UFG - WZ UW

advertisement
Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny
Wydział Zarządzania UW, mgr Aleksandra Luterek
Obowiązek członkostwa mają zakłady
ubezpieczeń (krajowe i zagraniczne)
prowadzące działalność ubezpieczeniową
na terenie Polski w zakresie
obowiązkowego ubezpieczenia OC
posiadaczy pojazdów mechanicznych oraz
OC rolników




Wypłaca odszkodowania oraz świadczenia
poszkodowanym w wypadkach drogowych
spowodowanych przez nieubezpieczonych
sprawców
Wypłaca odszkodowania oraz świadczenia
poszkodowanym w wypadkach drogowych
spowodowanych przez niezidentyfikowanych
sprawców
Kontroluje spełnianie obowiązku
ubezpieczenia
Karze nieubezpieczonych

Działalność kompensacyjna

Działalność kontrolno – represyjna

Działalność windykacyjno - regresowa

Działalność informacyjna

Działalność pomocowa


Z tytułu działalności podstawowej zaspokaja roszczenia z tytułu szkód
powstałych na terytorium Polski
Z tytułu niewypłacalności zakładów
ubezpieczeń

UFG zaspokaja roszczenia:
◦ Na osobie, gdy nie jest znana tożsamość sprawcy
◦ Na osobie i w mieniu, gdy nie znana jest tożsamość
sprawcy, a u któregokolwiek uczestnika zdarzenia
wystąpiła tzw. poważna szkoda osobowa (śmierć,
naruszenie czynności narządów ciała lub rozstrój
zdrowia trwający ponad 14 dni)
◦ Na osobie i w mieniu, gdy sprawca nie był
ubezpieczony
◦ Na osobie i w mieniu, gdy sprawca zdarzenia w
Polsce był nieubezpieczony, a pojazd
zarejestrowany był w kraju należącego do
Porozumienia Wielostronnego
Poszkodowany –
pojazd polski
Policja
Dowolny ZU
sprzedający OC
UFG
Poszkodowany
Sprawca – pojazd
nieubezpieczony lub nieznany
Wspólne
oświadczenie

UFG wypłaca roszczenia w przypadku:
◦
◦
◦
◦
Ogłoszenia upadłości ZU
Oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości ZU
Umorzenia postępowania upadłościowego
Likwidacji przymusowej ZU

UFG zaspokaja roszczenia osób
uprawnionych z tytułu:
◦ Umów ubezpieczeń obowiązkowych OC
(komunikacyjne i rolników)
◦ Umów ubezpieczeń obowiązkowych budynków
rolnych
◦ Umów pozostałych ubezpieczeń obowiązkowych
oraz na życie

Kontrola czyli:
◦ Czy został spełniony obowiązek zawarcia umowy
ubezpieczenia OC komunikacyjnego i OC rolników

Represja czyli:
◦ Nakładanie oraz windykacja opłat karnych za brak
ważnego ubezpieczenia

Windykacja:
◦ Dobrowolna
◦ Sądowa i egzekucyjna



Prowadzenie rejestrów umów OC i AC
komunikacyjnych (bezpłatny Ośrodek
Informacji – OI UFG)
Udostępnianie historii szkód z tytułu
ubezpieczeń (roszczenia, wypłacone
świadczenia)
Gromadzenie i udostępnianie informacji
dotyczących reprezentantów ds. roszczeń i
organów odszkodowawczych


Udzielanie pożyczek ZU przejmującym portfel
ubezpieczeń obowiązkowych OC posiadaczy
pojazdów mechanicznych (OC rolników) od
ZU zagrożonego niewypłacalnością
Cel: możliwość kontynuacji ochrony
ubezpieczeniowej





Spisz datę i miejsce zdarzenia
Spisz numery rejestracyjne, numery VIN,
marki i modele pojazdów
Spisz imiona i nazwiska, adresy oraz numery
telefonów wszystkich osób (poszkodowani,
sprawcy, świadkowie)
Wezwij policję lub spiszcie wspólne
oświadczenie
Sprawdź dokumenty ubezpieczenia, spisz
numer polisy oraz ZU, który ją wystawił



Zgłoś szkodę w dowolnym ZU prowadzącym
sprzedaż ubezpieczeń OC posiadaczy
pojazdów mechanicznych
Jest to każdy z członków UFG
Każdy z ZU ma obowiązek przyjęcia
zgłoszenia takiej szkody oraz
przeprowadzenia pełnego postępowania
likwidacyjnego i przesłania wszystkich
informacji do UFG

Przygotowuje decyzję na podstawie
przesłanych dokumentów w terminie 30 dni
od otrzymania akt szkody od ZU
Dziękuję
Download