test_z_biochemii_2 - Ogrodnictwo UP POZNAŃ

advertisement
test_z_biochemii_2.doc
(48 KB) Pobierz
1. Aminokwasy w białkach występują w formie:
a) L-stereoizomerów
b) D-stereoizomerów
c) L-stereoizomerów oraz D-stereoizomerów w zależności od funkcji białka
2. -L-aminokwasy w roztworach o pH wyższym od ich punktu izoelektrycznego są:
a) wyłącznie jonami obojnaczymi
b) anionami
c) kationami
3. Punkt izoelektryczny aminokwasu zależy od jego:
a) długości łańcucha bocznego
b) stałych protonolizy grup funkcyjnych
c) masy cząsteczkowej
4. Trzeciorzędowa struktura białka zależy od:
a) ilości wiązań peptydowych peptydowych białku
b) ilości łańcuchów peptydowych w białku
c) sekwencji aminokwasów aminokwasów białku
5. Prawdziwe są zdania: A)1i2 B)2i3 C)wszystkie
1) Białka pełnią kluczową rolę w prawie wszystkich procesach biologicznych
2) Pojedyncze białko składa się z jednego lub z kilku łańcuchów polipeptydowych
3) Każde białko ma unikatową sekwencję aminokwasów, zdeterminowaną genetycznie
6. Prawdziwe są zdania: A)1i2 B)2i3 C)wszystkie
1) Pierwszorzędowa struktura białek powstaje wskutek połączenia aminokwasów wiązaniami peptydowymi
2) Pofałdowanie łańcuchów polipeptydowych w swoistą strukturę utrzymywaną za pomocą wiązań wodorowych określa się jako
strukturę drugorzędową białek
3) Mostki dwusiarczkowi łączą zawsze reszty cysteiny występujące w tym samym łańcuchu polipeptydowym
7. Prawdziwe są zdania: A)1i2 B)2i3 C)wszystkie
1) Główną rolę w stabilizacji -helisy odgrywają wiązania wodorowe
2) Energia tych wiązań jest znacznie mniejsza niż energia wiązania dwusiarczkowego
3) Wiązania wodorowe tworzą się miedzy dwiema grupami=NH
8. W czasie reakcji enzymatycznej ilość cząsteczek enzymu uczestniczących w reakcji
a) zwiększa się
b) zmniejsza się
c) pozostaje niezmieniona
9. Białka złożone, to białka zbudowane z:
a) dwóch lub więcej łańcuchów polipeptydowych
b) z łańcucha polipeptydowego i niebiałkowej grupy prostetycznej
c) łańcuchów polipeptydowych połączonych mostkami dwusiarczkowymi
10. Prawdziwe są zdania: A)1i2 B)2i3 C)wszystkie
1) Aktywność enzymu allosterycznego może być regulowana przez sprzężenie zwrotne
2) Efektory allosteryczne utrwalają właściwą dla działania katalitycznego konformację cząsteczki enzymu
3) Efektor allosteryczny może być inhibitorem kompetycyjnym enzymu
11. Fałszywe jest zdanie:
a) enzymy obniżają energię aktywacji katalizowanej reakcji
b) enzymy zmieniają stan równowagi reakcji chemicznych
c) niektóre enzymy nie tracą aktywności nawet w temperaturze 80stopniC
12. Swoistość substratowa enzymu polega na:
a) zmianie szybkości reakcji katalizowanej przez enzym
b) obniżeniu stałej Michaelisa
c) katalizowaniu przez enzym przemiany chemicznej tylko jednego określonego substratu lub grupy substratów
13. Prawdziwe są zdania: A)1i2 B)2i3 C)wszystkie
Stała Michaelisa
1) to stężenie substratu, przy którym szybkość reakcji osiąga połowę szybkości maksymalnej
2) jest miarą powinowactwa enzymu do substratu
3) wysoka wskazuje na duże powinowactwo enzymu do substratu
14. Prawdziwe są zdania: A)1i2 B)2i3 C)wszystkie
1) Inhibitory kompetycyjne nie wpływają na szybkość maksymalną reakcji enzymatycznych
2) Przykładem takiej inhibicji może być wpływ malonianu na reakcję katalizowaną przez dehydrogenazę bursztynianową
3) Inhibitory niekompetycyjne nie wpływają na stałą Michaelisa reakcji enzymatycznych
15. Koenzymem oksydoredukaz jest:
a) CoA
b) Biotyna
c) FAD
16. Prawdziwe są zdania: A)1i2 B)2i3 C)wszystkie
1) Kwas dezoksyrybonukleinowy jest nośnikiem informacji genetycznej
2) Informacja genetyczna zależy od rodzaju zasad w kolejnych nukleotydach
3) grupy fosforanowe i cukrowe pełnią w DNA rolę strukturalną
17. Prawdziwe są zdania: A)1i2 B)2i3 C)wszystkie
Związki o budowie nukleotydowej:
1) wchodzą w skład kwasów nukleinowych
2) mogą występować w organizmie jako składniki enzymów
3) mogą zawierać wiązania wysokoenergetyczne
18. Sekwencja komplementarna do sekwencji 5’ AACTGCTAT 3’ to:
a) 3’ AACTGCTAT 5’
b) 5’ TTGACGATA 3’
c) 5’ ATAGCAGTT 3’
19. Substratami dla polimerazy DNA1 podczas replikacji DNA są:
a) dATP, dGTP, dCTP, dTTP
b) dATP, dUTP, dCTP, dTTP
c) dTTP, dUTP, dCTP, dGTP
20. Splicing to proces polegający na usunięciu z pre-mRNA
a) eksonów
b) inronów
c) sekwencji liderowych
21. Prawdziwe są zdania: A)1i2 B)2i3 C)wszystkie
1) Informacyjny RNA (mRNA) przenosi informację genetyczną z chromosomów do cytoplazmy
2) mRNA jest matrycą, na której odbywa się synteza łańcuchów polipeptydowych
3) mRNA stanowi około 80% całkowitej zawartości kwasów nukleinowych komórki
22. Prawdziwe są zdania: A)1i2 B)2i3 C)wszystkie
1) W komórkach bakteryjnych występują 3 odrębne polimerazy RNA
2) Replikacja DNA komórki bakteryjnej zaznacza się w ściśle określonym miejscu
3) Niektóre geny u Eukariota są podzielone (inaczej nieciągłe lub mozaikowe)
23. Prawdziwe są zdania: A)1i2 B)2i3 C)wszystkie
1) u Eukarota funkcjonalny mRNA w odróżnieniu od pre-mRNA może zawierać nukleotydy przyłączone po zakończeniu
transkrypcji
2) w skład pre-mRNA mogą wchodzić introny i egzony
3) poliadenylacja zachodzi na końcu 5’ funkcjonalnej cząsteczki mRNA
24. W różnych organizmach RNA może pełnić funkcję:
a) informacyjną
b) informacyjną i strukturalną
c) informacyjną, strukturalną i enzymatyczną
25. Prawdziwe są zdania: A)1i2 B)2i3 C)wszystkie
1) Polirybosom jest to połączenie pre-mRNA, DNA i histonów
2) Nukleosom jest to połączenie odcinka DNA złożonego z około 160 par zasad z oktamerem histonów
3) W bakteriach jamy ustnej mogą znajdować się mRNA policistronowe kodujące kilka rodzajów białek
26. Aminokwas przenoszony przez cząsteczkę tRNA wiąże się estrowo z grupą wodorotlenową C-3 rybozy, która znajduje się:
a) w ramieniu akceptorowym tRNA
b) w ramieniu antykodonowym tRNA
c) w ramieniu TwC tRNA
27. tRNA inicjujący proces translacji posiada antykodon:
a) UAC
b) AUG
c) CUG
28. Fałszywe jest zdanie
a) nowopowstający łańcuch polipeptydowi zaczyna się od formylometioniny
b) miejsce aminokwasu w syntetyzowanym łańcuchu rozpoznawane jest przez aminokwas przyłączony do rRNA
c) jedną cząsteczkę mRNA może odczytywać równoczesnie wiele rybosomów
29. Prawdziwe są zdania: A)1i2 B)2i3 C)wszystkie
1) Określenie, że kod genetyczny jest zdegenerowany oznacza, że dla jednego aminokwasu istnieje kilka kodonów
2) Dany kodon koduje tylko jeden aminokwas
3) Kod genetyczny jest również nie zachodzący i uniwersalny
30. U organizmów prokariotycznych transkrypcja i translacja:
a) zachodzą jednocześnie
b) są rozdzielone w czasie i przestrzeni
c) są rozdzielone w czasie, lecz zachodzą w tym samym miejscu
31. Przejście pirogronianu w mleczan:
a) dostarcza w ogólnym bilansie procesu 8 cząsteczek ATP
b) umożliwia przebieg glikolizy w warunkach beztlenowych
c) dostarcza 2,5 cząsteczek ATP w łańcuchu oddechowym
32. Prawdziwe są zdania: A)1i2 B)2i3 C)wszystkie
1) Glikoliza jest łańcuchem reakcji przekształcających glukozę w pirogronian
2) W warunkach aerobowych pirogronian może ulegać całkowitemu rozłożeniu do CO2 i H2O
3) W intensywnie pracujących mięśniach pirogronian zostaje zredukowany do mleczanu
33. Prawdziwe są zdania: A)1i2 B)2i3 C)wszystkie
1) Reakcja: fruktozo-6-fosforan ÷ ATP  fruktozo-1,6-bifosforan ÷ ADP katalizowana jest przez fosfofruktokinazę
2) Fosfofruktokinaza jest enzymem allosterycznym stymulowanym przez ADP i AMP
3) Poziom aktywności fosfofruktokinazy decyduje o szybkości glikolizy
34. Prawdziwe są zdania: A)1i2 B)2i3 C)wszystkie
1) Synteza ATP sprzężona z przepływem elektronów od NADH + H+ do O2 nazywana jest fosforylacją oksydacyjną
2) Gradient protonów powstających w wewnętrznej błonie mitochondrialnej wiąże fosforylację z utlenianiem
3) Najważniejszym czynnikiem regulującym szybkość procesu fosforylacji oksydacyjnej jest zapotrzebowanie na ATP
35. Prawdziwe są zdania: A)1i2 B)2i3 C)wszystkie
1) W cyklu Krebsa zachodzą cztery reakcje katalizowane przez dehydrogenazy
2) Dwa atomy węgla dostają się do cyklu pod postacią acetylo-CoA, a opuszczają go w postaci CO2
3) Rozkładowi każdego fragmentu dwuwęglowego do CO2 i H2O w cyklu Krebsa towarzyszy powstanie 10 cząsteczek ATP na
drodze fosforyzacji oksydacyjnej
36. Reakcją fosforylacji substratowej jest:
a) 1,3-difosfoglicerynian + ADP  3-fosfoglicerynian + ATP
b) fruktozo-6-fosforan + ATP  fruktozo-1,6-bisfosforan
c) fosfokreatyna + ADP  kreatyna + ATP
37. Prawdziwe są zdania: A)1i2 B)2i3 C)wszystkie
1) W cyklu Krebsa podczas fosforylacji substratowej syntetyzowana jest z GDP cząsteczka GTP
2) Fosforylacja ta zachodzi kosztem przekształcenia bursztynylo-CoA w bursztynian
3) Enzymem katalizującym tę reakcję jest enzym należący do klasy ligaz
38. Prawdziwe są zdania: A)1i2 B)2i3 C)wszystkie
Proces dekarboksylacji oksydacyjnej
1) Odbywa się w cytoplazmie komórkowej
2) jest związany z syntezą 2,5 cząsteczek ATP na drodze fosforylacji oksydacyjnej
3) dostarcza m.in. acetylo-CoA do cyklu Krebsa
39. Atom żelaza mający zdolność przyjmowania elektronów z atomu wodoru wchodzi w skład:
a) acetylo-CoA
b) NADP+
c) cytochromów
40. Końcowym akceptorem wodoru w procesie fermentacji:
a) jest tlen
b) są związki organiczne
c) są siarczany i azotany
41. W trakcie przenoszenia elektronów z NADH na tlen powstają:
a) 1,5 cz. ATP
b) 2,5 cz. ATP
c) 3.0 cz. ATP
42. Fałszywe jest zdanie:
a) biosynteza kwasów tłuszczowych de novo przebiega w mitochondriach
b) rosnący łańcuch kwasu tłuszczowego zostaje wydłużony przez kolejne dobudowywanie jednostek dwuwęglowych
c) donorem tych jednostek jest malonylo-CoA
43. Ciała ketonowe:
a) nie są w ustroju metabolizowane
b) w dużej ilości syntetyzowane są w czasie głodu
c) powstają bezpośrednio z glicerolu
44. Z poniższych zdań o -oksydacji kwasów tłuszczowych fałszywe jest:
a) przebiega w matriks mitochondrialnej
b) przebiegać może w warunkach beztlenowych
beztlenowych) przebiega przy udziale dehydrogenazy 3-hydroksyacylo-CoA
45. Prawdziwe są zdania: A)1i2 B)2i3 C)wszystkie
1) Procesami dostarczającymi większość cząsteczek acetylo-CoA są oksydacyjna dekarboksylacja i -oksydacja kwasów
tłuszczowych
2) Procesami, w których zużywany jest glukozo-6-fosforan są cykl pentozowy, glikoliza i synteza glikogenu
3) Acetylo-CoA jest zużywany tylko w katabolicznym procesie -oksydacji
Plik z chomika:
cllaudiiee
Inne pliki z tego folderu:

EGZAMIN_BIO_-_POPRAWA_(oprac.).doc (87 KB)
 biochemia_egzamin1.doc (66 KB)
 biochemia-_ostatnie_starcie.doc (71 KB)
 test_z_biochemii.doc (49 KB)
 pod_o_war.doc (28 KB)
Inne foldery tego chomika:


Zgłoś jeśli naruszono regulamin





Strona główna
Aktualności
Kontakt
Dział Pomocy
Opinie


Regulamin serwisu
Polityka prywatności
Barbara Rosiek
 Filmy
 Galeria
Leśnictwo UP POZNAŃ 2013
 Prywatne
Copyright © 2012 Chomikuj.pl
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

66+6+6+

2 Cards basiek49

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards