charakterystyka dochodów budżetu gminy na 2016 rok

advertisement
Załącznik nr 2
Uzasadnienie
do projektu uchwały budżetowej na 2016 rok
Budżet jest prawnym i finansowym planem działania organów gminy. Jest to
najważniejszy akt prawa lokalnego, zasadnicze i najistotniejsze narzędzie zarządzania
gminą. Budżet to roczny plan finansowy, obejmujący dochody i wydatki z podziałem na
zadania własne i zlecone, na
podstawie którego
gmina prowadzi w sposób jawny,
samodzielny swoją gospodarkę finansową. W każdym budżecie wyodrębniona jest część
bieżąca i majątkowa.
Projekt budżetu Gminy Warta Bolesławiecka skonstruowany został w oparciu o
aktualnie obowiązujący stan prawny wynikający z następujących ustaw:
a) ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
b) przepisy wprowadzające ustawę
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych
b) ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
c) ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. ( Dz. U. Nr 203, poz.1966, z późn. zm. ) o
dochodach jednostek samorządu terytorialnego, która w szczególności określa:
-źródła dochodów,
-zasady ustalania subwencji,
-zasady i tryb przekazywania subwencji ogólnych,
-zasady i tryb udzielania dotacji.
Dochodami budżetu są środki pieniężne pobierane i otrzymywane bezzwrotnie od
podmiotów gospodarczych, osób fizycznych i z
budżetu państwa. W projekcie budżetu
zasady klasyfikowania oraz grupowania dochodów i wydatków przyjęto zgodnie z
rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowej
klasyfikacji dochodów i wydatków , przychodów i rozchodów opublikowane oraz środków
pochodzących ze źródeł zagranicznych.
Dochody budżetu gminy pochodzą z pięciu podstawowych źródeł, a mianowicie :
Dochody własne
1. Wpływy z podatków ustalanych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw
Do tej grupy zaliczamy :
a)
podatek rolny
1
b)
podatek od nieruchomości
c)
podatek od środków transportowych od osób prawnych i od osób fizycznych
d)
podatek
w
formie
karty
podatkowej
pobierany
od
osób
fizycznych
prowadzących działalność gospodarczą
e)
podatek leśny
f)
podatek od spadków i darowizn
2. Wpływy z opłat
a)
skarbowej
b)
od czynności cywilno-prawnych
c)
eksploatacyjnej, w części określonej w ustawie Prawo geologiczne i górnicze
d)
innych pobieranych na podstawie odrębnych przepisów
3. Dochody z majątku gminy
a)
dochody ze sprzedaży składników majątkowych
4.5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z
zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
5.Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy.
Wpływy z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
1.
udział w podatku dochodowym od osób fizycznych - 37,79 % - ( wyższy niż w 2015 r. o
0,12 punktu procentowego )
2.
udział w podatku dochodowym od osób prawnych
Subwencja ogólna, która zawiera: część oświatową , część równoważącą ( wynikająca z
porównania dochodów bazowych i przeliczeniowych )
Dotacje z funduszy celowych na finansowanie inwestycji.
Dotacje celowe z budżetu państwa
Projekt budżetu na 2016 r. skonstruowano przy założeniu, iż roczny plan finansowy
powinien zapewnić nie tylko realizację podstawowych zadań gminy, ale w sposób optymalny
ma zabezpieczyć realizację wszystkich niezbędnych potrzeb mieszkańców
głównie
z
zakresu oświaty, opieki społecznej, ochrony zdrowia, edukacyjnej opieki wychowawczej,
2
kultury , kultury fizycznej oraz bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej,
zaopatrzenia w energię elektryczną, gaz i wodę oraz gospodarki komunalnej i ochrony
środowiska).
W projekcie budżetu ujęto również wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy
oraz Urzędu Gminy.
Prace nad przygotowaniem budżetu na rok 2016 rozpoczęto w miesiącu wrześniu
informując jednostki organizacyjne gminy o
konieczności opracowania propozycji swych
wydatków.
Materiały te zostały przygotowane i przekazane Skarbnikowi Gminy celem opracowania
zbiorczego zestawienia dochodów i wydatków.
Wójt Gminy wraz ze służbami finansowymi Urzędu Gminy przygotował projekt budżetu na
podstawie skalkulowanych dochodów własnych, przychodów, dotacji celowych i subwencji z
budżetu państwa oraz zebranych materiałów planistycznych określając dochody i wydatki na
2016 rok.
CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK
Dochody Gminy na 2016 roku zostały określone na podstawie przybliżonej realizacji w
roku 2015. Do obliczeń wzięto wykonanie za 9 miesięcy oraz przewidywane wykonanie za
12 miesięcy roku 2015
W projekcie dochodów budżetu Gminy na rok 2016 zasadnicze znaczenie mają
dochody własne, a wśród nich:

podatek od nieruchomości który stanowi 48,52 % dochodów

podatek dochodowy od osób prawnych i od osób fizycznych który stanowi 28,86 %
dochodów

podatek rolny który stanowi 7,44 % dochodów

podatek od środków transportowych 2,05 % dochodów

opłata eksploatacyjna która stanowi 0,30 % dochodów
Podatek od nieruchomości jest największym i najważniejszym źródłem dochodów własnych.
Stanowiąc 48,52% wszystkich pozyskiwanych środków jest jednocześnie pierwszym co do
wielkości pozycją w budżecie. Gmina posiada bezpośredni wpływ na wysokość kwot
wpływających z tego tytułu do budżetu – poprzez ustalanie stawek, przyznawanie ulg i
udzielanie zwolnień.
Przyjęto
założenie,
że
Rada
Gminy
uchwali
w maksymalnej wysokości.
3
stawki
podatku
od
nieruchomości
Dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych
oszacowano na poziomie
przewidywanego wykonania roku 2015 zwiększając je o prognozowany wskaźnik inflacji .
Przy szacowaniu dochodów w podatku rolnym i leśnym przyjęto, że Rada Gminy
obniży ceny skupu żyta z kwoty 53,75.-zł do kwoty 48.-zł za dt, co spowoduje że wpływy w
stosunku do roku 2015 będą takie same .
Dochody z mienia gminy obliczono na podstawie planów sprzedaży mienia gminy
oraz zawartych umów
tytułem
dzierżawy, opłat czynszowych i ratalnych sprzedaży
nieruchomości. Zbywanie majątku gminy dokonywane jest w trybie przetargowym i
bezprzetargowym .
Dochody z tytułu opłaty eksploatacyjnej oszacowano na poziomie 30% wykonania
roku 2015. Jednak pragniemy zwrócić uwagę na to, że sytuacja w tych dochodach nie jest
pewna, gdyż nasze podmioty gospodarcze płacą ten podatek bardzo nieregularnie.
Uiszczanie należnych gminie należności podatku jest uzależnione od zbytu wydobywanych
surowców. Od 1.01.2016 roku nie będzie prowadzone wydobycie anhydrytu z uwagi na
zlikwidowanie kopalni anhydrytu i gipsu w Lubkowie przez właściciela firmy ATLAS w Łodzi.
Stąd też dochody z tej działalności mogą być zrealizowane maksymalnie na podziemie
40.000,00 zł w roku 2016
Opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu uzyskuje się z tytułu uiszczenia
przez przedsiębiorcę opłaty, której wysokość zależy od wartości obrotów napojami
alkoholowymi. Placówki osiągające większą wartość sprzedaży płacą wyższy procent od
obrotów. Poza ilością sprzedanego alkoholu na wielkość dochodów budżetowych ma wpływ
liczba punktów handlowych. Całość pozyskanych z tego tytułu środków musi być
przeznaczona na realizację zadań przeciwdziałania alkoholizmowi i innym uzależnieniom.
Planowane dochody na 2016 r. są na poziomie roku 2015 i wynoszą kwotę 90.000,00 zł.
Drugim, co do wielkości źródłem dochodów są udziały we wpływach z podatku
dochodowego od osób prawnych i od osób fizycznych – stanowią 15,58 % dochodów gminy.
Wiarygodność ich realizacji musi być ograniczona biorąc pod uwagę ostatnie lata.
Wysokość subwencji ogólnej ustalono na podstawie załącznika do pisma Ministra
Finansów Nr ST3-4750.132.2015 z dnia 12 października 2015 r.
Wielkość dotacji celowych na 2016 r. otrzymywanych z budżetu państwa na zadania
z zakresu administracji rządowej zleconych gminom określono zgodnie ze wstępną
informacją Wojewody otrzymaną od Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu
pismem FB-BP.3110.12.2015 KSz z dnia 21 października 2015 r. oraz pismem z Krajowego
Biura Wyborczego w Jeleniej Górze DJG-3101-2/15 z dnia 01 października 2015 roku.
Wysokość planowanych dochodów z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku
dochodowego ustalono na podstawie informacji otrzymanej od Ministra Finansów. Informacja
4
ta nie ma charakteru dyrektywnego a jedynie informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody
podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz.
Realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu w porównaniu z planem
określonym w ustawie budżetowej, z powodu na które Minister nie ma bezpośredniego
wpływu. W związku z powyższym faktyczne dochody gminy z tego źródła mogą być większe
lub mniejsze od tych wielkości, które wynikają z informacji podanej przez Ministra Finansów.
Należności podatkowe realizowane przez Urzędy skarbowe, także zostały ustalone
na podstawie przekazanej informacji o przewidywanym wykonaniu wpływów gminy w 2016 r.
oraz szacunkową wysokość wpływów budżetowych realizowanych za pośrednictwem
urzędów skarbowych w 2015 roku .
Przewidywane wykonanie wpływów z karty podatkowej na 2016 określono poprzez
liczbę zakładów i liczbę zatrudnionych na dzień 30 września 2015 roku z założeniem, iż
podatki będą regulowane terminowo. Kwoty przewidywanego wykonania wpływów za 2015
rok z karty podatkowej roku mogą ulec zmianie w przypadku większej ilości zawieszeń
działalności i likwidacji zakładów.
Poza tym uwzględnione zostały wszystkie ważniejsze źródła dochodów własnych.
Przy przyjęciu wyżej opisanych założeń przewidywany poziom dochodów w 2016
roku osiągnie wysokość 24.432.561,67.- zł.
Struktura dochodów budżetu Gminy Warta Bol. na 2016 rok
Lp.
1
Wyszczególnienie
13.166.180,67
Udział % w
ogółem
53,89
3.800.000,00
15,55
40.000,00
0,16
Plan na 2016 rok
Dochody własne
w tym:
udział w dochodach budżetu państwa
2.
Dochody majątkowe
3.
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
3.389.227,00
13,87
4
Subwencja ogólna
w tym:
Subwencja oświatowa
7.837.154,00
32,08
7.017.454,00
819.700,00
28,73
3,35
24.432.561,67
100,00
Subwencja wyrównawcza-uzupełniająca
Dochody ogółem
Szczegółową kalkulację
w załącznik nr 1 do objaśnień.
wpływów
z
5
poszczególnych
źródeł
przedstawiono
CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK
Pracując nad projektem budżetu Gminy na 2016 rok dokonano analizy materiałów
planistycznych złożonych przez następujące podmioty:
-
jednostki budżetowe
-
jednostki organizacyjne nie powiązane z budżetem gminy
-
referaty urzędu
-
instytucje kultury
Przy
opracowaniu
projektu
przyjęto,
ze
średni
wzrost
towarów
i
usług
konsumpcyjnych wyniesie około 101,7 % .
Planowane wydatki w projekcie budżetu są określone w sposób przybliżony i
zapotrzebowanie na wszystkie wydatki przygotowane przez służby urzędu są dużo wyższe,
ale ograniczone możliwości w dochodach gminy ściśle wyznaczyły poziom wydatków.
Z tych też powodów przy konstruowaniu budżetu zastosowano następujące zasady:
1. W pierwszej kolejności ustalono wydatki bieżące, które zapewniają prawidłowe
funkcjonowanie jednostek organizacyjnych gminy i zadań komunalnych.
Do tych wydatków zalicza się:
a)
wydatki na utrzymanie jednostek budżetowych
w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od nich (ubezpieczenia społeczne, zdrowotne)
- wydatki rzeczowe tj. zakupy materiałów, pomocy naukowych, wyposażenia,
środków czystości itp.,
- wydatki na usługi materialne i niematerialne takie jak: opłata za media
(energia, co), za usługi telekomunikacyjne, konserwację sprzętu,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
W jednostkach budżetowych oświatowych nie założono wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli
Wynagrodzenie dla administracji i obsługi ustalono na poziomie września roku 2015.
Ograniczono wydatki rzeczowe. Założono wzrost opłat za media i energię, co, za usługi
telekomunikacyjne, konserwację sprzętu.
2. W następnym etapie dokonano analizy zadań inwestycyjnych i remontowych. Przyjęto do
realizacji zadania inwestycyjne, które są w trakcie realizacji na które zawarto umowy lub
porozumienia. Remonty ograniczono do niezbędnych.
3. W 2016 roku gmina nie posiada zadłużenia.
6
Opracowując projekt budżetu kierowano się wieloma zasadami wynikającymi nie tylko z
ustawy
o
finansach
publicznych,
lecz
również
z
innych
aktów
normatywnych,
a w szczególności z uchwały proceduralnej uchwalonej przez Radę Gminną Uchwala Nr
XXXIX/254/2010 z dnia 27 sierpnia 2010 roku nakreślającą tryb i sposób postępowania przy
opracowywaniu projektu budżetu.
W tak opracowanym projekcie dominują wydatki bieżące, niezbędne na zaspokojenie
podstawowych potrzeb związanych z funkcjonowaniem gminy Wydatki inwestycyjne
ograniczono do niezbędnych ale i tak w budżecie gminy stanowią 3,96 % ogólnej kwoty
wydatków
W załączniku Nr 8 przedstawiono planowane inwestycje do realizacji w 2016 r.
Ogółem planowane wydatki na 2016 rok wynoszą 24.432.561,67.- zł
Struktura wydatków budżetu Gminy Warta Bolesławiecka w 2016 roku
Lp.
Wyszczególnienie
1 Wydatki bieżące
2 Wydatki majątkowe, w tym:
-
3
inwestycje
zakup udziałów
Rezerwy ogólne
Wydatki ogółem
Plan na 201` rok
23.095.608,32
986.953,36
Udział % w ogółem
94,53
4,04
986.953,36
x
4,04
x
350.000,00
1,43
24.432.561,67
100,00
W Załączniku nr 2 do objaśnień przedstawiono projekt planu wydatków budżetu Gminy w
2016 roku.
W proponowanej do dyspozycji ogólnej kwocie wydatków przewidziano rezerwę ogólną na
nieprzewidziane wydatki do wysokości 1 % planowanych wydatków budżetowych gminy
tj. 209.000,00 .-zł oraz rezerwę celową na :
-
na zarządzanie kryzysowe tj: 71.000.-zł
-
wydatki w oświacie tj. 50.000,00.-zł
-
inwestycje tj; 20.000,00 zł
Rezerwa ogólna stanowi zabezpieczenie środków na zdarzenia losowe, nieprzewidziane w
trakcie opracowywania projektu budżetu
i jego realizacji w całym roku budżetowym a
rezerwa celowa stanowi zabezpieczenie środków na nieprzewidziane zadania bieżące w
oświacie i na zarządzanie kryzysowe.
Budżet w wersji zaproponowanej
zawiera realizację zadań
bieżących i kontynuację inwestycji rozpoczętych wcześniej.
7
przede wszystkim
W poszczególnych dziedzinach życia społeczno-gospodarczego plan wydatków
przedstawia się następująco:
DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
Ogólny plan nakładów związanych z wykonywaniem zadań w dziale „Rolnictwo
i łowiectwo ” to kwota 70.000,00 zł przeznaczona jest na zadania melioracyjne, wspieranie
w formie dotacji Zarządu Melioracji we Lwówku by utrzymać w sprawności cieki rzeczne
Bobrzycy i Osiki, składkę na Izby Rolnicze (obowiązek ustawowy), prace geodezyjnourządzeniowe na potrzeby rolnictwa oraz pozostałą działalność w rolnictwie
DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Planowane wydatki ogółem wynoszą 832.817,32 zł
z tego:
- wydatki bieżące
251.000,00 zł
- konserwacja i modernizacja dróg, zakup znaków drogowy
oraz zimowe i letnie utrzymanie dróg, łatanie dziur
-
zadania inwestycyjne
581.817,32.-zł
w tym:
 budowa dróg gminnych
100.000,00 zł
 budowa dróg wewnętrznych
211.617,32 zł
 udział w budowie dróg powiatowych
200.000,00 zł
 zakup przystanków
20.000,00 zł
 budowa ścieżki rowerowej
50.000,00 zł
W dziale tym zaplanowane są także środki w ramach funduszu sołeckiego do dyspozycji rad
soleckich w kwocie 11.617,32 zł
DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Kwotę 148.580,00 zł planuje się wydatkować w 2016 r. na:
148.580,00.- zł
1. Wydatki bieżąc
w tym:
- bieżące utrzymanie budynków komunalnych
27.000,00 zł
- gospodarka gruntami i nieruchomościami tj:
55.000,00.-zł
wyceny, podziały geodezyjne.
8
- pozostała działalność
66.580,00 zł
W dziale tym zaplanowane są także środki w ramach funduszu sołeckiego do dyspozycji rad
soleckich w kwocie 8.580,00 zł
Dział 710 Działalność usługowa
Planowane wydatki w kwocie 152.000,00.-zł w 2016 r. planuje się przeznaczyć na
1. Plany przestrzennego zagospodarowania oraz zmiany studium gminy
10.000,00.-zł
2. Opracowania geodezyjne i kartograficzne
40.000,00.-zł
3.Utrzymanie cmentarzy komunalnych i budowa cmentarza
w miejscowości Szczytnica
102.000,00 zł
W dziale tym zaplanowane są także środki w ramach funduszu sołeckiego do dyspozycji rad
soleckich w kwocie 4.000,00 zł
DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Przewidywane na rok 2016 nakłady na funkcjonowanie administracji oraz działalność Rady
Gminy ogółem wynoszą 3.489.726.-zł
Planowane środki zapewnią:
1. Wykonanie zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej
54.726,00 zł
z tego:
-
wynagrodzenia osobowe pracowników
45.776,00 zł
-
składka na ZUS i Fundusz Pracy
8.950,00.- zł
2. Działalność Rady Gminy i jej komisji
225.000,00.-zł
3. Koszty funkcjonowania Urzędu Gminy
z tego:
3.018.000,00 zł
-
wynagrodzenia osobowe
1 700 000,00 zł
-
dodatkowe wynagrodzenia roczne
145.000,00.- zł
-
wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne - prowizje sołtysów )
30.000,00 zł
-
umowy zlecenia
50.000,00.-zł
-
pochodne od wynagrodzeń
379.000,00.-zł
-
wydatki inwestycyjne
40 000,00.-zł
tj: zakup komputerów i programów do urzędu gminy
-
pozostałe wydatki bieżące
674 000,00 zł
tj. wydatki rzeczowe, opłaty, energia, co, delegacje służbowe, usługi remontowe,
pocztowe i telekomunikacyjne.
4.
Promocja jednostek samorządu terytorialnego
5. Pozostała działalność
44.000,00.-zł
148 000,00.-zł
9
DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁĄDZ PAŃSTWOWEJ,
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
Z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w Gminie
otrzymano kwotę 1.701,00.- zł.
DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA
Wydatki w zakresie obrony narodowej to kwota 200,00 .- zł.
DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
1. Gmina Warta Bolesławiecka przeznaczyła w budżecie kwotę w wysokości 12.000,00
zł na Komendę Powiatową Policji głównie na dodatkowe patrole policji na terenie
gminy celem zwiększenia bezpieczeństwa publicznego .
2.
Na działalność bieżącą 4 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych ( Warta Bol.,
Jurków, Raciborowice, Tomaszów ) zabezpieczono kwotę 184.481,65.- zł. Kwota
ta zostanie
przeznaczona na bieżące funkcjonowanie OSP i drobne zakupy
sprzętu oraz remonty , naprawy obiektów OSP oraz na inwestycje w kwocie
13.700,00 zł - modernizacja sprzętu OSP oraz zakup defibrylatora dla OSP Warta
Bol.
3. Wydatki w zakresie obrony cywilnej to kwota 1.000,00.- zł.
4. W dziale tym zaplanowane są także środki w ramach funduszu sołeckiego do
dyspozycji rad soleckich w kwocie 44.481,65 zł
DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA
W dziale tym zabezpieczono środki na:
1. Rezerwa ogólna na nieprzewidzialne w budżecie wydatki
209.000,00 .- zł
2. Rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe
71.000,00 .-zł
3. Rezerwę celową na oświatę
50.000,00 .-zł
4. Rezerwę celową na inwestycje
20.000,00 zł
DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE
Na terenie gminy Warta Bol. istnieje 4 szkoły podstawowe, jedno gimnazjum, jedno
przedszkole , 2 punkt przedszkolny i Przedszkole Niepubliczne w Tomaszowie Bol. oraz 1
szkoła w miejscowości Szczytnica prowadzona
Szczytnica i Okolice”.
10
przez „Stowarzyszenie Rozwoju wsi
Łącznie w jednostkach oświatowych utworzono 52 oddziałów, do których uczęszcza
975 dzieci tj ;
- w gimnazjum – 6 oddziałów– liczba uczniów - 179
- w szkołach podstawowych – 29 oddziałów – liczba uczniów - 536
- w szkołach podstawowych w klasach „O” - 4 oddziałów – liczba uczniów - 81
- w przedszkolach i punktach przedszkolnych – 3 oddziałów – liczba dzieci – 67
- w szkole podstawowe w Szczytnicy prowadzonej przez „Stowarzyszenie wsi
Szczytnica i Okolice” – 7 oddziałów z klasą „O” ( 1 oddział - 9 dzieci ) – liczba
dzieci - 73
- w przedszkolu niepublicznym w miejscowości Tomaszów Bol. – 3 oddziałów – liczba
dzieci – 39
Projektowana w dziale „oświata i wychowanie” kwota obejmuje wynagrodzenia z
pochodnymi dla nauczycieli , dotacje dla „Stowarzyszenia rozwoju wsi Szczytnica oraz
okolice” i dla niepublicznego przedszkola w miejscowości Tomaszów Bol. na prowadzenie
szkoły i przedszkola, koszty powoływania i funkcjonowania komisji egzaminacyjnych oraz
niezbędne środki na funkcjonowanie placówek oświatowych.
Ogółem na realizację podstawowych zadań w dziale 801 przeznaczono kwotę 10.193.356,60 zł.
a otrzymana subwencja to kwota 7.017.454,00 .-zł
W najbliższych latach czekają nas remonty budynków szkolnych głównie gimnazjum w
Iwinach.
W dziale tym zaplanowane są także środki w ramach funduszu sołeckiego do dyspozycji rad
soleckich w kwocie 9.901,65 zł
DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA
Przewidywane w roku 2016 nakłady na zadania z zakresu ochrony zdrowia ogółem wynoszą
101.000,00.- zł w tym
1
Lecznictwo ambulatoryjne – badania mamograficzne kobiet -
6.000,00.-zł
1. Na działalność komisji ds. uzależnień oraz na realizację Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomani zabezpieczono
kwotę 2. Pozostała działalność
90.000,00 zł
to głównie remont ośrodków na terenie gminy Warta Bol
5.000,00 zł
11
DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA
1. Zadania związane z pomocą społeczną realizowane są przez Ośrodek Pomocy
Społecznej w Warcie Bol.. Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej
otrzymane z budżetu państwa oraz środki własne z budżetu Gminy w wysokości
3.897.800,00.-zł planuje się rozdysponować w następujący sposób:
a) dla domów pomocy społecznej
291.000,00 zł
b) dla rodzin zastępczych
45.000,00 zł
c) na działalność Ośrodka Pomocy Społecznej oraz świadczenia społeczne i usługi
opiekuńcze
3.409.700,00 zł
d) dofinansowanie do obiadów
92.000,00 zł
e) dodatki mieszkaniowe
60.100,00 zł
Niestety, coraz gorsza sytuacja finansowa naszej społeczności powoduje, że wzrasta liczba
osób korzystających z pomocy społecznej.
Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych obciążyła ośrodek pomocy
społecznej całkiem nowym zadaniem. Gmina dla osób wymagającej całodobowej opieki
zmuszana jest do umieszczania takich osób w DPS. W chwili obecnie z takiej pomocy
korzysta 9 osób z terenu gminy i 6 osoby w schroniskach, a koszt pobytu tych osób, który
pokrywa gmina to kwota około 291.000,00.-zł.
DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
Główne zadania finansowane w dziale 854 to: świetlice szkolne, kolonie i obozy,
dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, pozostała działalność w ramach, których działają
stołówki szkolne. Na realizację w/w zadań gminne jednostki oświatowe otrzymują
248.313,17,00.- zł .
Gmina nadal będzie organizować kolonie nad morzem oraz zielone szkoły, szczególnie dla
dzieci szkół podstawowych i gimnazjum, które nie sprawiają kłopotów wychowawczych i
będą nagrodą za zachowanie i wyniki w nauce.
DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
Nakłady
na
zadania
komunalne
i
ochronę
środowiska
ogółem
wynoszą
3.184.936,04.- zł
1. Na działalność bieżącą przeznaczono
3.077.581,65,- zł
12
w tym:
- gospodarkę ściekową i ochronę wód (dopłata do ceny wody i ścieków )
- gospodarkę odpadami
800 000,00 zł
1 568.800,00 zł
38.500,00 zł
- utrzymanie zieleni w miastach i gminach
- oświetlenie ulic, remont i konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie wsi
- zatrudnienie pracowników interwencyjnych i publicznych
607.354,39 zł
150.0000,00.-zł
głownie w pracach przy wodociągach, kanalizacji, zakładaniu zaworów,
pracach porządkowych, malowaniach przystanków PKS, utrzymaniu
zieleni i czystości, odnowa obiektów komunalnych
2. Ujęta w budżecie kwota na realizację zadań inwestycyjnych
w wysokości
107.354,39 zł przeznaczona zostanie na:
-
Modernizację i przebudowa oświetlenia ulicznego
107.354,39,-zł
W dziale tym zaplanowane są także środki w ramach funduszu sołeckiego do dyspozycji rad
soleckich w kwocie 23.136,04 zł
DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Na działalność kulturalną w roku 2014 Gmina przewiduje wydatkować z budżetu
gminy kwotę 1.166.268,24,- zł jest to między innymi:
1. Dotacja dla Centrum kultury i sztuki
768.000,00.-zł
2. Biblioteki
237.000,00 zł
3. Działalność bieżąca domów kultury i świetlic
147.268,24 zł
Ujęta w budżecie kwota na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 14.000,00 zł
przeznaczona zostanie na :
- zakup altany
5.000,00 zł
- zagospodarowanie parku w miejscowości Iwiny
9.000,00 zł
W dziale tym zaplanowane są także środki w ramach funduszu sołeckiego do dyspozycji
rad soleckich w kwocie 102.268,24 zł
13
DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA
Kwota 398.581,65 zł powinna zabezpieczyć niezbędne wydatki związane z zadaniami
gminy w zakresie sportu . Są to wydatki związane z upowszechnianiem kultury fizycznej i
sport, utrzymanie nowo wybudowanych boisk wielofunkcyjnych
W dziale tym zaplanowane są także środki w ramach funduszu sołeckiego do dyspozycji rad
sołeckich w kwocie 31.581,65 zł.
W budżecie na 2016 rok zaplanowano wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze
środowiska w kwocie 25.00,00 zł w dziale 900 rozdziale 90019 § 069 . Całość pozyskanych
z tego tytułu środków przeznaczono na realizację zadań z tytułu ochrony środowiska tj: na
prowadzenie akcji „Sprzątanie świata”, konkursy ekologiczne w placówkach oświatowych,
edukacje ekologiczną dzieci i młodzieży oraz usuwanie azbestu z terenu gminy.
Szczegółowy plan dochodów i wydatków z tytułu planowanych wpłat z opłat i kar za
korzystanie ze środowiska oraz wydatkach na ochronę środowiska zawiera załącznik nr 9.
FUNDUSZ SOLECKI
Zgodnie z ustawą z dnia 20.02.2009 r. o funduszu soleckim ( Dz. U. Nr 52, poz.420 z
późn. zm.) i Uchwały Rady Gminy Nr XLII/3012/14 Rady Gminy z dnia 27 marca 2014 w
sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie ,wyodrębniono
- fundusz solecki ( w formie wydatków budżetowych ) w kwocie 250.566,55 zł z
przeznaczeniem na realizację określonych we wnioskach sołectw przedsięwzięć, będących
zadaniami własnymi gminy, służących poprawie warunków życia mieszkańców.
Na 10 istniejących sołectw, utworzono 10 funduszy soleckich.
Plan ze wskazaniem wydatków zaplanowanych przez poszczególne sołectwa zawiera
załącznik nr 6
Podsumowując wszystkie wydatki zaplanowane na 2016 rok należy stwierdzić, że są
one poważnie ograniczone ze względu na określone dochody . Jeżeli jednak byłoby
możliwości w uzyskaniu wyższych dochodów w 2016 roku, to wzrost ten winien być
wykorzystany głównie na realizację zadań inwestycyjnych tj: dokończenie rozpoczętych
inwestycji, a w szczególnie budowy dróg gminnych, położenie nowych nawierzchni na
drogach i chodnikach powiatowych, remonty szkół .
14
Download