Ogólne warunki zawierania umów o kredytowanie zakupu papierów

advertisement
Ogólne warunki zawierania umów o kredytowanie zakupu papierów wartościowych
w ofertach publicznych
1. UŜyte w niniejszych Ogólnych Warunkach określenia oznaczają:
a. Bank – ING Bank Śląski S.A.,
b. ING Securities – Dom Maklerski ING Securities S.A. w Warszawie, Plac Trzech KrzyŜy 10/14,
00-499 Warszawa
c. Inny Dom Maklerski – Dom Maklerski inny niŜ ING Securities,
d. Rachunek kredytu – rachunek prowadzony przez Bank, w którym udostępniony jest Limit kredytowy
przyznany przez Bank w ramach Umowy o kredyt,
e. Limit kredytowy – kwota udostępniona przez Bank w Rachunku kredytu. Limit charakteryzuje się
moŜliwością wielokrotnego zadłuŜania się oraz spłaty, do wysokości i w okresie czasu określonych
w Umowie o kredyt,
f. Ogólne Warunki – Ogólne warunki zawierania umów o kredytowanie zakupu papierów wartościowych
w ofertach publicznych,
g. Kredyt– wartość uruchomionych w ramach Limitu kredytowego środków pienięŜnych,
h. Rachunek inwestycyjny – rachunek papierów wartościowych i rachunek pienięŜny Kredytobiorcy,
znajdujący się w ING Securities, na który przelewane są środki z Rachunku kredytu,
i. Umowa o kredyt – umowa o kredytowanie zakupu papierów wartościowych w ofertach publicznych,
j. Kredytobiorca – osoba ubiegająca się o Kredyt oraz osoba, która taki Kredyt otrzymała,
k. Lista papierów wartościowych w ofertach publicznych – ustalana przez Bank lista papierów
wartościowych sprzedawanych w ofertach publicznych zawierająca: nazwy papierów wartościowych,
których zakup w ofercie publicznej moŜe być przedmiotem kredytowania; pulę Kredytów, czyli
maksymalną kwotę środków pienięŜnych, którą Bank gotów jest przeznaczyć na kredyty na zakup
danego papieru wartościowego przez ogół Kredytobiorców; współczynnik wykorzystywany przy
obliczaniu maksymalnej kwoty uruchamianej transzy Kredytu, oraz maksymalną kwotę uruchomienia
jednej osobie Kredytu na zakup danego papieru wartościowego,
l. Wniosek o uruchomienie – wniosek o uruchomienie Kredytu, przeznaczonego na zakup w ofercie
publicznej papierów wartościowych znajdujących się na Liście papierów wartościowych w ofertach
publicznych, w ramach Umowy o kredyt,
m. Suma zabezpieczenia –suma wartości następujących składników aktywów własnych i pochodzących
z Kredytu znajdujących się na Rachunku inwestycyjnym:
- z tytułu zawartych, a nierozliczonych transakcji sprzedaŜy,
- zapisanych na Rachunku inwestycyjnym subskrybowanych i przydzielonych papierów,
- środków pienięŜnych i obligacji skarbowych znajdujących się na rachunku inwestycyjnym
- papierów wartościowych figurujących na Liście papierów wartościowych w ofertach publicznych lub
Liście (Lista – zestawienie zawierające nazwy papierów wartościowych, które mogą być przedmiotem
kredytowania Kredytem w rachunku brokerskim, który to kredyt jest udzielany przez Bank na
warunkach określonych w Regulaminie udzielania i spłaty kredytów w rachunku brokerskim; Lista –
dostępna jest w ING Securities),
oraz: środków pienięŜnych wpłaconych na rachunek pienięŜny słuŜący do obsługi subskrypcji papierów
wartościowych w ofertach publicznych i papierów wartościowych subskrybowanych, ale nie zapisanych
jeszcze na Rachunku inwestycyjnym.
2. O zawarcie Umowy o kredyt mogą wnioskować wyłącznie osoby fizyczne:
a) posiadające obywatelstwo polskie i na stałe zamieszkujące w Polsce, lub posiadające obywatelstwo
państwa obcego i kartę pobytu w Polsce;
b) posiadające pełną zdolność do czynności prawnych;
c) wiarygodne z uwagi na dotychczasowe wywiązywanie się ze zobowiązań kredytowych i podatkowych.
3. Wraz z Wnioskiem o zawarcie Umowy o kredyt Kredytobiorca zobowiązany jest złoŜyć w Banku:
a) dwa dokumenty toŜsamości ze zdjęciem,
b) wniosek o blokadę Rachunku inwestycyjnego,
c) dyspozycję blokady Rachunku kredytu polegającą na moŜliwości dokonywania jego obciąŜeń jedynie
do przelewów na Rachunek inwestycyjny.
Dodatkowo Bank zastrzega sobie prawo zaŜądania dodatkowych dokumentów poza wyŜej wymienionymi.
4. Rachunek Inwestycyjny w okresie obowiązywania Umowy o kredyt nie moŜe być obciąŜony blokadami innymi
niŜ wynikająca z Umowy o kredyt, a Kredytobiorca zobowiązuje się do przestrzegania tego warunku.
5. Bank zastrzega sobie prawo odmowy zawarcia Umowy o kredyt bez podania przyczyny, a w szczególności
w przypadku nieprawidłowej i nieterminowej spłaty jakiegokolwiek zobowiązania kredytowego Kredytobiorcy
wobec Banku.
6. Bank udostępnia Kredytobiorcy Limit kredytowy w Rachunku kredytu i zobowiązuje się z zastrzeŜeniem
pkt.14, do uruchamiania Kredytu na zasadach określonych w Ogólnych Warunkach i w Umowie o kredyt.
7. Uruchomienie Kredytu następuje kaŜdorazowo na wniosek Kredytobiorcy, na podstawie odrębnej decyzji
kredytowej Banku. Bank moŜe odmówić uruchomienia Kredytu bez podania przyczyny.
8. Uruchomienie Kredytu następuje kaŜdorazowo na podstawie złoŜonego przez Kredytobiorcę w ING Securities
lub w Banku Wniosku o uruchomienie kredytu. KaŜdy Wniosek o uruchomienie kredytu rozpatrywany jest
odrębnie przez Bank, który podejmuje decyzję o uruchomieniu Kredytu. Treść Wniosku o uruchomienie kredytu
ustala Bank.
9. Maksymalną wysokość uruchomienia transzy Kredytu ustala się odrębnie dla kaŜdego papieru wartościowego
na podstawie następujących danych zawartych w Liście papierów wartościowych w ofertach publicznych:
- współczynnika określającego procentowy udział Kredytu w stosunku do Sumy zabezpieczenia pomniejszonej
o wysokość wykorzystanego Limitu kredytowego,
- kwoty maksymalnego pojedynczego uruchomienia jednej osobie Kredytu na zakup danego papieru
wartościowego,
Kwota uruchamianej transzy powiększona o prowizję Banku za uruchomienie transzy nie moŜe przekroczyć
dostępnego Limitu kredytowego.
10. Aktualnie obowiązująca Lista papierów wartościowych w ofertach publicznych dostępna jest w siedzibie
oraz Punktach Obsługi Klienta ING Securities.
11. Bank zastrzega sobie prawo do usunięcia danego papieru wartościowego z Listy papierów wartościowych
w ofertach publicznych.
12. W przypadku negatywnego rozpatrzenia przez Bank Wniosku o uruchomienie kredytu, Kredytobiorca
zostanie poinformowany o odmowie przez ING Securities najpóźniej trzeciego dnia roboczego po dniu
otrzymania przez Bank Wniosku o uruchomienie.
13. Uruchomienie Kredytu skutkuje obciąŜeniem Rachunku kredytu i uznaniem Rachunku inwestycyjnego
Kredytobiorcy równowartością kwoty uruchomienia. KaŜda kwota uruchomienia Kredytu przelewana jest przez
Bank wyłącznie na Rachunek inwestycyjny Kredytobiorcy w ING Securities.
14. W szczególności Bank moŜe odmówić uruchomienia Kredytu w następujących przypadkach:
a) braku dostępnego Limitu kredytowego w Rachunku kredytu pozwalającego na uruchomienie transzy
Kredytu i pobranie opłaty,
b) braku wystarczającej Sumy zabezpieczenia,
c) nieterminowego wywiązywania się Kredytobiorcy ze spłaty jakichkolwiek zobowiązań
d) zajęcia egzekucyjnego wierzytelności Kredytobiorcy wynikającej z jakiejkolwiek umowy rachunku
bankowego prowadzonego przez Bank,
e) nie ustanowienia prawnego zabezpieczenia spłaty Kredytu,
f) wykorzystania puli zaangaŜowania kredytowego określonego przez Bank na Liście papierów
wartościowych w ofertach publicznych.
15. Z chwilą dokonania blokady Rachunku inwestycyjnego Kredytobiorca traci prawo do:
a) zbywania papierów wartościowych znajdujących się na Rachunku inwestycyjnym w sposób inny niŜ za
pośrednictwem ING Securities;
b) dokonywania bez zgody Banku transferu papierów wartościowych na inny Rachunek inwestycyjny;
c) wypłacania środków pienięŜnych z Rachunku inwestycyjnego bez zgody Banku, za wyjątkiem
przypadków:
- gdy pozostała po wypłacie wartość Sumy zabezpieczenia (Z) wyniesie nie mniej niŜ 130% kwoty
wykorzystanego kredytu (K),
- przelewu na rachunek Innego Domu Maklerskiego przyjmującego zapisy na papiery wartościowe
sprzedawane w ofertach publicznych, pod warunkiem, Ŝe przelew dotyczy zakupu papieru
wartościowego figurującego na Liście papierów wartościowych w ofertach publicznych.
16. Środki z Limitu kredytowego mogą być przeznaczone wyłącznie na zakup papierów wartościowych
w ofertach publicznych i figurujących na Liście papierów wartościowych w ofertach publicznych.
17. Zakup papierów wartościowych z wykorzystaniem środków pochodzących z Limitu kredytowego moŜe
odbywać się wyłącznie za pośrednictwem ING Securities poprzez Rachunek Inwestycyjny Kredytobiorcy w ING
Securities, subskrypcję prowadzoną przez ING Securities lub Inny Dom Maklerski.
18. Oprocentowanie Kredytu jest zmienne i jest sumą stawki WIBOR dla 1 miesięcznych depozytów
międzybankowych i marŜy Banku (określonej w Umowie o kredyt) w stosunku rocznym. Oprocentowanie
Kredytu jest po raz pierwszy ustalane w oparciu o stawkę WIBOR obowiązującą w pierwszym dniu miesiąca,
w którym następuje pierwsze uruchomienie Kredytu, a jeŜeli w tym dniu nie ma notowań, to według notowań
z ostatniego poprzedzającego dnia, w którym notowania były dostępne. Zmiana oprocentowania związana ze
zmianą stawki WIBOR następuje co miesiąc, w pierwszym dniu roboczym miesiąca. Zasady ustalania notowań
stawki WIBOR przy zmianie oprocentowania są zgodne z zasadami obowiązującymi przy pierwszym ustaleniu
tej stawki. Zmiana oprocentowania wynikająca ze zmiany stawki WIBOR nie stanowi zmiany warunków Umowy
o kredyt i nie wymaga jej wypowiedzenia ani aneksowania. W przypadku prolongaty okresu kredytowania
wysokość marŜy Banku moŜe ulec zmianie.
19. Odsetki od wykorzystanego Kredytu są liczone za okres wykorzystania Kredytu począwszy od dnia:
a) rozliczenia transakcji zakupu papieru wartościowego, jeŜeli zakup następuje poprzez Rachunek
inwestycyjny lub w formie subskrypcji w ING Securities, pod warunkiem całkowitej spłaty dotychczas
wykorzystanego Limitu kredytowego w rachunku kredytu,
b) obciąŜenia Rachunku kredytu, jeŜeli zakup następuje poprzez Rachunek inwestycyjny lub w formie
subskrypcji w ING Securities, a dotychczas wykorzystany Limit kredytowy nie został całkowicie
spłacony,
c) obciąŜenia Rachunku kredytu, jeŜeli zakup następuje w formie subskrypcji w Innym Domu Maklerskim.
20. Niespłacenie przez Kredytobiorcę odsetek lub Kredytu w całości w ustalonym terminie spowoduje, Ŝe Bank
na podstawie udzielonego mu przez Kredytobiorcę pełnomocnictwa zaspokoi swoją wierzytelność poprzez
sprzedaŜ papierów wartościowych znajdujących się na Rachunku inwestycyjnym na dowolnie wybranych sesjach
lub z innych zabezpieczeń ustanowionych przez Kredytobiorcę. Kolejność wykorzystania zabezpieczeń pozostaje
do wyboru Banku. Ryzyko zmiany kursów papierów wartościowych ponosi Kredytobiorca. Niespłacenie przez
Kredytobiorcę Kredytu w ustalonym terminie, albo spłacenie go w niepełnej wysokości powoduje uznanie
niespłaconej naleŜności za zadłuŜenie przeterminowane, od którego naliczane są odsetki podwyŜszone.
21. Z dniem 20 lutego 2006 r. odsetki podwyŜszone według zmiennej stopy procentowej w stosunku rocznym
stanowią czterokrotność wysokości stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego (NBP).
W przypadku zmiany wysokości stopy kredytu lombardowego NBP wysokość odsetek podwyŜszonych ulega
automatycznej zmianie tak, iŜ zawsze wynosi czterokrotność stopy kredytu lombardowego NBP. Zmiana
wysokości odsetek podwyŜszonych nie wymaga powiadomienia przez Bank.
22. JeŜeli środki pochodzące z Kredytu przeznaczone są na zakup papierów wartościowych w ofertach
publicznych w formie subskrypcji przez Inny Dom Maklerski Kredytobiorca zobowiązany jest do udzielenia ING
Securities pełnomocnictwa w formie wymaganej przepisami prawa i warunkami wynikającymi z prospektu
emisyjnego w szczególności do subskrybowania papierów wartościowych i złoŜenia dyspozycji deponowania
papierów wartościowych oraz dyspozycji zwrotu nadpłaconych kwot poprzez Rachunek inwestycyjny
Kredytobiorcy w ING Securities na Rachunek kredytu. W takim przypadku Kredytobiorca zobowiązany jest
ponadto do powstrzymania się od samodzielnego subskrybowania papierów wartościowych za środki pochodzące
z Kredytu oraz od modyfikowania dyspozycji złoŜonych w jego imieniu przez ING Securities
23. W przypadku, gdy środki z Kredytu są przeznaczone na zakup za pośrednictwem ING Securities papierów
wartościowych w ofertach publicznych, a sprzedaŜ prowadzona jest w formie subskrypcji, Kredytobiorca
zobowiązany jest do udzielenia ING Securities pełnomocnictwa, zawierającego w szczególności umocowanie do
złoŜenia dyspozycji deponowania papierów wartościowych oraz dyspozycji zwrotu nadpłaconych kwot poprzez
Rachunek inwestycyjny Kredytobiorcy w ING Securities na Rachunek kredytu. Pełnomocnictwo to nie moŜe być
odwołane do czasu uregulowania przez Kredytobiorcę wszystkich zobowiązań wobec Banku, wynikających
z Umowy o kredyt.
24. Kredytobiorca nie ma prawa do samodzielnego składania dyspozycji obciąŜeniowych Rachunku kredytu
prowadzonego przez Bank na potrzeby funkcjonowania Kredytu.
25. Kredytobiorca upowaŜnia ING Securities do wykonywania dyspozycji obciąŜeniowych Rachunku kredytu na
zasadach opisanych w Ogólnych Warunkach i Umowie o kredyt .
26. Kredytobiorca ma prawo wielokrotnego zadłuŜania się w Rachunku kredytu niezaleŜnie od spłaty wcześniej
uruchomionej kwoty Kredytu, z tym zastrzeŜeniem, Ŝe całkowita kwota uruchomionego Kredytu nie moŜe
przekroczyć kwoty Limitu kredytowego. W przypadku wykorzystania Limitu kredytowego w całości,
kaŜdorazowa spłata całości lub części Kredytu daje moŜliwość ponownego zadłuŜania się do wysokości Limitu
kredytowego.
27. Kredytobiorca wyraŜa zgodę na:
a)
przekazywanie przez Bank do ING Securities informacji o aktualnej wielkości wykorzystanego Limitu
kredytowego, w całym okresie obowiązywania Umowy o kredyt,
b) uzyskiwanie przez Bank informacji z ING Securities o aktualnych stanach jego Rachunków
inwestycyjnych prowadzonych w ING Securities,
c) potwierdzanie przez ING Securities kaŜdego Wniosku o uruchomienie kredytu oraz przekazywanie
informacji z nim związanych do Banku.
28. Prawne zabezpieczenie spłaty Kredytu stanowią:
a) blokada Rachunku inwestycyjnego;
b) pełnomocnictwo dla Banku do dysponowania Rachunkiem inwestycyjnym i Rachunkiem kredytu do
momentu rozwiązania Umowy o kredyt
c) blokada Rachunku kredytu polegająca na ograniczeniu moŜliwości dokonywania jego obciąŜeń jedynie
do przelewów na Rachunek inwestycyjny.
Dodatkowo Bank moŜe zastosować:
a) na wniosek Kredytobiorcy zabezpieczenie w formie:
a. zastawu na prawach do środków zgromadzonych na rachunkach oszczędnościowych lub lokat
terminowych zdeponowanych w Banku wraz z pełnomocnictwem do tych środków i blokadą lub
b. cesji praw do środków zgromadzonych na rachunkach oszczędnościowych lub lokat terminowych
zdeponowanych w innych bankach wraz z ich blokadą.
29. Kredytobiorca zobowiązany jest do utrzymywania wartości Sumy zabezpieczenia (Z), na poziomie nie
niŜszym niŜ 130% kwoty wykorzystanego Kredytu (K). W przypadku spadku wartości Sumy zabezpieczenia na
Rachunku inwestycyjnym poniŜej poziomu określonego w niniejszym ustępie (w tym spadku następującego na
skutek usunięcia danego papieru wartościowego z Listy papierów wartościowych w ofertach publicznych),
Kredytobiorca zobowiązany jest, bez uprzedniego wezwania, do uzupełnienia Sumy zabezpieczenia co najmniej
do wymaganego minimum, w terminie nie przekraczającym 3 dni od dnia w którym nastąpił spadek. Do ww.
terminu nie wlicza się dnia wystąpienia niedoboru w zabezpieczeniu.
W przypadku nieuzupełnienia w wymaganym terminie Sumy zabezpieczenia do wymaganego minimum, Bank ma
prawo przystąpić do sprzedaŜy aktywów stanowiących zabezpieczenie spłaty Kredytu w trybie natychmiastowym
lub zaspokoić się z innych przedmiotów stanowiących zabezpieczenie spłaty Kredytu. Ponadto Bank zastrzega
sobie prawo do przystąpienia do sprzedaŜy aktywów stanowiących zabezpieczenie spłaty Kredytu w przypadku
spadku wartości Sumy zabezpieczenia poniŜej poziomu określonego w niniejszym ustępie w trybie
natychmiastowym bez zachowania 3-dniowego terminu, o którym mowa powyŜej.
Do dnia rozliczenia subskrypcji lub transakcji zakupu poprzez Rachunek inwestycyjny do obliczenia Sumy
zabezpieczenia przyjmuje się wartość środków pienięŜnych przekazanych na zakup kredytowanego papieru
wartościowego. Od dnia przydziału kredytowanego papieru wartościowego do dnia pierwszego notowania na
Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. do obliczania Sumy zabezpieczenia przyjmuje się cenę
emisyjną kredytowanego papieru wartościowego.
30. Kredytobiorca jest informowany przez ING Securities o spadku wartości Sumy zabezpieczenia (Z) poniŜej
poziomu 130% kwoty wykorzystanego Kredytu (K) oraz o usunięciu danego papieru wartościowego z Listy
papierów wartościowych w ofertach publicznych powodującym obniŜenie wartości współczynnika Z/K.
Dwukrotna próba skontaktowania się ING Securities z Kredytobiorcą na numer telefonu wskazany w Umowie
o kredyt stanowi spełnienie powyŜszego warunku.
31. Spłata Kredytu odbywa się poprzez uznawanie Rachunku kredytu wskazanego w Umowie o kredyt.
Ostatecznym terminem spłaty Kredytu i odsetek za ostatni okres płatności jest ostatni dzień okresu, na jaki został
udzielony Kredyt.
32. W przypadku niewywiązywania się Kredytobiorcy z warunków określonych w Umowie o kredyt oraz
Ogólnych warunkach Bank moŜe wypowiedzieć Umowę o kredyt w całości. Wypowiedzenie polega na ustaleniu
przez Bank nowego terminu spłaty, wcześniejszego niŜ ustalony w Umowie o kredyt. Nowy termin, licząc od
pierwszego dnia po dacie wypowiedzenia wynosi 30 dni.
33. Bank ma prawo do wypowiedzenia Umowy o kredyt, gdy Kredytobiorca:
a) podał przy zawieraniu Umowy o kredyt dane niezgodne ze stanem faktycznym, których charakter mógł
był skłonić Bank do odmowy udzielenia kredytu lub zmiany jego warunków;
b) nie powiadomił Banku, Ŝe w dacie udzielenia Kredytu był w zwłoce ze spłatą jakiegokolwiek zobowiązania
wobec osób trzecich, w szczególności banków, instytucji finansowych lub kredytowych;
c) zalega ze spłatą jakiegokolwiek zobowiązania kredytowego wobec Banku;
d) nie utrzymuje wartości współczynnika stanowiącego stosunek Sumy zabezpieczenia do kwoty Kredytu
na poziomie minimum 130%
e) nieterminowo reguluje jakiekolwiek zobowiązania na rzecz innych podmiotów, w szczególności innych
banków, instytucji finansowych lub kredytowych;
f)
ma zajęcie na rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego lub rachunku bieŜącym firmy, której
Kredytobiorca jest właścicielem przez organ egzekucyjny;
g) nie powiadomił Banku o zmianie nazwiska, adresu, miejsca pracy oraz o pogorszeniu się sytuacji
ekonomiczno-finansowej zagraŜającym terminowej spłacie zobowiązań;
h) nie podejmuje kierowanej do Kredytobiorcy korespondencji lub w jakikolwiek inny sposób unika
kontaktu z pracownikami Banku;
i) dokonał obciąŜenia w tym równieŜ ponownego zastawienia przedmiotu zabezpieczenia.
34. Kredytobiorca upowaŜnia Bank do pobierania z Rachunku kredytu opłat i prowizji określonych w Tabeli Opłat
i Prowizji ING Banku Śląskiego S.A. w związku z funkcjonowaniem Kredytu.
35. Bank zastrzega sobie prawo zmiany wysokości opłat i prowizji z waŜnych przyczyn. Za waŜne przyczyny uznaje
się w szczególności: dostosowanie obowiązujących stawek do poziomu inflacji, podwyŜszenie standardu usługi lub
produktu, wzrost kosztów funkcjonowania usługi lub produktu wskutek czynników zewnętrznych, takich jak np.:
zmian cen energii, połączeń telekomunikacyjnych, usług pocztowych, rozliczeń międzybankowych, zmian cen
w wyniku wprowadzenia usług lub produktów komplementarnych. O zmianie opłat i prowizji związanych z obsługą
kredytu Bank powiadamia Kredytobiorcę listem zwykłym na podany przez niego adres korespondencyjny.
36. W przypadku podwyŜszenia opłat i prowizji w okresie trwania Umowy o kredyt Kredytobiorcy przysługuje
prawo do odstąpienia od Umowy o kredyt w terminie 7 dni od daty otrzymania powiadomienia wyłącznie w czasie,
gdy Kredyt nie jest wykorzystywany. W okresie wykorzystania danej transzy Kredytu mają zastosowanie wyłącznie
prowizje i opłaty zawarte w Tabeli opłat i prowizji z dnia złoŜenia Wniosku o uruchomienie.
37. Kredytobiorca ma prawo do złoŜenia wniosku o prolongatę Umowy o kredyt nie później niŜ w 14 dniu przed
datą jej wygaśnięcia. Bank ma prawo odmowy dokonania prolongaty bez podania przyczyn.
38. Kredytobiorca, w kaŜdej chwili ma prawo do wypowiedzenia Umowy o kredyt, pod warunkiem całkowitej
spłaty zadłuŜenia i innych kosztów wynikających z zawartej Umowy o kredyt.
39. Bank moŜe przenieść swoje prawa i obowiązki wynikające z Umowy o kredyt na wybraną osobę trzecią,
a Kredytobiorca wyraŜa na to zgodę.
40. Bank zastrzega sobie prawo zmiany Ogólnych Warunków z waŜnych przyczyn. Za waŜne przyczyny uznaje
się w szczególności: wprowadzenie nowych i nowelizacje ogólnych przepisów prawnych, dostosowanie do
koniecznych zmian wprowadzanych w obowiązującym w Banku systemie informatycznym, zmiany w ofercie
Banku, takiej jak np.: rozszerzenie, ulepszenie funkcjonalności istniejących usług lub produktów. Informację
o wprowadzonych zmianach oraz związanych z tymi zmianami konsekwencjach, Bank przekaŜe niezwłocznie
Kredytobiorcy listem zwykłym na podany przez niego adres korespondencyjny.
41. Bank powiadamia Kredytobiorcę listem zwykłym na podany przez niego adres, o treści zmian Ogólnych
Warunków wypowiadając tym samym dotychczasowe warunki w zakresie wprowadzanych zmian. JeŜeli
w terminie 30 dni od dnia otrzymania powiadomienia Kredytobiorca nie złoŜy pisemnego oświadczenia o braku
akceptacji wprowadzanych zmian, uwaŜa się je za przyjęte. ZłoŜenie oświadczenia o braku akceptacji zmian jest
równoznaczne z wypowiedzeniem przez Kredytobiorcę Umowy o kredyt, dokonanym z dniem złoŜenia
oświadczenia.
42. W sprawach nie uregulowanych w niniejszych Ogólnych Warunkach stosuje się powszechnie obowiązujące
przepisy prawa, a w szczególności przepisy Prawa Bankowego i Kodeksu Cywilnego.
Download