econ_Jak-oceniac-i-analizowac-ryzyko-i-oplacalnosc

advertisement
Trener: Grzegorz Michalski, Tel. 503452860, email: [email protected], http://michalskig.com/
Jak oceniać i analizować ryzyko i opłacalność rzeczowych
projektów inwestycyjnych?
Szkolenie dwudniowe. Pierwszego dnia od 10.00 do 16.00, drugiego dnia od 9.00 do 15.00
Proponujemy 12 godzin intensywnych, osadzonych w praktyce i mocno warsztatowych zajęć pod okiem naszego Eksperta.
PROGRAM szkolenia można dopasować i przeprowadzić w postaci wydarzenia pięciodniowego, trzydniowego,
dwudniowego lub jednodniowego.
Zalecane godziny szkolenia od godz. 10.00 do 16.00, 6 godzin dziennie, jednak w zależności od oczekiwań Zamawiającego
może to być zarówno mniej (na przykład 5 godzin) jak i więcej (na przykład 9). Nasze doświadczenie wskazuje, że
najefektywniejsze z punktu widzenia szkolonych są 6 godzinne szkolenia.
Proponowany zakres programowy szkolenia: Ocena i analiza opłacalności i ryzyka projektów
inwestycyjnych
1.
2.
Finansowy cel zarządzania przedsiębiorstwem
o cel podejmowania inwestycji rzeczowych
Rodzaje rzeczowych projektów inwestycyjnych: rozwojowe, modernizacyjne, dywestycyjne i
odtworzeniowe
3.
Ocena inwestycji rzeczowych na podstawie okresu zwrotu
4.
Elementy matematyki finansowej - zmiana wartości pieniądza w czasie
o wartość przyszła
o kapitalizacja przepływów pieniężnych
o wartość obecna
o dyskontowanie przepływów pieniężnych
o wartość obecna renty
Ocena inwestycji rzeczowych na podstawie:
o zdyskontowanego okresu zwrotu
o zaktualizowanej wartości netto projektu - NPV
o wewnętrznej stopy zwrotu projektu - IRR
o zmodyfikowanej wewnętrznej stopy zwrotu projektu - MIRR
o indeksu zyskowności projektu - PI
Szacowanie przepływów pieniężnych generowanych przez projekty inwestycje
o różnice w szacowaniu:
1. NCF - przepływów pieniężnych netto
2. szacowanie OCF - operacyjnych przepływów pieniężnych netto
3. szacowanie FCF - wolnych przepływów pieniężnych netto
o zasady szacowania przepływów generowanych przez inwestycje rzeczowe
1. zasada dotycząca zysku w sensie księgowym
2. zasada dotycząca separowalności konsekwencji decyzji operacyjnych od finansowych
3. zasada dotycząca kosztów utopionych i korzyści utopionych
4. zasada dotycząca kosztów alternatywnych i korzyści alternatywnych
5. zasada dotycząca efektów zewnętrznymi
6. zasada dotycząca traktowania zmian w poziomie kapitału operacyjnego
Stopa kosztu kapitału
o koszt kapitału własnego
o koszt kapitału obcego
o zasady szacowania
o średni wazony koszt kapitału - WACC
o ryzyko projektu a koszt kapitału
o marginalny koszt kapitału - MCC
o relacja struktury kapitału i kosztu kapitału
5.
6.
7.
Kontakt: Grzegorz Michalski, telefon: +48.503.452.860; tel.: +48.532.094.103; mob.: +1.5305.403.238; mob.2: +44.7937.096.115; email:
[email protected]; email: [email protected]; http://michalskig.com/ ; email: [email protected] ; tel. +48.717.181.717;
faks: +48.717.183.313; email: [email protected]; http://michalskig.ue.wroc.pl/; skype: michalskig
Trener: Grzegorz Michalski, Tel. 503452860, email: [email protected], http://michalskig.com/
o teorie struktury kapitału i praktyczne wnioski z nich płynące w warunkach polskich
Optymalny budżet inwestycyjny przedsiębiorstwa
o krzywa możliwości inwestycyjnych - IOS
o krzywa marginalnego kosztu kapitału - MCC
9. Uwzględnianie ryzyka przy ocenie projektów inwestycyjnych
o metody pośrednie uwzględniania ryzyka
1. analiza wrażliwości inwestycji rzeczowej
2. analiza scenariuszy
3. analiza drzew decyzyjnych
4. analiza symulacyjna
o metody bezpośrednie uwzględniania ryzyka
1. równoważnik pewności
2. stopa dyskontowa uwzględniająca ryzyko - RADR
10. Ocena rzeczowych projektów inwestycyjnych o różnym czasie trwania
8.
11. Optymalny czas trwania projektu
Metoda tradycyjna i metoda oparta na cyklu życia przedsiębiorstwa
12. Elementy teorii portfela
Rzeczowe projekty inwestycyjne firmy jako portfel projektów
13. Wartość opcji rzeczowych
Rzeczowy projekt inwestycyjny jako opcja
Celem szkolenia jest zaprezentowanie uczestnikom fundamentalnych koncepcji umożliwiających zrozumienie
procesu analizy i oceny przedsięwzięć, inwestycji rzeczowych oraz strategii podejmowanych przez firmy z
punktu widzenia maksymalizacji ekonomicznej wartości przedsiębiorstwa. W trakcie szkolenia dokonana
zostanie prezentacja wiedzy pozwalającej na efektywniejsze decyzje w zakresie podjęcia lub rezygnacji z
podjęcia przedsięwzięć inwestycyjnych w zależności od ich finansowej rentowności. Inwestycje rzeczowe
zamrażają kapitał przedsiębiorstwa. Kapitał ten kosztuje. Stąd konieczność sensownego budżetowania kapitału.
Przedstawione w czasie szkolenia propozycje zastosowania prezentowanych zagadnień w praktyce ilustrować
będą studia przypadków.
Korzyści dla uczestników


Zapoznanie z podstawową wiedzą z zakresu budżetowania kapitałów, oraz procesów
związanych z podejmowaniem decyzji w zakresie podejmowania realizacji inwestycji które
mają wpływ na kreowanie wartości przedsiębiorstwa.
Nabycie fundamentalnych umiejętności oceny wpływu poszczególnych decyzji w zakresie
inwestycji rzeczowych na ekonomiczną wartość przedsiębiorstwa.
Szkolenia polecamy dla
Szkolenie przygotowane jest z myślą o kadrze kierowniczej niefinansowych pionów przedsiębiorstwa,
właścicielach przedsiębiorstw, pracownikach JST oraz wszystkich, którzy pragną uzupełnić swoją wiedzę z
zakresu finansów przedsiębiorstw i mogą potrzebować fundamentalnych wiadomości z zakresu zarządzania
finansami firmy.
Metody pracy, które zastosujemy podczas szkolenia
Interaktywny wykład (z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej i studium przypadków rozwiązywanych na
tablicy/flipcharcie).
Kontakt: Grzegorz Michalski, telefon: +48.503.452.860; tel.: +48.532.094.103; mob.: +1.5305.403.238; mob.2: +44.7937.096.115; email:
[email protected]; email: [email protected]; http://michalskig.com/ ; email: [email protected] ; tel. +48.717.181.717;
faks: +48.717.183.313; email: [email protected]; http://michalskig.ue.wroc.pl/; skype: michalskig
Trener: Grzegorz Michalski, Tel. 503452860, email: [email protected], http://michalskig.com/
Książka napisana przez Trenera o tematyce szkolenia:
Strategie finansowe przedsiębiorstw. Budżetowanie kapitałów i ocena finansowej
opłacalności i ryzyka strategicznych decyzji przedsiębiorstw, ODDK, Gdańsk 2009.
http://oddk.pl/ksiazki/index.php?mode=details&id=1053
Ocena i analiza opłacalności i ryzyka projektów inwestycyjnych
Jak i na jakich zasadach dobierać inwestycje do realizacji w warunkach ryzyka i
niepewności?
W trakcie szkolenia ocena opłacalności projektów inwestycyjnych zajmować się będziemy
fundamentalnymi narzędziami umożliwiającymi oszacowanie wpływu działań biznesowych
w zakresie inwestycji długoterminowych na efektywność i wartość przedsiębiorstwa.
Proponujemy szkolenie, dzięki któremu będziesz umiał dokonywać decyzji w kwestii
rozpoczynania inwestycyjnych lub dywestycyjnych zmian w przedsiębiorstwie w sposób
poprawiający wydajność i efektywność biznesu i przez to kreujący wartość
przedsiębiorstwa (bogactwo właściciela).
W trakcie tego szkolenia wszystkie przykłady i analizowane przypadki opierają się na
danych bliskich rzeczywistości. Uczestnicy będą wdrażać i pogłębiać umiejętności:
oceny wpływu czasu na wartości pieniądza
oceny ryzyka i niepewności na wartość pieniądza z przyszłości
oceny wpływu kosztu kapitału na kluczowe decyzje
szacowania wolnych przepływów pieniężnych,
brania pod uwagę w decyzjach zasady separowalności (oddzielności) decyzji finansowych
od operacyjnych,
doboru najodpowiedniejszego kryterium decyzyjnego do oceny konkretnego projektu
szacowania kosztu kapitału w zależności od ryzyka branży, ryzyka finansowego i ryzyka
indywidualnego
Nasze szkolenie w praktyczny i skuteczny sposób rozwija umiejętności analitycznego
myślenia, łącząc je z holistycznym spojrzeniem na przedsiębiorstwo z perspektywy jego
wartości oraz z uwzględnieniem etapu rozwoju branży i wpływu czynników spoza
przedsiębiorstwa.
PROGRAM szkolenia można dopasować i przeprowadzić w postaci wydarzenia
pięciodniowego, trzydniowego, dwudniowego lub jednodniowego.
Kontakt: Grzegorz Michalski, telefon: +48.503.452.860; tel.: +48.532.094.103; mob.: +1.5305.403.238; mob.2: +44.7937.096.115; email:
[email protected]; email: [email protected]; http://michalskig.com/ ; email: [email protected] ; tel. +48.717.181.717;
faks: +48.717.183.313; email: [email protected]; http://michalskig.ue.wroc.pl/; skype: michalskig
Trener: Grzegorz Michalski, Tel. 503452860, email: [email protected], http://michalskig.com/
Zalecane godziny szkolenia od godz. 10.00 do 16.00, 6 godzin dziennie, jednak w
zależności od oczekiwań Zamawiajacego może to być zarówno mniej (na przykład 5
godzin) jak i więcej (na przykład 9). Nasze doświadczenie wskazuje, że najefektywniejsze
z punktu widzenia szkolonych sa 6 godzinne szkolenia.
Proponujemy 12 godzin intensywnych, osadzonych w praktyce i mocno warsztatowych
zajęć pod okiem naszego Eksperta.
Szkolenie zalecamy przede wszystkim osobom, które są zainteresowane zrozumieniem
mechanizmów związanych z nowoczesnym podejmowaniem decyzji w zakresie
rozpoczynania lub zaniechania inwestycji lub dywestycji w przedsiębiorstwie,
ukierunkowanym na zwiększenie efektywności, wydajności a przez to wartości
przedsiębiorstwa. Zapraszamy pracowników z wszystkich działów przedsiębiorstw, nie
tylko działów bezpośrednio zarządzających finansami. Szczególne zaproszenie kierujemy
również do właścicieli małych i średnich przedsiębiorstw, którzy zainteresowani są
poznaniem podstaw wpływu decyzji biznesowych na tworzenie wartości firmy.
proponowany PROGRAM SZKOLENIA
1. Wpływ finansowego celu zarządzania przedsiębiorstwem na decyzje inwestycyjne
cel podejmowania inwestycji rzeczowych
rodzaje rzeczowych projektów inwestycyjnych: rozwojowe, modernizacyjne,
dywestycyjne i odtworzeniowe
Ćwiczenie: Rozpoznawanie elementów związanych z nowymi działaniami inwestycyjnymi i
próba określenia ich wpływu na wielkość gotówkowych przychodów ze sprzedaży (CR), na
EBIT, NOPAT, na wielkość wolnych przepływów pieniężnych (FCF), na poziom ryzyka
biznesowego, na poziom stopy kosztu kapitału finansującego przedsiębiorstwo oraz na
wartość przedsiębiorstwa.
2. Elementy matematyki finansowej – zmiana wartości pieniądza w czasie
wartość przyszła
kapitalizacja przepływów pieniężnych
Kontakt: Grzegorz Michalski, telefon: +48.503.452.860; tel.: +48.532.094.103; mob.: +1.5305.403.238; mob.2: +44.7937.096.115; email:
[email protected]; email: [email protected]; http://michalskig.com/ ; email: [email protected] ; tel. +48.717.181.717;
faks: +48.717.183.313; email: [email protected]; http://michalskig.ue.wroc.pl/; skype: michalskig
Trener: Grzegorz Michalski, Tel. 503452860, email: [email protected], http://michalskig.com/
wartość obecna
dyskontowanie przepływów pieniężnych
wartość obecna renty
Ćwiczenie: ilustracje wpływu czynnika czasu na wartość pieniądza.
3. Ocena inwestycji rzeczowych na podstawie:
okresu zwrotu
zdyskontowanego okresu zwrotu
zaktualizowanej wartości netto projektu – NPV
wewnętrznej stopy zwrotu projektu – IRR
Ćwiczenie: mikro-przykłady ilustrujące kryteria w najprostszym ujęciu.
4. Szacowanie przepływów pieniężnych generowanych przez projekty inwestycje
Różnice w szacowaniu: NCF – przepływów pieniężnych netto, szacowaniu OCF –
operacyjnych przepływów pieniężnych netto, szacowaniu FCF – wolnych przepływów
pieniężnych,
Zasady szacowania wolnych przepływów pieniężnych generowanych przez inwestycje
rzeczowe: zasada dotycząca zysku w sensie księgowym, zasada dotycząca
separowalności konsekwencji decyzji operacyjnych od finansowych, zasada dotycząca
kosztów utopionych i korzyści utopionych, zasada dotycząca kosztów alternatywnych i
korzyści alternatywnych, zasada dotycząca efektów zewnętrznymi, zasada dotycząca
traktowania zmian w poziomie kapitału operacyjnego
Kontakt: Grzegorz Michalski, telefon: +48.503.452.860; tel.: +48.532.094.103; mob.: +1.5305.403.238; mob.2: +44.7937.096.115; email:
[email protected]; email: [email protected]; http://michalskig.com/ ; email: [email protected] ; tel. +48.717.181.717;
faks: +48.717.183.313; email: [email protected]; http://michalskig.ue.wroc.pl/; skype: michalskig
Trener: Grzegorz Michalski, Tel. 503452860, email: [email protected], http://michalskig.com/
Szacowanie wolnych przepływów w trzech naturalnych fazach projektu: uruchamiania,
eksploatacji i likwidacji
Szacowanie wolnych przepływów pieniężnych w zależności od konieczności wyboru:
Wytworzyć czy kupić? Zatrudnić czy zwolnić i zastąpić część pracowników
nowocześniejszym parkiem maszynowym? Wybór spośród kilku urządzeń o podobnym
zastosowaniu ale różnych charakterystykach, itp.
Ćwiczenie: Analiza przykładów ilustrujących proces szacowania wolnych przepływów
pieniężnych z uwzględnieniem zasad szacowania FCF.
5. Szacowanie kosztu kapitału
koszt kapitału własnego
koszt kapitału obcego
zasady szacowania
średni wazony koszt kapitału – WACC
ryzyko projektu a koszt kapitału
marginalny koszt kapitału – MCC
relacja struktury kapitału i kosztu kapitału
teorie struktury kapitału i praktyczne wnioski z nich płynące
Ćwiczenie: Analiza przykładów ilustrujących proces szacowania stóp kosztu kapitału.
6. Optymalny budżet inwestycyjny przedsiębiorstwa
Kontakt: Grzegorz Michalski, telefon: +48.503.452.860; tel.: +48.532.094.103; mob.: +1.5305.403.238; mob.2: +44.7937.096.115; email:
[email protected]; email: [email protected]; http://michalskig.com/ ; email: [email protected] ; tel. +48.717.181.717;
faks: +48.717.183.313; email: [email protected]; http://michalskig.ue.wroc.pl/; skype: michalskig
Trener: Grzegorz Michalski, Tel. 503452860, email: [email protected], http://michalskig.com/
krzywa możliwości inwestycyjnych – IOS
krzywa marginalnego kosztu kapitału – MCC
Ćwiczenie: Analiza przykładów ilustrujących zastosowania optymalnego budżetu
inwestycyjnego.
7. Uwzględnianie ryzyka i niepewności przy ocenie projektów inwestycyjnych
metody pośrednie uwzględniania ryzyka: analiza punktu progowego, analiza wrażliwości
inwestycji rzeczowej, analiza scenariuszy, analiza drzew decyzyjnych, metody
bezpośrednie uwzględniania ryzyka (współczynnik zmienności, równoważnik pewności,
stopa dyskontowa uwzględniająca ryzyko itp.)
Ćwiczenie: Analiza przykładów ilustrujących proces szacowania wpływu ryzyka na
efektywność projektu inwestycyjnego.
8. Zakończenie szkolenia
Zapraszamy do współpracy w zakresie szkoleń z zakresu finansów przedsiębiorstwa. W
przypadku zainteresowania, zapraszamy do kontaktu: tel. 503452860
Zasady współpracy sa elastyczne i dopasowane do potrzeb Zamawiajacego.
Praktykujemy warsztaty doradcze – szkolenia JEDNOOSOBOWE:
PRZYKŁAD: Wybrany temat jest realizowany jako dopasowane do potrzeb jednego i
jedynego uczestnika szkolenia – projektu coachingowego z zakresu finansów. Nasz
ekspert realizował taka forme szkolenia i co zrozumiałe – z tej formy korzystaja głównie
zarzadzajacy najwyższego szczebla lub pragnacy wykorzystac w czasie szkolenia –
Kontakt: Grzegorz Michalski, telefon: +48.503.452.860; tel.: +48.532.094.103; mob.: +1.5305.403.238; mob.2: +44.7937.096.115; email:
[email protected]; email: [email protected]; http://michalskig.com/ ; email: [email protected] ; tel. +48.717.181.717;
faks: +48.717.183.313; email: [email protected]; http://michalskig.ue.wroc.pl/; skype: michalskig
Trener: Grzegorz Michalski, Tel. 503452860, email: [email protected], http://michalskig.com/
warztatu doradczego wrażliwe dane ze swojego własnego obszaru. Efektywny czas –
wykorzystywany również w czasie przerwy na lunch :-). Expert jest do własnej
indywidualnej dyspozycji szkolonego. Trener – co oczywiste – przyjeżdża na
najwygodniejsze dla szkolonego miejsce, szkolony nie traci czasu na podróże. To działa –
uczestnicy na końcu uważaja tę formę za najlepsza i najbardziej dopasowana forme
szkolenia i najtansza. Szkolony nie traci czasu na dojazd, noclegi, wszystko dzieje się
albo w siedzibie firmy szkolonego albo niedaleko tej siedziby.
Prowadzimy szkolenia bardzo mocno elastyczne – wewnatrz firmy.
PRZYKŁAD: Na wyspę na Morzu Egejskim wylatuje samolot z kilkunastoma
(kilkudziesięcioma) uczestnikami szkolenia. Temat szkolenia: Nastawione na wzrost
wartości przedsiębiorstwa zarzadzanie zapasami w przedsiębiorstwie. Szkolenie trwa 7
dni, z czego 5 dni jest przeznaczone na warsztaty i konsultacje. Praca w mocno
klimatyzowanej sali trwa od 8.00 do 11.10 (cztery godziny szkoleniowe z krótka 10
minutowa przerwa). Przy pięciu dniach jest to 20 godzin na realizowanie programu. Po
godzinach szkolenia, poza sala szkoleniowa – przy kawie, przy basenie, w dowolnie
ustalonym i zacienionym miejscu, jest czas na doradztwo indywidualne lub w mniejszych
grupach. Nasz ekspert prowadzi takie szkolenia od 2008 roku, nawet trzęsienie ziemi i
pożar nie ostudziły chęci szkolonych do przyswajania wiedzy a brak możliwości
“natychmiastowego wezwania do firmy” co czasem destabilizuje przyswajanie wiedzy w
czasie szkolenia, był dodatkowym atutem zwiększonej przyswajalności zagadnień
omawianych na szkoleniu. Zachęcamy.
Prowadzimy także szkolenia otwarte – z proponowanym przez pierwszego uczestnika
terminem i miejscem szkolenia.
PRZYKŁAD: Uczestnik zainteresowany szkoleniem finanse dla niefinansistów chciałby
uczestniczyć w szkoleniu trzydniowym w Środzie Ślaskiej pod Wrocławiem. Mamy
pierwszego uczestnika, którego firma pokrywa naszemu ekspertowi na zasadzie umowy o
dzieło minimalne wynagrodzenie równe wpływom za szkolenie dla dwóch osób.
Rezerwowana jest sala szkoleniowa na koszt firmy szkolonego, ogłaszamy w internecie
otwarte szkolenie i zapraszamy na nie chętnych, wpływy od pozostałych szkolonych
zasilaja firmę pierwszego szkolonego – a nasz ekspert od każdego dodatkowego
szkolonego powyżej 2 szkolonych otrzymuje 1/4 (czyli 25%) wartości wpływu od każdego
dodatkowego szkolonego. Powstaje coś w rodzaju spółdzielni z której warto korzystać
gdy ma się zapotrzebowanie na szkolenie ogólne a nie zindywidualizowane. Przykładowe
parametry podlegaja zindywidualizowanym ustaleniom. Zachęcamy do kontaktu
wszystkich zainteresowanych: tel. 503452860
Kontakt: Grzegorz Michalski, telefon: +48.503.452.860; tel.: +48.532.094.103; mob.: +1.5305.403.238; mob.2: +44.7937.096.115; email:
[email protected]; email: [email protected]; http://michalskig.com/ ; email: [email protected] ; tel. +48.717.181.717;
faks: +48.717.183.313; email: [email protected]; http://michalskig.ue.wroc.pl/; skype: michalskig
Trener: Grzegorz Michalski, Tel. 503452860, email: [email protected], http://michalskig.com/
Prowadzimy też szkolenia zamknięte – dopasowane do indywidualnych potrzeb
zainteresowanego szkoleniem.
PRZYKŁAD: Zainteresowane szkoleniem dla 4 pracowników z oceny opłacalności i ryzyka
projektów inwestycyjnych przedsiębiorstwo, bezpośrednio z naszym ekspertem ustala
czas i miejsce i zakres szkolenia, podpisywana jest umowa o dzieło z naszym ekspertem,
odbywa się szkolenie w miejscu i czasie ustalonym między trenerem (szkolacym) a
przedsiębiorca zainteresowanym przeszkoleniem swoich pracowników. Zaleta jest pełna
elastyczność i dopasowanie do potrzeb przedsiębiorstwa.
Krótka informacja o trenerze1:
Grzegorz Michalski - doktor nauk ekonomicznych, wykładowca Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
W swojej pracy naukowo-badawczej koncentruje się wokół finansów przedsiębiorstw oraz zarządzania
płynnością finansową.
Swoją karierę naukową rozpoczął w 1998 roku uzyskując tytuł zawodowy magistra na Akademii Ekonomicznej
we Wrocławiu. Następnie kontynuował swoją działalność naukową na tej uczelni uzyskując w 2002 roku stopień
naukowy doktora.
Grzegorz Michalski jest autorem licznych publikacji. Wśród nich znajduje się ponad 80 artykułów (w tym
indeksowane w Journal Citation Reports[1]) oraz 10 książek [2]. Jest współredaktorem i członkiem rad
naukowych międzynarodowych czasopism, między innymi:
Journal of Corporate Treasury Management (JCTM) ISSN 1753-2574[3],
Business and Economics Journal (BEJ) ISSN 2151-6219[4],
Journal of Problems and Perspectives in Management (PPM) ISSN 1727-7051 (print), ISSN 1810-5467 (online)
[5],
International Review of Applied Financial Issues and Economics (IRAFIE) ISSN: 9210 - 1737 [6],
International Journal of Information Processing and Management (IJIPM), ISSN: 2093-4009 [7],
International Journal of Economics and Business Research (IJEBR) ISSN (Print): 1756-9850, ISSN (Online):
1756-9869 [8].
Grzegorz Michalski jest specjalistą z zakresu Finansów Przedsiębiorstw pracującym w Instytucie Zarządzania
Finansami na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, gdzie wykłada finanse przedsiębiorstw oraz
zarządzanie płynnością finansową. Jest rozpoznawalnym autorem wielu naukowych i praktycznych publikacji z
zakresu finansów przedsiębiorstwa, oraz zarządzania płynnością finansową.
Wybrane publikacje książkowe:
Zarządzanie płynnością finansową
Płynność finansowa w małych i średnich przedsiębiorstwach, WN PWN, Warszawa 2005, ISBN 83-01-14346-0
[9],
1
Za wikipedia.pl, http://pl.wikipedia.org/wiki/Grzegorz_Michalski | [stan z dnia 5 lipca 2010]
Kontakt: Grzegorz Michalski, telefon: +48.503.452.860; tel.: +48.532.094.103; mob.: +1.5305.403.238; mob.2: +44.7937.096.115; email:
[email protected]; email: [email protected]; http://michalskig.com/ ; email: [email protected] ; tel. +48.717.181.717;
faks: +48.717.183.313; email: [email protected]; http://michalskig.ue.wroc.pl/; skype: michalskig
Trener: Grzegorz Michalski, Tel. 503452860, email: [email protected], http://michalskig.com/
Wartość płynności w bieżącym zarządzaniu finansami, CeDeWu, Warszawa 2004, ISBN 83-87885-53-3 [10]
Strategiczne zarządzanie płynnością finansową, CeDeWu, Warszawa 2010, ISBN 978-83-7556-167-8 [11]
Krótkoterminowe zarządzanie kapitałem (wraz z W. Plutą), CHBeck, Warszawa 2004, ISBN 83-7387-406-2
[12],
Finanse przedsiębiorstw
Leksykon zarządzania finansami, CHBeck, Warszawa 2004, ISBN 83-7387-276-0 [13]
Strategie finansowe przedsiębiorstw, oddk, Gdańsk 2009, ISBN 978-83-7426-567-6
Wprowadzenie do zarządzania finansami przedsiębiorstwa, CHBeck, Warszawa 2010, ISBN 978-83-255-1509-6
[14]
Podstawy finansów przedsiębiorstw, Edukacja, Wrocław 2004, ISBN 83-87708-66-6
Tajniki finansowego sukcesu dla mikrofirm (wraz z K. Prędkiewicz), CHBeck, Warszawa 2007, ISBN 978-837483-885-6, pozycja nominowana do nagrody Złote Skrzydła Gazety Prawnej [15],
Analiza sprawozdań finansowych
Ocena kontrahenta na podstawie sprawozdań finansowych, oddk, Warszawa 2008, ISBN 978-83-7426-509-6
[16],
Przypisy
↑ Grzegorz Michalski A-4771-2010 - ResearcherID.com
↑ publikacje « Grzegorz Michalski | http://michalskig.ue.wroc.pl/
↑ Henry Stewart Publications - Editors and Editorial Board
↑ BEJ - People
↑ Business Perspectives - Editorial Board/External Reviewers of Journal “Problems and Perspectives in
Management”
↑ International Review of Applied Financial Issues and Economics: Editorial
↑ IJIPM: International Journal of Information Processing and Management
↑ www.inderscience.com - Int. J. of Economics and Business Research - IJEBR
↑ Płynność finansowa w małych i średnich przedsiębiorstwach - Grzegorz Michalski - Księgarnia internetowa
PWN - ksiegarnia.pwn.pl
↑ Wartość płynności w bieżącym zarządzaniu finansami - Michalski Grzegorz - Księgarnia internetowa PWN ksiegarnia.pwn.pl
Kontakt: Grzegorz Michalski, telefon: +48.503.452.860; tel.: +48.532.094.103; mob.: +1.5305.403.238; mob.2: +44.7937.096.115; email:
[email protected]; email: [email protected]; http://michalskig.com/ ; email: [email protected] ; tel. +48.717.181.717;
faks: +48.717.183.313; email: [email protected]; http://michalskig.ue.wroc.pl/; skype: michalskig
Trener: Grzegorz Michalski, Tel. 503452860, email: [email protected], http://michalskig.com/
↑ Księgarnia Ekonomiczna 4books.pl - książki ekonomiczne - Strategiczne zarządzanie płynnością finansową w
przedsiębiorstwie
↑ Krótkoterminowe zarządzanie kapitałem. Jak zachować płynność finansową - Księgarnia Prawnicza |
Wydawnictwo C.H. Beck | Bezpłatna wysyłka!
↑ Grzegorz Michalski, dr - Szukaj - Księgarnia Prawnicza | Wydawnictwo C.H. Beck | Bezpłatna wysyłka!
↑ Wprowadzenie do zarządzania finansami przedsiębiorstw - Księgarnia Prawnicza | Wydawnictwo C.H. Beck |
↑ Złote Skrzydła Gazety Prawnej – lista nominowanych - Prawo i wymiar sprawiedliwości - Gazeta Prawna największy dziennik gospodarczy
↑ ODDK : Książki
Kontakt: Grzegorz Michalski, telefon: +48.503.452.860; tel.: +48.532.094.103; mob.: +1.5305.403.238; mob.2: +44.7937.096.115; email:
[email protected]; email: [email protected]; http://michalskig.com/ ; email: [email protected] ; tel. +48.717.181.717;
faks: +48.717.183.313; email: [email protected]; http://michalskig.ue.wroc.pl/; skype: michalskig
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

66+6+6+

2 Cards basiek49

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards