1. Specyfikacja na błony i odczynniki RTG - Szpital Strusia

advertisement
siwz błony rtg..09
DZP/15832/N/2009
SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
na dostawę błon RTG i odczynników RTG
dla potrzeb ZOZ Poznań Stare Miasto
szpitali przy ul. Szwajcarskiej 3
w postępowaniu o zamówienia publiczne
o wartości szacunkowej poniżej 206.000 euro,
ogłoszonym na podstawie ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych
(tekst jednolity Dz.U. Nr 223/2007 poz. 1655 z późn. zmian. ogłoszonymi m. in.w Dz. U. nr 171/2008 poz.1085 )
w trybie przetargu nieograniczonego
1.
Zamawiającym jest
Zakład Opieki Zdrowotnej Poznań – Stare Miasto,
ul. Szkolna 8/12, 61 – 833 Poznań
(adres do korespondencji : ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań)
Dział Zamówień Publicznych pok 134 tel 061 8 739-008 fax 061 8 779-517
Opis przedmiotu zamówienia:
CPV- 249310009, 24931230-0, 24912440-3
1.1
Przedmiotem zamówienia jest dostawa błon rtg i odczynników rtg w asortymencie oraz
zamawianych ilościach wyszczególnionych na załączonym formularzu ofertowym, gdzie opisane są
również podstawowe wymagania jakim winien odpowiadać przedmiot zamówienia
Przedmiot zamówienia obejmuje również dostawę błon i odczynników do rtg do Zamawiającego – do
Magazynu głównego szpitala przy ul. Szwajcarskiej 3 transportem zorganizowanym przez
wykonawcę, na własny koszt i ryzyko, oraz wykonanie kalibracji dla kamery laserowej suchej
cyfrowej na własny koszt przez firmę autoryzowaną (kamera Drystar 5302 )
Zamawiający oczekuje przedmiotu zamówienia wysokiej jakości, spełniających wszystkie
funkcje, zgodnie z jego przeznaczeniem, mimo iż jedynym kryterium wyboru jest cena
Przedmiot zamówienia został podzielony na następujące pakiety (części):
PAKIET I
PAKIET II
PAKIET III
PAKIET IV
BŁONY RTG OGÓLNODIAGNOSTYCZNE ORAZ
WYWOŁYWACZ I UTRWALACZ RTG OGÓLNEGO
ZASTOSOWANIA
BŁONY RTG DO KAMERY TERMICZNEJ DRYSTAR 5320
BŁONY RTG DO ZDJEC PATOMORFOLOGICZNYCH
BŁONY RTG DO ZDJEĆ WEWNĄRZUSTNYCH
1.1.1 Objaśnienia do opisu przedmiotu zamówienia:
- w opisie każdego asortymentu podana jest wartość zawierająca wymaganą liczbę sztuk
danego asortymentu w opakowaniu – dopuszcza się możliwość złożenia oferty na wyroby
pakowane w opakowania zbiorcze w innych ilościach, jednak tylko mniejszych niż podane
w opisie przedmiotu zamówienia; wówczas w ofercie należy wyraźnie zaznaczyć liczbę sztuk
w opakowaniu oraz odpowiednio przeliczyć zamawianą liczbę opakowań, jeśli
jest to konieczne, zaokrąglając tę liczbę w górę do pełnego opakowania –
- w opisie przedmiotu zamówienia pakiet II, występuje nazwa własna, jest to podany typ kamery
jaką posiada zamawiający, stanowiąca ułatwienie dla wykonawcy w doborze błony o
odpowiednich parametrach i wysokiej jakości, która stanowi przedmiot zamówienia w tym
pakiecie
- w pakiecie I, II oraz IV, w kol. 2a należy podać proponowane wielkości parametrów, które
zostały wyszczególnione w nagłówku każdego z tych pakietów
1.2. Wymagania przedmiotu zamówienia
1.2.1 W każdym pakiecie zaznaczono wymagany rodzaj błon rtg oraz odczynników, który musi być zgodny
z opisem zawartym w formularzu ofertowym i tylko takie rodzaje są dopuszczalne; Zamawiający jako
wiążący traktuje zapis jaki znajduje się przy każdym z pakietów.
1
siwz błony rtg..09
DZP/15832/N/2009
Wymaga się, by każde opakowanie zbiorcze były zaopatrzone w etykietę handlową, sporządzoną w
języku polskim.
Na każdym opakowaniu zbiorczym błon rtg oraz na opakowaniu odczynników rtg winien być podany
numer serii i data ważności, przy czym termin ważności dla błon rtg nie może być krótszy niż 18
miesięcy od daty dostawy, dla koncentratów odczynników termin ważności nie krótszy niż 12 m-cy od
daty dostawy.
Wymagane jest aby koncentraty odczynników rozcieńczane były wodą pitną – wodociągowa.
Końcówki butelek w których dostarczane będą odczynniki winny pasować do automatycznego
mieszacza odczynników typu „Curie Chemix”
Do oferty należy dostarczyć szczegółowe materiały informacyjne (katalogi, prospekty) dotyczące
oferowanego przedmiotu zamówienia, potwierdzające spełnienie wymaganych parametrów
UWAGA! Na załączonych materiałach informacyjnych należy odręcznie – wyraźnie zaznaczyć,
którego pakietu oraz pozycji w pakiecie dotyczy dany dokument..
1.2.2 Przedmiot oferty powinien spełniać odpowiednie warunki wprowadzenia go do obrotu
medycznego i używania, określone w ustawie z dnia 20.04.2004r. o wyrobach medycznych
(Dz.U. Nr.93 poz. 896) oraz przepisach wykonawczych do tej ustawy, tj posiadać certyfikat
zgodności z odpowiednimi dyrektywami Unii Europejskiej lub dokument równorzędny – zgłoszenie
do rejestru wyrobu medycznego, co należy odpowiednio udokumentować.
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
2.
Oferty należy złożyć na oryginalnym (pobranym ze strony internetowej zamawiającego)
formularzu ofertowym, załączonym do niniejszej specyfikacji. Formularz należy wypełnić
dokładnie we wszystkich rubrykach. Jeśli formularz ofertowy nie będzie zawierał, wszystkich
wymaganych informacji lub zostaną w nim stwierdzone błędy w wyliczeniu ceny, których nie można
poprawić, zgodnie z zapisem w pkt 9.9 SIWZ, albo będą zawierały omyłki, o których mowa w pkt
9.10, których nie można poprawić zgodnie z zapisem w pkt. 9.10.2 lub Wykonawca nie zgodzi się na
poprawienie omyłki, oferta zostanie odrzucona. Formularz może być wypełniony pismem ręcznym,
trwałym, czytelnym, bez poprawek lub komputerowo. Nie dopuszcza się złożenia ofert na
formularzach innych niż oryginalne, chyba że nieoryginalny formularz zawiera identyczne informacje,
jak określone w oryginale
UWAGA: Na formularzu oferty cenowej w kolumnie 3 wytwórca/producent należy wpisać
nazwę wytwórcy błon rtg i odczynników w zrozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 24 powołanej w pkt. 1.2.2
SIWZ ustawy
o wyrobach medycznych, odpowiadającej nazwie wytwórcy/producenta
wymienionego w dokumencie dopuszczenia oferowanego asortymentu do obrotu medycznego i
używania.
Treść oferty winna odpowiadać treści niniejszej specyfikacji
Zamawiający wyraża zgodę na składanie ofert częściowych – oferta może być złożona na wybrany
przez Wykonawcę pakiet lub pakiety, przy czym w danym pakiecie wymagany jest pełen
wyszczególniony w nim asortyment. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę w danym
pakiecie
Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty wariantowej.
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających w okolicznościach
wskazanych w art.67 ust.1 pkt. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Ze względu na szczególny charakter niniejszego zamówienia Zamawiający nie wyraża zgody na jego
wykonanie przez podwykonawców.
Warunki wykonania zamówienia :
2.1
Miejsce dostawy:
Zakład Opieki Zdrowotnej Poznań - Stare Miasto
Magazyn Główny
ul. Szwajcarska 3
61-285 Poznań
2.2
2.3
Wymaga się by Wykonawca zagwarantował dostawę transportem zorganizowanym we własnym
zakresie (dostawa loco Zamawiający), na własny koszt i ryzyko .
Dostawy realizowane będą sukcesywnie, w trakcie trwania umowy , w ilościach i asortymencie
zamawianym przez Sekcje Zaopatrzenia zamawiającego, w terminie nie dłuższym jednak niż 3
2
siwz błony rtg..09
2.4
2.5
2.6
3.
DZP/15832/N/2009
dni roboczych od daty złożenia zamówienia w godz. od 8:00 do 14:00. Zamówienia składane będą
za pośrednictwem telefaxu pod nr wskazanym na formularzu ofertowym.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość ewentualnej zmiany rodzaju błon rtg w ramach przedmiotu
umowy, do wysokości wartości tej umowy.
Wymagany termin płatności faktury - 30 dni od daty doręczenia faktury Zamawiającemu.
Szczegółowe warunki dostawy reguluje umowa, której wymagana treść stanowi załącznik do
niniejszej specyfikacji.
Termin wykonania zamówienia
Umowa z wykonawcą (lub wykonawcami), którego/ych oferta będzie wybrana zostanie zawarta na okres od
dnia podpisania do 31.12.2010 r.
4.
Warunki udziału w postępowaniu:
4.1
Do postępowania zostaną dopuszczeni Wykonawcy, którzy:
-spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 powołanej ustawy Prawo zamówień publicznych,
a/ posiadają uprawnienia do wykonywania działalności objętej przedmiotem zamówienia ,
jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
b/posiadają niezbędną wiedze i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie
innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania
zamówienia
c/ znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
d/ nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenia zamówienia na mocy art. 24 w/w ustawy
4.2
Na potwierdzenie spełnienia warunków określonych w pkt.4.1 Wykonawca winien
dostarczyć następujące dokumenty:
Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert.
4.2.2 Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego
oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków,
opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie , że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie , odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej
niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
4.2.3 Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 4.2.1 i 4.2.2,
składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że:
a/ nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
b/ nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie
społeczne lub zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż
3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
c/
nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie,
wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert.
4.2.4 Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym, w którym
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się
4.2.1
3
siwz błony rtg..09
4.3
DZP/15832/N/2009
dokumentów, o których mowa w pkt. 4.2.3, zastępuje się je dokumentem
zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym
organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu
zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby,
lub kraju , w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z
zachowaniem terminów, o których mowa w pkt. 4.2.3.
4.2.5
Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 Prawa zamówień
publicznych.
4.2.6
Do postępowania mogą przystąpić podmioty występujące wspólnie. W takim przypadku
Wykonawcy występujący wspólnie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w
tym postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.
Jeśli oferta wykonawców występujących wspólnie zostanie wybrana, przed zawarciem
umowy, wykonawcy ci przedłożą zamawiającemu umowę regulującą ich współpracę w
zakresie realizacji niniejszego zamówienia.
4.2.7
Wykaz podmiotów występujących wspólnie w niniejszym postępowaniu należy załączyć do
oferty. Każdy z podmiotów występujących wspólnie zobowiązany jest spełnić warunki o
których mowa w pkt. 4.1 oraz przedłożyć dokumenty o których mowa w pkt. 4.2.1, 4.2.2,
4.2.5
Dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań określonych w pkt 1.2 SIWZ
Dokumenty (certyfikaty) dopuszczające wprowadzenie oferowanego przedmiotu
zamówienia do obrotu medycznego i stosowania przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych
zgodnie z wskazaną w pkt. 1.2.2 ustawą z dnia 20.04.2004r. o wyrobach medycznych (Dz.U.
Nr 93 poz. 896), tj certyfikat zgodności z odpowiednimi dyrektywami Unii Europejskiej lub
dokument równorzędny – zgłoszenie do rejestru wyrobu medycznego.
UWAGA! Na każdym dokumencie dopuszczającym przedmiot zamówienia do obrotu należy
odręcznie – wyraźnie zaznaczyć, którego pakietu dotyczy dany dokument. Jeśli oferowany
wyrób wymieniony jest w załączniku do certyfikatu – należy go wyraźnie zaznaczyć w tym
załączniku.
4.3.2
dla pakietu I ( w części dotyczącej odczynników rtg) należy dołączyć karty charakterystyki
substancji niebezpiecznych oraz deklaracje, oświadczenie lub inny dokument wystawiony
przez producenta odczynników rtg potwierdzający, że ich rozcieńczalnikiem jest woda pitna
– wodociągowa, oraz materiały informacyjne potwierdzające iż końcówki butelek
oferowanych odczynników będą mogły mieć zastosowanie do automatycznego mieszacza
Curie Chemix posiadanego przez Zamawiającego.
Dla pakietu II – oświadczenie od producenta lub generalnego przedstawiciela producenta
kamery Drystar 5302 w Polsce, że zaoferowane błony są dedykowane do w/w kamery którą to
posiada Zamawiający
4.3.3
Dokumenty (materiały informacyjne, katalogi) potwierdzające spełnienie wymaganych
warunków szczegółowych zgodnie z pkt. 1.2.1 SIWZ, dla wszystkich oferowanych wyrobów.
UWAGA! Na każdym dokumencie ( materiały informacyjne, katalogi) należy odręcznie –
wyraźnie zaznaczyć, którego pakietu dotyczy dany dokument.
4.4 Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie w oparciu o dokumenty
oraz oświadczenia i zaświadczenia dołączone do oferty pod warunkiem, że dokumenty te będą
aktualne i kompletne.
4.4.1 Nie złożenie dokumentów wymaganych w pkt. 4.2 niniejszej specyfikacji lub złożenie
dokumentów w niewłaściwej formie (np. kopie niewłaściwie poświadczone za zgodność z
oryginałem, brak pieczątki lub podpisu osoby upoważnionej, nie złożenie dokumentów
sporządzonych w językach obcych wraz z tłumaczeniem na język polski) spowoduje
wykluczenie wykonawcy z postępowania (wówczas oferta zostanie uznana za odrzuconą)z
zastrzeżeniem pkt.4.4.2; nie spełnienie warunków określonych w pkt.4.3 spowoduje
odrzucenie oferty, z zastrzeżeniem j.w.
4.4.2
Zamawiający wezwie wykonawców do uzupełnienia wyszczególnionych w pkt 4.2 i 4.3
brakujących albo wadliwych dokumentów lub oświadczeń w trybie i na zasadach
określonych w art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych
4.3.1
4
siwz błony rtg..09
5.
Informacje o sposobie porozumiewania się między Zamawiającym a uczestnikami niniejszego
postępowania:
5.1
Postępowanie prowadzone jest z zachowaniem formy pisemnej.
5.2
Językiem porozumiewania się w niniejszym postępowaniu jest język polski.
5.3
Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, oraz informacje strony postępowania przekazują w formie
pisemnej (oryginalny dokument w wersji na papierze).
Przed terminem składania ofert i w przypadkach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych
dokumenty sporządzane przez zamawiającego zamieszczane będą na jego stronie internetowej
www.szpital-strusia.poznan.pl - link zamówienia publiczne.
SIWZ, formularz ofertowy i wzór umowy zamieszczone zostały jako załączniki do ogłoszenia o
zamówieniu. Kolejne powstające dokumenty zamieszczane będą sukcesywnie w toku postępowania,
również jako załączniki. Data i godzina zamieszczenia dokumentu na stronie internetowej jest podana
przy nazwie każdego załącznika.
5.4
Dopuszcza się możliwość składania wniosków lub oświadczeń za pośrednictwem telefaxu wyłącznie
pod nr 061 8 779-517 lub pocztą elektroniczną tylko na adres e mail: [email protected] jednak pod warunkiem, że zostaną one niezwłocznie potwierdzone w formie
pisemnej.
Zamawiający zastrzega sobie prawo przesyłania korespondencji do wykonawców w sposób podany
powyżej - na numery faxu lub adresy e-mail podane na formularzach ofertowych.
5.5
Przez doręczenie korespondencji rozumie się jej doręczenie na piśmie w terminach wskazanych w
niniejszej specyfikacji oraz określonych w powołanej na wstępie ustawie wyłącznie do Kancelarii
ZOZ Poznań - Stare Miasto, ul.Szwajcarska 3, pok. 239 lub do Działu Zamówień Publicznych,
pok. nr 134. Korespondencja w sprawach związanych z niniejszym zamówieniem może być
doręczana tylko w czasie pracy Zamawiającego, tj. w dni robocze od poniedziałku do piątku w
godzinach od 7.15 do 14.30, niezależnie od sposobu jej doręczenia (osobiście, poczta, poczta
kurierska, fax, internet itp.). Korespondencja składana za pośrednictwem telefaxu lub pocztą
elektroniczną może być nadana wyłącznie pod numer telefaxu oraz na adres podany w pkt. 5.4.
Osoby uprawnione do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami:
6.
7.
8.
9.
DZP/15832/N/2009
Marzenna Dąbkiewicz - Dział Zamówień Publicznych
tel: (061) 8 739-008 fax : (061) 8779-517 w godz. 7:15 do 14:30
e mail: [email protected]
Wadium – w niniejszym postępowaniu nie jest wymagane wadium.
Termin związania ofertą wynosi 30 dni . Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem
terminu składania ofert.
8.1 Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą na
zasadach określonych w art. 85 ust. 2,3 i 4 powołanej ustawy.
Sposób przygotowania oferty:
9.1
9.2
9.3
Oferta winna być przygotowana w języku polskim, czytelnie, bez poprawek.
Kolejne strony oferty należy ponumerować, trwale spiąć i ostemplować.
Ofertę należy złożyć w zamkniętej przesyłce, opatrzonej pieczątką Wykonawcy, z napisem:
„ Przetarg na dostawę błon RTG i odczynników RTG ”
na adres:
Zakład Opieki Zdrowotnej Poznań - Stare Miasto
Kancelaria Zakładu
ul. Szwajcarska 3
61-285 Poznań
5
siwz błony rtg..09
9.4
9.5
9.6
9.7
9.8
DZP/15832/N/2009
Wymagane dokumenty składane są w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za
zgodność z oryginałem przez Wykonawcę przystępującego do postępowania.
Dokumenty sporządzone w językach obcych winny być złożone wraz z tłumaczeniem na język
polski poświadczonym przez Wykonawcę.
Ofertę podpisują osoby uprawnione do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym,
zgodnie z aktem rejestracyjnym- pod rygorem jej nieważności.
Jeśli ofertę podpisuje pełnomocnik, pełnomocnictwo winno być złożone w oryginale, natomiast
dopuszczalne jest złożenie kserokopii pełnomocnictwa potwierdzonego notarialnie. Do
pełnomocnictw atr. 26 ust 3 powołanej ustawy stosuje się odpowiednio
Od pełnomocnictwa do występowania w imieniu wykonawcy w postępowaniach o zamówienie
publiczne nie wnosi się opłaty skarbowej (interpretacja Departamentu Prawnego UZP z dnia
30.01.2007r.).
Zamawiający nie zwraca kosztów związanych z przygotowaniem oferty, z zastrzeżeniem art. 93
ust. 4 powołanej na wstępie ustawy.
Oferta (formularz ofertowy) oraz dołączone do niej dokumenty powinny być ułożone
w następującej kolejności:
9.7.1 zastrzeżenie, o którym mowa w pkt. 19 (jeśli jest złożone)
9.7.2 pełnomocnictwo, jeśli ofertę podpisuje pełnomocnik
9.7.3 formularz ofertowy
9.7.4 bezpośrednio za formularzem ofertowym – dokumenty, o których mowa w pkt. 4.3
(odpowiednio opisane)
9.7.5 pozostałe dokumenty, o których mowa w pkt. 4.2 – w wymienionej kolejności
Zamawiający poprawi w ofercie:
a/ oczywiste omyłki pisarskie,
b/ oczywiste omyłki rachunkowe – w zakresie określonym w pkt. 9.9,
c/ inne omyłki – określone w pkt. 9.10
a o dokonanych poprawkach niezwłocznie zawiadomi wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
9..9 9.9.1 Za oczywiste omyłki rachunkowe zamawiający uzna:
a/ błędny wynik mnożenia cen jednostkowych i liczby jednostek, jeśli obliczona cena nie
odpowiada iloczynowi tych wartości,
b/ błąd podsumowania poszczególnych pozycji w pakiecie, przyjmując, że prawidłowo
wyliczono wartości w poszczególnych pozycjach
c/ rozbieżność między wartościami podanymi liczbą i słownie, przy czym za prawidłową uznaje
wartość liczbową.
9.9.2 Zamawiający nie uzna za omyłkę rachunkową błędu w obliczeniu ceny jednostkowej w wartości
brutto polegającej na nieprawidłowym jej obliczeniu tj. jeśli wartość netto powiększona o %
podatku VAT nie będzie odpowiadać podanej w ofercie wartości brutto a także błędnie podanej
stawki podatku VAT
9.9.3 Poprawiając omyłki rachunkowe, zamawiający uwzględni konsekwencje rachunkowe
dokonanych omyłek.
9.10, 9.10.1 Zamawiający poprawi inne omyłki w ofercie, polegające na niezgodności oferty z niniejszą
specyfikacją, niepowodujące istotnych zmian w treści tej oferty.
9.10.2 Nie jest możliwe poprawienie omyłek w zakresie:
a/ opisu przedmiotu oferty, jeśli wystąpi niezgodność tego opisu z opisem przedmiotu
zamówienia, określonym w pkt. 1.1. SIWZ, lub opis przedmiotu oferty nie będzie zawierał
wszystkich wymaganych informacji,
b/ sposobu przygotowania oferty niezgodnie z wymaganiami określonymi w pkt. 1.3 oraz 9 i
12 SIWZ,
c/
warunków wykonania zamówienia, o których mowa w pkt. 2.2-2.5 SIWZ,
d/
wymaganych oświadczeń wykonawcy dot. oferty, zamieszczonych na ostatniej stronie
formularz ofertowego.
6
siwz błony rtg..09
DZP/15832/N/2009
9.10.3 Nie wyrażenie zgody na poprawienie omyłek, o których mowa w pkt. 9.10.1 w ciągu 3 dni od
daty doręczenia zawiadomienia skutkować będzie odrzuceniem oferty.
10.
Miejsce i termin składania ofert:
10.1 Oferty należy składać w Kancelarii Zakładu Opieki Zdrowotnej
Szwajcarska 3 , pok. 239, w terminie do:
Poznań – Stare Miasto, ul.
17.12. 2009r. – do godz. 900
10.2
10.3
11.
Oferty mogą być doręczane wyłącznie w godzinach od 7.15 – 14.30 i tylko do Kancelarii ZOZ.
Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone Wykonawcom bez otwierania, po upływie
terminu przewidzianego na składanie protestów
Za dotrzymanie terminu uważa się dzień i godzinę doręczenia oferty Zamawiającemu.
Otwarcie ofert:
11.1 Otwarcie kopert z ofertami nastąpi komisyjnie w Zakładzie Opieki Zdrowotnej Poznań Stare
Miast , w szpitalu przy ul. Szwajcarskiej3, pok. 123 Dział Zamówień Publicznych w dniu:
17.12.2009r. o godz. 1100
11.2
11.3
11.4
12.
Opis sposobu obliczenia ceny oferty:
12.1
12.2
12.3
12.4
13.
Otwarcie ofert jest jawne.
Podczas otwierania ofert zamawiający ogłosi nazwy i adresy wykonawców, którzy przystąpili do
postępowania, cenę ofert w każdym pakiecie odrębnie, podane w kolumnie 9( wartość
zamówienia brutto z VAT) oraz termin dostawy.
Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia (w wartości ogółem z VAT) i w poszczególnych pakietach
Wymagane jest by cena podana na formularzu oferty cenowej wyrażona była w złotych polskich i
obejmowała wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym przepisane prawem podatki
(także podatek VAT), opłaty celne i graniczne, akcyzę, koszty dostawy do Zamawiającego.
Cenę oferty należy obliczyć w sposób następujący:
- w kolumnie 5a Cena netto (bez VAT) – należy wpisać cenę jednostkową tj. cenę 1 szt. opakowania ,
- bez podatku VAT (jednostki podano w kol. 4),
- w kolumnie 5b (% VAT) – należy podać wartość procentową podatku VAT zgodnie z przepisami
obowiązującymi na dzień przygotowania oferty,
- w kolumnie 5c (Cena brutto (z VAT) należy podać cenę jednostkową z kolumny 5a powiększoną o
% podatku VAT, obliczoną do 2-giego miejsca po przecinku wg zasad arytmetycznych,
- w kolumnie 6a (Wartość zamówienia netto (bez VAT) – należy podać iloczyn ceny jednostkowej
podanej w kol. 5a i liczby zamawianych jednostek z kolumny 4,
- w kolumnie 6b (Wartość zamówienia brutto (z VAT) – należy podać wartość netto z kol. 6a
powiększoną wartość podatku VAT z kol. 5b
- w poz. „Ogółem” należy podsumować wartości podane w kolumnach 6a i 6b w
każdym pakiecie.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości udzielenia przedpłaty ( zaliczki).
Zapłata nastąpi po dostarczeniu każdej partii towaru .
Faktury wystawiane będą zgodnie z ofertą w złotych polskich i rozliczane w PLN.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty i rozliczania się z Wykonawcą w walucie
innej niż PLN.
Kryteria jakimi będzie się kierował Zamawiający przy wyborze oferty oraz sposób oceny ofert:
13.1
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium, któremu przypisano
znaczenie:
7
siwz błony rtg..09
a/
DZP/15832/N/2009
cena oferty
100 pkt. znaczenia w ocenie
Oceny dokona Komisja Przetargowa.
13.2. Do oceny zostaną dopuszczone tylko te oferty, które spełniają wszystkie wymagane warunki w danym
pakiecie i pozycji, opisane w SIWZ, a jeśli pakiet zawiera więcej pozycji – wymagane warunki winny
spełniać wszystkie pozycje w tym pakiecie.
13.3 Każdy pakiet oceniany będzie odrębnie. Wybrana zostanie ta oferta, która zaproponuje najniższą
cenę.
13.4 Punktacja w kryterium określonym w pkt. 13.1a/ (cena oferty) obliczona zostanie wg następującego
wzoru:
cena najniższa
cena badanej oferty x 100 pkt.
14.
15.
Do obliczeń przyjęta zostanie „Wartość zamówienia brutto (z VAT)”, podana na formularzu
ofertowym w kolumnie 6b w każdym pakiecie (w pakietach wielopozycyjnych przyjęta zostanie
kwota z poz. „Ogółem”).
Zawarcie umowy:
14.1 Zawarcie umowy - w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o
wyborze oferty jednak nie później niż przed upływem terminu związania ofertą , z zastrzeżeniem art.
94 ust. 1a ustawy Prawo zamówień publicznych.
14.2 Umowę przygotowuje Zamawiający.
14.3 Wymagana treść umowy stanowi załącznik do niniejszej specyfikacji.
14.4 Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym
w ofercie.
14.5 Do umów w sprawach zamówień publicznych stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego,
jeśli przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej.
14.6 Po prawomocnym zakończeniu postępowania, zamawiający wyśle wykonawcom, których oferty
zostały wybrane w poszczególnych pakietach, umowę podpisaną ze swojej strony, wyznaczając
termin jej podpisania przez tego wykonawcę i zwrotu 1 egz. umowy do zamawiającego.
14.7 Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany zawartej umowy w zakresie:
14.7.1 zamiany asortymentu objętego zawartą umową, zgodnie z uzasadnionymi potrzebami
zamawiającego, jeśli w wyniku tych zmian nie nastąpi zmiana wartości umowy,
14.7.2 w przypadku zmiany przepisów dot. stawki podatku VAT, lub innych przepisów ogólnie
obowiązujących, które mają wpływ na treść umowy,
14.7.3 przedłużenia terminu obowiązywania umowy, jeśli nie zostanie wykupiony cały asortyment
objęty tą umową,
14.7.4 w przypadku obniżenia cen producenta lub zastosowania promocyjnej obniżki cen, zamawiający
zastrzega sobie prawo zakupu asortymentu objętego umową po cenach odpowiednio
obniżonych,
14.7.5 w innych przypadkach, jeśli zamawiający uzna, że zmiany te są korzystne z punktu widzenia
jego interesu społeczno – gospodarczego, albo zmiana wynika z przyczyn leżących po jego
stronie, których w chwili podpisywania umowy nie można było przewidzieć.
14.8 Zmiany, o których mowa w pkt. 14.7 wymagają zgody wykonawcy i mogą być wprowadzone
tylko w formie obustronnie podpisanego aneksu do umowy.
14.9 Zamawiający nie przewiduje zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Środki ochrony prawnej przysługujące wykonawcom w toku postępowania
15.1
15.2
Środki ochrony prawnej, przysługują wykonawcom a także innym osobom , jeżeli ich interes prawny
w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez
Zamawiającego przepisów ustawy.
Protest dotyczący treści ogłoszenia o zamówieniu oraz dotyczący postanowień niniejszej specyfikacji
wnosi się w formie pisemnej, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia tych dokumentów na stronie
internetowej Zamawiającego, warunki określone na str. 5 SIWZ stosuje się odpowiednio
8
siwz błony rtg..09
DZP/15832/N/2009
Po terminie składania ofert można wnieść protest wobec czynności podjętych przez Zamawiającego w
toku tego postępowania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności do której był
zobowiązany.
15.4 Protest wnosi się w formie pisemnej w terminie 7 dni od dnia w którym wykonawca powziął lub przy
zachowaniu należytej staranności, mógł powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących
podstawę jego wniesienia. Wniesienie protestu dopuszczalnej jest tylko przed zawarciem umowy.
15.5 Rozstrzygnięcie protestu przez Zamawiającego następuje w terminie 10 dni od dnia upływu
ostatniego z terminów dla jego wniesienia, jeśli protest ten dotyczy treści ogłoszenia, postanowień
niniejszej specyfikacji, lub wykluczenia Wykonawcy z postępowania, odrzucenia ofert i wyboru
najkorzystniejszej oferty, albo jeśli jest wniesiony w innych sprawach niż wymienione – od dnia jego
wniesienia.
15.6 Wniesienie protestu po upływie terminu składania ofert powoduje zawieszenie biegu terminu
związania ofertą do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia tego protestu.
15.7 Od rozstrzygnięcia protestu przez Zamawiającego przysługuje Wykonawcy odwołanie i skarga, które
mogą dotyczyć wyłącznie rozstrzygnięcia protestów w sprawach dotyczących :
a/ sposobu oceny warunków udziału w postępowania
b/ wykluczenia wykonawcy z postępowania
c/ odrzucenia oferty
15.8 Odwołanie wnosi się do Prezesa UZP w terminie 5 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia protestu lub
upływu terminu dla jego rozstrzygnięcia, przekazując jednocześnie jego kopię Zamawiającemu
15.9 Szczegółowe zasady postępowania dot. Protestów, odwołań i skargi określone zostały w Dziale VI „
Środki ochrony prawnej” powołanej na wstępie ustawy Prawo zamówień publicznych.
Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców wymienionych w art.
24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych .
Ofertę złożoną przez wykluczonego wykonawcę uznaje się za odrzuconą .
15.3
16.
17.
Oferta zostanie odrzucona (w całości lub poszczególnych pakietach) na podstawie art. 89 ust. 1 ustawy
Prawo zamówień publicznych, jeśli:
jest niezgodna z ustawą,
jej treść nie odpowiada treści niniejszej specyfikacji, z zastrzeżeniem pkt. 9.10
jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji, w zrozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji,
zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w niniejszym postępowaniu ,
zawiera błędy w obliczaniu ceny, których nie można zakwalifikować jako omyłkę rachunkową i
poprawić zgodnie z pkt. 9.9.1 SIWZ
wykonawca nie zgodził się na poprawienie tych omyłek, o których mowa w pkt. 9.10.1 SIWZ w
terminie tamże wskazanym
jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
18.
Zamawiający unieważni przetarg (w całości lub w poszczególnych pakietach) z przyczyn wskazanych w
art. 93 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, jeśli:
-
19.
nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu,
cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na
sfinansowanie przedmiotu zamówienia,
wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie
zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć,
postępowanie obarczone jest wadą , uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy.
w przypadku określonym w art. 91 ust. 5 ustawy złożone zostały oferty dodatkowe o takiej samej
cenie
Oferty (formularze ofertowe), opinie biegłych, oświadczenia, informacja z zebrania Wykonawców,
zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty i informacje składane przez Zamawiającego i Wykonawców
9
siwz błony rtg..09
DZP/15832/N/2009
oraz umowa w sprawie zamówienia publicznego stanowią załączniki do protokółu z tego postępowania;
protokół wraz załącznikami jest jawny.
Wyjątek stanowią informacje będące tajemnicą przedsiębiorstwa w zrozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą
być one udostępniane.
Zastrzeżenie należy złożyć na piśmie wg wzoru stanowiącego załącznik do niniejszej specyfikacji.
Zastrzeżone nie mogą być informacje dotyczące ceny i terminu dostawy i okresu udzielonej gwarancji
zawarte w ofertach (w zakresie odczytywanym podczas otwarcia ofert).
Zamawiający udostępni niezastrzeżone dokumenty, stanowiące załączniki do protokółu, o których mowa
powyżej, po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania z tym że oferty
(formularze ofertowe) są jawne od chwili ich otwarcia.
Udostępnienie wymienionych dokumentów może nastąpić na pisemny wniosek zainteresowanego, w
terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego i w obecności wyznaczonego członka Komisji
Przetargowej.
20.
Wyjaśnienia dot. niniejszej specyfikacji udzielane będą na pisemne zapytania wykonawców zgodnie z
art. 38.1 ustawy P.z.p. Pytania należy składać wyłącznie do Działu Zamówień Publicznych.
Do zapytań pkt. 5.4. i 5.5 niniejszej SIWZ stosuje się odpowiednio.
21.
Zamawiający zastrzega sobie prawo zwołania zebrania wykonawców ubiegających się o niniejsze
zamówienia, w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących niniejszej specyfikacji.
22.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie odpowiednie przepisy powołanej
na wstępie ustawy Prawo zamówień publicznych.
Poznań, dnia 08.12.2009r.
Sporządziła: /-/ Marzenna Dąbkiewicz
………………………..
Zatwierdził
Z_CA DYREKTORA
Zakładu Opieki Zdrowotnej
Poznań Stare Miasto
ds. Lecznictwa Zamkniętego
/-/ lek. med. Aleksandra Sztamm
Jednostka merytoryczna
/-/ Marek Nowicki
………………………………………………..
10
Download