Talent Management

advertisement
Talent Management
mHR Talent Management
mHR Talent Management wspiera realizację koncepcji,
w której każdy pracownik posiada możliwości, wiedzę i
kompetencje potrzebne do wykonywania powierzonych
mu zadań i jest ważnym elementem realizacji strategii
organizacji. System pozwala właściwie zidentyfikować
zarówno kluczowe kompetencje, jak i obszary rozwojowe
pracowników i zarządzać nimi w sposób gwarantujący
obopólną korzyść. Wspiera procesy komunikowania
celów organizacji i właściwej identyfikacji zasobów do ich
realizacji. mHR Talent Management ułatwia dopasowanie
zakresu odpowiedzialności do potencjału pracownika i
zapewnienie mu rozwoju w obszarach, które mogłyby go
ograniczać lub uniemożliwiać realizację powierzonych
zadań.
Najcenniejszy zasób
Personel organizacji to w czasach powszechnej dostępności i standaryzacji zasobów finansowych, rzeczowych
i technologicznych jedna z niewielu, jak nie jedyna,
cecha wyróżniająca organizację spośród innych „graczy
na rynku”. To potencjał drzemiący w zasobach ludzkich
stanowić może główny atut i źródło budowania jej
trwałej przewagi konkurencyjnej, niezależnie od wahań
koniunkturalnych.
Organizacje, którym udało się stworzyć taki model biznesowy działania, w którym obok efektywności kosztowej kołem zamachowym rozwoju firmy są kompetentni,
zaangażowani i lojalni pracownicy, skuteczniej wdrażają
strategię ogólną i osiągają swoje cele biznesowe.
Związek IT z HR
mHR Talent Management to oprogramowanie umożliwiające kompleksową obsługę w zakresie zarządzania
zasobami ludzkimi. Uzupełnia zakres działania systemów
kadrowo – płacowych o zagadnienia wykraczające poza
ich standardową funkcjonalność, a dotyczące pracowników. mHR Talent Management stanowi odpowiedź
na potrzeby organizacji poszukujących profesjonalnych,
optymalnych kosztowo i dojrzałych rozwiązań IT. Wspiera zarządzanie personelem, na każdym etapie zatrudnienia w organizacji. Obejmuje i integruje procesy rekrutacji
i doboru kadr, zarządzania kompetencjami i oceny
pracowniczej, szkoleń, budowania ścieżek kariery
i zarządzania przez cele.
wsparcie realizacji strategii organizacji
kompleksowa wiedza o pracowniku
spójna komunikacja wewnętrzna
sprawdzone praktyki i „know how”
obiektywizacja procesów HR
wzrost efektywności i jakości pracy
Wiedza o pracowniku
mHR Talent Management wspomaga realizację procesów
HR i usprawnia przepływ danych między nimi. Mechanizmy wykorzystane w systemie optymalizują czas i koszty
działań związanych z pozyskaniem informacji o potencjale ludzkim organizacji. Pozwalają zintegrować i analizować wszystkie istotne z punktu widzenia sukcesu przedsiębiorstwa informacje dotyczące pracowników. mHR
Talent Management dostarcza rzetelnych i kompleksowych informacji pozyskiwanych obiektywnymi metodami
oceny pracowniczej. Dzięki temu wzrasta motywacja
i zaangażowanie pracowników, jak również poczucie
wspólnego celu. System łatwo integruje się również z
systemami kadrowo – płacowymi innych dostawców.
Elastyczność
i bezpieczeństwo
mHR Talent Management został zaprojektowany tak,
aby elastycznie i optymalnie dostosować zakres projektu
do potrzeb i specyfiki procesów HR w organizacji. Klient
może w pierwszej kolejności uruchomić kluczowe dla niego funkcjonalności, a wraz z rozwojem działalności inwestować w informatyzację kolejnych procesów HR.
System mHR Talent Management spełnia wymagania
GIODO w zakresie przechowywania i przetwarzania danych osobowych. Wyposażony jest również w rozbudowany panel administracyjny i zarządzanie uprawnieniami.
System dostępny jest za pośrednictwem przeglądarki internetowej, a informacje w nim zawarte mogą być widoczne na wszystkich poziomach organizacji.
Klienci mają również możliwość korzystania z systemu
mHR w modelu SaaS (Software as a Services). Funkcje
systemu udostępniane są on–line w ramach stałej opłaty
abonamentowej, a aplikacja zainstalowana jest w centrum
danych należącym do firmy świadczącej usługi wynajmu.
wielojęzyczność
bezpieczeństwo i stabilność
dostęp do danych on-line
intuicyjność i łatwość obsługi
elastyczność i skalowalność
światowe wzorce
mHR - ludzie, wiedza, technologia!
Struktura organizacyjna
Struktura jednostek organizacyjnych i stanowisk
Możliwość obsługi wielu organizacji
Zarządzanie strukturą zasobów ludzkich w czasie
Zarządzanie etatyzacją
Opis jednostek organizacyjnych i stanowisk pracy
Baza osób
Zarządzanie bazą osób
Ewidencja danych o osobie
Załączanie plików dotyczących zatrudnienia
i opisu pracownika
Definiowanie indywidualnych zadań dla pracownika
Kwalifikacje
Definiowanie wymagań kwalifikacyjnych
dla stanowisk pracy
Szablony profili i profile kwalifikacyjne
dla obecnych i planowanych stanowisk pracy
Automatyczny przegląd kwalifikacji pracownika/
grupy pracowników
Wsparcie procesu rozwoju kwalifikacji pracowników
Rozbudowany system raportowania
Szkolenia
Katalog szkoleń organizacji
Definiowanie wymagań szkoleniowych
dla stanowisk pracy
Automatyczny przegląd szkoleń pracownika/
organizacji
Obsługa bazy dostawców usług szkoleniowych
Diagnoza potrzeb szkoleniowych
Zarządzanie budżetem szkoleń
Planowanie i harmonogramowanie szkoleń
Obsługa procesu realizacji szkoleń
Ocena efektywności szkoleń
Ocena pracownika
Przegląd kwalifikacji pracowników
Przegląd szkoleń/uprawnień pracowników
Ocena kompetencji do 360 stopni
Ocena efektywności do 180 stopni
Ocena realizacji celów
Lista ocen/ badań pracownika
Monitorowanie i zarządzanie procesem oceny
Raporty zbiorcze z różnych obszarów oceny
Porównanie wyników ocen pracownika w czasie
Efektywność
Profile zadań realizowanych na stanowiskach pracy
Ilościowe i/lub jakościowe kryteria oceny
wykonania zadań
Opis wymagań dla okresowych ocen efektywności
Kompetencje
Gotowy, jakościowy model kompetencyjny
ze wskaźnikami behawioralnymi
Możliwość adaptacji i obsługi innych modeli
kompetencyjnych
Definiowanie kompetencji organizacyjnych
Powiązanie zadań z kompetencjami
Kompetencyjny opis stanowiska pracy
(macierz kompetencji)
Identyfikacja luk/nadwyżek kompetencyjnych
Planowanie rozwoju kompetencji
MBO
Zarządzanie okresami wyznaczania i oceny celów
Generowanie kart celów w oparciu o strukturę
organizacyjną
Wyznaczanie celów indywidualnie lub zbiorczo
Ocena realizacji celów
Zaimplementowane ścieżki akceptacji wyznaczania
celów i oceny ich realizacji
Monitorowanie procesu wyznaczania i oceny
realizacji celów
Rekrutacja
Informacja o bieżących i przyszłych potrzebach
kadrowych organizacji
Zarządzanie projektami rekrutacyjnymi
Aplikowanie kandydatów on-line
Automatyczna preselekcja wg zdefiniowanych
kryteriów oraz realizacja selekcji właściwej
Lista rankingowa kandydatów
Zarządzanie bazą kandydatów
Monitoring wszystkich etapów projektu
rekrutacyjnego
Analiza kosztów i efektywności
Rozwój pracownika
Dobór kadr - selekcja osób i stanowisk
Mapy kwalifikacji, szkoleń, kompetencji
Planowanie i obsługa działań rozwojowych
na podstawie wyników ocen pracowników
i potrzeb stanowisk
Zarządzanie talentami
Indywidulane plany rozwoju i ścieżki kariery
Tablica kadry rezerwowej i monitorowanie
Kwestionariusze/Ankiety/Testy
Tworzenie i realizacja badań ankietowych
Wyznaczanie grup respondentów z różnych
obszarów funkcjonalnych organizacji
Automatyczne przeliczanie i udostępnianie
wyników badań (raport)
ty
i
Struktura
Baza osób
Rekrutacja
Kwalifikacje
Kompetencje
Efektywność
Oceny
Szkolenia
Talent Management
Talent Management
or
Rap
y
aliz
n
A
Rap
Rozwój
y
ort
iA
izy
nal
MBO
Biznesowe partnerstwo
BPSC SA to lider na rynku oprogramowania wspomagającego zarządzanie przedsiębiorstwem. Specjalizujemy się w tworzeniu i wdrażaniu zintegrowanych rozwiązań klasy MRPII/ERP (Impuls EVO) oraz
systemów do zarządzania personelem (mHR). Skutecznie wspieramy przedsiębiorstwa w prowadzeniu
biznesu i efektywnym wykorzystaniu ich zasobów, tworząc użyteczne i funkcjonalne rozwiązania IT.
Lista naszych Klientów to ponad pół tysiąca średnich i dużych przedsiębiorstw, liderów z różnych branż
gospodarki, również organizacji wielofirmowych.
Zainteresowała Cię nasza oferta?
Wypełnij formularz on-line i zaproś nas na prezentację!
www.mHR.pl
BPSC SA, 41 – 506 Chorzów, ul. Gałeczki 61, tel. +48 32 349 35 00, e-mail: [email protected]
Download