Obowiązki beneficjentów wynikające z pre-umowy

advertisement
2009
Sebastian Głąbicki
Umowa o przygotowanie
projektu
pre-umowa
Warszawa, 12.02.2009r.
Warszawa, 12 lutego 2009r.
Przebieg procesu podpisania pre-umów
1. Przedmiotem Umowy jest określenie zasad postępowania Stron w celu
prawidłowego i terminowego przygotowania Projektu do realizacji w ramach
Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej.
2. Beneficjenci
podpisują
pre-umowę
z
Polską
Agencją
Rozwoju
Przedsiębiorczości, która pełni rolę Instytucji Pośredniczącej dla PO RPW.
3. Harmonogram:
–
najpóźniej do 19 lutego 2009r. Beneficjenci drogą elektroniczną
na adres
[email protected] dostarczają wypełnione pre-umowy,
–
pracownicy PARP weryfikują zapisy pre-umów uzgadniając ich ostateczną
wersję do 24 lutego 2009r.,
–
do dnia 25 lutego PARP przesyła do Beneficjentów 2 egzemplarze pre-umowy z
prośbą o ich podpisanie,
Warszawa, 12 lutego 2009r.
Przebieg procesu podpisania pre-umów
–
podpisane przez Beneficjenta pre-umowy zostają odesłane do PARP, a
następnie po podpisaniu przez osoby upoważnione, już w wersji
podpisanej przez obie strony przesyłane są ponownie do Beneficjenta.
3. Zasady ogólne:
–
każda strona pre-umowy parafowana jest co najmniej przez osoby
upoważnione do jej podpisania,
–
na ostatniej stronie pre-umowy osoby upoważnione do podpisania preumowy, składają podpisy wraz z pieczątkami,
–
pre-umowa zawiera elementy, które należy usunąć lub pozostawić w
zależności od tego, czy Beneficjent w ramach przygotowania projektu
będzie korzystał z pomocy de-minimis czy też nie – wymaga zmiany
paragrafów.
Warszawa, 12 lutego 2009r.
Obowiązki wynikające z pre-umowy
1. § 4 i § 7 pre-umowy zobowiązuje Beneficjentów do:
–
złożenia w określonym terminie wniosku o dofinansowanie Projektu wraz z
kompletem dokumentów, do oceny w zakresie zgodności z kryteriami
zatwierdzonymi przez Komitet Monitorujący dla Programu Operacyjnego
Rozwój Polski Wschodniej,
–
zaniechania rozpoczęcia realizacji Projektu, tj. powstrzymać się od podjęcia
robót budowlanych i zobowiązań do zamówienia usług lub urządzeń związanych
z realizacją Projektu do czasu złożenia wniosku o dofinansowanie Projektu,
–
przygotowania Projektu zgodnie z harmonogramem stanowiącym załącznik nr 3
do pre-umowy, zgodnie z wytycznymi i wzorami dokumentów wydanymi przez
IZ oraz zgodnie z innymi wymaganiami dotyczącymi przygotowania Projektu,
które wynikają z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej,
–
regularnego raportowania o przebiegu procesu przygotowania,
Warszawa, 12 lutego 2009r.
Obowiązki beneficjentów wynikające z pre-umowy
–
w przypadku pomocy de minimis na przygotowanie projektu Beneficjent
zobowiązuje się również do udokumentowania poniesionych wydatków i
wykonanych prac odpowiednimi protokołami odbioru,
–
ustanowienie w terminie 30 dni od dnia podpisania pre-umowy pełnomocnika ds.
Przygotowania Projektu,
–
Beneficjent ma obowiązek informowania o zagrożeniach w przygotowaniu
Projektu, oraz ewentualnych nieprawidłowościach,
–
udostępniania informacji i dokumentów związanych ze stanem przygotowania
Projektu.
2. Beneficjent jest zobowiązany do prowadzenia dla Projektu odrębnej informatycznej
ewidencji księgowej lub stosowania, w ramach istniejącego systemu ewidencji
księgowej, odrębnego kodu księgowego umożliwiającego identyfikację wszystkich
transakcji oraz poszczególnych operacji bankowych związanych z Projektem.
Warszawa, 12 lutego 2009r.
Obowiązki beneficjentów wynikające z pre-umowy
3. Beneficjent jest zobowiązany do poddania się kontroli w zakresie przygotowania
Projektu
4. Beneficjent jest zobowiązany do przechowywania, w sposób gwarantujący
należyte
bezpieczeństwo
przygotowaniem
Projektu,
informacji,
w
całej
szczególności
dokumentacji
związanej
z
dokumentacji
związanej
z
zarządzaniem finansowym, technicznym, procedurami zawierania umów
z wykonawcami, przez okres, co najmniej 10 lat od daty zamknięcia Programu
Operacyjnego.
5. Beneficjent jest
zobowiązany
do zawierania
przygotowaniu Projektu do realizacji,
zgodnie z
umów dla
zadań służących
przepisami ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz.1655, z
późn. zm.), w przypadku, gdy wymóg jej stosowania wynika z tej ustawy.
Warszawa, 12 lutego 2009r.
Obowiązki beneficjentów wynikające z pre-umowy
6. Beneficjent zawierający umowy, których zawarcie jest wyłączone z zakresu
stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych,
zobowiązany jest zawierać umowy z wykonawcami w trybie przetargu, zgodnie z art.
701 i 703 – 705 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz.
93, z późn. zm.) chyba, że przepisy szczególne przewidują inną formę i tryb
zawierania umowy.
7. Umowy wyłączone z zakresu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych na mocy art. 4 tej ustawy Beneficjent jest zobowiązany
zawierać w sposób oszczędny i celowy, zachowując przy tym formę pisemną, chyba,
że inne przepisy wymagają innej formy szczególnej.
Warszawa, 12 lutego 2009r.
§ 5 Wartość Projektu i źródła finansowania
1. Całkowite koszty realizacji Projektu - suma wszystkich planowanych nakładów na
nabycie lub wybudowanie trwałego dobra inwestycyjnego i związanych z nim
całkowitych nakładów na uzyskanie określonych wartości niematerialnych.
2. Kwota wydatków kwalifikowalnych – są to wydatki określone w rozporządzeniu
pomocowym w § 3 ust. 1, obliczone na zasadach tam określonych. (Do kwoty tej nie
zaliczają się wydatki, do których beneficjent nie otrzymuje dofinansowania),
3. wkład własny Beneficjenta – wkład własny beneficjenta może pochodzić np. ze
środków budżetowych beneficjenta, kredytu bankowego i pożyczki. Nie może nosić
znamion pomocy publicznej.
4. Maksymalna kwota dofinansowania ze środków PO RPW – kwot dofinansowania
wyliczamy w następujący sposób:
a)
Należy określić wysokość wszystkich kosztów wymienionych w § 3 ust.1 pkt 1-8
rozporządzenia pomocowego. Koszty te mogą być dofinansowane w ramach
działania III.2 do wysokości 50%.
Warszawa, 12 lutego 2009r.
§ 5 Wartość Projektu i źródła finansowania
a więc:
Dki = ∑Ki x 0,5
Dki – dotacja do kosztów „inwestycyjnych”
Ki – koszty inwestycyjne
Uwaga!
W przypadku mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców odpowiednio
zwiększa się procent dofinansowania o 20 punktów procentowych a w
przypadku średniego przedsiębiorcy o 10. Identyczne zasady obowiązują przy
wyliczeniu dotacji z de minimis.
Warszawa, 12 lutego 2009r.
§ 5 Wartość Projektu i źródła finansowania
b) Jeżeli beneficjent zamierza ubiegać się o dofinansowanie w ramach pomocy de
minimis należy zsumować wszystkie koszty kwalifikowalne w ramach tej pomocy
wymienione w § 3 ust 1 pkt 9-18 rozporządzenia pomocowego. Należy pamiętać, że
dofinansowanie dla tych kosztów ograniczone jest pułapem 50% oraz barierą 200 tyś
euro.
Ddm= ∑Wp x 0,5
Ddm≤ 200 000 euro
Ddm – kwota dotacji pochodząca z de minimis
Wp – wydatki związane z przygotowaniem i zarządzaniem projektem
c. Określając całkowitą kwotę dotacji beneficjent oczywiście sumuje wyniki otrzymane
po wykonaniu wyliczeń w punktach a i b pamiętając, że kwota dotacji nie może
przekroczyć wartości dofinansowania zapisanej w Monitorze Polskim + dotacja z
budżetu państwa (kwota z MP stanowi 85% możliwego dofinansowania).
Warszawa, 12 lutego 2009r.
Dokumenty będące przedmiotem pre-umowy
1. Wniosek o dofinansowanie:
–
wypełniony zgodnie z instrukcją wypełniania wniosku,
–
złożony wraz załącznikami w terminie deklarowanym w pre-umowie,
–
zarówno w wersji papierowej jak i elektronicznej.
2. Dokumenty dotyczące zagospodarowania przestrzennego – w zależności
czy dla obszaru realizacji inwestycji został określony MPZP, czy też nie
będzie to kopia decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
lub potwierdzenie zgodności z planem.
3. Studium wykonalności – zawierające pełną analizę kosztów i korzyści,
która jest wymagana dla wszystkich projektów realizowanych w ramach
działania. Studium wykonalności musi potwierdzić wystąpienie tzw. efektu
zachęty, o którym mowa w §2 ust. 4 rozporządzenia pomocowego.
Warszawa, 12 lutego 2009r.
Dokumenty będące przedmiotem pre-umowy
Studium wykonalności należy wykonać przy uwzględnieniu zasad określonych
w:
–
aktualnych
Wytycznych
w
zakresie
wybranych
zagadnień
związanych
z
przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód,
–
„Metodologia
przeprowadzania
analizy
kosztów
i
korzyści.
Nowy
okres
programowania 2007-2013”, - dokument roboczy nr 4
–
„Przewodniku do an alizy kosztów i korzyści projektów inwestycyjnych ” 20072013,
–
oraz „Zaleceniach IP-PARP dotyczących przygotowania przez Beneficjentów
Studium Wykonalności dla projektów współfinansowanych w ramach PO RPW”
4. Prawomocne pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy – zgodnie z
obowiązującym prawem.
Warszawa, 12 lutego 2009r.
Dokumenty będące przedmiotem pre-umowy
5. Wyciąg z dokumentacji technicznej (projekt i opis techniczny) – w zakresie
niezbędnym do uzyskania pozwolenia na budowę.
6. Mapy, szkice lokalizacyjne sytuujące projekt – powinny przedstawiać
lokalizację projektu na poziomie miasta oraz w regionie/województwie.
Opracowanie może być przygotowane przez beneficjenta przy wykorzystaniu
posiadanych map, gdzie należy zaznaczyć lokalizację projektu.
7. Potwierdzenie prawa do dysponowania gruntem lub obiektami –
oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością na cele budowlane
(oświadczenie inwestora) – beneficjent musi posiadać prawo do dysponowania
nieruchomością, które pozwoli na uzyskanie pozwolenia na budowę.
8. Dokumentacja związana z oceną oddziaływania na środowisko –
dokumentacja w zależności od rodzaju przedsięwzięcia, jego lokalizacji i sile
oddziaływania na środowisko zawiera:
Warszawa, 12 lutego 2009r.
Dokumenty będące przedmiotem pre-umowy
–
raport z oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na
środowisko,
–
zaświadczenie organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów
Natura 2000 (zawsze wymagane),
–
decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację
przedsięwzięcia.
9. Inne dokumenty wymagane prawem polskim lub kategorią
projektu – są to specyficzne dokumenty niezbędne do realizacji
projektu, które nie zostały wymienione w punktach od 1-8.
Warszawa, 12 lutego 2009r.
Harmonogram przygotowania projektu
Załącznik nr 3 określa szczegółowe daty uzyskania poszczególnych
dokumentów będących przedmiotem pre-umowy:
–
daty należy podawać z dokładnością co do miesiąca, a tym że jako datę graniczną
przyjmuje się ostatni dzień danego miesiąca,
–
datę rozpoczęcia realizacji należy podać z uwzględnieniem zadań związanych z
przygotowaniem projektu. Data zakończenia oznacza natomiast moment całkowitego
rozliczenia
projektu,
czyli
zakończenia
fizycznego
robót
oraz
rozliczenia
finansowego z IP (złożenie ostatniego wniosku o płatność),
–
jeżeli beneficjent planuje uzyskanie kilku dokumentów danego rodzaju, należy podać
daty uzyskania dla każdego z nich odpowiednio wpisując ich zakres np. pozwolenie
na budowę dla hali X, pozwolenie na budowę dla hali Y,
–
daty należy podać także dla dokumentów uzyskanych przed podpisaniem
umowy.
pre-
Warszawa, 12 lutego 2009r.
Zakres rzeczowy
Załącznik nr 4 dotyczy podstawowych informacji o projekcie:
1.
Zakres rzeczowy – w punkcie tym należy w sposób zwięzły określić zakres
rzeczowy projektu wraz z podaniem parametrów technicznych planowanych do
wybudowania obiektów oraz opisem podstawowych zadań do wykonania.
2. Lokalizacja projektu: miejscowość/gmina/powiat/województwo.
3. Przewidywane terminy rozpoczęcia i zakończenia realizacji inwestycji należy
w tym przypadku określić biorąc pod uwagę planowaną datę rozpoczęcia robót
budowlanych lub pierwszego zobowiązania do zamówienia usług lub urządzeń
związanych z realizacją projektu (nie wcześniej niż dzień złożenia wniosku).
Data zakończenia jest natomiast związana z dokonaniem odbioru końcowego
inwestycji wraz z realizacją wszelkich zamówień/usług na rzecz projektu.
Warszawa, 12 lutego 2009r.
KONTAKT
Zespół Projektów Infrastrukturalnych
Sekcja Projektów Komunikacyjnych i Kubaturowych
Katarzyna Józefowicz Kierownik Sekcji
tel. (022) 432-80-43
Monika Borowska Starszy Specjalista
tel. (022) 432-80-68
Sebastian Głąbicki Specjalista
tel. (022) 432-89-53
Barbara Szmidt Młodszy Specjalista
tel. (022) 432-71-49
e-mail: [email protected]
fax: (022) 432 84 32
Download