OiZ BN-07W-Zarz¹dzanie zmianami

advertisement
Andrzej Marjański
ORGANIZACJA
I
ZARZĄDZANIE
ZARZĄDZANIE
ZMIANAMI
Andrzej Marjański
www.amarjanski.swspiz.pl
Andrzej Marjański (60)
2
Refleksyjnie
„Jeśli chcesz zbudować okręt, nie namawiaj ludzi,
Ŝeby poszli do lasu piłować drzewa na deski i
zbijali je gwoździami.
Zamiast tego obudź w nich miłość do morza”
Antonine Saint-Exupery
1
Andrzej Marjański
Andrzej Marjański (60)
3
Zarządzanie zmianą
W okresie ostrego niedoboru energii
elektrycznej na pewnym uniwersytecie
rozwieszono wywieszki
OSZCZĘDZAJ ENERGIĘ
WYŁĄCZ KONTAKT
A jednocześnie usunięto połowę Ŝarówek
O czym to świadczy?
Andrzej Marjański (60)
4
Dwa podejścia do zmiany
Wywieszki rozwieszono zakładając, Ŝe
moŜna ludzi nauczyć zmiany przyzwyczajeń i
wyłączania niepotrzebnego światła.
śarówki usunięto przypuszczając, Ŝe ludzi
się nie zmienią, a więc trzeba zmodyfikować
sytuację w taki sposób, aby zaoszczędzić
elektryczność,
jeŜeli
nawet
kontakty
pozostaną włączone.
2
Andrzej Marjański
Andrzej Marjański (60)
5
Podejście do zmiany w organizacji
Dwa podstawowe sposoby podejścia do zmiany:
Zmieniać ludzi
Zmieniać sytuacje
Andrzej Marjański (60)
6
Orientacje w zarządzaniu zmianą
Orientacja na ludzi – wysiłki zaczynają się od
próby zmiany postaw ludzkich w nadziei, Ŝe
doprowadzi to do zmodyfikowania ich zachowań
zmierzających z kolei do zwiększenia ich
efektywności.
Orientacja na strukturę – oddziaływuje się
bezpośrednio na zachowanie poprzez
modyfikacje struktury, technologii, systemu
informacji, wynagrodzeń …
3
Andrzej Marjański
Andrzej Marjański (60)
7
Co by było gdyby nie było zmian?
Praca kierownika byłaby stosunkowo łatwa i prosta
Planowanie byłoby proste
Dzień jutrzejszy nie róŜniłby się od dnia wczorajszego
Nie istniałaby potrzeba dostosowywania się do otoczenia –
poniewaŜ nie występowałaby niepewność
Wszystkie organizacje miałaby ściśle określoną strukturę
Nastąpiłoby radykalne uproszczenie podejmowania decyzji
– dałoby się dokładnie przewidzieć skutki kaŜdej z
moŜliwości
Konkurenci nie wprowadzaliby nowych wyrobów lub usług
Klienci nie stawialiby nowych wymagań
Przepisy nie ulegałyby zmianie
Nie byłoby postępu w technice
Potrzeby pracowników byłyby zawsze takie same *
Andrzej Marjański (60)
8
Rozwój gospodarczy a szybkość zmian
Współczesny rozwój społeczno-gospodarczy charakteryzuje
się wzrostem nowości i szybkością zachodzących zmian
Zmiany dotyczą ludzi organizacji oraz całych systemów
społeczno-politycznych
Zmiany są niezbędne do przetrwania i rozwoju organizacji w
stale zmieniającym się otoczeniu
MenedŜerowie stają przed wyzwaniem jak zmieniać siebie i
organizacje by skutki były jak najmniej bolesne dla
uczestników zmian
MenedŜerowie muszą znaleźć odpowiedź jak zwiększać
konkurencyjność organizacji
Zrozumienie problemu zmian umoŜliwia odniesienie
sukcesu przez organizację *
4
Andrzej Marjański
Andrzej Marjański (60)
9
Czym jest zmiana?
Zmiana – przekształcenie organizacji, jej otoczenia,
struktury, techniki lub ludzi
St. Robbins, D.A. DeCenzo, Podstawy zarządzania, PWN, 2002, s.323
Zmiana organizacyjna – kaŜda istotna modyfikacja
jakiejś części organizacji
R.W. Griffin, Podstawy zarządzania organizacjami, s. 393
Andrzej Marjański (60)
10
Zmiana – element rzeczywistości organizacji
Wszystkie organizacje stają wobec konieczności
wprowadzania powaŜnych zmian w sposobach działania
Obecnie zjawisko to ulega nasileniu
Szczególna rola przypada kierownikom, którzy musza umieć
stymulować innowacyjność i zwiększać zdolności
dostosowawcze organizacji
Radzenie sobie ze zmianą to nieodłączna część pracy
kaŜdego kierownika
Co kierownik moŜe zmieniać?
Struktury
Technologię
Ludzi *
5
Andrzej Marjański
Andrzej Marjański (60)
11
Kategorie zmiany
Struktura
Stosunki władzy
Mechanizmy koordynacji
Projektowanie pracy
Rozpiętość kierowani
Technologia
Procesy pracy
Metody pracy
WyposaŜenie
Ludzie
Postawy
Oczekiwania
Percepcje
Zachowania *
Andrzej Marjański (60)
12
Zarządzanie zmianą
Zarządzanie zmianą obejmuje analizę:
czynników wywołujących potrzebę zmiany,
określenie celu,
przedmiotu,
zakresu zmiany,
przygotowanie planu wprowadzenia zmiany
kierowanie wdraŜaniem zmiany. *
6
Andrzej Marjański
Andrzej Marjański (60)
13
Siły działające na rzecz zmian
Jakie siły wymuszają konieczność dokonywania
zmian?
Siły zewnętrzne – leŜące poza organizacją
Siły wewnętrzne – tkwiące w organizacji
Organizacje często widzą potrzebę zmian – wtedy nie
pozostaje im nic innego jak się zmienić
Ale często powodem pojawienia się kłopotów staje się
nieprzewidzenie potrzeby dokonania zmian, lub brak
właściwej odpowiedzi na dokonującą się zmianę warunków
Andrzej Marjański (60)
14
Czynniki zewnętrzne
Czynniki otoczenia wymuszające zmiany:
konkurenci
klienci (zmiany potrzeb i oczekiwań)
warunki dostaw
regulacje prawne
sytuacja na rynku pracy
parametry makroekonomiczne
zmiany w infrastrukturze technicznej
itp.
7
Andrzej Marjański
Andrzej Marjański (60)
15
Czynniki wewnętrzne
Konieczność wprowadzenia zmian wynika
głównie z działania rozmaitych sił w organizacji
rewizja strategii organizacji przeprowadzona przez
kierownictwo
zmiana wartości socjo-kulturowych
zastosowanie nowych urządzeń
restrukturyzacja stanowisk
zmiana postaw pracowników (płaca, warunki
pracy)
i wiele innych
Andrzej Marjański (60)
16
Siły działające na rzecz zmian wg. St. Robinnsa
Charakter
zasobów
pracy
Większa róŜnorodność kulturowa
Wzrost liczby specjalistów
Wielu nowo zatrudnionych o niedostatecznych kwalifikacjach
Technologia
Szybsze i tańsze komputery
Nowe przenośne urządzenia telekomunikacyjne
Programy reengineeringu procesów
Wstrząsy
ekonomiczne
Zmiany cen ropy naftowej
Wzrost i spadek cen akcji
Skoki wartości euro
Konkurencja
Konkurenci z całego świata
Fuzje i koncentracja firm
Rozwój handlu elektronicznego
Trendy
społeczne
Pokoje do czatów w internecie
Kolczyki i tatuaŜe u nastolatków
Coraz większe zainteresowanie Ŝyciem w mieście
Polityka
światowa
Rządy czarnych w Afryce Południowej
Otwarcie rynków w Chinach
Wojna z terroryzmem po 11 września 2001 r.
Źródło: St. Robbins, Zachowania w organizacji, PWN, 2004, s.461
8
Andrzej Marjański
Andrzej Marjański (60)
17
Epoka nieciągłości
śyjemy w epoce „nieciągłości”.
W latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych XX w,
przeszłość była dość dobrym prognostykiem przyszłości
Jutro było w istocie ekstrapolacją wczorajszego trendu.
Ale dzisiaj juŜ tak nie jest.
Od lat siedemdziesiątych XX w., często zmiany
zachodzą z dnia na dzień, np. wzrost cen ropy, internet.
Zmienia się teŜ konkurencja w globalnej gospodarce.
Zmieniają się trendy społeczne.
Andrzej Marjański (60)
18
Zachodzenie i charakter zmian
Zmiany w organizacji zachodzą w czasie całego procesu
ich istnienia. Wynikają z fazy cyklu Ŝycia organizacji,
sytuacji w jej otoczeniu, rozwoju techniki i technologii,
twórczych zachowań uczestników organizacji i wielu
innych powodów.
Charakter zmian
planowy
spontaniczny (dostosowawczy)
9
Andrzej Marjański
Andrzej Marjański (60)
19
Zmiana planowa czy dostosowawcza
Grupa pokojówek zwróciła się do właściciela.
Ich przedstawicielka powiedziała: „Większość z nas ma
bardzo duŜe trudności z przestrzeganiem sztywnych godzin
pracy od 8 do 17.00.
KaŜda z nas ma wiele obowiązków rodzinnych i osobistych.
A sztywne godziny pracy sa dla nas niewygodne.
Zaczniemy szukać jakiegoś innego zatrudnienia, jeŜeli nie
wprowadzi pan elastycznego czasu pracy”
Właściciel uwaŜnie wysłuchał ultimatum grupy i zgodził się
na jej Ŝądania.
Następnego dnia wprowadził dla tych pracownic elastyczny
czas pracy.
Andrzej Marjański (60)
20
Zmiana planowa czy dostosowawcza
Jeden z wielkich producentów samochodów wydał kilka
miliardów dolarów na zainstalowanie robotów najnowszej
generacji. Jednym z pionów, w którym wprowadzono nowe
urządzanie, był pion kontroli jakości.
Przystąpiono do instalowania nowoczesnych urządzeń
sterowanych komputerowo, aby znacznie zwiększyć
moŜliwości wyszukiwania i poprawiania błędów.
Kierownictwo przewidując,Ŝe nowe urządzenia spowodują
ogromną zmianę w pracy ludzi zajmujących się kontrolą
jakości oraz przewidując powaŜne opory pracowników wobec
nowych urządzeń, przystąpiło do prac nad programem
mającym na celu zapoznanie ludzi z tymi urządzeniami i
rozproszenie ich obaw.
10
Andrzej Marjański
Andrzej Marjański (60)
21
Zmiana planowa czy dostosowawcza
Obydwa scenariusze są przykładem zmian – poniewaŜ w
obu chodziło oto, aby w organizacji działo się inaczej.
Który z nich jest przykładem zmiany planowej, a
który dostosowawczej
Czym się róŜnią?
Andrzej Marjański (60)
22
Zmiana planowa a dostosowawcza
Zmiana planowa – wyprzedza oczekiwane przyszłe
wydarzenia
przygotowywana i wprowadzona w sposób
uporządkowany i terminowy,
realizowana w oparciu o przyjęty harmonogram
niemal zawsze jest lepsza od dostosowawczej
Zmiana dostosowawcza – reakcja na pojawiające się
okoliczności w momencie ich pojawienia
ma charakter działań stopniowych niŜ całościowych
moŜe być wprowadzona w sposób pospieszny
zachodzi niebezpieczeństwo, Ŝe moŜe być źle
pomyślana i źle zorganizowana
*
11
Andrzej Marjański
Andrzej Marjański (60)
23
Cele planowej zmiany
Zwiększenie zdolności organizacji do
przystosowania się do zmian zachodzących w
otoczeniu
Zmierzanie do zmian zachowań pracowników
Organizacja, jeŜeli ma przetrwać musi reagować na
zmiany jakie dokonują się w otoczeniu
Musi dostosować się nowych sytuacji jakie niosą
konkurenci
Do zmian wprowadzanych przez władze
Musi zmieniać zachowania poszczególnych osób i grup w
organizacji *
Andrzej Marjański (60)
24
Proces zmiany planowej wg Kurta Lewina
RozmroŜenie
Zmiana
ZamroŜenie
Wg K. Lewina proces działań na rzecz planowanej
zmiany składa się z trzech faz:
rozmroŜenie – przygotowanie systemu do zmiany
zmienianie – wprowadzenie zmian do systemu
ponowne zamroŜenie – ustabilizowanie systemu po
zmianie
12
Andrzej Marjański
25
Andrzej Marjański (60)
Proces zmiany planowej wg Kurta Lewina
RozmroŜenie
Zmiana
ZamroŜenie
RozmroŜenie – faza przygotowania do zmiany, w której
ludzie odczuwają potrzebę jej wprowadzenia
aby zmiana była skuteczna – trzeba do niej przygotować ludzi
szanse na wprowadzenie zmiany są niewielkie jeŜeli ludzie
nie są otwarci na działanie w zmieniony sposób
do odczucia potrzeby zmian przyczyniają się róŜne czynniki
np.:
środowiskowe naciski na zmianę
zmniejszająca się efektywność
dostrzeŜenie pojawiających się zagroŜeń lub okazji
obserwacja modeli zachowań, które wskazują na inne
modele zachowań
konflikt – dobrze zarządzany, moŜe być waŜną siłą na
rzecz rozmroŜenia *
Andrzej Marjański (60)
26
RozmroŜenie
Zadanie kierującego zmianą ?
Doprowadzenie do poczucia potrzeby zmiany
Sposoby osiągnięcia?
Nawiązanie dobrych relacji z zainteresowanymi
osobami
Wsparcie innych w zrozumienie, Ŝe dotychczasowe
zachowania są juŜ nieskuteczne
Minimalizowanie oporu wobec zmian
13
Andrzej Marjański
27
Andrzej Marjański (60)
Proces zmiany planowej wg Kurta Lewina
RozmroŜenie
Zmiana
ZamroŜenie
Zmienianie – zmiana planowa zachodzi w praktyce
MenedŜerowie inicjują zmiany w:
Zadaniach
Ludziach
Kulturze
Technologii
Strukturze
Zbyt szybkie przechodzenie przez agenta zmian do fazy
zmieniania – wywołuje opór wobec zmiany
Wprowadzenie zmiany wtedy, kiedy ludzie odczuwają jej
potrzebę – zwiększa prawdopodobieństwo powodzenia
Andrzej Marjański (60)
28
Zmienianie
Zadanie kierującego zmianą ?
Wprowadzenie zmiany
Sposoby osiągnięcia?
Rozpoznanie nowych, skutecznych zachowań
Wybór odpowiednich zmian obejmujących
Zadania
Ludzi
Kulturę
i/albo struktury
Podjęcie działań mających na celu wprowadzenie
zmian *
14
Andrzej Marjański
29
Andrzej Marjański (60)
Proces zmiany planowej wg Kurta Lewina
RozmroŜenie
Zmiana
ZamroŜenie
Ponowne zamroŜenie – faza, w której następuje
stabilizacja zmiany
Doprowadza do ponownego zamroŜenia poprzez:
Nagrody za efektywność
Pozytywne wzmocnienie
Zapewnienie wsparcia osobistego
WaŜna jest staranna ocena wyników
Informacja zwrotna dla zainteresowanych
Wprowadzanie do początkowej zmiany potrzebnych
modyfikacji
Złe zamroŜenie – zmiany mogą być szybko zapomniane
lub zaniechane
Dobre zamroŜenie – zmiany mają trwalszy charakter
Andrzej Marjański (60)
30
Ponowne zamraŜanie
Zadanie kierującego zmianą ?
Ustabilizowanie zmiany
Sposoby osiągnięcia?
Doprowadzenie do akceptacji i ciągłości nowych
zachowań
Zapewnienie wszelkich potrzebnych zasobów
Przydzielanie nagród zaleŜnych od efektywności i
pozytywnego wzmocnienia *
15
Andrzej Marjański
Andrzej Marjański (60)
31
Zmiana jako przerwa w stanie równowagi
K. Lewin traktuje zmianę jako przerwę w stanie
równowagi
Stan dotychczasowy uległ zakłóceniu
Potrzebna jest zmiana do osiągnięcia nowego stanu
równowagi
Pogląd ten moŜe być stosowany we względnie stabilnym
otoczeniu
Andrzej Marjański (60)
32
Zarządzanie zmianą
Dwa spojrzenia na zmianę:
przenośnia „spokojnego morza”
przenośnia „burzliwych wodospadów” *
16
Andrzej Marjański
Andrzej Marjański (60)
33
Wszechstronne podejście do zmian
Polega na przyjęciu systemowego punktu widzenia i
wytyczeniu konkretnych kroków, które często zapewniają te
zmianie sukces
MenedŜerowie muszą zrozumieć dlaczego i w jaki sposób
wprowadzić zmianę
Wprowadzanie zmian musi przyjąć postać logicznej i
uporządkowanej sekwencji
Takie działanie daje większą szansę powodzenia niŜ
działania przypadkowe i nieprzemyślane *
Andrzej Marjański (60)
34
Wszechstronne podejście do zmian
Uznanie potrzeby zmian
Ustalenie celów zmiany
Diagnoza istotnych zmiennych
Wybór odpowiedniej metody zmian
Planowanie wprowadzania zmian
Faktyczne wprowadzenie
Ocena i kontynuacja
R.W. Griffin, Podstawy zarządzania organizacjami, PWE, Warszawa 2004, s. 412
17
Andrzej Marjański
Andrzej Marjański (60)
35
Charakter zmian
WyróŜniamy zmiany:
Reaktywne – przystosowujące organizację do
zmian w otoczeniu
Proaktywne - wyprzedzające nacisk zewnętrzny i
pozwalające wykorzystać pojawiające się szanse.
Andrzej Marjański (60)
36
Trudności w przeprowadzaniu zmian
Przeprowadzanie zmian w organizacji nie
jest proste:
nie zawsze w porę jest dostrzegane
wprowadzenia zmian napotyka często opór.
organizacje nie reagują na bieŜąco na zmiany
zachodzące w ich otoczeniu
JAKIE BARIERY ZMIAN WYSTĘPUJĄ W
PRZEDSIĘBIORSTWACH ?
JAK JE POKONAĆ ?
18
Andrzej Marjański
Andrzej Marjański (60)
37
Kto w organizacji odpowiada za kierowanie
procesem zmiany?
Do zmian w organizacji potrzeba katalizatora, a
więc osoby, która przyjmie odpowiedzialność za
kierowanie procesem zmiany
AGENCI ZMIANY
pracownicy organizacji zajmujący kierownicze
stanowiska
pracownicy organizacji zajmujący stanowiska
niekierownicze
konsultanci z zewnątrz *
Andrzej Marjański (60)
38
Dwa sposoby podejścia do zmiany
Agent zmiany/kierownik
Orientacja na ludzi
Zmienia postawy
Zmiana zachowań
Lepsze wyniki
Orientacja na wyniki
Zmienia strukturę, politykę
lub technologię
Zmiana zachowań
Lepsze wyniki
R. Webber, Zasady zarządzania organizacjami.
19
Andrzej Marjański
Andrzej Marjański (60)
39
Opór przed zmianą
Zmiany w organizacji i opór jej członków
Są zjawiskiem powszechnym i naturalnym
Wynikają z natury człowieka
Powody oporu przed zmianą:
niepewność
obawa, Ŝe poniosą osobista stratę
przekonanie, Ŝe zmiany nie leŜą w interesie
organizacji
Andrzej Marjański (60)
40
Rodzaje oporu przed zmianami
- indywidualny
- przyzwyczajenie
- bezpieczeństwo
- czynniki ekonomiczne
- lęk przed nieznanym
- selektywne przetwarzanie informacji
- organizacyjny
- bezwładność organizacji
- ograniczony przedmiot zmian
- bezwładność grupowa
- zagroŜenie dla specjalistów
- zagroŜenie dla utrwalonych układów władzy
- zagroŜenie obecnego podziału zasobów
20
Andrzej Marjański
Andrzej Marjański (60)
41
Metody przezwycięŜania oporu wobec zmian
Aby przezwycięŜyć siły przeciwdziałające
zmianom, agenci zmian muszą
podejmować działania, prowadzące do ich
osłabienia :
komunikacja
partycypacja
wspieranie
nagradzanie akceptacji zmiany
tworzenie się uczącej organizacji
Andrzej Marjański (60)
42
Cechy uczącej się organizacji
Istnieje wspólna wizja, z którą wszyscy się zgadzają
Ludzie odrzucają stare sposoby myślenia i rutynę, które
stosowali w rozwiązywaniu problemów lub wykonywaniu
zadań
Członkowie traktują wszystkie procesy, funkcje i wzajemne
oddziaływania z otoczeniem jako cześć systemy wzajemnych
zaleŜności.
Ludzie otwarcie komunikują się ze sobą ( ponad granicami
poziomymi i pionowymi) bez obawy przed krytyką lub karą.
Ludzie wychodzą poza swój osobisty interes własny i
cząstkowe interesy działowe, Ŝeby wspólnie pracować na
rzecz wspólnej wizji organizacji.
21
Andrzej Marjański
Andrzej Marjański (60)
43
Kierowanie zmianą przez doskonalenie organizacji
Doskonalenie organizacji OD „ Organization Development”
Jest to zbiór interwencji prowadzących do planowanej zmiany,
zbudowanego na humanistycznych i demokratycznych
wartościach, które mają słuŜyć zwiększeniu efektywności
organizacji i dobrobytowi pracowników.
W paradygmacie OD ceni się rozwój człowieka i organizacji.
Wspólny partycypacyjny proces oraz ducha dociekliwości.
W większości zamierzeń OD występują następujące wartości:
- Szacunek wobec ludzi
- Zaufanie i wspieranie
- Wyrównanie władzy
- Konfrontacje
- Uczestnictwo
Andrzej Marjański (60)
44
REENGINEERING – fundamentalne
przeprojektowanie i przemodelowanie procesów
produkcyjnych
Zrobił oszałamiającą karierę jako nowatorska metoda
osiągania poprawy efektywności funkcjonowania firmy.
Tradycyjny R opiera się na gruntownym przeprojektowaniu
jednego lub kilku wybranych procesów, np. realizacja
zamówień, wdraŜanie nowych produktów czy naprawy i
reklamacje.
Niestety wyniki tradycyjnego R nie były zachęcające,
poniewaŜ R przyniósł zwiększenie efektywności tylko o 70%
spodziewanych wyników.
Wiele firm uzyskało jedynie minimalną poprawę a wiele
poniosło fiasko.
22
Andrzej Marjański
Andrzej Marjański (60)
45
Znaczenie metod zarządzania
Przyczyną tego stanu rzeczy było pominięcie kluczowego
elementu funkcjonowania firmy
METOD ZARZĄDZANIA
Gdy menedŜerowie zapominają o dokonaniu R własnych
metod pracy, R skazany jest na niepowodzenie.
Warunkiem sukcesu R jest dodanie do
przeprojektowywania procesów produkcyjnych
przeprojektowania sposobów zarządzania.
Andrzej Marjański (60)
46
Reengineering zarządzania
Analiza i dokonanie gruntownych zmian w czterech głównych
obszarach zarządzania firmą:
określenie nowej wizji oraz celu istnienia
przedsiębiorstwa
Zmiana kultury wewnątrz wewnątrzorganizacyjnej
Zmiana metod kierowania
Zmiana sposobów rekrutacji personelu
Istotą Reengineeringu jest
dokonywanie zmian w sposobie
funkcjonowania firmy
23
Andrzej Marjański
Andrzej Marjański (60)
47
Określenie celu – po co istnieje nasza firma?
W ludzkiej naturze leŜy obawa przed zmianami. Jako
proces radykalnych zmian R zawsze napotyka opór.
Kluczowym zadaniem jest określenie celów istnienia
firmy i wykorzystanie tego etapu do zmobilizowania
załogi i przezwycięŜenia jej obaw przed zmianami.
Kluczową rolę spełnia tu osoba zarządzająca,która jest
władna podjąć decyzję o rozpoczęciu procesu R oraz
określenie wizji i misji firmy.
Andrzej Marjański (60)
48
PIERWSZY ETAP
Reengineeringu zarządzania
Przeegzaminowanie i ponowne określenie wizji, misji i
celów firmy
UŜycie wizji i misji firmy jako elementu mobilizującego
całą organizację do przyjęcia nadchodzących zmian
24
Andrzej Marjański
Andrzej Marjański (60)
49
Wizja organizacji
Powinna określać jej długofalową przyszłość poprzez
zdefiniowanie tego czym firma pragnie się stać.
Określa takŜe zespół podstawowych wartości moralnych i
etycznych, zgodnie z którymi funkcjonuje cały organizm
firmy.
Wizja musi angaŜować personel firmy emocjonalnie oraz
być wyrazista i atrakcyjna.
Ma na celu określenie kierunku firmy i mobilizację załogi
do intensywnego wysiłku.
Andrzej Marjański (60)
50
Misja organizacji – określenie celu istnienia
Odpowiada na pytanie: po co tu jesteśmy, co mamy
produkować, dla kogo,jakie są nasze zadania?
Zastanowienie się nad celami istnienia przedsiębiorstwa,
czyli ponowne określenie jego wizji i misji,
misji stanowi okazję
do mobilizacji personelu do podjęcia działań na rzecz
zmiany metod zarządzania.
Wymaga odpowiedzi na fundamentalne pytania:
Jakie nowe technologie wpłyną na nasze procesy
produkcyjne, klientów i rynki?
Czego moŜemy się nauczyć z naszych sukcesów i
pomyłek w przeszłości?
Jakie umiejętności musi nasza firma posiadać, by
sprostać przyszłości?
25
Andrzej Marjański
Andrzej Marjański (60)
51
Odpowiedź na pytania
nie jest łatwa poniewaŜ pomimo fazy przygotowania
niezbędny jest etap, pozwalający firmom rzetelnie
spojrzeć w przyszłość i ocenić własne perspektywy.
Wizja i misja stwarzają poczucie dystansu między
obecną rzeczywistością a moŜliwą przyszłością.
Przyszłość nie zrealizuje się automatycznie, wymaga
działania oraz uczestnictwa wszystkich członków
organizacji.
Andrzej Marjański (60)
52
Faza mobilizacji
Jeśli wizja firmy została atrakcyjnie określona, to
pomaga kierownikom i pracownikom zrozumieć, Ŝe
przedsiębiorstwo wymaga zmian.
Rezultatem zmian powinna być lepsza pozycja na rynku,
co pozwala na większe moŜliwości rozwoju
poszczególnych pracowników.
To z kolei dostarcza motywacji i mobilizuje ich do
aktywnej akceptacji zmian i związanego z tym wysiłku.
Bez przekonania pracowników i ich mobilizacji
reengineering natrafi na ogromny opór i nie
powiedzie się
26
Andrzej Marjański
Andrzej Marjański (60)
53
Zmiana kultury organizacyjnej
Ze wszystkich zmian w procesie zarządzania,
najtrudniejszą oraz najbardziej znaczącą jest zmiana
kultury wewnątrzorganizacyjnej.
wewnątrzorganizacyjnej
KaŜda firma posiada pisane lub niepisane „reguły gry”
oraz zasady postępowania, które nazywamy kulturą
organizacyjną.
Kultura organizacyjnaorganizacyjna zespół wartości moralnych,
etycznych, norm funkcjonowania pracowników i
kierownictwa, form komunikowania się i zwyczajów
panujących w firmie.
Andrzej Marjański (60)
54
Kultura organizacyjna
Nie moŜna jej wprowadzić „na zamówienie”
Wymaga długiego kształtowania przez odpowiednie
wzorce postępowania.
Brak klimatu respektu dla jakości produktu czy usługi,
niechęć kierownictwa do inicjatyw oddolnych,nakazowy styl
zarządzania, niechęć do innowacji, samodoskonalenia i
treningu, spowoduje, Ŝe rozwój nie będzie moŜliwy.
Gdy wymaga znacznej korekty, naleŜy się skoncentrować
na określeniu nowego systemu wartości moralnych jaki ma
panować w firmie.
27
Andrzej Marjański
Andrzej Marjański (60)
55
SYSTEM WARTOŚCI
sprzyjający przeprojektowaniu procesów zarządzania
Nie obawiamy się ryzyka i śmiało występujemy z nowymi pomysłami.
Nie obawiamy się podejmowania decyzji i odpowiedzialności, jaka się z
tym wiąŜe.
W firmie panuje otwartość i klimat stawiania czoła trudnym problemom
Szanujemy współpracowników, klientów i kooperantów.
Ocena pracowników jest ściśle związana z wynikami pracy.
Stawiamy na ciągłe samodoskonalenie.
Określenie systemu wartości, który będzie definiował kulturę
wewnątrzorganizacyjną, to jedynie pierwszy krok.
Drugim krokiem jest kultywowanie tych wartości, aby
zakorzeniły się na stałe w firmie.
Andrzej Marjański (60)
56
Aby utrwalić wartości kierownictwo powinno
Obserwować, które z wartości pracownicy akceptują, a które
spotykają się z oporem.
Podkreślać te wartości, których przyjęcie dla firmy jest niezbędne.
Przeanalizować istniejące procesy zarządzania i odpowiedzieć na
pytanie, czy procesy te harmonizują z nowym systemem wartości,
czy teŜ są w nim w konflikcie.
Dostarczać przykładu poprzez działania zgodne z nowym sytemem
wartości.
Stworzenie KWO, niezbędnej do osiągnięcia nowego celu jest
moŜliwe tylko poprzez stopniowe wdroŜenie właściwego
systemu wartości.
Podtrzymanie kultury firmy wymaga ciągłego wysiłku.
W przeciwnym razie nowo nabyte pozytywne wartości zostaną
z czasem wyparte przez niepoŜądane i niewłaściwe wzorce.
28
Andrzej Marjański
Andrzej Marjański (60)
57
Zmieniając KO firmy nie naleŜy
Kontynuować zatrudniania pracowników, którzy
odmawiają zamiany swego zachowania i akceptacji
kultury firmy;
Spodziewać się, Ŝe pracownicy zmienią się „sami z
siebie”. Trzeba im tę zmianę umoŜliwić;
Spodziewać się, Ŝe zmiana kultury organizacyjnej zajmie
kilka dni lub tygodni. Zwykle to trwa miesiącami i latami;
Zapowiadać zmianę kultury wewnątrz firmy, a następnie
odkładać procesy przekształceń, które tych zmian
wymagają „na później”.
Andrzej Marjański (60)
58
Case Study
Firma Giko zatrudnia 140 osób. Zajmuje się produkcją maszyn
rolniczych. Do końca roku sprzedaŜ rosła szybko, ale na początku
nowego rokuzaczęły się duŜe kłopoty.
Wtedy to zatrudniono nowego Dyrektora, który zatrudnił 15
handlowców, których zadaniem było aktywne sprzedawanie
maszyn. SprzedaŜ w następnych latach ustabilizowała się.
Nastąpił jednak wielki konflikt wewnątrz przedsiębiorstwa.
Handlowcy od początku swojej pracy zarabiali prawie dwa razy
więcej niŜ wysokiej klasy pracownik produkcji, dostali samochody
słuŜbowe i telefony komórkowe.
Wzbudziło to wielkie rozŜalenie wśród pracowników produkcyjnych,
którzy uwaŜali, Ŝe handlowcy nic nie robią, a są aroganccy.
W zakładzie krąŜy wiele historii jak to handlowcy bawią się na
wyjazdach, zabawiają się kosztem innych pracowników.
Jakie błędy zostały popełnione przez Dyrektora zakładu?
29
Andrzej Marjański
Andrzej Marjański (60)
59
Literatura do wykładu
R.W. Griffin, Podstawy zarządzania organizacjami, PWE, Warszawa
2004, r. 13
St. Robbins, D.A. DeCenzo, Podstawy zarządzania, r. 7
St. Robbins, Zachowania w organizacji, PWE, Warszawa 2004 r. 17
J.P. Lendzion , A. Stankiewicz Mróz, Wprowadzenie do organizacji i
zarządzania, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005.
J. Brilman, Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE,
Warszawa 2002.
R. Webber , Zasady zarządzania organizacjami, PWN
Andrzej Marjański (60)
Pytania?
60
Nie dlatego nie odwaŜamy się na wiele rzeczy, Ŝe są
trudne, lecz dlatego są trudne, Ŝe na nie się nie odwaŜamy.
Seneka Młodszy
Lucius Annaeus Seneca (Minor) (ur. ok. 4 p.n.e. w Kordowie zm. 65 r.n.e.), Lucjusz Anneusz Seneka
(Młodszy), zwany Filozofem, syn Seneki Starszego (Seneca Maior) zwanego Retorem (Seneca Rhetor). Retor,
pisarz, poeta, filozof rzymski. Stoik, piewca heroicznej etyki. Jego filozofia wywarła znaczny wpływ na
chrześcijaństwo. Pisał tragedie przeznaczone do czytania. Wychowywał Nerona. Był konsulem w roku 56 n.e.
W 63 roku wycofał się z polityki, a dwa lata później został zmuszony do popełnienia samobójstwa przez
podcięcie Ŝył, gdy odkryto jego rzekome powiązania ze spiskiem Pizona
www.pl.wikipedia.org
30
Download