Zrealizowane w Sieradzu programy z zakresu profilaktyki zdrowotnej

advertisement
Sprawozdanie z realizacji programów zdrowotnych
finansowanych z budżetu Samorządu Miasta Sieradza
ROK 2015
1. Nazwa programu – Program profilaktycznych szczepień ochronnych przeciw grypie.
Adresaci programu – Mieszkańcy z terenu miasta Sieradza w wieku 65 lat i więcej.
Realizator:
NZOZ „ESKULAP” Sp. z o.o. w Sieradzu, ul. Ks. J. Popiełuszki 2,
NZOZ „MEDICUS” w Sieradzu, ul. Jana Pawła II 12,
NZOZ „ZDROWIE” Sp. z o.o. ZDROWIE w Sieradzu, Al. Pokoju 7,
NZOZ „ALFA” Sp. z o.o. „TRES – MED” w Sieradzu, ul. Rycerska 2.
Wyniki: Ogółem w ramach programu zaszczepiono 428 osób, w tym 253 kobiet i 175 mężczyzn.
Szczepienia ochronne przeciw grypie u osób starszych mają na celu ograniczenie zachorowalności na grypę oraz
wspomaganie organizmu w łagodniejszym znoszeniu tej infekcji.
Kwota wykorzystana na realizację programu – 14.970,-zł.
2. Nazwa programu – Program profilaktyczny wczesnego wykrywania wad wzroku.
Adresaci programu – Dzieci z terenu miasta Sieradza urodzone w 2007 r.
Realizator: NZOZ „ALFA” Sp. z o.o. „TRES – MED” w Sieradzu, ul. Rycerska 2.
Wyniki: Ogółem w programie uczestniczyło 316 dzieci i w wyniku przeprowadzonego badania stwierdzono:
nadwzroczność u 56 dzieci, krótkowzroczność u 10 dzieci, nadwzroczność i astygmatyzm nadwzroczny u
34 dzieci, astygmatyzm nadwzroczny u 8 dzieci, astygmatyzm krótkowzroczny u 5 dzieci, krótkowzroczność
i astygmatyzm krótkowzroczny u 4 dzieci, widzenie barw w zakresie podstawowym u 6 dzieci, test muchy w
zakresie podstawowym u 3 dzieci, test muchy brak widzenia obuocznego (przestrzennego) u 1 dziecka, zez
zbieżny naprzemienny u 2 dzieci.
Celem głównym Programu jest zapobieganie rozwojowi niedowidzenia i poprawa funkcji narządu wzroku u dzieci
w wieku 8 lat z terenu miasta Sieradza.
Kwota wykorzystana na realizację programu - 19.950,-zł.
3. Nazwa programu – Program profilaktyczno – edukacyjny przeciwdziałania zachorowalności na cukrzycę.
Adresaci programu – Młodzież z I klas szkół gimnazjalnych.
Realizator – Polskie Stowarzyszenie Diabetyków, Oddział w Sieradzu, ul. Kościuszki 5.
Wyniki: Badania prowadzono w trzech szkołach Gimnazjalnych na terenie Miasta Sieradza.
Łącznie przebadano 283 uczniów, wśród badanych 41 uczniów miało podwyższony poziom cukru powyżej
110 mg%. Pośród badanej młodzieży - 24 osoby miało nadwagę.
Celem programu jest ograniczenie zachorowalności na cukrzycę oraz edukację w zakresie zwiększenia aktywności
fizycznej i zmiany diety.
Kwota wykorzystana na realizację programu – 2.248,- -zł.
4. Nazwa programu – Program profilaktyczno-edukacyjny wykrywania raka piersi dla dziewcząt w okresie
dojrzewania (nauka samobadania piersi).
Adresaci programu – Dziewczęta z III klas szkół gimnazjalnych.
Realizator – Sieradzkie Stowarzyszenie Klubu „Amazonka” w Sieradzu, ul. Kościuszki 5.
Wyniki: Ogółem w programie uczestniczyło 151 dziewcząt.
Celem programu jest podniesienie wiedzy na temat profilaktyki raka piersi, nauka samokontroli piersi oraz
zwiększenia wykrywalności raka piersi w najwcześniejszych stadiach zaawansowania.
Kwota wykorzystana na realizacje programu – 2.120,-zł.
5. Nazwa programu – Program profilaktyczno – edukacyjny pn: „ ZDROWE ODŻYWANIE”.
Adresaci programu – Dzieci z VI klas szkół podstawowych.
Realizator – Dietetyk.
Wyniki: Ogółem w programie uczestniczyło 371 dzieci.
Program na celu zwiększenie świadomości wśród dzieci i młodzieży szkół podstawowych na temat aktywnego stylu
życia i prawidłowego, zdrowego odżywiania.
Kwota wykorzystana na realizacje programu – 825,-zł.
6. Nazwa programu – Program profilaktyki chorób układu krążenia
Adresaci programu – Mieszkańcy z terenu miasta Sieradza w wieku powyżej 45 do 60 lat.
Realizator:
NZOZ „MEDICUS” w Sieradzu, ul. Jana Pawła II 12.
NZOZ „ALFA” Sp. z o.o. „TRES – MED” w Sieradzu, ul. Rycerska 2.
Wyniki: Ogółem w programie uczestniczyło 203 osób w tym : 173 kobiet i 30 mężczyzn.
Celem programu jest obniżenie zachorowalności i umieralności z powodu układu krążenia.
Kwota wykorzystana na realizację programu – 11.353,-zł.
7. Nazwa programu – Program aktywności ruchowej 60+
Adresaci programu – Mieszkańcy z terenu miasta Sieradza w wieku 60 lat i więcej.
Realizator – NZOZ „ZDROWIE” Sp. z o.o. ZDROWIE w Sieradzu, Aleja Pokoju 7.
Wyniki: Ogółem w programie uczestniczyło : 125, w tym: 110 kobiety i 15 mężczyzn.
Celem programu jest aby uczestników zajęć motywować do systematycznego i długotrwałego stosowania ćwiczeń
fizycznych jako jedno z podstawowych zachowań prozdrowotnych osób starszych.
Kwota wykorzystana na realizację programu – 25.000,-zł.
Ponadto w ramach programów profilaktycznych został wyprodukowany materiał edukacyjny z zakresu ochrony
zdrowia dotyczący badań mammograficznych i cytologicznych w życiu kobiety – koszt emisji 2.460, zł.
Udział w poszczególnych programach był całkowicie bezpłatny dla jego uczestników.
Urząd Miasta Sieradza przeznaczył łącznie na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia kwotę 78.926,- zł.
Download