Aktualizacja danych firmy Kontrahenta

advertisement
P
Aktualizacja danych firmy Kontrahenta_v3
Numer
Umowy
wypełnia FDP
First Data Polska S.A.
Zespół Weryfikacji i Rejestracji Akceptantów
Al. Jerozolimskie 92
00-807 Warszawa
Oświadczenie Kontrahenta o zmianie danych firmy
Dotychczasowe dane Kontrahenta zarejestrowane w systemie First Data Polska S.A. (FDP)
nr NIP Kontrahenta – ciąg cyfr, bez kresek
………………………………………………………………………………………………………………….…............................................................
nazwa Kontrahenta
...........................................................................................................................................................................................................................
adres siedziby Kontrahenta
Niniejszym oświadczam, że z dniem …………………………............................................... uległy zmianie dotychczasowe dane firmy.
* zmiana realizowana jest na podstawie niniejszego oświadczenia bez konieczności przedstawiania dokumentów potwierdzających
zmianę;
** zmiana wymaga dołączenia kserokopii/skanów dokumentów potwierdzających zmianę (lista dokumentów w załączniku);
Nowe dane firmy Kontrahenta – prosimy wpisać w polu, którego dotyczy zmiana
Nazwa*
Nr NIP **
Nr REGON **
Nr wpisu do Ewidencji Działalności
Gospodarczej lub CEiDG **
Adres siedziby (wraz z kodem
pocztowym) *
Adres korespondencyjny (wraz z
kodem pocztowym) *
Nr telefonu (wraz z nr
kierunkowym) *
Nr faksu (wraz z nr kierunkowym) *
Nr telefonu komórkowego *
Imię i Nazwisko osoby do kontaktu
(wraz z nr telefonu) *
Adres email *
Adres email do wysyłki raportów
WPF *
Adres email do wysyłki raportów
tekstowych *
Zmiana reprezentacji **
Adres email dla usługi Polcard24/
e-faktury *
Nr telefonu komórkowego dla
usługi Polcard24/ e-faktury *
Potwierdzam prawidłowość powyższych danych. Jednocześnie przyjmuje do wiadomości, że aktualizacja danych w systemach FDP nastąpi
w dniu wpływu do FDP podpisanego Oświadczenia wraz z kserokopią / skanem wymaganych dokumentów** potwierdzających zmiany.
………………………………………………….
miejscowość i data
Aktualizacja danych firmy Kontrahenta_v3
………………………………………………….......................................................................
imienna pieczęć/cie i czytelny podpis/y zgodne z reprezentacją Kontrahenta
Załącznik
** Kserokopia / skany dokumentów potwierdzających fakt zmiany:

Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub w przypadku wpisu do Centralnej
Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej (CEiDG) - wydruk ze strony internetowej CEiDG;

Zaświadczenie o nadaniu nr REGON;

Zaświadczenie o nadaniu nr NIP;

Umowa Spółki Cywilnej wraz z aneksami do umowy Spółki;

KRS;

Pełnomocnictwo;
Download