OKULISTYKA prof. Wojciech Omulecki

advertisement
Projekt „OPERACJA SUKCES – unikatowy model kształcenia na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Medycznego w Łodzi odpowiedzią na potrzeby
gospodarki opartej na wiedzy” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki.
KARTA PRZEDMIOTU
1. Nazwa przedmiotu (kursu)
Okulistyka
2. Numer kodowy kursu
OPH001C
3. Jednostka dydaktyczna
Klinika Chorób Oczu
Jednostki współpracujące:
-Zakład Patofizjologii Widzenia Obuocznego i Leczenia Zeza
-Poradnia Leczenia Zeza
-Poradnia Okulistyczna przy SK im. N. Barlickiego w Łodzi
4. Typ kursu
obowiązkowy
5. Poziom studiów według klasyfikacji bolońskiej
Studia magisterskie jednolite
6. Rok studiów
IV
7. Semestr
7i8
8. Liczba punktów ECTS
9. Koordynator kursu
Dr n. med. Hanna Grymin
10. Osoby prowadzące zajęcia
Klinika Chorób Oczu UM: prof. Wojciech Omulecki, , dr Hanna Grymin, dr Dorota Pałenga-Pydyn, dr hab.
Michał Wilczyński, dr Beata Latecka-Krajewska, dr Piotr Loba, dr Kinga Rajska, lek Magda Kucharczyk,
lek Aleksandra Pośpiech
Zakład Patofizjologii Widzenia Obuocznego i Leczenia Zeza UM: prof. Anna Broniarczyk-Loba, dr Olimpia
Nowakowska, lek. Justyna Olczak, Marta Uzdrowska
Pracownicy USK: lek. Igor Drobniewski, lek. Joanna Dudek, dr Katarzyna Sokalska, lek Monika Spychała,
dr Aleksandra Synder, lek Iryna Topolska, lek Maria Wągrowska
11. Efekty nauczania
Wiedza
Cele ogólne
Cele szczegółowe
Student wykazuje się wiedzą i zrozumieniem w
zakresie:
 anatomii i fizjologii narządu wzroku
 wad refrakcji
Student:
 wymienia i opisuje elementy anatomicznej
budowy gałki ocznej i narządów
dodatkowych
 opisuje fizjologię procesu widzenia
 wymienia rodzaje wad wzroku, opisuje je,
omawia przyczyny ich powstania oraz
możliwości różnych sposobów ich korekcji
Student wykazuje się wiedzą i zrozumieniem w
zakresie:
 schorzeń narządu wzroku z
uwzględnieniem:
o etiologii
o metod diagnostycznych
o objawów klinicznych
o metod leczenia i zapobiegania
Student, w zakresie schorzeń narządu wzroku:
 podaje definicje
 wyjaśnia etiologię i patomechanizm zmian
 wymienia i poznaje niezbędne dla
rozpoznania metody diagnostyczne
 opisuje objawy kliniczne
 interpretuje wyniki badań
 ustala rozpoznanie
 proponuje odpowiednie leczenie
w przypadku następujących chorób:
o choroby oczodołu, powiek i narządu
wzroku
o zez towarzyszący i porażenny
o choroby rogówki i twardówki
o choroby soczewki
o jaskra
o choroby błony naczyniowej
o choroby siatkówki
o choroby nerwu wzrokowego
o urazy narządu wzroku
o choroby ogólnoustrojowe
przebiegające ze zmianami w
narządzie wzroku
o choroby okulistyczne u dzieci
Student potrafi współpracować z lekarzami innych
specjalności
Student omawia sposób postępowania w
przypadku zmian w narządzie wzroku o podłożu
ogólnoustrojowym
Umiejętności praktyczne
Cele ogólne
Student potrafi:
 rozpoznać i skorygować wady refrakcji
 przeprowadzić proces diagnostyczny
 ustalić rozpoznanie
 zaproponować leczenie
Cele szczegółowe
Student samodzielnie przeprowadza wywiad z
pacjentem w zakresie:
 dolegliwości okulistycznych
 dotychczasowego przebiegu chorób
okulistycznych
 dotychczas stosowanej korekcji wad
wzroku
 dotychczasowych chorób
ogólnoustrojowych
 wcześniej stosowanego leczenia
farmakologicznego
 chorób dziedzicznych i nałogów pacjenta
Student samodzielnie sprawdza czynność narządu
wzroku:
 bada ostrość wzroku
 określa wadę wzroku i dobiera korekcję
okularową
 przeprowadza dodatkowe testy
diagnostyczne dotyczące refrakcji oka –
autorefraktometria, keratometria,
skiaskopia
 wykonuje i interpretuje wyniki badania
pola widzenia
 wykonuje Cover-test
 sprawdza widzenie obuoczne
 przeprowadza badanie widzenia barw
 bada palpacyjnie ciśnienie
wewnątrzgałkowe
Student pod nadzorem przeprowadza badanie
przedmiotowe narządu wzroku:
 sprawdza ustawienie i osadzenie gałek
ocznych w oczodole
 sprawdza ruchomość gałek ocznych
 odwraca powiekę górną
 pobiera wymaz z worka spojówkowego
 bada drogi wydzielania i odpływu łez
 bada przedni odcinek gałki ocznej w lampie
szczelinowej
 bada tylny odcinek gałki ocznej
oftalmoskopem i soczewką Volka
 mierzy ciśnienie wewnątrzgałkowe
Student interpretuje wyniki powyższych procedur.
Student ustala wskazania i proponuje metody
leczenia.
Student poznaje wskazania, techniki wykonania i
interpretuje wyniki następujących badań:
 angiografia fluoresceinowa
 OCT
 USG
 badania radiologiczne – RTG, CT, MR
 badania elektrofizjologiczne
Postawy etyczne i umiejętności ogólne
Cele ogólne
Student powinien posiąść świadomość i
odpowiedzialność lekarza klinicysty
uczestniczącego w procesach diagnostycznych,
terapeutycznych, etycznych i naukowych w
zakresie wykonywanej pracy lekarza, zgodnie ze
standardami obowiązującymi w UE
Cele szczegółowe
Student:
 kształtuje etycznie właściwą postawę w
kontaktach z pacjentem i personelem
medycznym
 nabywa świadomość roli wiedzy naukowej i
praktycznej w kształtowaniu
profesjonalizmu zawodowego
 nabywa świadomość wagi pracy
zespołowej i współpracy z lekarzami innych
specjalności
 nabywa umiejętności w zakresie
samodzielnego rozwiązywania problemów
etycznych i medycznych
12. Sposób nauczania
-zajęcia stacjonarne
-nauka samodzielna
13. Liczba godzin zajęć
-wykłady -15
-zajęcia w grupach seminaryjnych / dziekańskich - 18
-zajęcia w grupach klinicznych - 27
14. Wymagania wstępne i wymagania równoległe
Wiedza i umiejętności z zakresu:
anatomii, histologii, fizjologii, biochemii, patofizjologii, patomorfologii narządu wzroku oraz znajomość technik
obrazowania
Przedmioty, których zaliczenie jest niezbędne:
anatomia, histologia, fizjologia, biochemia, patofizjologia, patomorfologia
Wstępny sprawdzian wiedzy studenta z zakresu anatomii i fizjologii narządu wzroku
15. Zalecane kursy fakultatywne i zajęcia uzupełniające
Kurs fakultatywny z okulistyki: Chirurgia okulistyczna
Zajęcia uzupełniające z zakresu metod obrazowania stosowanych w diagnostyce chorób oczu
16. Zawartość kursu
W skład zajęć z okulistyki wchodzą:
-wykłady
-9-dniowy blok ćwiczeniowy złożony z seminariów i ćwiczeń praktycznych
Tematy
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
wykładów:
Leczenie chirurgiczne zezów u dzieci i młodzieży
Stany nagłe w okulistyce. Urazy oka
Onkologia okulistyczna
Chirurgia szklistkowo-siatkówkowa
Diagnostyka i leczenie okulistyczne w chorobach ogólnoustrojowych
Nowoczesne zabiegi w mikrochirurgii okulistycznej
Korekcja wad wzroku (okulary, soczewki nagałkowe, chirurgia refrakcyjna laserowa, soczewki
wewnątrzgałkowwe)
Tematy seminariów:
1. Anatomia i fizjologia narządu wzroku
2. Układ optyczny. Wady refrakcji i ich wyrównanie. Chirurgia refrakcyjna
3. Badania diagnostyczne w okulistyce
4. Choroba zezowa , widzenie obuoczne
5. Zez porażenny i pourazowy
6. Choroby oczodołu, narządu łzowego, powiek i spojówek
7. Choroby rogówki i twardówki
8. Choroby siatkówki i ciała szklistego
9. Choroby plamki
10. Choroby soczewki
11. Jaskra
12. Objawy oczne chorób ogólnoustrojowych
13. Choroby nerwu wzrokowego. Neurookulistyka
14. Urazy narządu wzroku
15. Okulistyka dziecięca
16. Choroby błony naczyniowej
W trakcie ćwiczeń praktycznych student asystuje lub samodzielnie bada pacjentów w warunkach sali opatrunkowej,
uczestniczy w badaniach diagnostycznych i zajęciach w poradni okulistycznej i w poradni leczenia zeza. Student jest
obecny na sali przedoperacyjnej i operacyjnej w trakcie operacji okulistycznych, ogląda zabiegi mikrochirurgii
okulistycznej na monitorze. Chirurg omawia przeprowadzony zabieg i odpowiada na pytania studentów.
17. Metody nauczania i uczenia się
Metody



dydaktyczne:
wykłady
seminaria
zajęcia kliniczne
18. Zalecane źródła nauczania
Podręcznik obowiązkowy:
M. H. Niżankowska, Podstawy okulistyki, wyd. II, Volumed 2000, ISBN 978-83-87804-14-5
M. H. Niżankowska, Okulistyka. Podstawy kliniczne , wyd. I, PZWL 2007, ISBN 978-83-20032-24-6
Podręczniki uzupełniające:
J.J. Kański, Okulistyka kliniczna, wyd. III, Elsevier Urban & Partner 2009, ISBN 978-83-7609-120-4
M.W. Leitman, Diagnostyka i postępowanie w chorobach oczu. Kompendium, wyd. I, Wrocław 2009, ISBN 978-8361257-20-2
L.A. Webb, Pierwsza pomoc okulistyczna, wyd. I., Elsevier Urban & Partner 2005, ISBN 83-89-581-61-2
J.Szaflik, I. Grabska-Liberek, J. Izdebska, Stany nagłe w okulistyce, wyd. I, PZWL 2005, ISBN 83-200-3100-1
Inne materiały dydaktyczne:
Czasopisma:
„Klinika Oczna”
„Okulistyka”
19. Zasady uzyskiwania zaliczeń
Obecność na ćwiczeniach
Kolokwium zaliczeniowe w formie ustnej
20. Zasady egzaminowania
Wiedza:
Egzamin ustny
umiejętności praktyczne:
Zebranie wywiadu, podstawowe badania okulistyczne, ustalenie rozpoznania, proponowane leczenie (umiejętności
weryfikowane w trakcie ćwiczeń)
postawy etyczne i umiejętności ogólne:
Ocena dokonywana w trakcie ćwiczeń i egzaminu
21. Język, w którym prowadzone są zajęcia
Język polski
22. Informacje dodatkowe dostępne są pod adresem
Download