Mapa umiejętności

advertisement
White Paper
Mapa umiejêtnoœci
Elastyczne zarz¹dzanie zespo³em pracowników na produkcji
Shigeo Shingo, autorytet w tematyce Just in Time i in¿ynier w koncernie
TOYOTA, zidentyfikowa³ siedem przyczyn strat powstaj¹cych w procesie
produkcji. Jedn¹ z nich jest nierównomierne roz³o¿enie pracy pomiêdzy
odcinkami produkcyjnymi. Mo¿e byæ ono wyeliminowane przy pomocy
wszechstronnie przygotowanych pracowników, przesuwanych w miarê
potrzeby do bardziej obci¹¿onego odcinka procesu produkcyjnego.
Anna Owoc
Specjalista ds. kontraktów mHR
BPSC SA
+48 882 175 056
[email protected]
https://pl.linkedin.com/in/annaowoc
¯eby jednak skutecznie móc przesuwaæ
pracowników do innych gniazd, stanowisk czy
linii produkcyjnych niezbêdna jest WIEDZA czy
dany pracownik posiada wymagane
umiejêtnoœci. Im wiêksze zatrudnienie, wiêksze
skomplikowanie procesów, rotacja pracowników
tym wiêksza potrzeba wsparcia
informatycznym narzêdziem. Takim jak Mapa
Umiejêtnoœci systemu mHR.
- Obni¿enie wskaŸnika reklamacji, wzrost
efektywnoœci przy jednoczesnym utrzymaniu
jakoœci wytwarzanych produktów, spadek iloœci
godzin nadliczbowych to tylko czêœæ korzyœci
wynikaj¹cych z pe³nego dostêpu do informacji
zawartych w Mapie Umiejêtnoœci - podkreœla
Anna Owoc, Specjalista ds. kontraktów mHR
w BPSC SA.
Rozwi¹zanie to obrazuje w sposób graficzny
stopieñ opanowania przez pracowników
czynnoœci realizowanych na danym etapie
produkcji/ procesu wytwórczego produktów
i pó³produktów. Obok obszarów efektywnoœci,
kompetencji, kwalifikacji, szkoleñ oraz
zarz¹dzania przez cele tworzy kompleksowe
podejœcie do oceny pracownika systemu mHR.
Funkcjonalnoœci sk³adaj¹ce siê na Mapê
Umiejêtnoœci
Definiowanie grup umiejêtnoœci
l
/kompetencji technicznych, do poziomu
nazwy lub realizowanych czynnoœci,
niezbêdnych do poprawnego wykonania
etapu na linii produkcyjnej, zadañ
stanowiska w gnieŸdzie roboczym
(w zdefiniowanej skali poziomów rozwoju
umiejêtnoœci - dowolna skala)
Definiowanie wymagañ - profili
l
umiejêtnoœci/kompetencji technicznych
wymaganych na danym stanowisku linii
produkcyjnej, stanowisk w gnieŸdzie
roboczym
Ocena umiejêtnoœci / kompetencji
l
technicznych od samooceny do 360 stopni do decyzji przez organizacjê
Ocena umiejêtnoœci / kompetencji
l
technicznych poprzez wskazanie
poszczególnych czynnoœci /operacji
rozpisanych na kolejnych poziomach
rozwoju danej umiejêtnoœci. Mo¿liwa jest
te¿ ocena wprost danego poziomu
umiejêtnoœci, bez oceny poszczególnych
czynnoœci / operacji
Raporty
l indywidualne z ocen oraz
przekrojowe, w tym - matryca poliwalencji,
wskaŸnik zabezpieczenia stanowisk,
wskaŸnik uniwersalnoœci pracownika
Mo¿liwoœæ
operacji na tej bazie danych
l
doboru osób do stanowisk, stanowisk do
osób na podstawie wyników ocen.
- Polska czêœæ Ficosa Group - Ficomirrors Polska
zatrudnia ponad pó³ tysi¹ca osób, a znaczn¹ ich
czêœæ stanowi¹ wykwalifikowani pracownicy
produkcyjni. Dynamiczna rzeczywistoϾ obsady
„Polska czêœæ Ficosa Group – Ficomirrors Polska zatrudnia ponad pó³ tysi¹ca osób, a znaczn¹ ich
czêœæ stanowi¹ wykwalifikowani pracownicy produkcyjni. Dynamiczna rzeczywistoœæ obsady
poszczególnych stanowisk pracy sprawi³a, ¿e zdecydowaliœmy siê na wdro¿enie Macierzy
Umiejêtnoœci. Aplikacja stanowi¹ca czêœæ systemu mHR uruchomiona zosta³a w oparciu o
wykorzystywany przez nas od kilku lat system oceny pracowników – ILUO. Dziêki takiemu
rozwi¹zaniu proces oceny jest sprawniejszy i mniej czasoch³onny, a jednym z elementów
koñcowych jest m.in.. raport umiejêtnoœci technicznych." – zauwa¿a Justyna Sikora, Dyrektor ds.
zasobów ludzkich w Ficomirrors Polska Sp. z o.o.
poszczególnych stanowisk pracy sprawi³a, ¿e
zdecydowaliœmy siê na wdro¿enie mapy
poliwalencji. Aplikacja stanowi¹ca czêœæ
systemu mHR uruchomiona zosta³a w oparciu o
wykorzystywany przez nas od kilku lat system
oceny pracowników - ILUO. Dziêki takiemu
rozwi¹zaniu proces oceny jest sprawniejszy i
mniej czasoch³onny, a jednym z elementów
koñcowych jest m.in. raport umiejêtnoœci
technicznych - zauwa¿a Justyna Sikora,
Dyrektor ds. zasobów ludzkich w Ficomirrors
Polska Sp. z o.o.
System mHR dziêki licznym funkcjonalnoœci¹
w sposób naturalny automatyzuje procesy
zwi¹zane z zarz¹dzaniem ludŸmi. £atwo
integruje siê z rozwi¹zaniami kadrowop³acowymi - zarówno w³asnymi jak i
Firma Ficomirrors Polska (FMP), dostawca
czêœci dla czo³owych marek motoryzacyjnych,
koñczy w³aœnie wdro¿enie systemu mHR. 500
pracowników objêtych zosta³o
oprogramowaniem w takich obszarach jak
zarz¹dzanie kwalifikacjami, kompetencjami,
efektywnoœci¹ oraz szkoleniami.
Oprogramowanie BPSC SA dedykowane jest
zarówno pracownikom etatowym jak
i tymczasowym.
G³ównym celem stawianym przed wdro¿eniem
by³o przede wszystkim ujednolicenie polityki
personalnej oraz efektywniejsze zarz¹dzanie
procesem ocen pracowniczych. Informacje
o kompetencjach i kwalifikacjach pracowników,
przechowywane w jednym miejscu, maj¹
pozwoliæ na skuteczne zarz¹dzanie ich
zewnêtrznymi tworz¹c kompletne Ÿród³o
wiedzy o pracowniku. Firmy wykorzystuj¹ce to
rozwi¹zanie podkreœlaj¹ mo¿liwoœæ szybkiego
dostêpu do informacji m.in.. o umiejêtnoœciach
pracowników, ukoñczonych szkoleniach,
uprawnieniach, wynikach oceny pracowniczej,
stawianych celach, a tak¿e wynagrodzeniu,
premiach czy dodatkowych benefitach.
Rozwi¹zanie to spe³nia oczekiwania zarówno
producentów jak i poddostawców, a dziêki
wersjom jêzykowym otwarty jest na
komunikacjê w ramach rozproszonych,
miêdzynarodowych struktur.
rozwojem, a to natomiast przek³adaæ siê
bêdzie na lepsze wyniki przedsiêbiorstwa.
Wybrany zestaw funkcjonalnoœci mHR
uzupe³nia Macierz Umiejêtnoœci.
Firma Ficomirrors Polska (FMP), wchodz¹ca
w sk³ad grupy Ficosa International, jest
wiod¹cym producentem lusterek
samochodowych, zbiorników do systemów
spryskiwaczy szyb w Europie ŒrodkowoWschodniej. Fabryka FMP powsta³a w 2001
roku w wyniku wykupienia czêœci firmy
Magneti Marelli przez grupê Ficosa
International, bêd¹ca miêdzynarodow¹
korporacjê zajmuj¹c¹ siê badaniem, rozwojem,
produkcj¹ i komercjalizacj¹ systemów zarówno
do pojazdów osobowych, jak i ciê¿arowych.
Firma w Polsce zajmuje siê g³ównie produkcj¹
lusterek dla marek takich jak: Fiat, Alfa Romeo,
Lancia, Iveco, VW, Ford, Skoda, BMW oraz
zbiorników plastikowych dla Audi, GM, KIA,
VW, Ford.
Dowiedz siê wiêcej
http://mhr-evo.pl
Wszelkie treœci zamieszczone w tym materiale (teksty, zdjêcia itp..) podlegaj¹ ochronie prawnej na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity z 2006 r., Dz.U. nr 90, poz. 631 z póŸn. zm.). Bez zgody autora zabronione jest
m.in. powielanie treœci, ich kopiowanie, przedruk, przechowywanie i przetwarzanie z zastosowaniem jakichkolwiek œrodków elektronicznych,
zarówno w ca³oœci, jak i w czêœci.
Zabronione jest dalsze rozpowszechnianie, o którym mowa w art. 25 ust. 1 pkt b ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych.
Download