Zarządzanie płynnością finansową

advertisement
Trener: Grzegorz Michalski, Tel. 503452860, email: [email protected], http://michalskig.com/
Zarządzanie płynnością finansową
Efektywne decyzje w zakresie inwestycji w kapitał pracujący.
Szkolenie dwudniowe. Pierwszego dnia od 10.00 do 16.00, drugiego dnia od 9.00 do 15.00
Proponujemy 12 godzin intensywnych, osadzonych w praktyce i mocno warsztatowych zajęć pod okiem naszego
Eksperta.
PROGRAM szkolenia można dopasować i przeprowadzić w postaci wydarzenia pięciodniowego, trzydniowego,
dwudniowego lub jednodniowego.
Zalecane godziny szkolenia od godz. 10.00 do 16.00, 6 godzin dziennie, jednak w zależności od oczekiwań
Zamawiającego może to być zarówno mniej (na przykład 5 godzin) jak i więcej (na przykład 9). Nasze
doświadczenie wskazuje, że najefektywniejsze z punktu widzenia szkolonych są 6 godzinne szkolenia.
Proponowany zakres programowy szkolenia: Zarządzanie płynnością finansową (financial liquidity
management)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Cel i potrzeba zarządzania płynnością finansową
o Cel zarządzania finansami przedsiębiorstwa.
o Relacje między finansowymi celami zarządzania przedsiębiorstwem i zarządzania płynnością
finansową.
o Relacje między rentownością a poziomem płynności finansowej.
o Wpływ zarządzania płynnością finansową na wzrost wartości przedsiębiorstwa.
Podstawowe definicje i pojęcia odnoszące się do zarządzania płynnością finansową
o Definicje płynności finansowej. Relacje między nimi.
o Definicja poziomu płynności finansowej.
Pomiar poziomu płynności finansowej
o Statyczne miary płynności.
o Korekty miar płynności.
o Dynamiczne miary poziomu płynności finansowej.
o Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych i wykorzystanie informacji o przepływach
środków pieniężnych do oceny poziomu płynności finansowej.
Kapitał obrotowy netto (Net Working Capital NWC)
o Zapotrzebowanie na NWC w przedsiębiorstwie.
o Poziom NWC.
o Cykl konwersji gotówki.
o Określanie strategii zarządzania NWC.
Zarządzanie zapasami w przedsiębiorstwie
o Potrzeba utrzymywania zapasów.
o Koszty utrzymywania i zamawiania zapasów.
Zarządzanie należnościami
o Ocena należności przedsiębiorstw.
o Metody ustalania okresu spływu należności.
o Prognozowanie należności.
o Polityka opustów cenowych w przedsiębiorstwie.
o Faktoring należności.
o Sposoby zabezpieczenia należności i ich windykacja.
Strategie przedsiębiorstwa wobec odbiorców w zakresie udzielania kredytu kupieckiego
o Metody analizy ryzyka kredytowego.
o Metoda punktowa.
o Metoda standardu kredytowego.
Kontakt: Grzegorz Michalski, telefon: +48.503.452.860; tel.: +48.532.094.103; mob.: +1.5305.403.238; mob.2: +44.7937.096.115; email:
[email protected]; email: [email protected]; http://michalskig.com/ ; email: [email protected] ; tel. +48.717.181.717;
faks: +48.717.183.313; email: [email protected]; http://michalskig.ue.wroc.pl/; skype: michalskig
Trener: Grzegorz Michalski, Tel. 503452860, email: [email protected], http://michalskig.com/
o Instrumenty polityki kredytowej i ich optymalizacja.
Zarządzanie środkami pieniężnymi
o Motywy utrzymywania środków pieniężnych w przedsiębiorstwie.
o Modele zarządzania środkami pieniężnymi (model Baumola, model Beranka, model MilleraOrra, model Stone'a).
o Budżet środków pieniężnych (preliminarz gotówki).
9. Krótkoterminowe źródła finansowania przedsiębiorstwa
o Poziom i struktura zobowiązań krótkoterminowych.
o Kredyt kupiecki.
o Krótkoterminowe papiery dłużne.
10. Wartość płynności finansowej
o Wartość płynności finansowej.
o Definicja i znaczenie.
o Relacja wartości płynności do jej poziomu.
o Jakie czynniki wpływają na wartość płynności.
o Warunek optymalizacyjny wynikający z zastosowania koncepcji wartości płynności w
bieżącym zarządzaniu finansami.
o Konsekwencje dla realizacji głównego celu zarządzania przedsiębiorstwem.
8.
Celem szkolenia jest przybliżenie finansowych zasad dotyczących zarządzania aktywami bieżącymi, mającymi
wpływ na płynność finansową z punktu widzenia maksymalizacji ekonomicznej wartości przedsiębiorstwa. W
trakcie szkolenia dokonana zostanie prezentacja wiedzy pozwalającej na efektywniejsze decyzje w zakresie
zarządzania zapasami, środkami pieniężnymi i należnościami. Niniejsze elementy majątku obrotowego
zaprezentowane zostaną jako krótkoterminowe inwestycje rzeczowe. Przedstawione w czasie szkolenia
propozycje zastosowania prezentowanych zagadnień w praktyce ilustrować będą studia przypadków.
Korzyści dla uczestników



Zapoznanie z podstawową wiedzą z zakresu zarządzania aktywami płynnymi, oraz procesów
związanych z podejmowaniem decyzji w zakresie podejmowania decyzji
bieżących/krótkoterminowych, które mają wpływ na kreowanie wartości przedsiębiorstwa.
Nabycie umiejętności oceny wpływu poszczególnych decyzji w zakresie zarządzania płynnością
finansową na ekonomiczną wartość przedsiębiorstwa.
Zrozumienie podstawowych koncepcji z zakresu zarządzania aktywami obrotowymi, które mają wpływ
na poziom płynności finansowej w przedsiębiorstwie.
Szkolenia polecamy dla
Szkolenie przygotowane jest z myślą o kadrze kierowniczej niefinansowych pionów przedsiębiorstwa,
właścicielach przedsiębiorstw, pracownikach JST oraz wszystkich, którzy pragną uzupełnić swoją wiedzę z
zakresu finansów przedsiębiorstw i mogą potrzebować fundamentalnych wiadomości z zakresu zarządzania
finansami firmy.
Metody pracy, które zastosujemy podczas szkolenia
Interaktywny wykład (z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej i studium przypadków rozwiązywanych na
tablicy/flipcharcie).
Zarządzanie płynnością finansową
Tworzące wartość firmy inwestycje w kapitał pracujący netto
Kontakt: Grzegorz Michalski, telefon: +48.503.452.860; tel.: +48.532.094.103; mob.: +1.5305.403.238; mob.2: +44.7937.096.115; email:
[email protected]; email: [email protected]; http://michalskig.com/ ; email: [email protected] ; tel. +48.717.181.717;
faks: +48.717.183.313; email: [email protected]; http://michalskig.ue.wroc.pl/; skype: michalskig
Trener: Grzegorz Michalski, Tel. 503452860, email: [email protected], http://michalskig.com/
Zarządzanie płynnością finansową zawiera w sobie zbiór fundamentalnych narzędzi umożliwiających
oszacowanie wpływu działań biznesowych w zakresie kształtowania aktywów płynnych na wartość
przedsiębiorstwa.
Proponujemy szkolenie, dzięki któremu będziesz umiał zarządzać elementami aktywów płynnych
takich jak środki pieniężne, należności i zapasy w sposób kreujący wartość przedsiębiorstwa
(bogactwo właściciela).
W trakcie tego szkolenia wszystkie przykłady i analizowane przypadki opierają się na danych bliskich
rzeczywistości. Uczestnicy będą wdrażać i pogłębiać umiejętności:
• zarządzania środkami pieniężnymi, doboru właściwego modelu zarządzania gotówką w zależności
od sytuacji (min. model Baumola-Alaisa-Tobina, model Beranka, model Millera-Orra, model Stone’a,
itp.)
• oceniania przyszłych potrzeb gotówkowych i dodatkowych niezbędnych środków z wykorzystaniem
preliminowania środków pieniężnych
• szacowania wolnych przepływów pieniężnych,
• brania pod uwagę w decyzjach ryzyka i niepewności w decyzjach związanych z doborem strategii
zarządzania płynnymi aktywami,
• doboru strategii inwestowania w aktywa płynne w zależności od specyfiki przedsiębiorstwa,
• doboru najodpowiedniejszej strategii finansowania aktywów płynnych w zależności od
charakterystyk biznesu
• odpowiedniej wyceny decyzji w zakresie polityki kredytu kupieckiego i zarządzania należnościami –
metoda pośrednia i bezpośrednia (uproszczona i przyrostowa),
• najlepszego z punktu widzenia interesów przedsiębiorstwa zarządzania zapasami materiałów i
surowców do produkcji, zapasów produkcji w toku, zapasów wyrobów gotowych, z uwzględnieniem
metody ABC, modeli EOQ i VBEOQ, modeli POQ i VBPOQ
Nasze szkolenie w praktyczny i skuteczny sposób rozwija umiejętności analitycznego myślenia, łącząc
je z holistycznym spojrzeniem na przedsiębiorstwo z perspektywy jego wartości oraz z
uwzględnieniem etapu rozwoju branży i wpływu czynników spoza przedsiębiorstwa.
PROGRAM szkolenia można dopasować i przeprowadzić w postaci wydarzenia pięciodniowego,
trzydniowego, dwudniowego lub jednodniowego.
Zalecane godziny szkolenia od godz. 10.00 do 16.00, 6 godzin dziennie, jednak w zależności od
oczekiwań Zamawiajacego może to być zarówno mniej (na przykład 5 godzin) jak i więcej (na przykład
9). Nasze doświadczenie wskazuje, że najefektywniejsze z punktu widzenia szkolonych sa 6 godzinne
szkolenia.
Proponujemy 12 godzin intensywnych, osadzonych w praktyce i mocno warsztatowych zajęć pod
okiem naszego Eksperta.
Kontakt: Grzegorz Michalski, telefon: +48.503.452.860; tel.: +48.532.094.103; mob.: +1.5305.403.238; mob.2: +44.7937.096.115; email:
[email protected]; email: [email protected]; http://michalskig.com/ ; email: [email protected] ; tel. +48.717.181.717;
faks: +48.717.183.313; email: [email protected]; http://michalskig.ue.wroc.pl/; skype: michalskig
Trener: Grzegorz Michalski, Tel. 503452860, email: [email protected], http://michalskig.com/
Szkolenie zalecamy przede wszystkim osobom, które są zainteresowane zrozumieniem
mechanizmów związanych z nowoczesnym zarządzaniem płynnością finansową zachodzących w
przedsiębiorstwie. Zapraszamy pracowników z wszystkich działów przedsiębiorstw, nie tylko działów
bezpośrednio zarządzających finansami. Szczególne zaproszenie kierujemy również do właścicieli
małych i średnich przedsiębiorstw, którzy zainteresowani są poznaniem podstaw wpływu decyzji
biznesowych na tworzenie wartości firmy.
PROGRAM SZKOLENIA
1. Cel i potrzeba zarządzania płynnością finansową
Cel zarządzania finansami przedsiębiorstwa.
Relacje między finansowymi celami zarządzania przedsiębiorstwem i zarządzania płynnością
finansową.
Relacje między rentownością a poziomem płynności finansowej.
Wpływ zarządzania płynnością finansową na wzrost wartości przedsiębiorstwa.
Ćwiczenie: Rozpoznawanie elementów związanych z zarządzaniem płynnością i próba określenia ich
wpływu na wielkość gotówkowych przychodów ze sprzedaży (CR), na EBIT, NOPAT, na wielkość
wolnych przepływów pieniężnych (FCF), na poziom ryzyka biznesowego, na poziom stopy kosztu
kapitału finansującego przedsiębiorstwo oraz na wartość przedsiębiorstwa.
2. Podstawowe definicje i pojęcia odnoszące się do zarządzania płynnością finansową
Definicje płynności finansowej (płynność krótkoterminowa, płynność długoterminowa, płynność
aktywów, płynność rynku, płynność finansowa przedsiębiorstwa. Relacje między znaczeniami
płynności.
Definicja poziomu płynności finansowej. Różnica między wartością płynności a poziomem płynności.
Wpływ poziomu płynności na wartość płynności.
Ćwiczenie: rozpoznawanie wśród praktycznych sytuacji, o „którą” płynność chodzi.
3. Pomiar poziomu płynności finansowej
Statyczne miary płynności, wskaźnik bieżącej płynności, wskaźnik płynności przyspieszony, wskaźnik
środków pieniężnych.
Korekty miar płynności.
Dynamiczne miary poziomu płynności finansowej, wskaźnik indeks płynności λ (LAMBDA), NLB, i im
pokrewne.
Wykorzystanie informacji o przepływach środków pieniężnych do oceny poziomu płynności
finansowej.
Kontakt: Grzegorz Michalski, telefon: +48.503.452.860; tel.: +48.532.094.103; mob.: +1.5305.403.238; mob.2: +44.7937.096.115; email:
[email protected]; email: [email protected]; http://michalskig.com/ ; email: [email protected] ; tel. +48.717.181.717;
faks: +48.717.183.313; email: [email protected]; http://michalskig.ue.wroc.pl/; skype: michalskig
Trener: Grzegorz Michalski, Tel. 503452860, email: [email protected], http://michalskig.com/
Ćwiczenie: zdobywanie umiejętności dopasowania wskaźnika do potrzeb i możliwości w trakcie
pomiaru
4. Kapitał pracujący netto i zapotrzebowanie na kapitał pracujący netto
Zapotrzebowanie na kapitał pracujący (obrotowy) netto (Net Working Capital, dalej: NWC)
w przedsiębiorstwie.
Poziom NWC.
Cykl konwersji gotówki (cykl konwersji środków pieniężnych).
Określanie strategii zarządzania NWC.
Ćwiczenie: Rozpoznawanie składników związanych z zarządzaniem NWC i wycena ich wpływu na
wielkość gotówkowych wolnych przepływów pieniężnych (FCF), na poziom ryzyka biznesowego, na
poziom stopy kosztu kapitału finansującego przedsiębiorstwo oraz na wartość przedsiębiorstwa.
5. Zarządzanie zapasami w przedsiębiorstwie
Potrzeba utrzymywania zapasów. Zapasy materiałów i surowców, zapasy produkcji w toku, zapasy
wyrobów gotowych. Okres konwersji zapasów. Rotacja zapasów.
Metoda ABC w doborze podejścia do zarządzania zapasami. Model ekonomicznej partii dostawy
(EOQ), model ukierunkowanej na wartość przedsiębiorstwa ekonomicznej wartości dostawy
(VBEOQ), model produkcyjnej partii dostawy (POQ), model ukierunkowanej na wzrost wartości
przedsiębiorstwa produkcyjnej partii dostawy (VBEOQ).
Koszty utrzymywania i zamawiania zapasów i ich wpływ na wolne przepływy pieniężne, na ryzyko
przedsiębiorstwa, koszt kapitału i na wartość przedsiębiorstwa. Minimalny zapas – wyznaczanie
minimalnego zapasu bezpieczeństwa.
Ćwiczenie: Dobieranie sposobów zarządzania zapasami optymalizującego i wpływ na wielkość
gotówkowych wolnych przepływów pieniężnych (FCF), na poziom ryzyka biznesowego, na poziom
stopy kosztu kapitału finansującego przedsiębiorstwo oraz na wartość przedsiębiorstwa.
6. Zarządzanie kredytem kupieckim (zarządzanie należnościami)
Ocena należności przedsiębiorstwa. Metody optymalizowania okresu spływu należności.
Prognozowanie należności. Polityka opustów cenowych w przedsiębiorstwie. Faktoring należności.
Strategie przedsiębiorstwa wobec odbiorców w zakresie udzielania kredytu kupieckiego. Metody
analizy ryzyka kredytowego. Metoda punktowa. Metoda standardu kredytowego. Instrumenty
polityki kredytowej i ich optymalizacja.
Ćwiczenie: Dobór odpowiedniej wielkości parametrów kredytu kupieckiego i optymalizowanie
inwestycji w należności z uwzględnieniem ich wpływu na wielkość gotówkowych wolnych
przepływów pieniężnych (FCF), na poziom ryzyka biznesowego, na poziom stopy kosztu kapitału
finansującego przedsiębiorstwo oraz na wartość przedsiębiorstwa.
Kontakt: Grzegorz Michalski, telefon: +48.503.452.860; tel.: +48.532.094.103; mob.: +1.5305.403.238; mob.2: +44.7937.096.115; email:
[email protected]; email: [email protected]; http://michalskig.com/ ; email: [email protected] ; tel. +48.717.181.717;
faks: +48.717.183.313; email: [email protected]; http://michalskig.ue.wroc.pl/; skype: michalskig
Trener: Grzegorz Michalski, Tel. 503452860, email: [email protected], http://michalskig.com/
7. Zarządzanie środkami pieniężnymi i krótkoterminowe źródła finansowania przedsiębiorstwa
Motywy utrzymywania środków pieniężnych w przedsiębiorstwie.
Modele zarządzania środkami pieniężnymi, min.: model Baumola (Baumola-Alaisa-Tobina – BAT),
model Beranka, model Millera-Orra, model Stone’a).
Budżet środków pieniężnych (preliminarz gotówki).
Poziom i struktura zobowiązań krótkoterminowych.
Ćwiczenie: Wybór odpowiedniego modelu zarządzania środkami pieniężnymi w zależności od
charakteru przepływów pieniężnych w przedsiębiorstwie i optymalizowanie inwestycji w środki
pieniężne z uwzględnieniem ich wpływu na wielkość gotówkowych wolnych przepływów pieniężnych
(FCF), na poziom ryzyka biznesowego, na poziom stopy kosztu kapitału finansującego
przedsiębiorstwo oraz na wartość przedsiębiorstwa.
8. Wartość płynności finansowej
Wartość płynności finansowej. Definicja i znaczenie. Relacja wartości płynności do jej poziomu. Jakie
czynniki wpływają na wartość płynności. Warunek optymalizacyjny wynikający z zastosowania
koncepcji wartości płynności w bieżącym zarządzaniu finansami. Konsekwencje dla realizacji
głównego celu zarządzania przedsiębiorstwem. Płynność finansowa jako amerykańska opcja kupna.
9. Zakończenie szkolenia
Zapraszamy do współpracy w zakresie szkoleń z zakresu finansów przedsiębiorstwa. W przypadku
zainteresowania, zapraszamy do kontaktu: tel. 503452860
Zasady współpracy sa elastyczne i dopasowane do potrzeb Zamawiajacego.
Praktykujemy warsztaty doradcze – szkolenia JEDNOOSOBOWE:
PRZYKŁAD: Wybrany temat jest realizowany jako dopasowane do potrzeb jednego i jedynego
uczestnika szkolenia – projektu coachingowego z zakresu finansów. Nasz ekspert realizował taka
forme szkolenia i co zrozumiałe – z tej formy korzystaja głównie zarzadzajacy najwyższego szczebla
lub pragnacy wykorzystac w czasie szkolenia – warztatu doradczego wrażliwe dane ze swojego
własnego obszaru. Efektywny czas – wykorzystywany również w czasie przerwy na lunch :-). Expert
jest do własnej indywidualnej dyspozycji szkolonego. Trener – co oczywiste – przyjeżdża na
najwygodniejsze dla szkolonego miejsce, szkolony nie traci czasu na podróże. To działa – uczestnicy
na końcu uważaja tę formę za najlepsza i najbardziej dopasowana forme szkolenia i najtansza.
Szkolony nie traci czasu na dojazd, noclegi, wszystko dzieje się albo w siedzibie firmy szkolonego albo
niedaleko tej siedziby.
Prowadzimy szkolenia bardzo mocno elastyczne – wewnatrz firmy.
PRZYKŁAD: Na wyspę na Morzu Egejskim wylatuje samolot z kilkunastoma (kilkudziesięcioma)
uczestnikami szkolenia. Temat szkolenia: Nastawione na wzrost wartości przedsiębiorstwa
zarzadzanie zapasami w przedsiębiorstwie. Szkolenie trwa 7 dni, z czego 5 dni jest przeznaczone na
Kontakt: Grzegorz Michalski, telefon: +48.503.452.860; tel.: +48.532.094.103; mob.: +1.5305.403.238; mob.2: +44.7937.096.115; email:
[email protected]; email: [email protected]; http://michalskig.com/ ; email: [email protected] ; tel. +48.717.181.717;
faks: +48.717.183.313; email: [email protected]; http://michalskig.ue.wroc.pl/; skype: michalskig
Trener: Grzegorz Michalski, Tel. 503452860, email: [email protected], http://michalskig.com/
warsztaty i konsultacje. Praca w mocno klimatyzowanej sali trwa od 8.00 do 11.10 (cztery godziny
szkoleniowe z krótka 10 minutowa przerwa). Przy pięciu dniach jest to 20 godzin na realizowanie
programu. Po godzinach szkolenia, poza sala szkoleniowa – przy kawie, przy basenie, w dowolnie
ustalonym i zacienionym miejscu, jest czas na doradztwo indywidualne lub w mniejszych grupach.
Nasz ekspert prowadzi takie szkolenia od 2008 roku, nawet trzęsienie ziemi i pożar nie ostudziły chęci
szkolonych do przyswajania wiedzy a brak możliwości “natychmiastowego wezwania do firmy” co
czasem destabilizuje przyswajanie wiedzy w czasie szkolenia, był dodatkowym atutem zwiększonej
przyswajalności zagadnień omawianych na szkoleniu. Zachęcamy.
Prowadzimy także szkolenia otwarte – z proponowanym przez pierwszego uczestnika terminem i
miejscem szkolenia.
PRZYKŁAD: Uczestnik zainteresowany szkoleniem finanse dla niefinansistów chciałby uczestniczyć w
szkoleniu trzydniowym w Środzie Ślaskiej pod Wrocławiem. Mamy pierwszego uczestnika, którego
firma pokrywa naszemu ekspertowi na zasadzie umowy o dzieło minimalne wynagrodzenie równe
wpływom za szkolenie dla dwóch osób. Rezerwowana jest sala szkoleniowa na koszt firmy
szkolonego, ogłaszamy w internecie otwarte szkolenie i zapraszamy na nie chętnych, wpływy od
pozostałych szkolonych zasilaja firmę pierwszego szkolonego – a nasz ekspert od każdego
dodatkowego szkolonego powyżej 2 szkolonych otrzymuje 1/4 (czyli 25%) wartości wpływu od
każdego dodatkowego szkolonego. Powstaje coś w rodzaju spółdzielni z której warto korzystać gdy
ma się zapotrzebowanie na szkolenie ogólne a nie zindywidualizowane. Przykładowe parametry
podlegaja zindywidualizowanym ustaleniom. Zachęcamy do kontaktu wszystkich zainteresowanych:
tel. 503452860
Prowadzimy też szkolenia zamknięte – dopasowane do indywidualnych potrzeb zainteresowanego
szkoleniem.
PRZYKŁAD: Zainteresowane szkoleniem dla 4 pracowników z oceny opłacalności i ryzyka projektów
inwestycyjnych przedsiębiorstwo, bezpośrednio z naszym ekspertem ustala czas i miejsce i zakres
szkolenia, podpisywana jest umowa o dzieło z naszym ekspertem, odbywa się szkolenie w miejscu i
czasie ustalonym między trenerem (szkolacym) a przedsiębiorca zainteresowanym przeszkoleniem
swoich pracowników. Zaleta jest pełna elastyczność i dopasowanie do potrzeb przedsiębiorstwa.
Książki napisane przez Trenera o tematyce szkolenia:
Strategiczne zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie,
CeDeWu, Warszawa 2010.
http://4books.pl/produkty/profilProduktu/id/5645/
Płynność finansowa w małych i średnich przedsiębiorstwach, WN PWN,
Warszawa 2005. http://ksiegarnia.pwn.pl/4351_pozycja.html
Kontakt: Grzegorz Michalski, telefon: +48.503.452.860; tel.: +48.532.094.103; mob.: +1.5305.403.238; mob.2: +44.7937.096.115; email:
[email protected]; email: [email protected]; http://michalskig.com/ ; email: [email protected] ; tel. +48.717.181.717;
faks: +48.717.183.313; email: [email protected]; http://michalskig.ue.wroc.pl/; skype: michalskig
Trener: Grzegorz Michalski, Tel. 503452860, email: [email protected], http://michalskig.com/
Krótka informacja o trenerze1:
Grzegorz Michalski - doktor nauk ekonomicznych, wykładowca Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
W swojej pracy naukowo-badawczej koncentruje się wokół finansów przedsiębiorstw oraz zarządzania
płynnością finansową.
Swoją karierę naukową rozpoczął w 1998 roku uzyskując tytuł zawodowy magistra na Akademii Ekonomicznej
we Wrocławiu. Następnie kontynuował swoją działalność naukową na tej uczelni uzyskując w 2002 roku stopień
naukowy doktora.
Grzegorz Michalski jest autorem licznych publikacji. Wśród nich znajduje się ponad 80 artykułów (w tym
indeksowane w Journal Citation Reports[1]) oraz 10 książek [2]. Jest współredaktorem i członkiem rad
naukowych międzynarodowych czasopism, między innymi:
Journal of Corporate Treasury Management (JCTM) ISSN 1753-2574[3],
Business and Economics Journal (BEJ) ISSN 2151-6219[4],
Journal of Problems and Perspectives in Management (PPM) ISSN 1727-7051 (print), ISSN 1810-5467 (online)
[5],
International Review of Applied Financial Issues and Economics (IRAFIE) ISSN: 9210 - 1737 [6],
International Journal of Information Processing and Management (IJIPM), ISSN: 2093-4009 [7],
International Journal of Economics and Business Research (IJEBR) ISSN (Print): 1756-9850, ISSN (Online):
1756-9869 [8].
Grzegorz Michalski jest specjalistą z zakresu Finansów Przedsiębiorstw pracującym w Instytucie Zarządzania
Finansami na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, gdzie wykłada finanse przedsiębiorstw oraz
zarządzanie płynnością finansową. Jest rozpoznawalnym autorem wielu naukowych i praktycznych publikacji z
zakresu finansów przedsiębiorstwa, oraz zarządzania płynnością finansową.
Wybrane publikacje książkowe:
Zarządzanie płynnością finansową
Płynność finansowa w małych i średnich przedsiębiorstwach, WN PWN, Warszawa 2005, ISBN 83-01-14346-0
[9],
Wartość płynności w bieżącym zarządzaniu finansami, CeDeWu, Warszawa 2004, ISBN 83-87885-53-3 [10]
Strategiczne zarządzanie płynnością finansową, CeDeWu, Warszawa 2010, ISBN 978-83-7556-167-8 [11]
Krótkoterminowe zarządzanie kapitałem (wraz z W. Plutą), CHBeck, Warszawa 2004, ISBN 83-7387-406-2
[12],
Finanse przedsiębiorstw
Leksykon zarządzania finansami, CHBeck, Warszawa 2004, ISBN 83-7387-276-0 [13]
Strategie finansowe przedsiębiorstw, oddk, Gdańsk 2009, ISBN 978-83-7426-567-6
1
Za wikipedia.pl, http://pl.wikipedia.org/wiki/Grzegorz_Michalski | [stan z dnia 5 lipca 2010]
Kontakt: Grzegorz Michalski, telefon: +48.503.452.860; tel.: +48.532.094.103; mob.: +1.5305.403.238; mob.2: +44.7937.096.115; email:
[email protected]; email: [email protected]; http://michalskig.com/ ; email: [email protected] ; tel. +48.717.181.717;
faks: +48.717.183.313; email: [email protected]; http://michalskig.ue.wroc.pl/; skype: michalskig
Trener: Grzegorz Michalski, Tel. 503452860, email: [email protected], http://michalskig.com/
Wprowadzenie do zarządzania finansami przedsiębiorstwa, CHBeck, Warszawa 2010, ISBN 978-83-255-1509-6
[14]
Podstawy finansów przedsiębiorstw, Edukacja, Wrocław 2004, ISBN 83-87708-66-6
Tajniki finansowego sukcesu dla mikrofirm (wraz z K. Prędkiewicz), CHBeck, Warszawa 2007, ISBN 978-837483-885-6, pozycja nominowana do nagrody Złote Skrzydła Gazety Prawnej [15],
Analiza sprawozdań finansowych
Ocena kontrahenta na podstawie sprawozdań finansowych, oddk, Warszawa 2008, ISBN 978-83-7426-509-6
[16],
Przypisy
↑ Grzegorz Michalski A-4771-2010 - ResearcherID.com
↑ publikacje « Grzegorz Michalski | http://michalskig.ue.wroc.pl/
↑ Henry Stewart Publications - Editors and Editorial Board
↑ BEJ - People
↑ Business Perspectives - Editorial Board/External Reviewers of Journal “Problems and Perspectives in
Management”
↑ International Review of Applied Financial Issues and Economics: Editorial
↑ IJIPM: International Journal of Information Processing and Management
↑ www.inderscience.com - Int. J. of Economics and Business Research - IJEBR
↑ Płynność finansowa w małych i średnich przedsiębiorstwach - Grzegorz Michalski - Księgarnia internetowa
PWN - ksiegarnia.pwn.pl
↑ Wartość płynności w bieżącym zarządzaniu finansami - Michalski Grzegorz - Księgarnia internetowa PWN ksiegarnia.pwn.pl
↑ Księgarnia Ekonomiczna 4books.pl - książki ekonomiczne - Strategiczne zarządzanie płynnością finansową w
przedsiębiorstwie
↑ Krótkoterminowe zarządzanie kapitałem. Jak zachować płynność finansową - Księgarnia Prawnicza |
Wydawnictwo C.H. Beck | Bezpłatna wysyłka!
↑ Grzegorz Michalski, dr - Szukaj - Księgarnia Prawnicza | Wydawnictwo C.H. Beck | Bezpłatna wysyłka!
↑ Wprowadzenie do zarządzania finansami przedsiębiorstw - Księgarnia Prawnicza | Wydawnictwo C.H. Beck |
↑ Złote Skrzydła Gazety Prawnej – lista nominowanych - Prawo i wymiar sprawiedliwości - Gazeta Prawna największy dziennik gospodarczy
↑ ODDK : Książki
Kontakt: Grzegorz Michalski, telefon: +48.503.452.860; tel.: +48.532.094.103; mob.: +1.5305.403.238; mob.2: +44.7937.096.115; email:
[email protected]; email: Grzegorz.Mi[email protected]; http://michalskig.com/ ; email: [email protected] ; tel. +48.717.181.717;
faks: +48.717.183.313; email: [email protected]; http://michalskig.ue.wroc.pl/; skype: michalskig
Download