszy Oczy.
2. Program Dobry Wzrok Cieszy Oczy to kampania profilaktyczno-edukacyjna, w czasie której
przekazywana będzie wiedza w zakresie profilaktyki dbania o oczy dzieci.
3. Kampania będzie przebiegała w dwóch etapach i w sposób ciągły (bezterminowy). Na początku
programem zostaną objęte wybrane placówki przedszkolne z Ursynowa, następnie Mokotowa
i Wilanowa.
Obszar, na którym program będzie realizowany:
• I etap: Ursynów
• II etap: Mokotów, Wilanów.
4. W programie mogą uczestniczyć przedszkola prywatne i publiczne.
5. Okres trwania Programu
Data rozpoczęcia programu: kwiecień 2016 r.
Data zakończenia programu: bezterminowo.
§2
Cele programu
1. Cel główny
Celem głównym Programu jest zwiększenie świadomości w zakresie profilaktyki i dbania o wzrok dzieci,
a także aktywizacja rodziców do kontroli wzroku dzieci.
2. Cele szczegółowe
Celami szczegółowymi są:
• zwiększenie świadomości w zakresie profilaktyki chorób oczu,
• edukacja rodziców w temacie występowania wad wzroku i chorób oczu u dzieci i potrzeby
wczesnego diagnozowania i ich leczenia.
• aktywizacja dorosłych w zakresie kontroli narządu wzroku dzieci w wieku 2-3, 4, 6 i 9 lat,
• poprawa jakości widzenia u dzieci przedszkolnych,
• zapobieganie coraz częściej występujących u dzieci wad wyroku i chorób oczu,
• specjalistyczna pomoc okulistyczna poprzez zaproszenie do skorzystania z konsultacji
okulistycznej dla dziecka z wykorzystaniem vouchera ze zniżką.
§3
Podstawowe pojęcia
1. Organizatorem Programu jest Centrum Medyczne MAVIT Sp. z o.o., ul. Podleśna 61, 01-673
Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000035148,
NIP: 118-14-95-039, REGON: 016209390.
2. Podmiotem realizującym program jest Centrum Medyczne MAVIT Sp. z o.o.
3. Uczestnikiem Programu może być przedszkole publiczne lub prywatne z obszarów wymienionych
w pkt. 2 §1, które zostanie wytypowane do wzięcia udziału w Programie. Warunkiem udziału jest
zaakceptowanie postanowień niniejszego Regulaminu.
§4
Adresaci programu
Grupą, do której kierowany jest Program są rodzice dzieci w wieku przedszkolnym (3-6 lat) z terenu
Ursynowa, Mokotowa i Wilanowa.
§5
Zasadność wdrożenia programu
Do zorganizowania akcji profilaktyczno-edukacyjnej, która umożliwi zwrócenie uwagi na problem
niezdiagnozowanych wad wzroku i chorób oczu u dzieci skłaniają nas następujące fakty:
1. Z roku na rok wzrasta liczba dzieci, u których rozwija się krótkowzroczność
– wada wzroku, przy której zaburzone jest widzenie na dalekie odległości*.
2. Na 1 000 dzieci w wieku przedszkolnym ponad 50% ma kłopoty ze wzrokiem, ponad 50% młodzieży
ma wadę wzroku, głównie krótkowzroczność*.
3. Obecnie niemal w każdej klasie w szkole jest przynajmniej 1 dziecko noszące okulary*.
4. NIEPOKOJĄCO OBNIŻA SIĘ GRANICA WIEKU, OD KTÓREGO POJAWIAJĄ SIĘ PROBLEMY Z OCZAMI*.
5. Wady wzroku nie zawsze są wykryte, gdyż objawy takie jak bóle głowy, łzawienie, zamazywanie się
liter, pieczenie oczu czy podwójne widzenie niekoniecznie kojarzą się z problemem zaburzeń
widzenia.
6. Nieprawidłowe funkcjonowanie narządu wzroku u dzieci jest przyczyną opóźnień w rozwoju
i powoduje trudności z poznawaniem nowych kształtów, liter, pisaniem, zaburzeniami komunikacji,
rozwoju intelektualnego i emocjonalnego.
7. Wczesne rozpoznanie i leczenie zaburzeń widzenia wyrównuje szanse i daje dzieciom możliwość
prawidłowego funkcjonowania w przedszkolu, szkole i w życiu dorosłym.
Tylko wczesne wykrycie wady wzroku lub choroby oczu daje szansę na prawidłowy rozwój widzenia.
To skłania nas do zorganizowania akcji profilaktyczno-edukacyjnej, która umożliwi zwrócenie uwagi
na problem wad wzroku i chorób oczu.
*Dane GUS.
§6
Sposób realizacji Programu
1. Tryb zapraszania do programu
Do udziału w programie zapraszane są wybrane przedszkola z terenów objętych Programem. Wyboru
dokonuje pracownik CM MAVIT.
2. Podejmowane działania w ramach programu:
2.1. Spotkania z rodzicami dzieci w wieku przedszkolnym.
Forma: prelekcja oparta na prezentacji w Power Poincie, dyskusja na koniec spotkania.
Osoba prowadząca: specjalista chorób oczu z Centrum Medycznego MAVIT.
2.2. Zajęcia dla dzieci – Warsztaty o wzroku.
Podczas warsztatów dzieci w przyjaznej atmosferze będą miały możliwość porozmawiać
o wzroku, jego funkcjach, roli, etc.
Forma: prelekcja oparta na prezentacji w Power Poincie połączona z interaktywną zabawą.
Osoba prowadząca: przedstawiciel z Centrum Medycznego MAVIT.
Przedszkole biorące udział w Programie na zakończenie otrzyma Certyfikat potwierdzający
uczestnictwo w organizowanej akcji.
§7
Monitorowanie i ewaluacja Programu
Ocena realizacji Programu zostanie przeprowadzona na podstawie następujących kryteriów:
• ilość placówek biorących udział w Programie,
• liczba przebadanych dzieci w ramach realizacji Programu (mierzone na podstawie otrzymanych
voucherów),
• liczba i odsetek dzieci ze stwierdzonymi zaburzeniami narządu wzroku.
§8
Postanowienia końcowe
1. Regulamin do wglądu znajduje się w siedzibie Centrum Medycznego MAVIT Sp. z o.o.
2. O ewentualnych zmianach w Regulaminie będziemy informować na stronie www.mavit.pl
3. Centrum Medyczne MAVIT Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do rezygnacji z realizacji Programu
w danym przedszkolu w dowolnym momencie i bez podania przyczyny.
4. Centrum Medyczne MAVIT Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zakończenia Programu w dowolnym
momencie.
Download