są to ciała niebieskie będące bryłą skalną o średnicy poniżej 1000

advertisement
Teoria heliocentryczna
jest to teoria budowy Układu
Słonecznego, według której
Słońce jest centralnym ciałem
układu, a Ziemia, jako jedna
z planet, obiega Słońce.
Teoria geocentryczna
jest to teoria budowy świata, według
której nieruchoma Ziemia znajduje się w
centrum.Wszechświata, a wokół niej
krążą wszystkie pozostałe ciała
niebieskie. U podstaw teorii
geocentrycznej leżały założenia o
centralnym położeniu Ziemi, kulistym
kształcie ciał niebieskich oraz o
kołowości i jednostajności ich ruchów.
Prawo powszechnego
ciążenia
Planety poruszają
się wokół
Słońca ruchem
jednostajnym po
okręgu.
W rzeczywistości
tor planet jest
elipsą.
Ciała niebieskie
Planety są to ciała
niebieskie świecące
światłem słonecznym,
odbitym od jego
powierzchni. Krążą
one wokół słońca po
drodze zwanej orbitą
planety, wirujące
wokół własnej osi.
Mające średnicę
ponad 1000 km.
Planetoidy
Planetoidy (asteroidy)
są to ciała niebieskie
będące bryłą skalną o
średnicy poniżej 1000
km. Obiegają Słońce po
orbitach eliptycznych w
większości zawarte
między orbitami Marsa i
Jowisza. Ich okresy
obiegu wahają się od
ok. 3 do ok. 6 lat
Komety
Komety są to ciała
niebieskie poruszające się
w Układzie Planetarnym
po orbitach. Mają
znacznie mniejsze masy
od mas planet i odmiennej
budowie. Obserwowane
są w czasie ich przelotu w
pobliżu słońca. Składają
się zwykle z jądra (jedna
lub kilka brył)
oraz gazowo-pyłowej
otoczki, która
rozbudowuje się zwykle w
zawierającą jądro główkę.
Posiadają długi warkocz
wytworzony pod wpływem
spalania gazów. Jak
dotychczas ich
pochodzenie jest nie
znane.
„Komety-zdjęcia”
Słońce
Słońce, centralna
gwiazda . Żółty karzeł I
populacji (), należący do
ciągu głównego na G2V, wizualnej -26,78m,
jasności absolutnej
+4,79m. Masa:
1,9891×1030 kg (333 000
mas ), średnia gęstość:
1,410 g/cm3 (największa,
w jądrze, ok. 100 g/cm3),
średnica: 1,3920×106 km
(109 średnic Ziemi),
obserwowana z Ziemi
średnica kątowa: średnio
31’,9877.
„Słońce - zdjęcia”
Gwiazdy
Gwiazdy są jak istoty
żywe rodzą się, starzeją i
w końcu umierają. Ich
ewolucja przebiega
jednak bardzo powoli i
trwa miliony, a nawet
miliardy lat. Są to kule
gazowe o masach
nieprzekraczających
kilkudziesięciu mas
Słońca. rPrzynajmniej
przez część swej ewolucji
świecą w wyniku
akcji termojądrowych
(głównie przemiany
wodoru w hel)
zachodzących w ich
wnętrzu. Najbliższa
Słońcu jest Proxima
Centauri odległa od niego
o 0,000016 lat świetlnych.
Mikołaj Kopernik
•
Kopernik Mikołaj, Copernicus
(1473-1543) wybitny polski
astronom, matematyk, lekarz,
prawnik, tłumacz poezji włoskiej
i ekonomista, pochodził z
rodziny wywodzącej się z
mieszczan krakowskich.
Urodzony w Toruniu studiował
w Krakowie (1491-95), natępnie
w Bolonii, Padwie i Ferrarze,
gdzie w 1503 doktoryzował się z
prawa kanonicznego. Po
powrocie do Polski zamieszkał
w Lidzbarku Warmińskim jako
lekarz i sekretarz swojego wuja,
Łukasza Watzenrode, biskupa
warmińskiego.
Bibliografia:
http://www.solar.po.opole.pl/
http://www.cpuzeto.com.pl/hobby/astronomia/ss/
http://astronomia.gery.pl/uklad_slonecz
ny/
http://www.astro.leszno.net/index.php
http://wiem.onet.pl/wiem/012d18.html
Układ Słoneczny
Przyroda
wyk: Oktawia Kurzydło
Download