Wartość pracy - E-SGH

advertisement
3. Relacja pracownik – firma. Kariera dla każdego
•
Czy utalentowani rodzice mają utalentowane dzieci w tej samej dziedzinie?
•
Czy popieranie własnych dzieci to protekcja? „Popieranie” czyli....
•
Przejmowanie dorobku zawodowego (pozycji) rodziców - właścicielskie czy
funkcyjne?
•
Równość szans, protektor, protegowany,
rekomendacje (przypadek z Kanady)
By Grzegorz Myśliwiec
Protekcja
•
Płatna protekcja (pieniężna) – kupowanie etatu
•
„za przysługę” – korzyść niepieniężna innego rodzaju
•
„inwestycja w człowieka” - brak bezpośrednich korzyści, korzyści
oczekiwane...”emeryci”, „złote dzieci” („układy”)
•
klientyzm - brak bezpośrednich korzyści, korzyści oczekiwane - silne poczucie
rewanżu u protegowanego...”
•
•
„handel wpływami” – kwalifikowana odmiana klientyzmu
wymiana strategiczna – alianse strategiczne, np. bank – fundusz inwestycyjny (+ )
•
„swój-obcy” – brak korzyści, wadliwie pojmowana lojalność lokalna,
SPADOCHRONIARZE …SOLO I W TEAMIE
By Grzegorz Myśliwiec
3. Relacja: firma - pracownik
•
(Gerwen 1994) Prawa pracownika:
•
•
•
•
•
•
Prawo do
Prywatności i normalnego życia rodzinnego
Partycypacji
Satysfakcji z pracy
Powiadomienia o planowanym zamknięciu zakładu
Pracy bez stresu
By Grzegorz Myśliwiec
Prawa pracodawcy
•
(Gerwen 199€4)
•
•
•
•
Prawo do
Lojalności
Kontroli wyników pracy
Wymagania prawidłowego
zachowania się pracowników w pracy
Dostosowania się przez pracownika
do warunków kontraktu
Żądania od pracowników minimalnej
wydajności
Organizowania pracy
•
•
•
•
•
(Zigarelli 1993)
Trzy wartości:
•
•
•
Godność człowieka
Zabezpieczenie rodziny
Dobro wspólne
Są wyznacznikami granicy władzy, jaka
posiada nad swoimi pracownikami i
określają dopuszczalny stopień
podporządkowania pracowników
celom przedsiębiorstwa.
By Grzegorz Myśliwiec
Lojalność pracownika – granice
•
•
•
•
Andrzej Stopka jest przedstawicielem handlowym firmy Lekpol w branży
farmaceutycznej. Firma przekazuje swoim przedstawicielom duże ilości gadżetów
reklamowych, wiedząc że konkurencja robi dokładnie to samo.
Mając sygnały, że Pehowcy niewłaściwie gospodarują gadżetami szczegółowo
skontrolowała działalność A.Stopki za okres 2002 roku.
A.Stopka jest 4 w rankingu sprzedawców.
Skontrolowano 3 z 70 Pehowców. Procedura była pracochłonna i „delikatna”.
By Grzegorz Myśliwiec
Literatura
• M. F. Hirigoyen, Molestowanie moralne.
Perwersyjna przemoc w życiu codziennym,
Wyd. W drodze, Poznań 2002,
By Grzegorz Myśliwiec
Równe traktowanie – niedyskryminowanie 2004
•
•
Pracownicy powinni być równo
traktowani w zakresie:
• nawiązania i rozwiązania
stosunku pracy,
• warunków zatrudnienia,
• awansowania,
• dostępu do szkolenia w celu
podnoszenia kwalifikacji
zawodowych.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Równe traktowanie w zatrudnieniu
oznacza niedyskryminowanie w
jakikolwiek sposób, bezpośrednio lub
pośrednio, ze względu na jakiekolwiek
okoliczności, w szczególności bez względu
na:
płeć, wiek,
niepełnosprawność,
rasę, religię, narodowość,
przekonania polityczne,
przynależność związkową,
pochodzenie etniczne,
wyznanie,
orientacje seksualną,
Ale też za przekonania sportowe
By Grzegorz Myśliwiec
Uczciwy Konkurs
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Zasada największej dostępności
(wartość: umożliwienie wystartowania w konkursie jak największej liczby uczestników)
Właściwe ustawienie progów formalnych dla uczestników (wartość: dostępność przed jakością
uczestników)
Zasada największego poinformowania
(wartość: skuteczne poinformowanie dużej liczby kandydatów)
Media masowe i ogólnodostępne, Media urzędowe
Zasada wyprzedzenia informacyjnego
(wartość: umożliwienie wystartowania w konkursie jak największej liczby uczestników)
Proporcjonalnie do skali i trudności przedsięwzięcia
Zasada merytorycznych kryteriów
(wartość: brak dyskryminacji – wiek, rasa, płeć...)
Korelacja między treścią sprawdzianu a treścią pracy)
Odpowiednie progi (zbyt niskie??)
Psychometria, astrologia, grafologia, poligraf i inne kontrowersyjne metody selekcji
Zasada wyboru najlepszego wg ustalonych kryteriów
(wartość: społeczny odbiór konkursu)
Argumenty za i przeciw (równowaga zespołu, złe dopasowanie, znudzenie, koszty)
By Grzegorz Myśliwiec
Dyskryminowanie - molestowanie
•
•
•
•
•
Dyskryminowanie bezpośrednie oznacza nierówne traktowania konkretnego
pracownika w stosunku do innego, stanowiącego tzw. wzorzec porównawczy,
oczywiście jeżeli te dysproporcje nie mogą być usprawiedliwione względami
wyraźnie określonymi w przepisach prawa.
Dyskryminowanie pośrednie istnieje natomiast wtedy, gdy występują dysproporcje
w zakresie warunków zatrudnienia na niekorzyść wszystkich lub znacznej liczby
pracowników wówczas, gdy nie mogą one być obiektywnie uzasadnione innymi
obiektywnymi względami przewidzianymi prawem.
Dyskryminowanie może przejawiać się także zachowaniami:
zmierzającymi do zachęcania innych do naruszenia zasady równego traktowania w
zatrudnieniu,
których celem lub skutkiem jest naruszenie godności albo poniżenie lub
upokorzenie pracownika, nazywane przez ustawodawcę molestowaniem.
By Grzegorz Myśliwiec
Dyskryminacja – ze względu na płeć
•
•
•
•
•
•
•
Od opublikowania analiz, które w 1978 roku przeprowadzili Fliegstein i Wolf, tzw.
szklany sufit (glass ceiling) stał się popularnym określeniem barier, w tym
niewidzialnych
Wartość pracy dla kobiet jest wartością trwałą i ulokowaną wysoko na tle innych
wartości – zaprzeczenie stereotypom.
Stereotypy i uprzedzenia, że kobiety nie nadają się do zarządzania,ponieważ są
mniej dyspozycyjne i nie posiadają cech….przywódczych
Następstwem tych uprzedzeń jest brak wiary po stronie kobiet we własne siły i lęk
przed odpowiedzialnością.
Kobiety pełne lęku, obaw i braku odwagi w drodze do awansu zawodowego –
uruchamiają szklany sufit/
By Grzegorz Myśliwiec
Szklany sufit – c.d.
•
•
•
Jeśli kobieta jest silna, ma poczucie własnej wartości
i wie do czego dąży – nie zauważa (bo nie chce zauważać) ograniczeń
blokujących drogę na szczyt kariery.
•
•
•
Określenie „szklane ściany” odnosi się do sytuacji, w której utrudniony jest awans z
funkcji pomocniczych na kierownicze,
Pojecie „lepkiej podłogi” odnosi się do zawodów o niskim
statusie, w których nie ma większych możliwości awansu – osoby je wykonujące
tkwią „przylepione” na najniższym poziomie – do zawodów tych można zaliczyć
prace urzędniczki, sekretarki, kosmet.
•
•
•
„Szklane ruchome schody”, to z kolei termin
odnoszący się do sytuacji uprzywilejowania mężczyzn w zawodach
tradycyjnie uprawianych przez kobiety
By Grzegorz Myśliwiec
Lojalność pracownika
•
•
•
•
•
•
Zasada prymatu interesu firmy nad interesami grupowymi, lokalnymi i indywidualnymi.
Obowiązek informowania o krewnych i przyjaciołach w firmach konkurencyjnych i
partnerskich oraz o własnym w nich zatrudnieniu
Unikanie sytuacji gdy kontakty towarzyskie pracownika z klientami wpływają na warunki
współpracy
Zakaz pracy w firmie obcej gdy jest
 konkurencyjna
 jest łamana tajemnica służbowa
 zakłóca pracę zespołu
 sprzeczna z interesem firmy.
Podwładny nie może być spokrewniony z przełożonym.
Gdy członek rodziny pracownika pracuje w firmie konkurencyjnej firma może:
– ograniczyć mu dostęp do informacji
– przenieść na inne stanowisko.
By Grzegorz Myśliwiec
Lojalność wobec grupy zawodowej
•
zasada wychowywania następców (przekazywanie wiedzy, relacja mistrz – uczeń)
•
zasada biernej pomocy (czekanie na inicjatywę, takt)
•
•
stawanie w obronie niesłusznie atakowanych
obowiązek krytyki profesjonalnych błędów
•
zasada dania racji (jedność czasu i miejsca, obecność zainteresowanych, najpierw
zainteresowany) ocenianemu
zasada rzeczowości (tylko sprawy zawodowe) krytyki
•
•
zasada prekluzyjności - czekaj do końca (nie przeszkadzaj w trakcie dzieła, zaczekaj
do końca) – „przechwyt”???
By Grzegorz Myśliwiec
Lojalność pracownika - prezenty
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
WRĘCZANIE
NIGDY:
Służbom kontrolnym
W połączeniu z prośbą
Obcym ZAWSZE:
Jawnie
Nigdy pieniądze
Od firmy, nie od osoby
Z umiarem, niewielka wartość
Z logo firmy
Dla wiedzy
24 godziny
•
•
•
•
PRZYJMOWANIE
brak wpływu na załatwienie sprawy
brak wzajemności
nie musi ukrywać
•
zwyczajowy charakter
•
niewielka wartość
•
nieprzyjęcie nieuprzejme
By Grzegorz Myśliwiec
KARIERA - ŚCIEŻKA KARIERY
•
Ścieżka rozwoju pracownika- dobry standard!!
• Profesjonalne doradztwo w planowaniu kariery
• Przydzielanie nowych, kreatywnych zadań (projektów), wzbogacanie pracy
(- „pozorna szansa”)
• Programy rotacyjne (- „woziwoda”)
• Centra oceny jako stymulacja do rozwoju
• Edukacja formalna (kształcenie i doskonalenie)
• Edukacja wewnętrzna (coaching i mentoring – dostęp do kierownictwa)
• Warsztaty kariery (seminaria)
By Grzegorz Myśliwiec
KARIERA - AWANS
•
•
•
•
•
•
•
Wewnętrzny rynek pracy
Podział na segmenty
Określenie stanu segmentu (nadmiar,
niedobór)
Idea kompensacji wewnętrznejpreferencja dla awansu pionowego
Outplacement
= system wszechstronnej i
kompleksowej opieki mający na celu
ograniczenie wszelkiego rodzaju
dolegliwości redukcji i ułatwiający
przyszłą aktywizacje zawodową
•
•
•
•
•
Planowanie przyszłości
Walka ze stresem
Szkolenia przekwalifikujące
Własny biznes
Start w biznesie.
• (-) Niska świadomość
pracowników w Polsce w tym
zakresie!!!
• (-) Wypychanie na własną
działalność
By Grzegorz Myśliwiec
JAKOŚĆ ŻYCIA W PRACY
•
•
•
•
•
•
•
Zasada niezbędnej autonomii ( maksymalna w danych warunkach przestrzeń
wolnych wyborów)
Wykorzystanie kwalifikacji
Innowacyjność, zaangażowanie
Syndrom wyuczonej bezradności = Pracownicy uczą się, że nie mają wpływu na to
co się dzieje i jaka jest ich pozycja. Uczą się tego, że nie są ważni zarówno wtedy,
gdy coś tworzą, jak i wtedy, gdy nie tworzą. Szybko uczą się, że nie warto myśleć,
pytać, tworzyć, zmieniać, prowokować, dociekać
Idealny szef dostarcza wsparcia dla potencjału pracowników
Idealny szef jest akuszerem sukcesu pracownika
Idealny szef dzieli się sukcesem z pracownikami
By Grzegorz Myśliwiec
Jakość życia w pracy c.d.
•
•
•
•
•
•
•
•
Zasada Harmonii sfer życia pracownika
Praca – rodzina – aktywność pozazawodowa
karoshi – patologie zaangażowania zawodowego
wyścig szczurów – syndrom superdyspozycyjności, PRACOHOLIZM
„ławka rezerwowych” – stałe zagrożenie czy stymulacja do aktywności
Integracja „na siłę” (imprezy terenowe, wewnętrzne konkursy)
„Team spirit” – manifestowanie zażyłości, „otwarte drzwi”,
„whistle blowing” (PRAWDOPODOBNE zaprzestanie nieetycznych działań
przez firmę musi być wysokie)
By Grzegorz Myśliwiec
Download