2. Program wczesnego wykrywania wad i schorzeń

advertisement
Programy polityki zdrowotnej
diagnozujące wady i schorzenia narządu wzroku i słuchu u dzieci i młodzieży,
finansowane z budżetu Miasta Wrocławia.
1. Program profilaktyki wad i schorzeń narządu wzroku u dzieci w wieku
przedszkolnym, realizowany jest od 2005 roku.
Badania przesiewowe prowadzone w wielu krajach, w tym również w Polsce dowodzą, że
zdecydowana większość wad wzroku u dzieci pozostaje niewykryta w wieku
przedszkolnym. Dzieje się tak dlatego, że małe dziecko z wadą wzroku widzi
nieprawidłowo od pierwszych miesięcy życia i w związku z tym zazwyczaj nie sygnalizuje
problemów związanych z gorszym widzeniem.
Wada wzroku pozostaje wówczas niezauważalna dla rodziców. Przeważnie zostaje
zdiagnozowana dopiero, gdy dziecko rozpoczyna naukę w szkole. Schorzenia narządu
wzroku, na które należy zwrócić uwagę to m.in. jaskra dziecięca, która może ujawniać
się zaraz po urodzeniu lub w pierwszych latach życia. Jaskra nieleczona prowadzi do
nieodwracalnych zmian w gałce ocznej i nerwie wzrokowym, może doprowadzić do
ślepoty.
Celem programu jest zmniejszenie zdrowotnych i społecznych następstw rozwoju
schorzeń i wad narządu wzroku u dzieci w wieku przedszkolnym poprzez wczesne ich
wykrycie, korekcję i leczenie specjalistyczne.
Badania narządu wzroku u dzieci wykonują lekarze okuliści we wrocławskich
przedszkolach, przy użyciu specjalistycznej, okulistycznej aparatury medycznej.
Warunkiem przeprowadzenia badania jest pisemna zgoda rodzica na jego wykonanie.
Rodzice, badanych dzieci otrzymują wyniki. W przypadku stwierdzenia u dziecka wad,
zmian chorobowych i innych nieprawidłowości, w ramach programu przeprowadzona jest
rozmowa edukacyjno - informacyjna z rodzicem dziecka, dotycząca dalszego
postępowania leczniczego. Diagnostyka pogłębiona i dalsze leczenie prowadzone są w
ramach świadczeń zdrowotnych NFZ.
Średnio rocznie badanych jest ok. 3 000 dzieci. W 2016 roku badaniami objęto 3 052
dzieci. W zbadanej populacji u 13 % dzieci zdiagnozowano wady wzroku, z których 74%
było wykrytych po raz pierwszy. Wśród stwierdzonych wad wzroku dominują
astygmatyzm nadwzroczny i nadwzroczność.
Koszty programu w latach 2016-2017 – 100 000 zł
Realizator programu:
Specjalistyczna Przychodnia Okulistyczna Profimed
adres: ul. Bulwar Ikara 24F
kontakt: 602 286 240
strona: profimed.wroclaw.pl
2. Program wczesnego wykrywania wad i schorzeń narządu wzroku i słuchu w
populacji dzieci i młodzieży Wrocławia, realizowany jest od 2003 roku.
Rozwój intelektualny, adaptacja do nowego środowiska, sukcesy szkolne, a później
zawodowe, pozostają w bezpośrednim związku z możliwością komunikowania się za
pomocą zmysłu wzroku i słuchu. Zaburzony wzrok i słuch u dzieci jest przyczyną
poważnych trudności w nauce.
Wykrywanie wad wzroku nie zawsze jest proste, gdyż objawy mogą być
niecharakterystyczne. U dziecka mogą pojawić się kłopoty z czytaniem i
głowy, pieczenie i łzawienie oczu oraz mruganie powiekami. Dziecko
zamazywanie obrazu z bliska lub z daleka, przyjmuje nieprawidłowa
czytaniu, pisaniu, patrzeniu na monitor.
1
różne i często
pisaniem, bóle
skarży się na
postawę przy
Wczesna i prawidłowa korekcja wady wzroku pozwala uzyskać całkowitą poprawę
widzenia i zapobiec rozwojowi niedowidzenia.
Celem programu jest zapobieganie zdrowotnym i społecznym skutkom późno wykrytych
wad i schorzeń narządu wzroku i słuchu u dzieci i młodzieży szkolnej Wrocławia poprzez
wczesne ich diagnozowanie oraz działania informacyjno – edukacyjne skierowane do
uczniów i ich rodziców.
W programie lekarze okuliści i laryngolodzy, wykonują badania narządu wzroku i słuchu
uczniom klas I, III, V szkół podstawowych i II klas szkół gimnazjalnych. Rodzice dzieci, u
których stwierdzono wady lub/i schorzenia wymagające ustalenia dalszego
diagnozowania i leczenia mogą skorzystać indywidualnych konsultacji lekarskich.
Badania pozwalają na wczesne diagnozowanie zaburzeń narządów wzroku i słuchu całej
populacji wybranych roczników uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych Wrocławia.
Od 2008 roku średnio rocznie badanych jest ok. 13 000 uczniów, co stanowi ok. 80%
populacji z każdego rocznika.
W 2016 roku programem objęto 13 902 uczniów, w tym 12 314 uczniów szkół
podstawowych i 1 588 szkół gimnazjalnych. W zbadanej populacji wady wzroku ma 29%
uczniów szkół podstawowych i 38% uczniów w gimnazjach.
Najczęściej rozpoznawane wady wzroku u uczniów to:
-
nadwzroczność u dzieci klas I szkół podstawowych,
krótkowzroczność, nadwzroczność i astygmatyzm krótkowzroczny u dzieci klas III
szkół podstawowych,
krótkowzroczność, astygmatyzm krótkowzroczny, nadwzroczność i astygmatyzm
nadwzroczny u dzieci klas V szkół podstawowych,
krótkowzroczność u uczniów klas II szkół gimnazjalnych.
Wczesne wykrywanie wad i schorzeń narządu wzroku i słuchu jest bardzo ważne,
ponieważ leczenie daje wówczas najlepsze efekty kliniczne. Monitorowanie w programie
stanu zdrowia narządu wzroku i słuchu dzieci i młodzieży szkolnej poprzez wykonywanie
co 2 lata populacyjnych badań okulistycznych i laryngologicznych poprawia jakości życia
uczniom, ponieważ wady i schorzenia narządu wzroku i słuchu są korygowane i leczone.
Koszty programu w latach 2017-2018 – 708 906,00 zł
Realizator programu
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Multi-Medyk”
adres: pl. Maksa Borna 1/3 kontakt: 71 321 64 89, 71 322 98 64
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia
adres: ul. Gabrieli Zapolskiej 4 kontakt: 71 777 79 61
2
Download