informacja dotycząca funkcjonowania i sytuacji finansowej zakładów

advertisement
INFORMACJA DOTYCZĄCA FUNKCJONOWANIA I SYTUACJI FINANSOWEJ
ZAKŁADÓW I JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
SZKOŁY PODSTAWOWE PUBLICZNE
W okresie I półrocza 2009 r. z budżetu miasta finansowane były wydatki 4 szkół
podstawowych (Szkoły Podstawowej Nr 3, Szkoły Podstawowej Nr 5, Szkoły Podstawowej
Nr 6 i Szkoły Podstawowej Nr 9). Od 1 stycznia 2009 r. w 4 szkołach podstawowych
zatrudnionych było 136,42 (etaty) pracowników pedagogicznych. W okresie tym liczba
uczniów wynosiła 1540, zaś liczba oddziałów 69. Średnio na 1 oddział przypadało 22,32
ucznia.
W budżecie miasta na 2009 r. na pokrycie bieżących wydatków czterech szkół
podstawowych ze świetlicami została zaplanowana kwota w wysokości 8 203 192,- zł w
tym:
 na bieżące funkcjonowanie szkół podstawowych - 7 828 272,-zł ( rozdział 80101)
 na funkcjonowanie świetlic w szkołach podstawowych - 374 920,-zł (rozdział 85401)
Natomiast plan wydatków ogółem (bez inwestycji i bez szkół niepublicznych) szkół
podstawowych w dziale 80101 stanowi kwotę 7 848 772,-zł w tym:
 bieżące funkcjonowanie szkół podstawowych - 7 828 272,-zł (w tym na zakup usług
remontowych zaplanowano kwotę 215 000,-zł),
 zakupy inwestycyjne 20 500,-zł
Dodatkowym planowanym źródłem dochodów szkół podstawowych w okresie
sprawozdawczym były dochody własne.
Na
wydatki
bieżące
szkół
podstawowych
w
I
półroczu
2009 r.
w
kwocie
4 396 162,94 zł składały się:
 wydatki szkół podstawowych ( bez świetlic) w kwocie 4 196 286,52 zł
 wydatki świetlic w szkołach podstawowych w kwocie
199 876,42 zł
Wydatki bieżące szkół podstawowych w I półroczu 2009 roku (bez świetlic) w kwocie
4 196 286,52 zł obejmowały:
 nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń
-
5 314,21 zł
 stypendia dla uczniów
-
22 850,00 zł
 wynagrodzenia osobowe
-
2 638 148,78 zł
 dodatkowe wynagrodzenia roczne
-
379 580,84 zł
 składki na ubezpieczenia społeczne
-
448 417,07 zł
 składki na Fundusz Pracy
-
75 954,24 zł
 wynagrodzenia bezosobowe
-
19 130,91 zł
 zakup materiałów i wyposażenia
-
16 796,05 zł
 zakup leków i materiałów medycznych
-
80,45 zł
 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek -
4 366,10 zł
122
Sprawozdanie z wykonania Budżetu Miasta Dzierżoniowa za I półrocze 2009r.
 zakup energii
-
223 113,25 zł
 zakup usług remontowych
-
9 091,10 zł
 zakup usług zdrowotnych
-
532,00 zł
 zakup usług pozostałych
-
34 886,01 zł
 zakup usług internetowych
-
1 038,60 zł
 opłaty z tyt. zakupu usług telefonii stacjonarnej
-
6 100,02 zł
 podróże służbowe krajowe
-
1 076,60 zł
 różne opłaty i składki
-
6 505,30 zł
 odpisy na ZFŚS
-
300 354,28 zł
 szkolenia pracowników
-
1 520,00 zł
 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i ksero
-
535,91 zł
 - zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji
Wykonanie
wydatków
bieżących
szkół
894,80 zł
podstawowych
za
I
półrocze
2009r.
w stosunku do planu rocznego tych wydatków wyniosło 53,60%. Przekroczenie wydatków o
3,60% w stosunku do planu związane jest głównie z wypłatą w I półroczu br. dodatkowego
rocznego wynagrodzenia za 2008r. ( wydatki &4040 za I półrocze 2009r. wyniosły
95,91%), oraz koniecznością przekazania do szkół, zgodnie z przepisami 75% odpisu na
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w terminie do 31 maja roku budżetowego.
W I półroczu 2009 roku największą pozycję kosztów funkcjonowania szkół stanowiły
płace z pochodnymi ( wydatki §4010 §4040, §4110, §4120 i §4170), które kształtowały się
na poziomie 84,87 % wydatków bieżących poniesionych w okresie sprawozdawczym.
Pozostałe 15,13 % wydatków to wydatki rzeczowe oraz odpisy na ZFŚS.
Ponadto wydatki rzeczowe w szkołach podstawowych pokrywane były dodatkowo z
dochodów własnych tych placówek.
W I półroczu 2009r. na zakupy inwestycyjne szkół podstawowych zaplanowano
20 500,-zł. W okresie tym na zakupy te wydatkowano 15 433,07 zł, co stanowi 75,28 %
wykonania planu tych wydatków.
SZKOŁY PODSTAWOWE NIEPUBLICZNE
Plan dotacji dla niepublicznej szkoły podstawowej w Zespole Szkół Sióstr Salezjanek
w Dzierżoniowie przy ul. Wrocławskiej na 2009 rok został ustalony w kwocie 414 775 zł przy
uwzględnieniu liczby 102 uczniów od stycznia do sierpnia i 145 uczniów od września do
grudnia 2009r. podanej przez Zgromadzenie Sióstr Salezjanek. Dodatkowo plan ten został
zwiększony
o
kwotę
1 250 zł
na
sfinansowanie
zajęć
z
gimnastyki
korekcyjnej.
Po zwiększeniu plan ten stanowi kwotę 416 025 zł.
W okresie sprawozdawczym na działalność bieżącą szkoły przekazano dotację w
kwocie 202 752,52 zł, co stanowi 48,74% planu.
123
Sprawozdanie z wykonania Budżetu Miasta Dzierżoniowa za I półrocze 2009r.
SZKOŁY PODSTAWOWE PUBLICZNE DOCHODY WŁASNE
Plan dochodów własnych szkół podstawowych na 2009 r. wynosi 292 900,-zł,
planowany stan środków pieniężnych na początek roku stanowi kwotę 1 700,-zł, zaś plan
dochodów ogółem wynosi 294 600,-zł. W okresie sprawozdawczym dochody własne szkół
podstawowych stanowiły kwotę 116 986,67 zł w tym:
 dochody z najmu i dzierżaw
-
84 011,13 zł
 wpływy z usług
-
18 410,26 zł
 odsetki
-
418,57 zł
 wpływy z różnych dochodów
-
14 146,71 zł
Po
uwzględnieniu
stanu
środków
pieniężnych
na
początek
roku
w
kwocie
11 784,65 zł dochody ogółem wyniosły 128 771,32 zł, co stanowi 43,71 % planu. Znaczny
wzrost dochodów własnych nastąpi w okresie wakacyjnym w związku z organizowaniem w
SP-9 obozów. W okresie sprawozdawczym największe dochody (76,25% zrealizowanych
dochodów)
stanowiły dochody z najmu i dzierżaw pomieszczeń szkół podstawowych oraz
wpływy ze świadczonych usług.
Natomiast wydatki w okresie sprawozdawczym stanowiły kwotę 92 367,20 zł w tym:
 zakup materiałów i wyposażenia
-
42 728,69 zł
 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek -
2 141,02 zł
 zakup energii
-
3 006,39 zł
 zakup usług remontowych
-
6 771,03 zł
 zakup usług pozostałych
-
24 895,98 zł
 zakup usług dostępu do Internetu
-
58,00 zł
 opłaty z tyt. zakupu usług telefonii komórkowej
-
300,00 zł
 opłaty z tyt. zakupu usług telefonii stacjonarnej
-
1 073,03 zł
 podróże służbowe krajowe
-
237,81 zł
 różne opłaty i składki
-
1 340,00 zł
 podatek od nieruchomości
-
870,00 zł
 pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa
-
63,00 zł
 pozostałe podatki na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego
-
646,00 zł
 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i ksero
-
681,56 zł
-
7 554,69 zł
 zakup akcesoriów komputerowych
 w tym programów i licencji
Stan środków pieniężnych na 30.06.2009r. wyniósł 36 404,12 zł. Po uwzględnieniu
stanu środków pieniężnych wydatki ogółem stanowiły kwotę 128 771,32 zł.
Wydatki środków dokonywane z dochodów własnych przeznaczone były w okresie
sprawozdawczym głównie na zakup
materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych,
zakup usług remontowych, energii oraz akcesoriów komputerowych.
124
Sprawozdanie z wykonania Budżetu Miasta Dzierżoniowa za I półrocze 2009r.
PRZEDSZKOLA PUBLICZNE
W
okresie
przedszkoli
i Przedszkole
sprawozdawczym
publicznych
Publiczne
z
budżetu
(Przedszkole
Publiczne
Nr
stycznia
7).
Od
miasta
finansowane
były
Nr
Przedszkole
Publiczne
1,
2009 r.
w
przedszkolach
wydatki
Nr
3
2
publicznych
zatrudnionych było 31,24 (etaty) pracowników pedagogicznych. W okresie sprawozdawczym
do przedszkoli publicznych uczęszczało 321 dzieci w tym 202 dzieci do grup poniżej „0” i
119 dzieci do grup „0”.
W budżecie miasta na 2009 r. na pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania
przedszkoli została zaplanowana dotacja w kwocie 1 914 371 zł. W planie przedszkoli na
zakup usług remontowych zaplanowano kwotę 110 700 zł. W okresie sprawozdawczym na
usługi te przedszkola wydatkowały kwotę 10 756,65 zł.
Natomiast
na
zakupy
inwestycyjne
dla
3
przedszkoli
publicznych
w
2009r.
zaplanowano kwotę 16 000 zł, z której w okresie sprawozdawczym wydatkowano 15 879 zł
co stanowi 99,24% planu finansowego.
Z zaplanowanej kwoty dotacji w wysokości 1 914 371 zł w I półroczu br. przedszkola
otrzymały kwotę 1 175 353,57 zł.
W I półroczu br. dochody przedszkoli ogółem zostały wykonane w 55,54%
w stosunku do planu i stanowiły kwotę 1 515 234,71 zł w tym:
 wpływy z najmu i dzierżaw
-
1 650,50 zł
 wpływy z usług
-
333 257,58 zł
 odsetki
-
1 573,06 zł
 otrzymane darowizny
-
2 800,00 zł
 wpływy z różnych dochodów
-
600,00 zł
 dotacja podmiotowa z budżetu miasta
-
1 175 353,57 zł
Natomiast po uwzględnieniu stanu środków obrotowych na początek roku w kwocie
80 466,30 zł wykonanie przychodów ogółem wyniosło 1 434 768,41 zł co stanowi 54,19 %
planu).
Koszty razem 3 przedszkoli za I półrocze 2009r. wyniosły 1 319 020,02 zł w tym:
 nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń
-
1 062,60 zł
 wynagrodzenia osobowe
-
769 436,97 zł
 dodatkowe wynagrodzenia roczne
-
521,64 zł
 składki na ubezpieczenia społeczne
-
125 452,48 zł
 składki na Fundusz Pracy
-
19 008,23 zł
 wynagrodzenia bezosobowe
-
21 204,00 zł
 zakup materiałów i wyposażenia
-
33 066,41 zł
 zakup środków żywności
-
132 213,54 zł
 zakup leków i mat. medycznych
-
193,47 zł
 zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek
-
4 499,43 zł
 zakup energii
-
81 602,77 zł
125
Sprawozdanie z wykonania Budżetu Miasta Dzierżoniowa za I półrocze 2009r.
 zakup usług remontowych
-
10 756,65 zł
 zakup usług zdrowotnych
-
1 924,53 zł
 zakup usług pozostałych
-
28 845,77 zł
 zakup usług internetowych
-
843,65 zł
 opłaty z tyt. zakupu usług telefonii komórkowej
-
107,04 zł
 opłaty z tyt. zakupu usług telefonii stacjonarnej
-
2 005,13 zł
 podróże służbowe krajowe
-
191,37 zł
 różne opłaty i składki
-
2 604,33 zł
 odpisy na ZFŚS
-
78 362,77 zł
 szkolenia pracowników
-
705,00 zł
 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego I ksero
-
614,63 zł
 zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji
-
3 797,61 zł
Wykonanie kosztów przedszkoli w I półroczu w stosunku do planu 2009r. wyniosło
50,48%. Natomiast stan środków obrotowych na 30.06.2009r. wynosił 115 748,39 zł. Po
uwzględnieniu
stanu
środków
obrotowych
wykonanie
kosztów
ogółem
wyniosło
1 434 768,41 zł co stanowi 54,19 % planu.
W I półroczu 2009 roku największą pozycję kosztów przedszkoli stanowiły płace z
pochodnymi (§4010 §4040, §4110, §4120 i §4170), które kształtowały się na poziomie
70,93 % kosztów ogółem.
Pozostałe koszty (29,07%) to:
 zakup środków żywności
 zakup energii
 odpisy na ZFŚS
 zakup materiałów i wyposażenia, materiałów do ksero,
akcesoriów komputerowych,
leków i pomocy dydaktycznych oraz nagrody i wydatki osobowe
nie zaliczane do
wynagrodzeń
 zakup usług remontowych, usług pozostałych, usług dostępu do Internetu oraz
usług
telekomunikacyjnych
 podróże służbowe krajowe oraz różne opłaty i składki
126
Sprawozdanie z wykonania Budżetu Miasta Dzierżoniowa za I półrocze 2009r.
PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNE
W 2009 roku dla pięciu przedszkoli niepublicznych funkcjonujących na terenie miasta
Dzierżoniowa oraz na pokrycie bieżących kosztów uczęszczania dzieci z Dzierżoniowa do
grupy „O” Zespołu Szkół Społecznych w Bielawie zaplanowano dotację w wysokości
1 910 609 zł. Natomiast na remonty przedszkoli niepublicznych zaplanowano dotację
w kwocie 43 000 zł.
W okresie sprawozdawczym liczba dzieci w przedszkolach niepublicznych na terenie
miasta Dzierżoniowa wynosiła 622 dzieci w tym 166 dzieci w grupach „0” i 456 dzieci w
grupach poniżej „0”.
W I półroczu
2009
roku
dla
przedszkoli
niepublicznych
przekazano dotację
w wysokości 994 400,74 zł co stanowi 52,03 % planowanych wydatków bieżących.
127
Sprawozdanie z wykonania Budżetu Miasta Dzierżoniowa za I półrocze 2009r.
GIMNAZJA PUBLICZNE
W I półroczu 2009 roku z budżetu miasta finansowane były wydatki 2 gimnazjów. W
okresie od stycznia 2009r. w 2 gimnazjach zatrudnionych było 85,13 (etaty) pracowników
pedagogicznych. W okresie tym liczba uczniów wynosiła 1108, zaś liczba oddziałów 40.
Średnio na 1 oddział przypadało 27,70 ucznia.
Plan wydatków gimnazjów ogółem (bez inwestycji) na 2009r. stanowi kwotę
5 341 984,-zł w tym:
 bieżące funkcjonowanie gimnazjów - 5 326 984,-zł
 zakupy inwestycyjne- 15 000,-zł
W budżecie miasta na 2009 r. na pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania 2
gimnazjów została zaplanowana kwota w wysokości 5 326 984 zł w tym na remonty kwota
101 700,-zł .
W I półroczu 2009 roku wydatki bieżące gimnazjów zostały wykonane w 52,90 %
i stanowiły
kwotę 2 817 896,59 zł w tym:
 nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń
-
1 611,32 zł
 stypendia dla uczniów
-
14 290,00 zł
 wynagrodzenia osobowe
-
1 757 535,98 zł
 dodatkowe wynagrodzenia roczne
-
253 899,72 zł
 składki na ubezpieczenia społeczne
-
299 194,16 zł
 składki na Fundusz Pracy
-
47 773,48 zł
 wynagrodzenia bezosobowe
-
6 339,08 zł
 zakup materiałów i wyposażenia
-
20 863,84 zł
 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek -
3 024,82 zł
 zakup energii
-
188 565,40 zł
 zakup usług remontowych
-
15 104,15 zł
 zakup usług zdrowotnych
-
290,00 zł
 zakup usług pozostałych
-
23 479,77 zł
 zakup usług internetowych
-
877,73 zł
 opłaty z tyt. zakupu usług telefonii stacjonarnej
-
2 110,96 zł
 podróże służbowe krajowe
-
936,92 zł
 różne opłaty i składki
-
8 113,36 zł
 odpisy na ZFŚS
 szkolenia pracowników
-
166 741,00 zł
2 745,00 zł
 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego I ksero
-
1 190,30 zł
 zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji
-
3 209,60 zł
128
Sprawozdanie z wykonania Budżetu Miasta Dzierżoniowa za I półrocze 2009r.
Przekroczenie wydatków o 2,90% w stosunku do planu związane jest głównie z
wypłatą w I półroczu br. dodatkowego rocznego wynagrodzenia za 2008r. ( wydatki &4040
za I półrocze 2009r. wyniosły 89,58%), oraz koniecznością przelania dla gimnazjów odpisu
na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, który zgodnie z przepisami powinien być
przekazany w wysokości 75% w terminie do 31 maja roku budżetowego.
W okresie sprawozdawczym największą pozycję kosztów funkcjonowania gimnazjów
stanowiły płace z pochodnymi ( wydatki §4010 §4040, §4110, §4120 i §4170), które
kształtowały się na poziomie 83,92% wydatków bieżących, poniesionych przez gimnazja w
I półroczu 2008 roku.
Pozostałe wydatki stanowiły 16,08% i dotyczyły wydatków rzeczowych
gimnazjów,
oraz odpisów na ZFŚS.
GIMNAZJA NIEPUBLICZNE
Plan dotacji dla niepublicznego gimnazjum w Zespole Szkół Sióstr Salezjanek w
Dzierżoniowie przy ul. Wrocławskiej na 2009 rok został ustalony w kwocie 257 527 zł przy
uwzględnieniu liczby 68 uczniów w okresie od stycznia do sierpnia 2009r. i 100 uczniów w
okresie od września do grudnia 2009r., podanej przez Zgromadzenie Sióstr Salezjanek.
W okresie sprawozdawczym na działalność bieżącą tego gimnazjum przekazano
dotację w kwocie 139 148,32 zł, co stanowi 54,03% planu.
GIMNAZJA – DOCHODY WŁASNE
Plan dochodów własnych gimnazjów na 2009r. został zaplanowany w kwocie
80 400,-zł, planowany stan środków pieniężnych na początek roku stanowi kwotę 400,-zł,
zaś plan dochodów ogółem wynosi 80 800,-zł.
W
okresie
sprawozdawczym
dochody
własne
gimnazjów
stanowiły
kwotę
38 787,84 zł w tym:
 dochody z najmu i dzierżaw
-
38 632,10 zł
 odsetki
-
155,74 zł
Po uwzględnieniu stanu środków pieniężnych na początek roku w kwocie 766,99 zł
przychody ogółem wyniosły 39 554,83 zł.
W okresie sprawozdawczym wykonanie dochodów własnych w stosunku do planu wyniosło
48,95%. Dochody te stanowiły głównie dochody z najmu i dzierżaw pomieszczeń
gimnazjów.
129
Sprawozdanie z wykonania Budżetu Miasta Dzierżoniowa za I półrocze 2009r.
Natomiast wydatki w okresie sprawozdawczym stanowiły kwotę 29 917,06,-zł
w tym:
 zakup materiałów i wyposażenia
-
16 294,77 zł
 zakup energii
-
1 362,64 zł
 zakup usług pozostałych
-
9 039,33 zł
 opłaty z tyt. zakupu usług telefonii stacjonarnej
-
2 584,96 zł

zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i ksero
-
274,20 zł
 zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji
-
361,16 zł
Po uwzględnieniu stanu środków pieniężnych na 30.06.2009r. w kwocie 9 637,77 zł
wydatki ogółem wynoszą 39 554,83 zł co stanowi 48,95 % wykonania planu.
130
Sprawozdanie z wykonania Budżetu Miasta Dzierżoniowa za I półrocze 2009r.
ŻŁOBKI
W budżecie miasta na 2009 r. na działalność bieżącą żłobka miejskiego zaplanowano
dotację w
kwocie
501 456 zł. Natomiast na zakupy inwestycyjne zaplanowano kwotę
3 500 zł z przeznaczeniem na zakup zmywarki do naczyń.
W okresie sprawozdawczym z zaplanowanej dotacji żłobek otrzymał kwotę 266 042 zł, co
stanowi 53,05 % planowanej dotacji.
W okresie sprawozdawczym dochody żłobka razem stanowiły kwotę 335 882,63 zł w tym:
 wpływy z usług
-
68 395,54 zł
 odsetki
-
1 445,09 zł
 dotacja podmiotowa z budżetu miasta
-
266 042,00 zł
Wykonanie dochodów razem żłobka w stosunku do planu wyniosło 51,49%, natomiast
wykonanie przychodów ogółem po uwzględnieniu stanu środków obrotowych na początek
roku (35 197,98 zł) wyniosło 371 080,61 zł i stanowiło 53,97% planu.
W I półroczu 2009 roku koszty żłobka stanowiły kwotę 304 230,97 zł i obejmowały:
 nagrody i wyd. nie zalicz. do wynagrodzeń
-
1 659,96 zł
 wynagrodzenia osobowe
- 180 286,64 zł
 składki ZUS
-
497,93 zł
 składki na Fundusz Pracy
-
27 626,03zł
 wynagrodzenia bezosobowe
-
4 405,58zł
 zakup materiałów i wyposażenia
-
6 280,74zł
 zakup środków żywności
-
25 192,24 zł
 zakup leków i materiałów medycznych
-
168,58 zł
 zakup pomocy dydaktycznych
-
183,00zł
 zakup energii
-
29 380,95 zł
 zakup usług remontowych
-
377,00 zł
 zakup usług zdrowotnych
-
680,00 zł
 zakup usług pozostałych
-
8 439,77 zł
 zakup usług internetowych
-
334,90 zł
 opłaty z tyt. zakupu usług telefonii stacjonarnej-
1 196,02 zł
 różne opłaty i składki
-
761,00 zł
 odpisy na ZFŚS
-
15 960,63 zł
 szkolenia pracowników
-
800,00 zł
Wykonanie
kosztów
(66 053,66 zł)
i
łącznie
wpłatą
do
ze
stanem
budżetu
środków
środków
obrotowych
obrotowych
na
(795,98
30.06.2009r.
zł)
wyniosło
371 080,61 zł, co stanowi 53,97% planu.
Na koszty żłobka w okresie sprawozdawczym złożyły się głównie wydatki na płace z
pochodnymi, które stanowiły 69,95 % kosztów ogółem.
131
Sprawozdanie z wykonania Budżetu Miasta Dzierżoniowa za I półrocze 2009r.
Pozostałe koszty (30,05%) to koszty związane z utrzymaniem budynku, zakupem środków
żywności, materiałów i wyposażenia, zakupem usług pozostałych, różne opłaty i składki oraz
odpisy na ZFŚS.
W okresie sprawozdawczym do żłobka zapisanych było 70 dzieci, zaś średnia miesięczna
frekwencja wynosiła 57 dzieci, co stanowi 81,43%. W tym samym okresie czasu w placówce
zatrudnionych było 16 (etatów) pracowników.
132
Sprawozdanie z wykonania Budżetu Miasta Dzierżoniowa za I półrocze 2009r.
ŚWIETLICE SZKOLNE
W budżecie miasta Dzierżoniowa na 2009r. zaplanowano roczne wydatki świetlic w
szkołach podstawowych w wysokości 374 920,-zł. W I półroczu 2009 roku wydatki tego
rozdziału zostały wykonane w kwocie 199 876,42 zł i obejmowały:
 wynagrodzenia osobowe
-
133 701,19 zł
 dodatkowe wynagrodzenia roczne
-
17 307,31 zł
 składki ZUS
-
22 723,26 zł
 składki na Fundusz Pracy
-
3 665,71 zł
 odpisy na ZFŚS
-
22 478,95 zł
Wykonanie wydatków świetlic szkolnych w okresie sprawozdawczym wyniosło
53,31% planu tych wydatków. Wydatki tego rozdziału stanowiły koszty płac z pochodnymi
(§ 4010 &4040, &4110, &4120) oraz odpisy na ZFŚS pracowników zatrudnionych w
świetlicach funkcjonujących w Szkołach Podstawowych Nr: 3, 5, 6 i 9.
Na dzień 30.06.2009r. należności przeterminowane w placówkach oświatowych, w
dochodach własnych, stanowiły kwotę 3 770 zł. Z kwoty tej w miesiącu lipcu br. zostały
uregulowane należności w wysokości 3 490 zł.
133
Sprawozdanie z wykonania Budżetu Miasta Dzierżoniowa za I półrocze 2009r.
Download