Cele szczegółowe dla grupy roboczej ds

advertisement
„ZDROWIE DLA POMORZAN 2005-2013”
Cele szczegółowe dla Grupy Roboczej
ds. Monitorowania do Pomorskiego Programu
Profilaktyki
i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego
i Chorób Nowotworowych
Spis celów szczegółowych:
1. Stałe,
coroczne monitorowanie umieralności przedwczesnej,
ogólnej i szczegółowej, w tym analiza sytuacji w województwie
pomorskim w porównaniu do średnich wskaźników w innych
województwach w Polsce oraz w Unii Europejskiej.
Realizator
NZOZ Pomorskie Centrum Programów Zdrowotnych
ul. Biegańskiego 10/26, 80-807 Gdańsk
Zatwierdzenie realizatorów 2.09.2008
Spis celów szczegółowych:
2. Wdrożenie pomorskiego rejestru
ostrych zespołów wieńcowych u
chorych hospitalizowanych oraz populacyjnego rejestru ostrych
zespołów wieńcowych w tym u chorych, którzy nie byli z tego
powodu hospitalizowani. Współpraca z innymi ośrodkami w kraju
prowadzącymi rejestry ostrych zespołów wieńcowych.
Brak realizatora.
Spis celów szczegółowych:
3.
Wdrożenie pomorskiego rejestru udarów mózgu u chorych
hospitalizowanych oraz populacyjnego rejestru udarów mózgu
obejmującego również incydenty u chorych, którzy nie byli z tego
powodu hospitalizowani. Współpraca z innymi ośrodkami w kraju
prowadzącymi rejestry udarów mózgu.
Realizator
NZOZ Pomorskie Centrum Programów Zdrowotnych
ul. Biegańskiego 10/26, 80-807 Gdańsk
Zatwierdzenie realizatorów 2.09.2008
Spis celów szczegółowych:
4.
Opracowanie założeń i wdrożenie monitorowania zachorowalności
na wybrane choroby nowotworowe.
Realizator
Wojewódzkie Centrum Onkologii
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. M. Skłodowskiej Curie 2, 81-210 Gdańsk
Zatwierdzenie realizatorów 2.09.2008
Spis celów szczegółowych:
5.
Opracowanie zasad i wdrożenie regularnego monitorowania jakości
prewencji wtórnej u chorych po ostrych zespołach wieńcowych,
udarach mózgu w wybranych populacjach w województwie
pomorskim.
Realizator
NZOZ Pomorskie Centrum Programów Zdrowotnych
ul. Biegańskiego 10/26, 80-807 Gdańsk
Zatwierdzenie realizatorów 2.09.2008
Spis celów szczegółowych:
6.
Wykorzystanie
rejestru
wybranych
procedur
wysokospecjalistycznych i centralnych programów lekowych
wykorzystywanych w terapii chorób nowotworowych, ostrych
zespołach wieńcowych, udarach mózgu, operacjach
kardiochirurgicznych,
kardiologii
interwencyjnej,
elektrokardiologii oraz cukrzycy z oceną różnic w dostępności
do analizowanych procedur w województwie pomorskim.
Prowadzenie analiz porównawczych w dostępności do
wybranych
procedur
wysokospecjalistycznych
w
województwie pomorskim w stosunku do innych województw
i średnich wskaźników w kraju.
Brak realizatora
Spis celów szczegółowych:
7.
Prowadzenie rejestru ośrodków realizujących wybrane
procedury wysokospecjalistyczne, oraz monitorowanie
tworzenia sieci ośrodków referencyjnych ze spisem
infrastruktury, sprzętu i aparatury medycznej oraz
wykwalifikowanej kadry medycznej w celu opracowania
optymalnego
modelu
organizacyjnego
opieki
onkologicznej,
kardiologicznej,
neurologicznej
i
diabetologicznej.
Brak realizatora
Spis celów szczegółowych:
8.
Ocena rozpowszechnienia w populacji mieszkańców
województwa pomorskiego głównych czynników ryzyka
chorób
układu
sercowo-naczyniowego,
chorób
nowotworowych oraz ocena wiedzy w zakresie
prewencji w reprezentatywnej próbie mieszkańców woj.
pomorskiego u dorosłych oraz u dzieci i młodzieży.
Brak realizatora
Spis celów szczegółowych:
9.
Opracowanie kompleksowego systemu gromadzenia
danych przez instytucje odpowiedzialne za gromadzenie
danych statystycznych w zakresie ochrony zdrowia.
Realizator
NZOZ Pomorskie Centrum Programów Zdrowotnych
ul. Biegańskiego 10/26, 80-807 Gdańsk
Zatwierdzenie realizatorów 2.09.2008
Spis celów szczegółowych:
10.Bieżąca
analiza czynników społecznych, ekonomicznych,
socjologicznych i środowiskowych, które mogą w istotny
sposób modyfikować skuteczność realizacji celów ogólnych i
szczegółowych „Programu Profilaktyki i Leczenia Chorób
Układu Sercowo – Naczyniowego i Chorób Nowotworowych
w latach 2005-2013”.
Realizator
NZOZ Pomorskie Centrum Programów Zdrowotnych
ul. Biegańskiego 10/26, 80-807 Gdańsk
Zatwierdzenie realizatorów 2.09.2008
Cele szczegółowe do
realizacji w latach następnych
• Rozwój analizy ekonomicznej do oceny procedur
wysokospecjalistycznych jako technologii medycznych.
• Opracowanie wskaźników umożliwiających
monitorowanie efektów realizacji „Pomorskiego
Programu Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu
Sercowo-Naczyniowego i Chorób Nowotworowych”.
Download
Random flashcards
bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

66+6+6+

2 Cards basiek49

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Create flashcards