Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny

advertisement
Ubezpieczeniowy Fundusz
Gwarancyjny
Miłosz Tomasik i Agnieszka Zalasińska
© Koło Naukowe Ubezpieczeń Społecznych i Gospodarczych
Czym jest Ubezpieczeniowy
Fundusz Gwarancyjny?


Koncepcja niemal tak stara jak komunikacja samochodowa (Dania –
1919)
Tego typu instytucje spełniają obecnie dwie zasadnicze role:




Obszar tzw. Samochodowych funduszy gwarancyjnych
Obszar upadłości lub niewypłacalności zakładów ubezpieczeń
Jednolite uregulowanie kwestii samochodowych funduszy
gwarancyjnych – Druga Dyrektywa Komunikacyjna 84/5/EWG
Zagadnienie upadłości lub niewypłacalności , czyli tzw. Insurance
guarantee schemes – wciąż w fazie prac nad dyrektywą
Czym jest Ubezpieczeniowy
Fundusz Gwarancyjny?
 Instytucja powstała w 1990 r.
 Aktualna podstawa prawna: ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o
ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym
Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli
Komunikacyjnych (Dz. U. z 2003 r. Nr 124 poz. 1152)
rozdz. 7 oraz Statut UFG z 14 czerwca 2007
 Siedziba w Warszawie
 Nadzorowany przez ministra właściwego ds. instytucji
finansowych
 Posiada osobowość prawną
Czym zajmuje się UFG?
 Zadanie podstawowe – zaspokojenie roszczeń z tytułu ubezpieczenia
OC rolników i posiadaczy samochodów:
 Za szkody na osobie wyrządzone ruchem pojazdu gdy nie ustalono
tożsamości posiadacza
 Za szkody na osobie i mieniu rolnik lub posiadacz samochodu nie byli
ubezpieczeni od OC
 Zadania z dziedziny insurance gurantee schemes
 Udzielnie zwrotnej pomocy finansowej zakładom ubezpieczeń
 Pełnienie roli ośrodka informacji (nt. umów ubezpieczenia OC i zdarzeń)
Struktura UFG
 Członkami funduszu są zakłady ubezpieczeń, członkostwo nawiązuje się
ex lege w momencie zawarcia pierwszej umowy ubezpieczenia
obowiązkowego
 Obecnie UFG ma 31 członków
 Organy:
 Zgromadzenie Członków Funduszu
 Rada Funduszu
 Zarząd Funduszu
Zgromadzenie Członków
Funduszu
 Zasiadają w nim przedstawiciele Członków UFG (po jednej
osobie)
 Podstawowy organ UFG
 Uchwalanie Statutu UFG, badanie sprawozdań pozostałych
organów UFG
 Powoływanie i odwoływanie Rady Funduszu
 Proponowanie wysokości składki wnoszonej przez Członków
Rada Funduszu
 Składa się z 5 – 7 członków powołanych przez Zgromadzenie
+ przedstawiciel organu nadzoru i ministra
 Kandydatów na członków RF zgłaszają towarzystwa
ubezpieczeń (Członkowie UFG)
 Mandat członka RF trwa 3 lata
 Zadaniem Rady jest prowadzenie stałego nadzoru nad
działalnością Funduszu
 Powołuje i odwołuje, oraz nadzoruje Zarząd Funduszu
Zarząd Funduszu
 Składa się z 3 – 5 członków, w tym prezesa i 2 wiceprezesów
 Kadencja Zarządu trwa 4 lata
 Jest głównym organem wykonawczym UFG
Model przejęcia pokrycia
szkody przez UFG
 UFG pokrywa szkodę o ile nie zostanie
pokryta przez ubezp. dobrowolne lub
sprawcę
 Szkodę zgłasza się do dowolnego ZU
 UFG ma 30 dni na zaspokojenie
roszczenia
 Przedawnienie roszczenia regresowego;
wg. KC, ale min 3 lata – kontrowersje!
Model przejęcia pokrycia
szkody przez UFG
?
Szkoda
Szkoda
+
Regres
Udzielanie zwrotnej
pomocy
finansowej
 Pomoc ma postać pożyczki udzielonej zakładowi
ubezpieczeń przejmującemu portfel ubezpieczeń
obowiązkowych (tylko OC rolników i komunikacyjne) gdy
posiadane środki własne nie gwarantują w pełni jego
wypłacalności
 Przyznana pomoc może być przeznaczone tylko na
zaspokojenie roszczeń wynikających z umów ubezpieczeń
przejmowanego portfela
 Pomoc udzielana jest na warunkach korzystniejszych od
ogólnie stosowanych
 Decyzję o przyznaniu pożyczki podejmuje Zarząd w swej
uchwale
Działania windykacyjne i
„dyscyplinujące”
 Fundusz jest instytucją właściwą do nakładania „kar” za
uchybienia w obowiązku zawierania umów ubezpieczeń OC
komunikacyjnych i rolników
 Np. kara za brak ubezpieczenia sam. osobowego: 500 €
 Dochodzenie roszczeń regresowych od sprawców szkód,
którzy uchybili obowiązkowi zawarcia umowy ubezpieczenia
obowiązkowego
 Wyjątkowe okoliczności uzasadniające umorzenie lub
obniżenie roszczeń
 Tryb egzekucji administracyjnej
 Są to zadania Wydziału Regresów i Wydziału Egzekucji
Dochody funduszu
 Między innymi:
 składki od zakładów ubezpieczeń (rozporządzenie Ministra
finansów z dnia 24 listopada 2003 r.) – 0.7%
 wpływy opłat „karnych”
 roszczeń regresowych
 wpłaty z podziału masy upadłościowej
 przychody z oprocentowania pożyczek dla zakładów ubezpieczeń
Dziękujemy za uwagę
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Create flashcards