Bartłomiej Chmielowiec - Wydział Prawny Biura Rzecznika

advertisement
Propozycja legislacyjna Rzecznika Ubezpieczonych
w odniesieniu do rzeczoznawców samochodowych
Bartłomiej Chmielowiec
Wydział Prawny
Biura Rzecznika Ubezpieczonych
Zaproponowane rozwiązania dotyczą dwóch zagadnień:


nowego uregulowania zawodu rzeczoznawcy samochodowego;
wprowadzenia do polskiego modelu procesu likwidacji szkód
komunikacyjnych rozwiązań dających poszkodowanemu
możliwość skorzystania z usług niezależnego eksperta oraz
obowiązku pokrywania przez zakłady ubezpieczeń kosztów
ponownych
„weryfikacyjnych
opinii”
rzeczoznawców
samochodowych.
2
Geneza propozycji zmian dotyczących zawodu
rzeczoznawcy samochodowego:



wzrastająca rola rzeczoznawcy samochodowego w trakcie
postępowań odszkodowawczych prowadzonych przez zakłady
ubezpieczeń;
znaczenie opinii rzeczoznawców samochodowych w procesach
cywilnych oraz karnych;
konieczność dostosowania unormowań prawnych do rozwoju
rzeczoznawstwa i wykonywanych w jego ramach czynności
3
Główne cele zmian w zakresie nowego uregulowania
zawodu rzeczoznawcy samochodowego:



podniesienie rangi zawodu rzeczoznawcy samochodowego;
zobiektywizowanie opinii wydawanych przez rzeczoznawców;
spowodowanie, iż osoby zajmujące się rzeczoznawstwem
samochodowym będą wybitnej klasy specjalistami, których
cechować będzie obiektywizm, szczególna staranność, etyka,
bezstronność oraz wysokie standardy w prowadzonych
badaniach i formułowanych ocenach.
4
Propozycja zmian w ustawie Prawo o ruchu drogowym
w szczególności zakłada, iż:



rzeczoznawstwo samochodowe jest działalnością zawodową
wykonywaną przez rzeczoznawców samochodowych;
rzeczoznawcą samochodowym może być tylko osoba fizyczna
posiadająca uprawnienia zawodowe i została wpisana do
centralnego
rejestru
rzeczoznawców
samochodowych
prowadzonego przez ministra właściwego do spraw transportu;
uprawnienia rzeczoznawcy samochodowego nadaje się osobie,
która będzie spełniała określone w ustawie wymagania.
5
Propozycja zmian w ustawie Prawo o ruchu drogowym
w szczególności zakłada, iż:





tytuł zawodowy „rzeczoznawcy samochodowego” podlega
ochronie prawnej;
biegłych sądowych powołuje się spośród osób posiadających
tytuł zawodowy „rzeczoznawcy samochodowego”;
rzeczoznawca samochodowy podlegałby obowiązkowemu
ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej;
rzeczoznawcy samochodowi mieliby obowiązek stałego
doskonalenia kwalifikacji zawodowych oraz wykonywania
swoich obowiązków zgodnie z przepisami prawa, standardami
zawodowymi oraz zasadami etyki;
rzeczoznawcy samochodowi ponosiliby odpowiedzialność
zawodową za niewypełnianie lub niewłaściwe wypełnianie
obowiązków określonych ustawą.
6
Geneza propozycji zmian zapisów w ustawie
o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK:



brak możliwości po stronie konsumenta, potwierdzenia
prawidłowości
wycen
sporządzonych
przez
zakłady
ubezpieczeń;
poprawienie pozycji poszkodowanego w procesie likwidacji
szkody w ramach obowiązkowego ubezpieczenia OC
posiadaczy pojazdów mechanicznych, z wykorzystaniem
rzeczoznawstwa samochodowego;
wytyczne płynące z orzecznictwa Sądu Najwyższego:
„Odszkodowanie przysługujące z umowy ubezpieczenia
odpowiedzialności
cywilnej
posiadaczy
pojazdów
mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych
pojazdów może – stosownie do okoliczności sprawy –
obejmować także koszty ekspertyzy wykonanej na zlecenie
poszkodowanego” (orzeczenie SN z dnia 18 maja 2004 roku,
sygn. akt III CZP 24/04, OSNC 2005/7-8/117);
7
Główne cele zmian w ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych
UFG i PBUK:


krok w kierunku umożliwienia realnego skorzystania przez
poszkodowanego z systemu niezależnej wyceny szkody w
sytuacji zastrzeżeń związanych z ustaleniami dokonanymi
przez zakłady ubezpieczeń;
obowiązek pokrywania przez zakłady ubezpieczeń kosztów
„weryfikacyjnych
opinii”
niezależnych
rzeczoznawców
samochodowych.
8
Propozycja dodania art. 36b w ustawie o ubezpieczeniach
obowiązkowych, UFG i PBUK:
Dodaje się art. 36b w brzmieniu:
1. Odszkodowanie przysługujące z umowy ubezpieczenia odpowiedzialności
cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych obejmuje także koszty
ekspertyzy rzeczoznawcy samochodowego wykonanej na zlecenie
poszkodowanego, jeżeli wycena wartości pojazdu mechanicznego przed
zdarzeniem, wartości jego pozostałości po szkodzie bądź też kosztów
naprawy, określona w tej ekspertyzie różni się o więcej niż 10% w stosunku
do ustaleń dokonanych przez zakład ubezpieczeń.
2. Odszkodowanie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje także koszty ekspertyzy
rzeczoznawcy samochodowego wykonanej na zlecenie poszkodowanego,
jeżeli jej wykonanie było istotne dla ustalenia odpowiedzialności zakładu
ubezpieczeń lub jeżeli miało wpływ na zmianę stanowiska zakładu
ubezpieczeń.
3. Ciężar dowodu wykazania nieprawidłowości ustaleń dokonanych w
ekspertyzach, o których mowa w ust. 1 i 2, spoczywa na zakł. ubezpieczeń.
9
Propozycja nowego brzmienia art. 13 w ustawie
o ubezpieczeniach obowiązkowych UFG i PBUK:
Art.. 13 otrzymuje brzmienie:
„Zakład Ubezpieczeń wypłaca odszkodowanie lub świadczenie
z tytułu ubezpieczenia obowiązkowego na podstawie uznania
roszczenia uprawnionego z umowy ubezpieczenia w wyniku
ustaleń, zawartej z nim ugody, wyceny sporządzonej przez
rzeczoznawcę samochodowego, o której mowa w art. 36b lub
prawomocnego orzeczenia sądu.”
10
Dziękuję za uwagę i zapraszam na stronę:
www.rzu.gov.pl
11
Download