Rekultywacja wysypiska prezentacja

advertisement
Rekultywacja wysypiska miejskogminnego odpadów komunalnych w
miejscowości Górskie gmina Kolno
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013
Oś priorytetowa V. Rozwój infrastruktury ochrony środowiska
Działanie 5.2 Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska
Diagnoza stanu technicznego wysypiska
•
•
•
•
•
niekompletne i w dużym stopniu zniszczone ogrodzenie wysypiska
zdekompletowane oraz zniszczone boksy na surowce wtórne
zniszczony budynek stanowiący zaplecze socjalne
zniszczona brama wjazdowa
całkowicie zdegradowany punkt zlewny wraz z utwardzonym dojazdem i niecką
zlewkową
• wypełnienie składowiska do poziomu 93%
Ponadto obiekt nigdy nie był wyposażony w podstawowe elementy infrastruktury
technicznej, takie jak:
• izolację skarp i dna geomembraną
• brodzik dezynfekcyjny
• drenaż odsączający
• zbiornik na ścieki
• piezometry
• wagę samochodową
Cel główny projektu
Poprawa stanu środowiska naturalnego obszaru Miasta
i Gminy Kolno, poprzez rekultywację przestarzałego wysypiska
odpadów w miejscowości Górskie
Cele szczegółowe
• zachowanie dziedzictwa środowiska naturalnego regionu poprzez inwestycję
zmniejszającą negatywne skutki cywilizacji
• rekultywacja przestarzałego składowiska odpadów
• poprawa jakości środowiska naturalnego obszaru
• poprawa warunków społ.–gosp. obszaru
• wzrost atrakcyjności turystycznej obszaru oraz rozwój przedsiębiorczości
• poprawa estetyki obszaru
• poprawa jakości życia lokalnej społeczności
• zatrzymanie oraz odwrócenie niekorzystnych tendencji demograficznych.
Wartość inwestycji:
1 007 213,15 zł
Wartość dofinansowania:
851 200,73 zł
Termin realizacji:
14.01.2010 r. do 30.11.2012 r.
Realizacja i zakres projektu
ETAP I
Przygotowanie projektu
styczeń 2010 r.
czerwiec – lipiec 2010 r.
28.10.2010 r.
21.12.2010 r.
- Opracowanie dokumentacji technicznej
- Przygotowanie studium wykonalności
- Złożenie do Urzędu Marszałkowskiego
Departamentu Zarządzania RPO
wniosku o dofinansowanie
- Podpisanie umowy o dofinansowanie
projektu z Województwem Podlaskim
Realizacja i zakres projektu
ETAP II
Realizacja projektu
Etap budowy
Etap promocji
Realizacja i zakres projektu
Etap budowy
Wykonawca: P.H.B.R.T. TRANS DROG z siedzibą w Dylewo 48, 07-420 Kadzidłowo
Termin realizacji: 15.04.2011r.- 31.10.2012r.
Wartość zadania: 977 875,85 zł
Wykonanie rzeczowe inwestycji :
- rekultywacja techniczna (prace rozbiórkowe, prace ziemne)
- rekultywacja biologiczna (mineralne nawożenie , siew mieszanek traw i roślin
motylkowych, siew drzew i krzewów)
Inspektor Nadzoru: „ATM „ Usługi Budowlane Krzysztof Miklaszewicz z siedzibą Białymstoku
Realizacja i zakres projektu
Etap budowy
okres: lipiec 2010
Realizacja i zakres projektu
Etap budowy
okres: lipiec 2011
Realizacja i zakres projektu
Etap budowy
Okres: maj 2012
Realizacja i zakres projektu
Etap promocji
•
•
•
•
•
•
W „Miesięczniku Kolneńskim” pojawiają się informacje o inwestycji oraz stanie
zaawansowania robót
Na stronie Urzędu Miasta w zakładce Biznes/ Inwestycje znajduje soę link do strony
promującej projekt
Od momentu podpisania umowy o dofinansowanie projektu stosowane są
odpowiednie oznaczenia korespondencji i dokumentów związanych z projektem
zgodnie z Wytycznymi instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem
Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 dla beneficjentów w
zakresie informacji i promocji
Wykonano i zamontowano tablicę informacyjną
Zorganizowano wycieczkę edukacyjną w ramach promocji na przedmiotowe
wysypisko w roku 2011, oraz do Czartorii gdzie znajduje się nowo wybudowane i
nowoczesne wysypisko wraz z sortownia odpadów
Zorganizowano zajęcia edukacyjne ( prezentacja multimedialna ) w Szkole
Podstawowej nr 1 , Szkole Podstawowej Nr 2 oraz Gimnazjum w Kolnie
Korzyści wynikające z realizacji projektu
• wyeliminowanie wymywania zanieczyszczeń ze złoża odpadów
• wyeliminowanie zanieczyszczeń bakteriologicznych
• wyeliminowanie uciążliwości zapachowej (odór związany jest z emisją mieszanki
gazów powstających w wyniku przemian biochemicznych zachodzących w złożu
odpadów deponowanych na wysypisku)
• eliminacja biogazu (jest on efektem zachodzącym w korpusie odpadów
biochemicznych przemian mineralizacyjnych. Powstałe w skutek rozkładu śmieci
gazy to: metan, dwutlenek węgla, siarkowodór i inne, które – poza innymi
negatywnymi oddziaływaniami na środowisko – mają niekorzystny wpływ na
system korzeniowy roślin
• wyeliminowanie groźby samozapłonu w głębszych warstwach zdeponowanych
odpadów (sytuacja ta może zaistnieć w warunkach długotrwałej suszy, powodując
groźne zanieczyszczenie powietrza w okolicy, a także w przypadku przeniesienia
się na obszar leśny otaczający wysypisko – zagrożenie dla środowiska leśnego
• poprawienie jakości krajobrazu obszaru (wysypisko otoczone jest lasem)
Instytucja Zarządzająca
Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym
ul. Poleska 89
15- 874 Białystok
www.wrotapodlasia.pl
Beneficjent
Miasto Kolno
ul. Wojska Polskiego 20
18-500 Kolno
www.umkolno.pl
86 278 21 33
Partner projektu
Gmina Kolno
ul. Wojska Polskiego 20
18-500 Kolno
www.gminakolno.pl
86 278 91 20
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

2-2=0

2 Cards jogaf85537

Create flashcards