Załącznik nr 1

advertisement
Załącznik nr 1
do UCHWAŁY NR XLIV/467/10
RADY GMINY LUBICZ z dn. 23 kwietnia 2010 r.
Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych i Przeciwdziałanie Narkomanii za 2009 r.
Uchwalą nr XXXV/254/08 Rady Gminy Lubicz z dnia 03 listopada 2008 r. został przyjęty
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania
Narkomanii na 2009 r.
Zadanie 1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od alkoholu i
narkotyków.
a) Działania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych skierowane dla osób
uzależnionych od alkoholu i narkotyków w celu zmotywowania ich do podjęcia leczenia
odwykowego.
W 2009r. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przeprowadziła 71 rozmów
wspierająco – motywujących z członkami rodzin i samymi osobami uzależnionymi. Celem
powyższych rozmów było zdiagnozowanie problemu w rodzinie lub u osoby, zmotywowanie do
podjęcia działań zmierzających do uwolnienia się od problemu. W przypadku 5 osób Komisja
wystąpiła do Sądu z wnioskiem o orzeczenia przymusowego leczenia względem osób
nadużywających alkoholu. Wszystkie wnioski zostały załatwione pozytywnie tzn. Sąd orzekł
przymusowe leczenie. W 17 przypadkach Komisja podejmowała interwencję w związku z
przemocą domową, tj. przemocą w rodzinie.
b) Działalność Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków .
Punkt Konsultacyjny prowadzi terapeutka – certyfikowany specjalista terapii uzależnień – p.
Dorota Prusak – Gradowska. Punkt Konsultacyjny działa jeden raz w tygodniu w godzinach od
9.00 do 17.00. Ogółem Punkt udzielał pomocy 120 osobom, które miały problem zarówno z
nadużywaniem alkoholu jak i narkotyków. Liczba udzielonych porad wyniosła 402 z czego 24
porady udzielone były osobom niepełnoletnim, ofiarom przemocy rodzinie – 12 porad i
sprawcom przemocy -16 porad. Dzięki prowadzonej terapii w Punkcie Konsultacyjnym powstała
grupa samopomocy.
Dzięki prowadzonej terapii w Punkcie Konsultacyjnym powstała grupa samopomocy, która
prowadzona była przez p. Dorotę Prusak – Gradowską – było to działanie w ramach
wolontariatu. Nadto w/w zadanie realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, gdzie
w sytuacjach trudnych wsparcia udzielali pracownicy socjalni, prawnik, psycholog.
c) Dofinansowanie programów profilaktycznych realizowanych przez organizacje pozarządowe.
1
W 2009 roku na realizację zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy
w zakresie wspierania profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania patologiom społecznym
udzielono dotacji następującym organizacjom pozarządowym:
1) Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Zarząd Okręgowy w Toruniu Gminne Koło w Lubiczu - w
odpowiedzi na złożoną ofertę otrzymało do realizacji zadanie :”Jeden dzień w Poznaniu”.
Powierzenie zadania nastąpiło na podstawie umowy Nr 6/09 z dnia 05 maja 2009r.. zawartej
przez Wójta Gminy Lubicz z podmiotem dotowanym. W umowie określono termin realizacji
zadania na miesiąc czerwiec- lipiec 2009r. Realizacja zadania nastąpiła w dniu 23 czerwca 2009r.
Sprawozdanie końcowe podmiot dotowany złożył w dniu 21 lipca 2009r. Powierzone do
realizacji zadanie zostało wykonane poprawnie, efektywnie, rzetelnie. Przekazane środki
finansowe w wysokości 1.678,50 zł na realizację zadania zostały wykorzystane prawidłowo i
celowo.
2) Oddział Parafialny Akcji Katolickiej w Gronowie – w odpowiedzi na złożoną ofertę otrzymał
do realizacji zadanie :” Profilaktyka uzależnień i przeciwdziałania patologiom społecznym
poprzez program bawimy się – jesteśmy wolni od uzależnień”. Powierzenie zadania nastąpiło
na podstawie umowy Nr 7/09 z dnia 05 maja 2009r. zawartej przez Wójta Gminy Lubicz z
podmiotem dotowanym. W umowie określono termin realizacji zadania na czerwiec 2009r. Dzień Dziecka; grudzień 2009r.- Choinka Noworoczna. Realizacja zadań nastąpiła odpowiednio :
Dzień Dziecka – 1 i 6 czerwca 2009r., zaś Choinka Noworoczna -19 i 29 grudnia 2009r.
Sprawozdanie końcowe podmiot dotowany złożył w dniu 25 stycznia 2010r. Powierzone do
realizacji zadanie zastało wykonane poprawnie,
efektywnie, rzetelnie. Przekazane środki finansowe w wysokości 1500,00 zł na realizację
zadania zostały wykorzystane prawidłowo i celowo. Dotacja została wykorzystana w wysokości :
1.4999,81. Do zwrotu podmiotowi dotowanemu pozostała kwota : 0,19 zł, podmiot dokonał
zwrotu w dniu22 lutego 2010 r.
3) Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Toruniu Klub Seniora w Lubiczu Górnymw odpowiedzi na złożoną ofertę otrzymało do realizacji zadanie : ”Profilaktyka uzależnień i
przeciwdziałanie patologiom
społecznym poprzez zorganizowanie Dnia Inwalidy”.
Powierzenie zadania nastąpiło na podstawie umowy Nr 4/09 z dnia 27 maja 2009r.. zawartej
przez Wójta Gminy Lubicz z podmiotem dotowanym. W umowie określono termin realizacji
zadania na miesiąc maj- czerwiec 2009r. Realizacja zadania nastąpiła w dniu 30 maja 2009r.
Sprawozdanie końcowe podmiot dotowany złożył w dniu 30.06.2009r. Powierzone do realizacji
zadanie zostało wykonane poprawnie, efektywnie, rzetelnie. Przekazane środki finansowe w
wysokości 1500,00 zł na realizację zadania zostały wykorzystane prawidłowo i celowo.
4) Ochotnicza Straż Pożarna w Gronowie- w odpowiedzi na złożoną ofertę otrzymało do
realizacji zadanie : Piknik rodzinny pod hasłem „ Straż Ogniowa broni Gronowa”, „Spotkanie
Mikołajkowe dla dzieci „ Strażak Świętym Mikołajem”. Powierzenie zadania nastąpiło na
podstawie umowy Nr 5/09 z dnia 05 maja 2009r. zawartej przez Wójta Gminy Lubicz z
podmiotem dotowanym. W umowie określono termin realizacji zadania - piknik rodzinny –
sierpień 2009r.:Spotkania Mikołajkowe– grudzień 2009r. Realizacja zadania nastąpiła w
ustalonym terminie. Sprawozdanie końcowe podmiot dotowany złożył w dniu 31 grudnia 2009
r. Powierzone do realizacji zadanie zostało wykonane poprawnie, efektywnie, rzetelnie.
2
Przekazane środki finansowe w wysokości 1900,00zł na realizację zadania zostały wykorzystane
prawidłowo i celowo.
5) Ochotnicza Straż Pożarna w Rogówku- w odpowiedzi na złożoną ofertę otrzymało do realizacji
zadanie:” Organizacja imprezy środowiskowej – piknik rodzinny dla mieszkańców Rogówka”.
Powierzenie zadania nastąpiło na podstawie umowy nr 1/09 z dnia 05 maja 2009r. zawartej
przez Wójta Gminy Lubicz a podmiotem dotowanym. W umowie określono termin realizacji
zadania na miesiąc sierpień 2009 r.. Realizacja zadania nastąpiła w ustalonym terminie.
Sprawozdanie końcowe podmiot dotowany złożył w dniu 26 sierpnia 2009r. Powierzone do
realizacji zadanie zostało wykonane poprawnie, efektywnie, rzetelnie. Przekazane środki
finansowe w wysokości 1000,00zł na realizację zadania zostały wykorzystane prawidłowo i
celowo.
6) Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Wsi Rogowo „ Rogowiacy”- w odpowiedzi na złożoną ofertę
otrzymało do realizacji zadanie: ”Nasza młodzież gra w piłkę nożną”. Powierzenie zadania
nastąpiło na podstawie umowy nr 3/09 z dnia 05 maja 2009r. zawartej przez Wójta Gminy
Lubicz a podmiotem dotowanym. W umowie określono termin realizacji zadania na okres od 01
maja 2009r. do 15 listopada 2009r. Realizacja zadania nastąpiła w ustalonym terminie.
Sprawozdanie końcowe podmiot dotowany złożył w dniu 14 grudnia 2009r. Powierzone do
realizacji zadanie zostało wykonane poprawnie, efektywnie, rzetelnie. Przekazane środki
finansowe w wysokości 450,00zł na realizację zadania zostały wykorzystane prawidłowo i
celowo.
7) Oddział Akcji Katolickiej przy Parafii p.w. św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Grębocinie- w
odpowiedzi na złożoną ofertę Akcja otrzymała do realizacji zadanie: 1.”Piknik rodzinny dla
dzieci, młodzieży i dorosłych”; 2. „ Turniej warcabowy o puchar prezesa Akcji Katolickiej”; 3.
Gwiazdka dla dzieci”. Powierzenie zadania nastąpiło na podstawie umowy nr 2/09 z dnia 05
maja 2009r. zawartej przez Wójta Gminy Lubicz a podmiotem dotowanym. W umowie określono
termin realizacji zadania na miesiące : dla zadania 1) – czerwiec 2009r; zadania 2) czerwiec
2009r., zadania 3) grudzień 2009 r. Realizacja zadania nastąpiła w ustalonym terminie.
Sprawozdanie końcowe podmiot dotowany złożył w dniu 29 stycznia 2010 r. Powierzone do
realizacji zadanie zostało wykonane poprawnie, efektywnie, rzetelnie. Przekazane środki
finansowe w wysokości 2.500,00zł na realizację zadania zostały wykorzystane prawidłowo i
celowo.
e) pomoc w tworzeniu grup samopomocowych
Zadanie to zostało zrealizowane i to terapeuta w bieżącej pracy wspierał uczestników terapii w
tworzeniu grupy, pokazując uczestnikom zalety grupy i korzyści długofalowe w byciu w grupie
samopomocowej.
f)
upowszechnianie materiałów
narkotykowej.
informacyjnych
o chorobie, profilaktyce alkoholowej
i
Materiały promujące zdrowy styl życia, wolny od uzależnień upowszechniane były głównie wśród
dzieci i młodzieży uczestniczących w zajęciach świetlicowych w Grębocinie, Gronowie i Lubiczu
Górnym. Materiały pozyskiwane były odpłatnie i nieodpłatnie.
3
g) Stała współpraca z Policją, Ośrodkiem Pomocy Społecznej , Sądem, kuratorami sądowymi,
szkołami.
Współpraca odbywała się bardzo regularnie, dotyczyła ona wielu podmiotów i obejmowała
szeroki zakres problemowy.
2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe i narkotykowe pomocy
pedagogicznej, prawnej a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.
a) szkolenie przedstawicieli grup zawodowych stykających się z problemem przemocy domowej.
Szkolenia zrealizowano dla pracowników socjalnych , nie wiązały się one z kosztami , bowiem
odbywały się w ramach projektów europejskich lub finansowane były z środków Ośrodka Pomocy
Społecznej.
b) edukacja publiczna.
Mieszkańcy naszej gminy informowani byli podczas licznych imprez kulturalnych o możliwościach
uzyskania pomocy specjalistycznej w celu rozwiązania istniejących problemów w rodzinie.
c) Organizowanie spędzania wolnego czasu dla osób współuzależnionych poprzez udział w
masowych zabawach bezalkoholowych, festynach, wieczorkach.
W ramach tego zadania organizowano wiele imprez kulturalnych z elementami profilaktyki
alkoholowej dla mieszkańców naszej gminy. Organizatorem zabaw, festynów byli lokalni liderzy.
Imprezy miały charakter okolicznościowy tj. np. obchody Dnia Dziecka, Dnia Matki, Choinki,
Mikołajki itp. Należy stwierdzić, że na terenie gminy nie było miejscowości, wioski w której nie
odbyłaby się impreza kulturalna. Spotkania te cieszyły się ogromnym zainteresowaniem i
jednocześnie uznaniem pod adresem organizatorów.
3. Pomoc pedagogiczna, psychologiczna i terapeutyczna dla dzieci z rodzin dotkniętych lub
zagrożonych problemem alkoholowym czy narkotykowym.
a) utworzenie zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, którego
zadaniem było i jest nadal opracowywanie i koordynowanie realizacji planów pomocy dziecku i
rodzinie.
Rodzinami w których dochodzi do zjawisk przemocy kompleksowo zajmuje się Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Lubiczu. To właśnie w Ośrodku uruchamiana jest procedura „ Niebieskiej
Karty”, rodzina jest monitorowana we współpracy z organami ścigania. W sytuacjach szczególnie
drastycznych osoby doświadczające przemocy kierowane są do różnych instytucji, organizacji
pomocowych zajmujących się wspieraniem ofiar.
b) prowadzenie na terenie szkół i innych placówek oświatowych programów profilaktycznych dla
dzieci i młodzieży, odpowiadających standardom wyznaczonym przez technologie profilaktyczne.
Zadanie to było realizowane przez szkoły głównie w formie zajęć sportowych. W zajęciach
sportowych uczestniczyło 696 uczniów naszych, gminnych szkół. Całkowity koszt realizacji zajęć
sportowych finansowany z środków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych to kwota 33.548,83 zł.
4
c) prowadzenie świetlicy środowiskowej w Grębocinie , Gronowie i Lubiczu Górnym a także
nowo uruchomiana świetlica w Gronowie ( kolejna ) dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych
problemem alkoholowym, narkotykowym, nikotynowym lub zagrożonych tymi uzależnieniami.
W 2009 roku działalność swoją prowadziły cztery świetlice środowiskowe: dwie w Gronowie i po
jednej w Grębocinie i Lubiczu Górnym. Świetlice te skupiały około 65 -70 dzieci i młodzieży
Uczestniczące osoby w zajęciach świetlicowych otrzymują posiłek, który jest niewątpliwie bardzo
ważny dla nich. Posiłek nie jest wydawany uczestnikom zajęć w Świetlicy Środowiskowej w
Lubiczu Górnym. Świetlice są systematycznie doposażone w drobny sprzęt a świetlica w
Gronowie została wyposażona od podstaw w niezbędne przedmioty. Zajęcia prowadzone są
przez osoby profesjonalnie przygotowane do pracy z dziećmi, czyli posiadają wykształcenie
pedagogiczne.
d) prowadzenie zajęć – warsztatów terapeutycznych dla rodziców – „Szkoła dla rodziców”.
W 2008r. nie odbywały się zajęcia w ramach „ Szkoły dla rodziców”, ale osoby wymagające
pomocy w zakresie sposobów nawiązania głębszych relacji z dziećmi mogły uczestniczyć w
spotkaniach prowadzonych w projekcie systemowym „ Aktywni i zintegrowani w gminie Lubicz”
współfinansowanym przez EFS, którego realizatorem był Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.
Poradnictwa indywidualnego udzielał prawnik, psycholog, psycholog dziecięcy i psychoterapeuta.
d) podejmowanie działań o charakterze edukacyjnym przeznaczonych dla rodziców.
Działania takie były realizowane każdorazowo, gdy osoba zgłaszała się z problemem i
sygnalizowała, że jego dziecko wchodzi w niebezpieczny świat uzależnień.
e) wspieranie programów i przedsięwzięć profilaktycznych opracowanych i realizowanych przez
młodzież, skierowanych do grup rówieśniczych.
W 2009 roku realizowany był taki program, który adresowany był do młodzieży skupionej wokół
Środowiskowego Ogniska Wychowawczego – TPD w Lubiczu Górnym.
f)
wspieranie rozwoju wolontariatu.
Niestety nie zrealizowane zostały w tym zakresie szkolenia , warsztaty, które byłyby dostępne dla
szerokiego kręgu osób zainteresowanych tą formą działalności.
W ramach wolontariatu p. Dorota Prusak – Gradowska prowadziła grupę terapeutyczną dla
mieszkańców naszej gminy. Spotkania odbywały się w każdą środę i trzeba stwierdzić, że cieszyły
się dużym zainteresowaniem osób z problemem alkoholowym.
g) Organizowanie lokalnych imprez profilaktycznych adresowanych dla dzieci , młodzieży i ich
rodziców.
Jak już wcześniej w sprawozdaniu była mowa, lokalne imprezy organizowali głównie lokalni
liderzy. W ramach tego zadania odbywały się spotkania okolicznościowe takie jak : obchody
Dnia Dziecka, Dnia Matki, Dnia Babci, choinki, Mikołajki, spotkania Noworoczne itp.
5
h) Wspieranie akcji żywienia dzieci w szkołach, szczególnie dzieci zagrożonych niedożywieniem
na skutek alkoholizmu lub innych patologii występujących w rodzinnych domach.
Akcje dożywiania dzieci z rodzin ubogich i niedożywionych min. z powodu alkoholizmu w
rodzinach prowadzi Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubiczu. Dożywianiem objęte są
wszystkie dzieci wymagające tego rodzaju wsparcia. Najczęściej posiłki wydawane są przez
placówki oświatowe zarówno na terenie gminy Lubicz jak i w toruńskich szkołach, do których
uczęszczają nasi uczniowie. W wyjątkowych sytuacjach, w szczególności gdy dzieci lub młodzież
nie uczą się, pomoc udzielana jest w formie zasiłku celowego na żywność, realizowana w
naturze tj. w formie artykułów spożywczych. Akcje żywienia prowadzą także Świetlice
Środowiskowe, ale finansowanie zapewnia GOPS.
i)
Inicjowanie, wspieranie akcji mających na celu organizację letniego wypoczynku dzieci i
młodzieży poza rodzinnym środowiskiem, często skażonym uzależnieniami.
W 2009 roku Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lubiczu skierowała
przy pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej i sfinansowała letni wypoczynek dla 65 dzieci i
młodzieży z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym lub nim zagrożonych. Dzieci
wypoczywały w Chełmnie. Ze środków na przeciwdziałanie alkoholizmowi opłacono także
transport dzieci na wypoczynek do Żydowa.
Nadto zorganizowane zostały tzw. półkolonie tj. wypoczynek w miejscu zamieszkania ale
polegający na wyjazdach do Torunia lub Ciechocinka. Zajęcia te adresowane były dla
uczestników zajęć świetlicowych w Grębocinie i w Gronowie. Dzięki tej formie dzieci były w kinie,
planetarium, na basenie a także w Ciechocinku przy tężniach. Podczas każdego wyjazdu dzieci
otrzymywały posiłek.
4. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej.
a) prowadzenie działalności edukacyjnej mającej na celu zmniejszenie spożycia alkoholu.
b) wszechstronne kształcenie w dziedzinie profilaktyki członków Gminnych Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, nauczycieli, pedagogów, pracowników socjalnych,
policjantów.
c) organizacja zajęć aktywizujących bezrobotnych
d) wspieranie działań podejmowanych przez lokalnych liderów
e) upowszechnianie
uzależnień
materiałów informacyjnych
i edukacyjnych z zakresu
profilaktyki
f) edukacja rodziców w dziedzinie profilaktyki uzależnień.
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania
Narkomanii w w/w zakresie także był realizowany. Zdecydowanie najgorzej przedstawiała się
realizacja szkoleń dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, ale
już obecnie prowadzone są rozmowy zmierzające do zorganizowania szkolenia na miejscu w
gminie. Szkolenie takie odbędzie się w miesiącu czerwcu 2010 r.
6
5. Ustalenie szczegółowych zasad wydawania i cofania zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych przeznaczonych do spożycia na miejscu i poza miejscem sprzedaży, kontrola
przestrzegania zasad obrotu tymi napojami.
a) zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wydaje się z uwzględnieniem warunków
zawartych w uchwale Rady Gminy w Lubiczu.
W sprawie wydawanych zezwoleń każdorazowo Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Lubiczu wydawała opinie na temat warunków określonych w stosownych
uchwałach Rady Gminy. Gminna Komisja wydała w 2009r. – 39 opinii w zakresie wydawanych
zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
b) Postępowanie w sprawie cofnięcia zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
W 2009 r. Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych podjęła trzykrotnie działania w celu
wyjaśnienia okoliczności związanych ze sprzedażą napojów alkoholowych. We wszystkich
powyższych sprawach Komisja pouczyła osoby sprzedające alkohol o ciążących obowiązkach oraz
zasadach których nie wolno przekraczać. Komisja nie dopatrzyła się jednak okoliczności
powodujących konieczność wnioskowania o cofnięcie zezwolenia na sprzedaż napojów
alkoholowych.
c) Prowadzenie szkoleń dla właścicieli punktów sprzedaży napojów alkoholowych.
Aktualnie planowane jest takie szkolenie, które odbędzie się w czerwcu 2010 r. na terenie
gminy Lubicz.
d) Kontrola podmiotów gospodarczych prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych.
Przeprowadzono 3 kontrole, które zakończyły się pouczeniem dla właścicieli punktów sprzedaży
alkoholu.
Wspomaganie działalności stowarzyszeń, akcji i innych organizacji pozarządowych służących
rozwiązywaniu problemów alkoholowych.
W tym celu Rada Gminy Lubicz uchwaliła zasady współpracy z organizacjami pozarządowymi.
Wójt Gminy powierzył do realizacji zadania w zakresie profilaktyki alkoholowej i przeciwdziałania
patologiom społecznym. Organizacje pozarządowe nie tylko mogły liczyć na dotacje
realizowanych przez siebie zadań ale także na wsparcie ze strony pracowników Urzędu w
rozwiązywaniu problemów organizacyjnych.
Zasady wynagradzania członków GKRPA.
Członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych byli zgodnie z uchwała
Rady Gminy wynagradzani w formie diety w wysokości 150 złotych miesięcznie brutto.
7
Download