Kwestionariusz ankiety dla nauczycieli

advertisement
Kwestionariusz ankiety dla nauczycieli
1. Czy daje Pan/i uczniom wybór dotyczący:
2. tematyki
lekcji
raz lub kilka razy w półroczu
3. metod pracy na
lekcji
4. sposobu
oceniania
raz lub kilka razy w roku
raz lub kilka razy w półroczu
raz lub kilka razy w roku
raz lub kilka razy w półroczu
5. w szkole zapewniony jest dostęp do odpowiednich
zasobów, przydatnych dla rozwoju zawodowego
nauczycieli (takich jak np. literatura, sprzęt, czas)
6. Czy uczestniczył/a Pan/i w działaniach
służących realizacji ewaluacji wewnętrznej
szkoły?
raz lub kilka razy w roku
zdecydowanie
raczej tak
nigdy
nigdy
nigdy
raczej nie
tak
tak,
systematycznie
zdecydowanie
nie
tak,
sporadycznie
nie
nie pamiętam
7. [jeśli tak] Jakie zadania Pan/i realizował/a lub będzie realizował/a w ramach ewaluacji wewnętrznej w bieżącym roku szkolnym?
(9586)
8. Czy brał/a Pan/i udział w ciągu ostatnich 12 miesięcy w poniższych formach doskonalenia zawodowego? (8611)
Można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź
studia podyplomowe, uzupełniające
kursy kwalifikacyjne
kursy lub szkolenia zewnętrzne
konferencje i seminaria
wizyty obserwacyjne/ studyjne w innych szkołach lub instytucjach
szkolenia internetowe
obserwacje koleżeńskie zajęć
szkolenie zespołu zadaniowego
szkolenie rady pedagogicznej
doskonalenie dzięki indywidualnemu wsparciu (coaching, mentoring, tutoring)
inne, jakie?
9. Jak często w Pana/i szkole mają miejsce następujące sytuacje (organizowane lub inspirowane przez dyrekcję):
10. zauważanie sukcesów
nauczycieli i nagradzanie
11. zespołowa praca
nauczycieli
raz w
kilka razy w
tygodniu i częściej miesiącu
raz w tygodniu i
kilka razy w
częściej
miesiącu
12. dbanie o profesjonalną
komunikację między nauczycielami
kilka razy w
półroczu
kilka razy w
półroczu
kilka razy w
nigdy
roku
kilka razy w
nigdy
roku
raz w
kilka razy w
kilka razy w
kilka razy
tygodniu i częściej miesiącu
półroczu
w roku
13. przypominanie nauczycielom o
założeniach koncepcji pracy szkoły
raz w
tygodniu i
częściej
14. upowszechnianie wiedzy na temat najlepszych
praktyk i najnowszych teorii, przydatnych w pracy
nauczyciela
15. dzielenie się swoją wiedzą z innymi
nauczycielami przez przeszkolonych
nauczycieli
nigdy
kilka razy w
kilka razy w
kilka razy
miesiącu
półroczu
w roku
raz w
tygodniu i
częściej
raz w
tygodniu i
częściej
nigdy
kilka razy
kilka razy
kilka
w miesiącu
w półroczu
razy w roku
kilka razy
w miesiącu
kilka razy
w półroczu
nigdy
kilka razy
w roku
nigdy
16. Jak często odbywają się, organizowane przez dyrekcję lub liderów zespołów spotkania nauczycieli dotyczące:
17. nauczania i uczenia
się uczniów
18. doskonalenia
zawodowego
19. relacji z
uczniami
20. organizacji
pracy
raz w tygodniu
kilka razy w
i częściej
miesiącu
raz w tygodniu i
kilka razy w
częściej
miesiącu
kilka razy w
półroczu
kilka razy w
półroczu
kilka razy w
roku
kilka razy w
kilka razy w
półroczu
roku
raz w tygodniu i
kilka razy w
częściej
miesiącu
kilka razy w
półroczu
roku
raz w
kilka razy w
tygodniu i częściej miesiącu
nigdy
roku
raz w tygodniu i
kilka razy w
częściej
miesiącu
21. rozwiązywania problemów
wychowawczych
nigdy
kilka razy w
półroczu
kilka razy w
nigdy
kilka razy w
nigdy
kilka razy w
roku
nigdy
22. współpracy między
nauczycielami
23. spraw
administracyjnych
raz w tygodniu
kilka razy w
i częściej
miesiącu
raz w tygodniu i
kilka razy w
częściej
miesiącu
24. Czy szkoła zapewnia Panu/i możliwość
korzystania z potrzebnych podczas zajęć pomocy
dydaktycznych?
kilka razy w
półroczu
kilka razy w
półroczu
zdecydowanie
kilka razy w
nigdy
roku
kilka razy w
nigdy
roku
raczej tak
raczej nie
tak
zdecydowanie
nie
25. Dyrektor szkoły jest skuteczny pozyskuje zewnętrzne zasoby służące rozwojowi słuchaczy (9594)
Prosimy o wybór jednej odpowiedzi
pozyskuje zasoby na zadowalającym poziomie
nie pozyskuje zasobów na zadowalającym poziomie
26. Proszę opisać, jak to się przejawia. (6862)
27. Czy w szkole stworzono Panu/i warunki do pracy
własnej (np. przygotowywania się do zajęć czy
rozwoju zawodowego)?
28. Czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy wprowadził/a
Pan/i nowatorskie rozwiązania w swojej pracy?
29. Jeśli tak, czego one dotyczyły? (7685)
Można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź
metod pracy
treści
wykorzystania środków dydaktycznych
komunikacji z uczniami
komunikacji z rodzicami
współdziałania z innymi nauczycielami
inne, jakie?
zdecydowanie
raczej tak
raczej nie
tak
zdecydowanie
nie
tak
nie
nic nie zmieniłem/am
30. Dlaczego uznaje je Pan/i za nowatorskie? (7697)
31. Czy uczestniczy Pan/i w podejmowaniu
decyzji dotyczących zarządzania szkołą?
zdecydowanie tak
32. [jeśli tak] Czego te decyzje dotyczą? Proszę podać przykłady. (9590)
33. [jeśli tak] Na czym polega udział w podejmowaniu tych decyzji? (9593)
Metryczka
1. Staż pracy w latach: (2771)
Prosimy o wybór jednej odpowiedzi
0-5
6-10
11-15
16-20
21-25
26-30
31-35
36-40
więcej
2. Płeć: (2772)
Prosimy o wybór jednej odpowiedzi
kobieta
mężczyzna
3. Wychowawstwo: (2773)
raczej tak
raczej nie
zdecydowanie nie
Prosimy o wybór jednej odpowiedzi
tak
nie
4. Ile godzin dydaktycznych tygodniowo prowadzi Pan/Pani w tej placówce? (2775)
Prosimy o wybór jednej odpowiedzi
0-5
6-10
11-15
16-20
21-25
26-30
31-35
36-40
więcej
5. Nauczany przedmiot: (9669)
Można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź
język polski
języki obce
edukacja historyczna i obywatelska: historia i społeczeństwo, historia, wiedza o społeczeństwie, podstawy przedsiębiorczości,
ekonomia w praktyce, wychowanie do życia w rodzinie, etyka, filozofia
edukacja przyrodnicza: przyroda, geografia, biologia, chemia, fizyka
edukacja matematyczna i techniczna: matematyka, zajęcia techniczne, zajęcia komputerowe, informatyka
edukacja artystyczna i kulturalna: muzyka, plastyka, zajęcia artystyczne, wiedza o kulturze, język łaciński i kultura antyczna,
historia muzyki, historia sztuki
wychowanie fizyczne i edukacja dla bezpieczeństwa
religia
nauczycieli przedmiotów zawodowych/zawodu
inne
Download