D - Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Bielsku

advertisement
Załącznik Nr 7
INFORMACJA WYNIKAJĄCA Z USTAWY O FINANSACH
PUBLICZNYCH Z DNIA 30 CZERWCA 2005 ROKU DZ. U. NR 249,
POZ. 2104, DOTYCZĄCA:
a) Instytucji Kultury
W Bielsku-Białej funkcjonuje 6 instytucji kultury, tj.
 Teatr Polski
 Teatr Lalek Banialuka
 Bielskie Centrum Kultury
 Miejski Dom Kultury
 Galeria Bielska BWA
 Książnica Beskidzka
Gospodarka finansowa wyżej wymienionych instytucji kultury w I półroczu 2008 roku
przedstawia się następująco:
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92106 – Teatry
Teatr Polski
W I półroczu 2008 roku gospodarka finansowa Teatru Polskiego przedstawiała się
następująco:
Przychody
49,40% planu
2.293.095,61 zł
 dotacja podmiotowa z budżetu miasta
 przychody własne, które stanowią 33,50 % przychodów ogółem
1.524.999,00 zł
768.096,61 zł
Koszty
2.445.129,48 zł
52,67% planu
 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
1.622.488,90 zł
 zakup usług remontowych
(konserwacja instalacji p.poż., konserwacja urządzeń wentylacji
i klimatyzacji, konserwacja centrali i sieci telefonicznej, naprawa
maszyn i urządzeń),
8.413,53 zł
 pozostałe wydatki rzeczowe
(tj. m.in. zakup materiałów i wyposażenia, opłaty za energię, zakup
usług zdrowotnych, usługi drukarskie, tantiemy autorskie, występy
gościnne, zakup imprez obcych, opłaty za usługi telekomunikacyjne,
zakup usług dostępu do sieci internetowej, podróże służbowe krajowe,
różne opłaty i składki, odpisy na ZFŚS, podatek od nieruchomości,
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, wpłaty na PFRON,
podatek od towarów i usług – VAT, amortyzacja).
814.227,05 zł
1
Ponadto Teatr Polski prowadził działalność inwestycyjną, która przedstawiona została
w Załączniku Nr 5 ( w tym dotacja celowa z budżetu miasta w kwocie 4.411.840,86 zł).
Zobowiązania według stanu na dzień 30 czerwca 2008 roku wyniosły 1.316.505,62 zł, w tym
wymagalne 0,00 zł. Zobowiązania dotyczą zakupu usług, składek na ubezpieczenia
społeczne, ubezpieczenia zdrowotne i Fundusz Pracy, podatku dochodowego od osób
fizycznych, należności na PFRON, zwrotu części dotacji na inwestycje z tytułu odliczenia
podatku VAT oraz zabezpieczenia należytego wykonania robót budowlanych I i II etapu.
Należności Teatru Polskiego według stanu na dzień 30 czerwca 2008 roku wynoszą
1.155.571,16 zł, w tym wymagalne 28.200,00 zł (sprzedaż spektaklu ryczałtem, usługi
reklamowe, wynajem sali Teatru, sprzedaż biletów na spektakl). Pozostałe należności
dotyczą, wypożyczenia kostiumów, usług reklamowych, nadpłaty za energię elektryczną,
podatku VAT, kaucji za magazyny dekoracji.
W Teatrze Polskim w I półroczu 2008 roku wystąpiła strata na działalności podstawowej
w kwocie 152.033,87 zł. Przyczyną powstania straty jest wyższe wykonanie planu kosztów,
zwłaszcza w pozycji honoraria, w których ujęte są już poniesione koszty przygotowania
sztuki pt. „Frida K.”, której premierę przesunięto na wrzesień br.
Rozliczenie przekazanej dotacji podmiotowej z budżetu miasta za I półrocze 2008 roku
Dotacja podmiotowa dla Teatru Polskiego w I półroczu 2008 roku została przekazana
w kwocie 1.524.999,00 zł, tj. 49,96% planowanej dotacji na rok 2008.
Teatr Polski wydatkował otrzymaną dotację w kwocie
przeznaczając ją na następujące wydatki bieżące:
1.524.999,00 zł
 wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń
1.236.031,04 zł
 utrzymanie obiektów i inne wydatki
(w tym, m. in.: odpisy na ZFŚS, amortyzacja)
288.967,96 zł
W I półroczu 2008 roku Teatr Polski wystawił 3 premiery: „Piaskownica”, „Żyd”, „Szwejk”
(1 na dużej scenie i 2 na małej), zaprezentował 200 przedstawień, w których uczestniczyło
28.247 widzów.
Poza premierami Teatr zorganizował drugą edycję Wiosennego Festiwalu Teatralnego oraz
koncert na otwarcie dużej sceny po remoncie pt. „Bal u fachowców”, a także prezentował
własne spektakle w liczących się na mapie kulturalnej kraju, dużych miastach jak również na
prestiżowych festiwalach w Szczecinie i w Gdyni. Za przedstawienie „Żyd” Teatr otrzymał
główną nagrodę festiwalu „Raport” w Gdyni.
Teatr Lalek Banialuka
W I półroczu 2008 roku gospodarka finansowa Teatru Lalek Banialuka przedstawiała się
następująco:
Przychody
59,14% planu
 dotacja podmiotowa z budżetu miasta
1.801.082,27 zł
1.227.177,00 zł
 przychody własne, które stanowią 31,86 % przychodów ogółem
2
573.905,27 zł
Koszty
62,49% planu
 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
 zakup usług remontowych
(naprawa samochodu, usługi remontowe i konserwatorskie)
 pozostałe wydatki bieżące
(m.in.: zakup materiałów na potrzeby produkcji przedstawień, zakup
materiałów biurowych, wydawnictw i prasy, opłaty za energię, opłaty
pocztowe i telefoniczne, koszty plakatów, afiszy i zdjęć, czynsze najmu
magazynów, usługi do sztuk w zakresie naprawy dekoracji i prania
kostiumów, przewóz przesyłek, opłaty za warsztaty i edukację, wyjazdy
zespołów na wystawienie widowisk poza siedzibą teatru (w tym, poza
granicę kraju), opłaty tantiem za zagrane widowiska do ZAIKS-u, odpisy
na ZFŚS, podatek od nieruchomości, opłata za wieczyste użytkowanie
gruntów, podatek od towarów i usług VAT, wpłaty na PFRON
amortyzacja, itp.).
1.903.258,53 zł
1.171.541,94 zł
2.255,75 zł
729.460,84 zł
Ponadto Teatr Lalek Banialuka prowadził działalność inwestycyjną, która przedstawiona
została w Załączniku Nr 5.
Zobowiązania według stanu na dzień 30 czerwca 2008 roku wyniosły 193.387,10 zł, w tym
wymagalne 0,00 zł. Zobowiązania dotyczą opłat za energię, składek na ubezpieczenia
społeczne, ubezpieczenia zdrowotne i Fundusz Pracy, podatku dochodowego od osób
fizycznych, tantiem autorskich, zobowiązania związane z płatnościami dotyczącymi
XXIII Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Lalkarskiej.
Należności według stanu na dzień 30 czerwca 2008 roku wynoszą 41.041,89 zł, w tym
wymagalne 0,00 zł. Należności dotyczą sprzedaży biletów na spektakle, podatku VAT,
składek do PZU.
W I półroczu 2008 roku w Teatrze Lalek Banialuka wystąpiła strata na działalności
podstawowej w kwocie 102.176,26 zł, która spowodowana jest kosztami poniesionymi
na organizację XXIII Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Lalkarskiej. Środki z Ministerstwa
Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz z Urzędu Marszałkowskiego zostaną przekazane w
II półroczu 2008 roku.
Rozliczenie przekazanej dotacji podmiotowej z budżetu miasta za I półrocze 2008 roku
Dotacja podmiotowa dla Teatru Lalek Banialuka w I półroczu 2008 roku została przekazana
w kwocie 1.227.177,00 zł, tj. 52,76 % planowanej dotacji na rok 2008.
Teatr Lalek Banialuka wydatkował otrzymaną dotację w kwocie
przeznaczając ją na następujące wydatki bieżące:
1.227.177,00 zł
 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
809.298,00 zł
 utrzymanie obiektu i inne wydatki bieżące
(w tym, m. in.: XXIII Międzynarodowy Festiwal Sztuki
Lalkarskiej, odpisy na ZFŚS, amortyzacja)
417.879,00 zł
W I półroczu 2008 roku Teatr Lalek Banialuka przygotował 2 premiery: „Tomcia Paluszka”
i „Przemianę”.
3
W okresie sprawozdawczym Teatr zagrał 225 spektakli (208 w siedzibie, 17 w terenie), które
obejrzało 40.421 widzów.
Teatr Lalek Banialuka, ze swoimi spektaklami występował także gościnnie i brał udział
w wielu festiwalach w kraju i za granicą. Prowadził również działalność edukacyjną wśród
dzieci i młodzieży organizując zajęcia edukacyjne.
Za swoją działalność Teatr Lalek „Banialuka” otrzymywał szereg nagród i nominacji, m.in.
(Platynowy Laur 2007 „Ambasador Spraw Polskich” – nagroda nadawana przez Regionalną
Izbę Gospodarczą w Katowicach, nominacja do nagrody Ikara dla Magdaleny Obidowskiej
oraz Nagroda Prezydenta Miasta Bielska-Białej w Dziedzinie Kultury i Sztuki, nominacja do
nagrody Laur im. Dembowskiego dla Konrada Ignatowskiego, pięć nominacji do Nagrody
Złota Maska 2008, Złota Maska za najlepszy spektakl roku dla młodego widza „W beczce
chowany”, Złota Maska Konrada Ignatowskiego za rolę Syna/Psa w spektaklu „W beczce
chowany”).
Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
Bielskie Centrum Kultury
W I półroczu 2008 roku gospodarka finansowa Bielskiego Centrum Kultury przedstawiała się
następująco:
Przychody
52,31% planu
3.550.526,97 zł
 dotacja podmiotowa z budżetu gminy
w tym: dotacja z Urzędu Marszałkowskiego
IX Międzynarodowy Festiwal Muzyki Sakralnej
2.462.400,00 zł
 przychody własne, które stanowią 30,65 % przychodów ogółem
1.088.126,97 zł
Koszty
3.593.948,97 zł
52,95% planu
 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
 zakup usług remontowych
(naprawa płyty betonowej sceny letniej w Domu Muzyki),
10.000,00 zł
1.135.290,83 zł
1.900,00 zł
 pozostałe wydatki rzeczowe
2.454.911,14 zł
(m.in.: zakup materiałów biurowych i wyposażenia, artykułów
spożywczych, usług gastronomicznych, materiałów do konserwacji,
zakup energii, koszty imprez, noclegi, reklama, druk afiszy, konserwacje
i naprawy, czynności administracyjno-porządkowe, koszty związane
z utrzymaniem chórów i zespołów, usługi transportowo-parkingowe
i pocztowo-telekomunikacyjne, obsługa prawna, prowizje bankowe,
ubezpieczenie imprez masowych, samochodów, budynku Domu Muzyki,
odpisy na ZFŚS, podatek od nieruchomości, podatek od towarów i usług
VAT, amortyzacja, itp.),
 podatek dochodowy od osób prawnych- zaliczka
1.847,00 zł
Ponadto Bielskie Centrum Kultury prowadziło działalność inwestycyjną, która przedstawiona
została w Załączniku Nr 5.
4
Zobowiązania według stanu na dzień 30 czerwca 2008 roku wyniosły 278.833,91 zł, w tym
wymagalne 0,00 zł. Zobowiązania dotyczą dostaw i usług, składek na ubezpieczenia
społeczne i Fundusz Pracy, podatku dochodowego od osób fizycznych, wynagrodzeń.
Należności według stanu na dzień 30 czerwca 2008 roku wynoszą 76.688,93 zł, w tym
wymagalne 0,00 zł. Należności dotyczą dostaw i usług, zwrotu podatku VAT, należności
dochodzonych na drodze sądowej.
W I półroczu 2008 roku w Bielskim Centrum Kultury wystąpiła strata na działalności
podstawowej w wysokości 43.422,00 zł. Strata jest wynikiem zapłacenia zaliczek na imprezy
kulturalne, które odbędą się w II półroczu br., m.in. „Pożegnanie Lata”, „XIII Festiwal
Kompozytorów Polskich” oraz opóźnienie wpłat przez firmy sponsorujące działalność BCK.
Rozliczenie przekazanej dotacji podmiotowej z budżetu miasta za I półrocze 2008 roku
Dotacja podmiotowa dla Bielskiego Centrum Kultury w I półroczu 2008 roku została
przekazana w kwocie 2.462.400,00 zł, tj. 57,43 % planowanej dotacji na rok 2008.
BCK wydatkował otrzymaną dotację w kwocie
przeznaczając ją na następujące wydatki bieżące:
2.462.400,00 zł
 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
640.555,83 zł
 utrzymanie zespołów miejskich:
(ZTiP ,,Jarzębinki”, ZPiT ,,Bielsko”, Bielska Estrada, Chór Ave Sol,
Bielski Chór Kameralny, Bielska Orkiestra Dęta, Bielska Orkiestra
Kameralna i Galeria Środowisk Twórczych)
 organizacja imprez miejskich
(m.in.: IX Międzynarodowy Festiwal Muzyki Sakralnej, Dni
Bielska-Białej, Koncert Gwiazdy Świata – Jan Garbarek i inne gwiazdy,
Koncert IKARY 2007, Audycje Muzyczne, Festyn 3 Maja, Lato z Kulturą
w Bielsku-Białej, koncerty dla wszystkich, Igrzyska Polonijne, Święto
ul. 11 Listopada itp.)
 remonty
344.324,19 zł
 utrzymanie obiektów i inne wydatki bieżące
(w tym, m. in.: odpisy na ZFŚS, amortyzacja)
730.942,18 zł
744.677,80 zł
1.900,00 zł
W ramach działalności merytorycznej Bielskie Centrum Kultury zorganizowało szereg imprez
artystycznych, koncertów, festiwali, imprez plenerowych, m. in. „IX Międzynarodowy
Festiwal Muzyki Sakralnej”, Lato z Folklorem, Festyn 3-Majowy, Dni Bielska-Białej, Święto
ul. 11 Listopada, cykl koncertów „Muzyczna Ballada Europy”.
Miejski Dom Kultury
W I półroczu 2008 roku gospodarka finansowa Miejskiego Domu Kultury przedstawiała się
następująco:
Przychody
53,61% planu
 dotacja podmiotowa z budżetu gminy
w tym dotacja z Urzędu Marszałkowskiego:
- Konkurs Malarstwa Nieprofesjonalnego im. I. Bieńka
5
2.181.021,74 zł
1.688.628,00 zł
4.500,00 zł
- „Impresje Taneczne”
4.000,00 zł
 przychody własne, które stanowią 22,58 % przychodów ogółem
Koszty
51,38% planu
 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
 zakup usług remontowych
(naprawy i konserwacje, remonty bieżące)
492.393,74 zł
2.090.404,92 zł
1.423.049,77 zł
37.456,16 zł
 pozostałe wydatki rzeczowe
(m.in.: zakup materiałów biurowych, wyposażenia, artykułów
spożywczych, opłaty za energię, usługi transportowo-parkingowe,
usługi telekomunikacyjne, pocztowe, naprawcze i konserwatorskie,
gastronomiczne, wynajem sal, czynsze, obsługa prawna, ubezpieczenia
majątkowe i osobowe, odpisy na ZFŚS, podatek od nieruchomości,
podatek od towarów i usług VAT, amortyzacja itp.),
 podatek dochodowy od osób prawnych - zaliczka
625.206,99 zł
4.692,00 zł
Ponadto Miejski Dom Kultury prowadził działalność inwestycyjną, która przedstawiona
została w Załączniku Nr 5 (w tym dotacja celowa z budżetu miasta w kwocie 69.730,76 zł).
Zobowiązania według stanu na dzień 30 czerwca 2008 roku wyniosły 346.727,52 zł, w tym
wymagalne 0,00 zł. Zobowiązania dotyczą składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz
Pracy, podatku dochodowego od osób fizycznych, wynagrodzeń, PFRON, rozliczenia
inwestycji, zakupu dóbr i usług, składek na PZU i PKZP.
Należności według stanu na dzień 30 czerwca 2008 roku wynoszą 38.721,24 zł, w tym
wymagalne 3.522,24 zł (z tytułu sprzedaży dóbr i usług). Pozostałe należności dotyczą
należności od pracowników, należności dochodzonych na drodze postępowania sądowego,
zwrotu podatku VAT.
Miejskim Domu Kultury w I półroczu 2008 roku osiągnął zysk w wysokości 90.616,82 zł,
który jest wynikiem zwiększonych dochodów wynikających ze zwiększonej liczby
uczestników zajęć kulturalnych oraz faktem, iż niektóre koszty imprez zostaną rozliczone
w miesiącach powakacyjnych.
Rozliczenie przekazanej dotacji podmiotowej z budżetu miasta za I półrocze 2008 roku
Dotacja podmiotowa dla Miejskiego Domu Kultury w I półroczu 2008 roku została
przekazana w kwocie 1.688.628,00 zł, tj. 49,92 % planowanej dotacji na rok 2008.
MDK wydatkował otrzymaną dotację w kwocie
przeznaczając ją na następujące wydatki bieżące:
1.688.628,00 zł
 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
1.400.000,00 zł
 częściowe utrzymanie budynków (media, czynsze) i inne wydatki
(w tym, m. in.: odpisy na ZFŚS, amortyzacja)
6
276.238,13 zł
 wydatki związane z realizacją imprez kulturalnych przez Rady Osiedli
oraz innych imprez takich jak: Konkurs Malarstwa Nieprofesjonalnego
im. I. Bieńka, „Impresje Taneczne”
12.389,87 zł
Miejski Dom Kultury w Bielsku-Białej w I półroczu 2008 roku prowadził działalność
kulturalną w 11 jednostkach (7 domach kultury, 3 świetlicach i 1 galerii). Jednostki MDK
prowadziły ponad 221 grup zajęć stałych, obejmując ciągłym programem edukacyjnoartystycznym 3.311 mieszkańców Bielska-Białej i okolic.
Do najbardziej znanych zespołów Miejskiego Domu Kultury należą: Zespół Pieśni i Tańca
„Beskid” z Kapelą Ludową „Beskid” oraz Dziecięcą „Beskidek”, Kapela Góralska i Zespół
Folklorystyczny „Dudoski”, Młodzieżowa Orkiestra Dęta, Chór mieszany „Echo”, Chór
męski „Harfa”, Dziecięce Chórki: „Pinokio” i „Piccolo”. Ponadto aktywnych było wiele
zespołów wokalnych i wokalno-instrumentalnych, zespołów tanecznych oraz zespołów
teatralnych.
Siedem domów prowadziło w godzinach dopołudniowych działalność dziecięcych grup
twórczych dla dzieci przedszkolnych tzw. „Przedszkola Artystyczne”.
W okresie ferii zimowych zorganizowano wypoczynek dla 552 dzieci i młodzieży w postaci
zimowisk, warsztatów artystycznych, imprez artystycznych i rekreacyjnych.
Zespoły artystyczne działające przy Miejskim Domu Kultury za swoją działalność
otrzymywały szereg nagród i nominacji.
Rozdział 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych
Galeria Bielska BWA
W I półroczu 2008 roku gospodarka finansowa Galerii Bielskiej BWA przedstawiała się
następująco:
Przychody
55,36%planu
674.656,83 zł
 dotacja podmiotowa z budżetu gminy
 przychody własne, które stanowią 19,06 % przychodów ogółem
546.075,00 zł
128.581,83 zł
Koszty
711.984,05 zł
58,42%planu
 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
 zakup usług remontowych
(m.in.: remont budynku)
366.472,33 zł
23.878,75 zł
 pozostałe wydatki rzeczowe
(m.in.: zakup materiałów biurowych i wyposażenia, katalogów, książek
do wystaw, zakup energii, usługi pocztowo-telekomunikacyjne,
informatyczne, drukarskie, introligatorskie i poligraficzne, usługi
transportowe, usługi prawne, ogłoszenia, prezentacje i reklama, usługi
fotograficzne, gastronomiczne, współudział w organizowaniu wystaw
i prowadzeniu zajęć, podróże służbowe krajowe i zagraniczne, odpisy
na ZFŚS, podatek od nieruchomości, podatek od towarów i usług VAT,
amortyzacja itp.)
7
321.632,97 zł
Ponadto Galeria Bielska BWA prowadziła działalność inwestycyjną, która przedstawiona
została w Załączniku Nr 5 (w tym dotacja celowa z budżetu miasta w kwocie 1.226,40 zł).
Zobowiązania według stanu na dzień 30 czerwca 2008 roku wyniosły 44.638,26 zł, w tym
wymagalne 0,00 zł. Zobowiązania dotyczą dostaw i usług, składek na ubezpieczenia
społeczne i Fundusz Pracy, podatku dochodowego od osób fizycznych.
Należności według stanu na dzień 30 czerwca 2008 roku wynoszą 41.618,05 zł, w tym
wymagalne 0,00 zł. Należności dotyczą dostaw i usług, zwrotu podatku VAT.
W Galeria Bielska BWA w I półroczu 2008 roku wystąpiła strata w wysokości 37.327,22 zł.
Część straty jest wynikiem konieczności uzupełnienia środków własnych do umowy
„Program Uczenia się przez całe życie Leonardo da Vinci”. Pozostała strata jest wynikiem
druku katalogów do wystawy „Gruse – Hajncel – Spotkania” oraz wystawy „Dziki”
Krzysztofa Kokoryna.
Rozliczenie przekazanej dotacji podmiotowej z budżetu miasta za I półrocze 2008 roku
Dotacja podmiotowa dla Galerii Bielskiej BWA w I półroczu 2008 roku została przekazana
w kwocie 546.075,00 zł, tj. 55,27 % planowanej dotacji na rok 2008.
Galeria Bielska BWA wydatkowała otrzymaną dotację w kwocie
przeznaczając ją na następujące wydatki bieżące:
546.075,00 zł
 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
319.285,13 zł
 wydatki związane z funkcjonowaniem Galerii
wraz z utrzymaniem budynku
(w tym, m. in.: odpisy na ZFŚS, amortyzacja)
126.789,87 zł
 wydatki związane z działalnością wystawienniczą Galerii
(przygotowanie wystaw, honoraria, transport, ubezpieczenia, koszty
druku zaproszeń, plakatów, wydawnictw, promocja, usługi
pocztowe)
100.000,00 zł
W I półroczu 2008 roku w Galerii Bielskiej BWA zorganizowano 14 wystaw artystycznych,
które odwiedziło 9.134 osoby, m.in. Andrzej Dudek-Dürer – „Rekonstrukcja tożsamości.
Fotografika i wideo. Prace z lat 1965-2005”, Ewa Saj – „Moc mieszka w kamieniach
i drzewach”, „10 zadymek jazzowych- foto/grafika/film”, Ewa Harabasz – „Ikony” i wiele
innych.
Galeria zorganizowała również 5 wystaw w holu Ratusza, 12 akcji artystycznych, 6 projekcji
filmowych, 18 wykładów o sztuce, 40 warsztatów artystycznych oraz 7 koncertów.
Ogólna frekwencja na wszystkich imprezach zorganizowanych przez Galerię Bielską BWA
w I półroczu 2008 roku wyniosła 9. 545 osób.
8
Rozdział 92116 – Biblioteki
Książnica Beskidzka
W I półroczu 2008 roku gospodarka finansowa Książnicy Beskidzkiej przedstawiała się
następująco:
Przychody
51,84%planu
 dotacja podmiotowa z budżetu gminy
2.522.015,00 zł
 przychody własne, które stanowią 7,74 % przychodów ogółem
Koszty
2.733.511,86 zł
52,39% planu
 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
211.496,86 zł
2.762.516,86 zł
1.961.840,74 zł
 zakup usług remontowych
(drobne remonty w budynkach, konserwacje i naprawy urządzeń, wind,
kserokopiarek, drukarek)
17.378,16 zł
 pozostałe wydatki rzeczowe
(tj. m.in. szkolenia, nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane
do wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, zakup książek, opłaty
za energię, czynsze, opłaty RTV, pocztowe, bankowe, usługi dozoru,
usługi telekomunikacyjne, internetowe, obsługa prawna, usługi
transportowe, usługi konserwatorskie, podróże służbowe krajowe, różne
opłaty i składki, podatek od nieruchomości, opłata za prawo wieczystego
użytkowania gruntu, podatek od towarów i usług VAT, odpisy
na ZFŚS, amortyzacja, itp.)
783.297,96 zł
Ponadto Książnica Beskidzka prowadziła działalność inwestycyjną, która przedstawiona
została w Załączniku Nr 5 (w tym dotacja celowa z budżetu miasta w kwocie 517.000,00 zł).
Zobowiązania według stanu na dzień 30 czerwca 2008 roku wyniosły 151.215,40 zł, w tym
wymagalne 0,00 zł. Zobowiązania dotyczą dostaw i usług, składek na ubezpieczenia
społeczne i Fundusz Pracy, podatku dochodowego od osób fizycznych.
Należności według stanu na dzień 30 czerwca 2008 roku wynoszą 41.959,50 zł, w tym
wymagalne 32.743,65 zł (najem powierzchni). Pozostałe należności dotyczą refundacji
z Powiatowego Urzędu Pracy wynagrodzeń i żołdu, czynszu, energii.
Książnica Beskidzka I półrocze 2008 roku zakończyła stratą w wysokości 29.005,00 zł. Strata
spowodowana jest wzrostem kosztów bieżących, w tym amortyzacji.
9
Rozliczenie przekazanej dotacji podmiotowej z budżetu miasta za I półrocze 2008 roku
Dotacja podmiotowa dla Książnicy Beskidzkiej w I półroczu 2008 roku została przekazana
w kwocie 2.522.015,00 zł, tj. 50,18 % planowanej dotacji na rok 2008.
Książnica wydatkowała otrzymaną dotację w kwocie
przeznaczając ją na następujące wydatki bieżące:
2.522.015,00 zł
 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
1.943.400,74 zł
 bieżące funkcjonowanie biblioteki głównej i filii
(w tym, m. in.: odpisy na ZFŚS, amortyzacja)
578.614,26 zł
Książnica Beskidzka w Bielsku-Białej wypełniając podstawowe funkcje realizuje
merytoryczne zadania związane z ustawowymi zapisami w zakresie: gromadzenia
i opracowania zbiorów, udostępniania materiałów bibliotecznych, działalności informacyjnej,
programów edukacyjno-kulturalnych.
W I półroczu 2008 roku czytelnikom wydano 36.934 karty biblioteczne. Ogółem
w czytelniach i wypożyczalniach zarejestrowano 225.557 odwiedzin. Czytelnikom
indywidualnym udostępniono 777.171 woluminów i jednostek tytułowych. W Książnicy
Beskidzkiej udostępniane są materiały biblioteczne na różnych nośnikach fizycznych. Proces
udostępniania zbiorów i świadczenia usług informacyjnych odbywa się w oparciu
o zgromadzone zbiory tradycyjne i nowoczesne. Zainteresowaniem cieszy się usługa
związana z wypożyczaniem zbiorów specjalnych: muzycznych, filmowych, multimedialnych.
Za swoją działalność Książnica Beskidzka otrzymała pierwsze miejsce „Na najbardziej
aktywną bibliotekę 2007” przyznane przez Polską Izbę Książki w konkursie Mistrz Promocji
Czytania oraz brązowy medal w kategorii Pracodawca Nieprzedsiębiorca przyznany
w konkursie Lodołamacz 2008 za działania na rzecz osób niepełnosprawnych przyznany
przez Polską Organizację Pracodawców Osób Niepełnosprawnych.
10
11
b) Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
Szpital Ogólny im. dr Edmunda Wojtyły w Bielsku-Białej
Szpital Ogólny im. dr Edmunda Wojtyły z siedzibą w Bielsku-Białej
przy ul. Wyspiańskiego 26 funkcjonuje jako samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
od 1 października 1998 r.
Szpital świadczy usługi o charakterze stacjonarnym i ambulatoryjnym w budynkach
położonych w Bielsku-Białej przy ul. Wyspiańskiego 21 oraz przy ul. Emilii Plater 17.
W Szpitalu Ogólnym znajdują się następujące oddziały szpitalne :

wewnętrzny dysponujący 33 łóżkami; 631 hospitalizowanych,

kardiologiczny dysponujący 33 łóżkami; 533 hospitalizowanych,

neurologiczny dysponujący 31 łóżkami; 459 hospitalizowanych,

anestezjologii i intensywnej terapii dysponujący 6 łóżkami; 79 hospitalizowanych,

ginekologiczno-położniczy dysponujący 43 łóżkami; 1 850 hospitalizowanych,

noworodkowy dysponujący 27 łóżkami; 779 hospitalizowanych,

zakaźny – działalność zawieszona - dysponujący statystycznie 23 łóżkami,

chirurgii ogólnej dysponujący 46 łóżkami; 836 hospitalizowanych.
W Szpitalu Ogólnym funkcjonuje również Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy dysponujący
30 łóżkami (98 pacjentów hospitalizowanych).
Łącznie Szpital dysponuje 272 łóżkami. W zakresie lecznictwa stacjonarnego i w Zakładzie
Pielęgnacyjno-Opiekuńczym w I półroczu 2008 roku hospitalizowano 5 265 pacjentów.
W zakresie lecznictwa ambulatoryjnego w szpitalu znajdują się następujące poradnie,
w których wykonano w I połowie 2008 roku łącznie 11 883 porady:

kardiologiczna, w której wykonano 6 080 porad,

neurologiczna, w której wykonano 1 217 porady,

wirusowego zapalenia wątroby, w której wykonano 1 169 porad,

patologii noworodka, w której wykonano 119 porad,

ginekologiczna, w której wykonano 452 porady,

ginekologii dziecięcej, w której wykonano 192 porady,

patologii ciąży, w której wykonano 3 porady,

chirurgii ogólnej, w której wykonano 2 651 porad.
W okresie sprawozdawczym w Izbie Przyjęć przy ul. Wyspiańskiego 21 wykonano 1 943
porady. Łącznie w szpitalu udzielono 13 826 porady.
12
W Szpitalu Ogólnym im. dr Edmunda Wojtyły w Bielsku-Białej oprócz oddziałów
szpitalnych, Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego, poradni oraz izby przyjęć funkcjonowały
dwa bloki operacyjne, blok porodowy, pracownia usg, pracownia rtg, pracownia ekg,
pracownia echokardiografii, pracownia badań metodą Holtera, pracownia ekg wysiłkowe,
pracownia eeg, pracownia badań metodą Dopplera, pracownia endoskopii przewodu
pokarmowego oraz laboratorium analityczne.
Gospodarka finansowa Szpitala Ogólnego im. dr Edmunda Wojtyły w Bielsku-Białej
w I półroczu 2008 roku przedstawiała się następująco:
Plan
na 2008 rok
Przychody ogółem
25.779.890,61 zł
Wykonanie
%
za I półrocze 2008 r. wykonania
13.182.559,29 zł
51,14 %
Głównym źródłem przychodów Szpitala jest kontrakt z Narodowym
Funduszem Zdrowia. Pomimo tego, że wartość kontraktu wzrosła i tak nie
pokrywa kosztów funkcjonowania Szpitala. Ponadto do przychodów ujęto
faktury obciążające Narodowy Fundusz Zdrowia za wykonane w Szpitalu
w I półroczu 2008 roku ponadlimitowe świadczenia medyczne na kwotę
1.162.263,60 zł. Jeżeli NFZ nie zapłaci za wykonane ponad limit
świadczenia, kwota ta będzie podlegała odpisowi aktualizującemu, który
pogorszy wynik finansowy za 2008 rok.
W 2008 roku zawarto kontrakt na lecznictwo szpitalne w formie aneksu,
początkowo na okres od I - IV 2008 roku, następnie podpisano kolejny
aneks na okres od I – VI 2008 roku. Na drugie półrocze został podpisany
nowy plan rzeczowo finansowy oparty na innych zasadach, to znaczy,
wprowadzający do rozliczeń jednorodne grupy pacjentów.
W zakresie lecznictwa ambulatoryjnego i opieki długoterminowej kontrakt
na 2008 rok również był zawarty początkowo na okres od I – IV 2008 roku,
później podpisano nowe umowy na okres od V – XII 2008 roku.
Koszty i inne obciążenia ogółem
29.730.000,00 zł
13.828.116,42 zł
Do wykonania planu ujęto koszty z zespołu 5xx – są to koszty tylko danego
roku. Koszty zespołu 5xx różnią się od kosztów zespołu 4xx o „zmianę
stanu produktów”.
Po stronie kosztów większe niż zaplanowano są:
 koszty amortyzacji, ponieważ środki trwałe przekazywane
w ramach prowadzonej przez organ założycielski inwestycji są
dokonywane stopniowo, po zakończeniu każdej części prac
i zakupów,
 koszty materiałów i energii – koszty materiałów wzrosły,
ponieważ początkiem roku wprowadzono nowe systemy
informatyczne, z kolei koszty energii są większe niż planowano ze
względu na okres grzewczy.
13
46,51 %
Koszty mniejsze od zaplanowanych:
o koszty usług obcych,
o koszty wynagrodzeń oraz świadczeń na rzecz pracowników,
o pozostałe koszty.
Wynik finansowy (strata) za I półrocze 2008 roku wynosi – 645.557,13 zł.
W sprawozdaniach Rb – Z i Rb – N ujęto odpowiednio zobowiązania i należności Szpitala
Ogólnego, które przedstawiają się następująco:
 zobowiązania ogółem według stanu na 30.06.2008 r. wynoszą
14.220.235,23 zł,
 zobowiązania wymagalne wynoszą 1.570.235,23 zł, w tym z tytułu
dostaw towarów i usług 1.535.082,38 zł,
 należności według stanu na dzień 30.06.2008 r. wynoszą
4.372.505,80 zł, w tym wymagalne 1.139.586,33 zł, w tym
zaktualizowana należność za ponadlimitowe świadczenia
medyczne za 2005 i 2006 rok.
14
Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Szpitala Ogólnego
im. dr Edmunda Wojtyły za I półrocze 2008 roku
w złotych i groszach
Wyszczególnienie
Plan
Wykonanie
%
Przychody
25 779 890,61
13 182 559,29
51,14%
Przychody ogółem
z tego:
25 779 890,61
13 182 559,29
51,14%
- przychody z działalności jednostki (świadczenia
medyczne, dzierżawy, pozostała sprzedaż)
- przychody finansowe
- przychody operacyjne
- zyski nadzwyczajne
25 029 890,61
200 000,00
550 000,00
0,00
12 854 371,49
10 421,62
317 766,18
0,00
51,36%
5,21%
57,78%
-
Koszty
29 730 000,00
13 828 116,42
46,51%
Koszty ogółem
z tego:
a) koszty wg rodzaju
w tym:
- zużycie materiałów i energii
- amortyzacja
- podatki i opłaty
- usługi obce
- wynagrodzenia
- świadczenia na rzecz pracowników
- pozostałe koszty
b) koszty finansowe i operacyjne
c) straty nadzwyczajne
29 730 000,00
13 828 116,42
46,51%
29 230 000,00
13 815 758,15
47,27%
4 900 000,00
2 100 000,00
370 000,00
3 800 000,00
14 640 000,00
3 170 000,00
250 000,00
500 000,00
0,00
2 589 212,73
1 137 087,83
136 220,20
1 690 931,02
6 745 807,82
1 415 658,73
100 839,82
12 358,27
0,00
52,84%
54,15%
36,82%
44,50%
46,08%
44,66%
40,34%
2,47%
-
Wynik finansowy
-3 950 109,39
-645 557,13
-
PREZYDENT MIASTA
JACEK KRYWULT
15
Download