Podstawy ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych

advertisement
Podstawy ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych
Punkty ECTS – 4
Łączna liczba godzin: 100, w tym:
- wykłady – 30 godz.
- ćwiczenia – 45 godz.
- samokształcenie – 25godz.
Typ przedmiotu: obowiązkowy
Wymiar godzinowy przeznaczony na realizację przedmiotu (nauczanie): 75 godz. II rok
WYKŁADY: 30 godz. III sem.
ĆWICZENIA: 45 godz. III sem.
Poziom przedmiotu: zaawansowany
Rok studiów , semestr: II rok, III semestr
Liczba punktów ECTS: 4 pkt.
Język wykładowy: polski
Cele przedmiotu (efekty kształcenia i kompetencji):
Celem zajęć jest :
a) zrozumienie przez studenta funkcjonowania systemu ubezpieczeń społecznych i
zdrowotnych oraz umiejętność przedstawienia wybranej problematyki z tego zakresu
b) poznanie funkcjonowania poszczególnych rodzajów ubezpieczeń społecznych i
ubezpieczenia zdrowotnego oraz wpływu tych ubezpieczeń na społeczeństwo,
c) umiejętność stosowania przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych w
życiu codziennym.
d) wykształcenie umiejętności pracy w grupie oraz aktywne uczestnictwo w dyskusji.
Wymagania wstępne:
Podstawowy zasób wiedzy z dziedziny organizacji ochrony zdrowia, polityki zdrowotnej,
podstaw prawa.
Tabela efektów kształcenia dla przedmiotu
Nazwa przedmiotu: Podstawy ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych
Efekty kształcenia
Student, który zaliczył przedmiot
potrafi:
Wiedza
1. Potrafi scharakteryzować system
powszechnego ubezpieczenia
zdrowotnego oraz świadczenia z
ubezpieczenia społecznego,
Odniesienie do
efektów kształcenia
dla programu
K_W08, K_W12,
K_W15, K_W18,
K_W20
2. Zna przesłanki przyznawania
świadczeń z zakresu ubezpieczenia
społecznego,
Umiejętności
3. potrafi wykorzystywać wiedzę z
zakresu ubezpieczeń społecznych i
zdrowotnych w praktyce zawodowej
i życiu codziennym,
K_U04, K_U09,
K_U13, K_U14
Kompetencje społeczne
4.przejawia zainteresowanie i
docenia znajomość regulacji z
zakresu ubezpieczeń społecznych,.
K_K03, K_K04,
K_K05
Treści merytoryczne przedmiotu:
Tematy wykładów:
1. Pojęcie zabezpieczenia społecznego.
2. Funkcje ubezpieczeń społecznych.
3. Organizacja systemu ubezpieczeń społecznych w Polsce.
4. Źródła finansowania ubezpieczeń społecznych.
5. Rodzaje świadczeń.
6. Świadczenia emerytalne i rentowe, świadczenia z tytułu choroby i macierzyństwa.
7. Świadczenia wypadkowe. Finansowanie świadczeń zdrowotnych w Polsce.
8. Zasady finansowania świadczeń w wybranych krajach.
9. Zakres podmiotowy i przedmiotowy ubezpieczenia zdrowotnego.
10. Administracja systemu finansowania świadczeń.
Tematy ćwiczeń:
1. Źródła prawa ubezpieczeń społecznych w Polsce. Ustawodawstwo krajowe.
2. Ustawodawstwo UE - Międzynarodowe ramy prawne wiążące Polskę.
3. Pojęcie ubezpieczeń społecznych i systemu ubezpieczeń społecznych.
4. Podstawy prawne systemu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych w Polsce.
5. Podstawowe definicje systemu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych w RP.
6. Finansowanie świadczeń zdrowotnych w Polsce.
7. Zasady podlegania ubezpieczeniom zdrowotnym
8. Funkcje ubezpieczeń społecznych.
9. Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym – aspekty prawne.
10. Organizacja ubezpieczeń społecznych w Polsce.
11. Źródła finansowania ubezpieczeń społecznych w Polsce.
12. Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym.
13. System ubezpieczeń społecznych realizowany przez ZUS.
14. Nowy system emerytalny.
15. Emerytury i renty.
16. Świadczenie emerytalne oraz przedemerytalne.
17. Świadczenie rentowe.
18. Renty z tytułu niezdolności do pracy. Renty szkoleniowe. Renty rodzinne.
19. Renta socjalna.
20. Pracownicze programy emerytalne.
21. Organizacja i funkcjonowanie funduszy emerytalnych oraz indywidualne konta
emerytalne.
22. Nadzór ubezpieczeniowy oraz emerytalny.
23. Administracja systemu finansowania świadczeń ubezpieczeń społecznych ( ZUS i
KRUS)
24. Świadczenia z tytułu choroby i macierzyństwa.
25. Wynagrodzenie chorobowe i zasiłek chorobowy
26. Świadczenia z tytułu wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych.
27. Jednorazowe odszkodowania z tytułu wypadków przy pracy
28. Inne świadczenia i refundacje z tytułu wypadku przy pracy i choroby zawodowej
29. Ubezpieczenie społeczne rolników i ich rodzin.
30. System ubezpieczenia społecznego rolników
31. Ubezpieczenie społeczne pracowników służb resortowych.
32. Zaopatrzenie emerytalne oraz rentowe pozostałych grup zawodowych.
33. Umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych w systemie powszechnego
ubezpieczenia zdrowotnego
34. Dokumenty stosowane przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych – aspekty praktyczne
35. Dokumenty stosowane w powszechnym systemie ubezpieczeń społecznych i
zdrowotnych – aspekty praktyczne.
36. Administracja systemu finansowania świadczeń zdrowotnych ( Kasy Chorych oraz
Narodowy Fundusz Zdrowia).
37. Zadania Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie świadczeń zdrowotnych.
38. Rozstrzyganie sporów z zakresu ubezpieczeń społecznych.
39. Orzecznictwo i doktryna z zakresu prawa ubezpieczeń społecznych i świadczeń
zdrowotnych
40. Odwołania od decyzji organów – droga sądowa – aspekty praktyczne
Metody nauczania:
Wykład z prezentacją multimedialną
Ćwiczenia: praca w grupach, analiza i interpretacja aktów prawnych, rozwiązywanie kazusów
Sposób i forma zaliczenia:
Wykład – egzamin: test zawierający pytania zamknięte i półotwarte
Ćwiczenia – zaliczenie z oceną (ocena średnia ważona ocen cząstkowych za poszczególne
elementy zajęć ćwiczeniowych)
Metody i kryteria oceny (efekty 1-2):
Egzamin testowy oraz pytania otwarte:
A: Pytania z zakresu wiadomości do zapamiętania;
B: Pytania z zakresu widomości do rozumienia;
C: Rozwiązywanie zadania pisemnego typowego;
D: Rozwiązywanie zadania pisemnego nietypowego;
Kryteria oceny:
- za niewystarczające rozwiązanie zadań tylko z obszaru A i B = ocena 2,0
- za rozwiązanie zadań tylko z obszaru A i B możliwość uzyskania max. oceny 3,0
- za rozwiązanie zadań z obszaru A + B + C możliwość uzyskania max. oceny 4,0
- za rozwiązanie zadań z obszaru A + B + C + D możliwość uzyskania oceny 5,0
Zaliczenie z oceną – ćwiczenia (efekty 3-4):
Ocena średnia ważona ocen cząstkowych za:
- rozwiązywanie zadań - waga 0,6 (efekt 3)
- umiejętność prezentowania wyników prac na forum grupy – waga 0,4 (efekt 4)
Zakres ocen: 2,0 – 5,0
Spis zalecanych lektur:
Literatura podstawowa:
1. Salwa Z., Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, Warszawa 2008 r.
2. Jędrasik-Jankowska J., Pojęcie i konstrukcje prawne ubezpieczenia społecznego,
Warszawa 2010r.
1. Literatura uzupełniająca:
2. Wierzbicka E.(red.),Ubezpieczenia osobowe, Wolters Kluwer, Warszawa 2008r.,
3. Szpor G.,(red.),System ubezpieczeń społecznych, Zagadnienia podstawowe, Lexis
Nexis 2007r.
4. Barzycka – Banaszczyk M. : Prawo pracy, Wyd.C.H.Beck. Warszawa 2010r.Literatura
uzupełniająca:
5. 1. ustawa z dnia 20.12.1990r. o ubezpieczeniu społecznym rolników ( t. jedn. z 2008
r.,
Dz. U Nr 50 poz.291 ze zm.)
6. 2. ustawa z dnia 28.08.1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy
emerytalnych
( t. jedn. Dz. U z 2004 r. Nr 159, poz.1667 ze zm.)
7. ustawa z dnia 13.10.1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych ( t. jedn. Dz. U z
2007r.,Nr 11,poz.74 ze zm.)
8. 4. ustawa z dnia 25.06.1999r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia
społecznego
w razie choroby i macierzyństwa (t. jedn. Dz. U z 2005 r. Nr 31,
poz.267 ze zm.)
9. ustawa z dnia 30.10.2002r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy
pracy oraz chorób zawodowych ( Dz. U z 2002r. Nr 199 poz.1673 ze zm.)
10. ustawa z dnia 22.05.2003r. o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym oraz
Rzeczniku Ubezpieczonych ( Dz. U z 2003r. Nr 124, poz.1153 ze zm.)
11. ustawa z dnia 20.04.2004r. o pracowniczych programach emerytalnych ( Dz. U z
2004 r. Nr 116 poz.1207 ze zm.)
12. ustawa z dnia 27.08.2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze
środków publicznych (t.jedn. Dz.U. z 2008 r. Nr 164 poz.1027ze zm.)
13. rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15.12.2004r. w sprawie sposobu ogłaszania
o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki
zdrowotnej przez Narodowy Fundusz Zdrowia, zapraszania do udziału w
rokowaniach, składania ofert, powoływania i odwoływania komisji konkursowej oraz
jej zadań ( Dz. U z 2004r., Nr 273, poz.2719)
14. rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6.05.2008r. w sprawie ogólnych warunków
umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U z 2008 r. Nr 81, poz.484)
15. rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29.09.2004r. w sprawie nadania
Statutu Narodowemu Funduszowi Zdrowia ( Dz. U z 2004r. Nr 213, poz.2161 ze zm.)
Download